КОЛОДІЙЧУК В. А., ЯЦІВ І. Б.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст - В. А. КОЛОДІЙЧУК, до­цент, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, зав­ка­фе­дрою ме­не­джмен­ту ім. професора Є. Хра­пли­во­го, І. Б. ЯЦІВ, до­цент, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­ре­ктор з на­у­ко­вої ро­бо­ти Львів­ський на­ціо­наль­ний аграр­ний уні­вер­си­тет

– Пер­спе­кти­ви роз­ви­тку зер­но­про­ду­кто­во­го під­ком­пле­ксу АПК Укра­ї­ни в умо­вах уні­фі­ка­ції між­на­ро­дних ло­гі­сти­чних стан­дар­тів

За­про­по­но­ва­но ба­зо­ві па­ра­ме­три від­по­від­но­сті про­ду­кції на­ціо­наль­но­го зер­но­про­ду­кто во­го під­ком­пле­ксу АПК між­на­ро­дним стан­дар­там яко­сті, на­пря­ми ефе­ктив­ної ін­те­гра­ції те­хні­ко те­хно­ло­гі­чної скла­до­вої зер­но­вої ло­гі­сти­ки Укра­ї­ни у гло­баль­ні си­сте­ми та шля хи стру­ктур­ної ін­те­гра­ції ін­сти­ту­цій­них еле­мен­тів зер­но­про­ду­кто­во­го під­ком­пле­ксу АПК Укра­ї­ни у мі­жна­ро­дне се­ре­до­ви­ще.

Клю­чо­ві сло­ва: зер­но­про­ду­кто­вий під­ком­плекс АПК, ло­гі­сти­ка, стан­дар­ти яко­сті, тех ні­ко те­хно­ло­гі­чні па­ра­ме­три, ін­сти­ту­цій­не се­ре­до­ви­ще.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.