ПОГОРЄЛОВ В. С.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст - В. С. ПОГОРЄЛОВ, аспі­рант ка­фе­дри фі­нан­сів ДВНЗ “Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний еко­но­мі­чний уні­вер­си­тет іме­ні Ва­ди­ма Ге­тьма­на”

– Ор­га­ні­за­ція між­бю­дже­тних від­но­син в умо­вах фі­скаль­ної децентралізації

Вста­нов­ле­но основ­ну від­мін­ність скла­до­вих еко­но­мі­чної децентралізації та з’ясо­ва­но су­тність фі­скаль­ної децентралізації між­бю­дже­тних від­но­син. Ви­сві­тле­но осо­бли­во­сті їх ор­га­ні­за­ції в умо­вах фі­скаль­ної децентралізації. Здій­сне­но по­рів­ня­н­ня цен­тра­лі­зо­ва­них, де­цен­тра­лі­зо­ва­них та змі­ша­них мо­де­лей ор­га­ні­за­ції між­бю­дже­тних від­но­син. На­зва­но основ­ні ти­пи де­цен­тра­лі­зо­ва­ної мо­де­лі ор­га­ні­за­ції та­ких від­но­син та ви­окрем­ле­но особ ли­во­сті їх ор­га­ні­за­ції. Клю­чо­ві сло­ва: бю­дже­тний фе­де­ра­лізм, між­бю­дже­тні від­но­си­ни, мі­сце­ве са­мов­ря­ду ва­н­ня, опо­да­тку­ва­н­ня, со­ці­аль­но еко­но­мі­чний роз­ви­ток, те­ри­то­рі­аль­на гро­ма­да, фі­скаль на де­цен­тра­лі­за­ція.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.