ХВЕСИК М. А.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст - M. A. KHVESYK, Academician of the NAAS of Ukraine, Director of the Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the NAS of Ukraine (Kyiv)

– Фі­зи­чна еко­но­мія: онов­ле­н­ня по­гля­дів на кон­цепт ста­ло­го роз­ви­тку

У рам­ках за­сі­да­н­ня кру­гло­го сто­лу “Тра­є­кто­рія ста­ло­го роз­ви­тку Укра­ї­ни: фі­зи ко еко­но­мі­чний ви­мір” , про­ве­де­но­го 25 кві­тня 2017 р. за іні­ці­а­ти­ви ДУ “Ін­сти­тут еко­но­мі­ки при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня та ста­ло­го роз­ви­тку На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни”, На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во­го цен­тру “Ін­сти­тут аграр­ної еко­но­мі­ки”, Ін­сти­ту­ту ста­ло­го роз­ви­тку при За­хі­дно­му на­у­ко­во­му цен­трі НАН Укра­ї­ни і МОН Укра­ї­ни, Пре­зи­дент­сько­го фон­ду Ле­о­ні­да Ку­чми “Укра­ї­на” та На­у­ко­во­го то­ва ри­ства іме­ні Сер­гія По­до­лин­сько­го, від­бу­ла­ся ав­тор­ська пре­зен­та­ція мо­но­гра­фії професора, до­кто­ра еко­но­мі­чних на­ук, за­ві­ду­ю­чої ка­фе­дрою еко­но­мі­ки Украї ни іме­ні М. Ту­ган Ба­ра­нов­сько­го Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка Л.С. Гри­нів “Фі­зи­чна еко­но­мія: но­ві мо­де­лі ста­ло­го роз­ви­тку” [1].

Про­бле­ми, ро­з­гля­ну­ті в да­ній мо­но­гра­фії, є ду­же ва­жли­ви­ми з по­зи­цій розу мі­н­ня на­пря­мів подаль­шо­го роз­ви­тку на­шої дер­жа­ви, оскіль­ки ті­сно ко­ре­спон­ду ють із за­галь­но­сві­то­ви­ми трен­да­ми що­до фор­му­ва­н­ня які­сно но­вої мо­де­лі жит­тє збе­рі­га­ю­чої еко­но­мі­ки ХХІ ст. Ви­кла­де­ні у мо­но­гра­фії на­у­ко­ві під­хо­ди є спів­звуч ни­ми те­о­ре­ти­ко ме­то­до­ло­гі­чним по­гля­дам, по­да­ним у фун­да­мен­таль­них роз­роб­ках і за­крі­пле­ним у при­кла­дних ре­ко­мен­да­ці­ях, які вже за­про­по­но­ва­ні влад ним стру­кту­рам рі­зних рів­нів Ін­сти­ту­том еко­но­мі­ки при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня та ста ло­го роз­ви­тку. Цін­ність но­вої на­у­ко­вої пра­ці зна­чною мі­рою роз­кри­ва­є­ться крізь при­зму по­стне­кла­си­чних ме­то­до­ло­гі­чних пра­ктик. Так, ще з ча­сів Ф. Ке­не став оче­ви­дним той факт, що при­ро­дний ка­пі­тал – пер­ший, з яким люд­ство по­зна­йо ми­лось, і най­до­сту­пні­ший з фі­зи­чної то­чки зо­ру, во­дно­час є най­менш ви­вче­ним са­ме у пла­ні роз­кри­т­тя зді­бно­сті при­но­си­ти до­хід. Сьо­го­дні ж го­лов­ний еко­но­міч ний па­ра­докс по­ля­гає в то­му, що вір­ту­аль­ний ка­пі­тал за­без­пе­чує в ра­зи ви­щі при бу­тки, ніж ре­аль­ний у пер­ві­сній фі­зи­чній фор­мі, на­сам­пе­ред пов’яза­ній із зем лею. Мо­жна ствер­джу­ва­ти, що йо­го суть – в акцен­ту­ван­ні біль­шої ува­ги на по­тре бах лю­дей, які здій­сню­ють при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня, ніж на при­ро­ді еко­ло­гі­чних

Хвесик Ми­хай­ло Ар­те­мо­вич (Khvesyk Mykhailo Artemovych), 2017; e mail: reception@ecos.kiev.ua.

