МЕЛЬНИКОВА М. В., ГРАДОБОЄВА Є. С.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст - М. В. МЕЛЬНИКОВА, до­цент, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­від­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник, Є. С. ГРАДОБОЄВА, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Від­діл еко­но­мі­ко пра­во­вих про­блем мі­сто­знав­ства Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ко пра­во­вих до­слі­джень НАН Укр

– Мо­дер­ні­за­ція ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри мі­ських агло­ме­ра­цій

До­слі­дже­но осо­бли­во­сті мо­дер­ні­за­ції ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри в ме­жах мі­ських агло ме­ра­цій. Ви­яв­ле­но та си­сте­ма­ти­зо­ва­но про­бле­ми фун­кціо­ну­ва­н­ня ко­му­наль­ної ін­фра стру­кту­ри ве­ли­ких міст і агло­ме­ра­цій, ви­зна­че­но до­ціль­ність їх ви­рі­ше­н­ня шля­хом мо­дер ні­за­ції. При ре­а­лі­за­ції про­е­ктів мо­дер­ні­за­ції ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри за­про­по­но­ва­но вра­хо­ву­ва­ти до­свід за­ру­бі­жних агло­ме­ра­цій, рі­вень ор­га­ні­за­ції спів­ро­бі­тни­цтва те­ри­то­рі аль­них гро­мад в укра­їн­ських мі­ських агло­ме­ра­ці­ях, пе­ре­ва­ги ви­ко­ри­ста­н­ня ме­ха­ні­змів дер­жав­но при­ва­тно­го пар­тнер­ства. Клю­чо­ві сло­ва: мі­ські агло­ме­ра­ції, ко­му­наль­на ін­фра­стру­кту­ра, мо­дер­ні­за­ція, спів­ро бі­тни­цтво те­ри­то­рі­аль­них гро­мад, дер­жав­но при­ва­тне пар­тнер­ство.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.