ре­сур­сів чи при­ро­дно го­спо­дар­сько­му про­сто­рі. Та­ким чи­ном, ви­ни­кає об’єктив­на по­тре­ба у ви­зна­чен­ні та ме­то­до­ло­гі­чно­му об­грун­ту­ван­ні су­то еко­но­мі­чних влас ти­во­стей при­ро­дних ре­сур­сів з по­зи­цій си­стем­ної еко­но­мі­ки при­ро­до­ко­ри­сту­ван ня, що за­без­пе­чує роз­кри­т­тя фе­но­ме­ну їх ка­пі­та­лі­за­ції з рі­зних по­гля­дів. Слід особ ли­во на­го­ло­си­ти, що ав­тор­ське фі­ло­соф­сько сві­то­гля­дне ба­че­н­ня фор­му­ва­н­ня пе­ред­умов змі­ни па­ра­ди­гми су­ча­сної еко­но­мі­чної на­у­ки в на­пря­мі пре­ва­лю­ва­н­ня еко­ло­гі­чної скла­до­вої зо­се­ре­джу­є­ться на не­ген­тро­пій­ній фун­кції від­тво­ре­н­ня при ро­дно­го ка­пі­та­лу, що сьо­го­дні є вкрай акту­аль­ною до­мі­нан­тою. Са­ме в та­ко­му ра кур­сі ідеї фі­зи­чної еко­но­мії на­бу­ва­ють су­ча­сно­го окре­сле­н­ня, а да­на мо­но­гра­фія спри­яє про­це­су їх онов­ле­но­го опа­ну­ва­н­ня.

Ва­жли­вість цьо­го ви­да­н­ня зу­мов­ле­на та­кож на­ма­га­н­ня­ми об­грун­ту­ва­ти кон це­пту­аль­ні за­са­ди ста­ло­го роз­ви­тку дер­жа­ви. У свою чер­гу, це по­тре­бує но­вих між­ди­сци­плі­нар­них на­у­ко­вих до­слі­джень. Одним із за­со­бів ви­рі­ше­н­ня по­став­ле них ча­сом зав­дань є но­ві­тня фі­зи­чна еко­но­мія, яка до­слі­джу­є­ться та роз­ви­ва­є­ться автором. По суті, у по­стне­кла­си­чно­му тра­кту­ван­ні во­на від­кри­ває можливості для зба­га­че­н­ня ме­то­до­ло­гі­чних за­сад за­без­пе­че­н­ня еко­ло­гі­чно зба­лан­со­ва­но­го роз ви­тку го­спо­дар­сько­го про­сто­ру.

Ста­но­вить ін­те­рес на­ве­де­ний у мо­но­гра­фії по­рів­няль­ний ана­ліз основ­них кон­це­пту­аль­них на­у­ко­вих по­гля­дів С. По­до­лин­сько­го, В. Вер­над­сько­го, М. Ру ден­ка. Са­ме на цьо­му фун­да­мен­ті ав­тор фор­мує своє ба­че­н­ня що­до ви­зна­че­н­ня як цен­траль­но­го мі­сця та по­єд­на­н­ня фі­зи­ко еко­но­мі­чної те­о­рії з ево­лю­цій­ни­ми кон­це­пта­ми при­ро­до­знав­ства. Ця по­зи­ція дій­сно від­рі­зня­є­ться ори­гі­наль­ні­стю та но­ва­тор­ським ме­то­до­ло­гі­чним під­хо­дом. По пер­ше, Л.С. Гри­нів ста­вить у центр сво­їх до­слі­джень об­грун­ту­ва­н­ня еко­но­мі­ки плів­ки жи­т­тя в рам­ках за­галь­ної кон це­пції еко­ло­гі­чної про­по­зи­ції Зем­лі. Го­лов­ною ча­сти­ною та­ких під­хо­дів є мо­де­лю ва­н­ня фун­кцій, які б спря­мо­ву­ва­ли­ся на збе­ре­же­н­ня фо­то­син­те­зу­ю­чої зда­тно­сті Зем­лі та при­ро­дно­го ка­пі­та­лу. По дру­ге, ав­тор роз­кри­ває зміст про­сто­ро­вої фун­кції но­ві­тньої фі­зи­чної еко­но­мії, а са­ме: на осно­ві між­ди­сци­плі­нар­но­го по­єд­на­н­ня до ся­гнень при­ро­дни­чих і со­ці­аль­них на­ук ви­зна­чає кон­текст роз­ви­тку еко­но­мі­ки під впливом при­ро­дних фа­кто­рів у про­сто­рі біо­сфе­ри Зем­лі . По тре­тє, про­по­нує ме­ха­нізм ре­а­лі­за­ції фі­зи­ко еко­но­мі­чної мо­де­лі еко­но­мі­ки ста­ло­го роз­ви­тку, ви зна­ча­ю­чи при цьо­му які­сно но­ві фун­кції спо­жи­ва­н­ня та за­оща­дже­н­ня при­ро­дно го ка­пі­та­лу. У ці­ло­му во­на вво­дить до на­у­ко­во­го ана­лі­зу си­ту­а­тив­них при­ро­дно еко­но­мі­чних явищ но­ві про­сто­ро­во ма­кро­еко­но­мі­чні то­то­жно­сті, орі­єн­то­ва­ні на ви­яв­ле­н­ня до­да­тко­вих фі­зи­ко еко­но­мі­чних ін­ди­ка­то­рів ста­ло­го роз­ви­тку еко­ло­го со­ціо­го­спо­дар­ської си­сте­ми (ЕСГС) дер­жа­ви.

Основ­ні ав­тор­ські по­зи­ції си­стем­но роз­кри­то в се­ми роз­ді­лах мо­но­гра­фії. У пер­шо­му роз­ді­лі “Фі­ло­соф­сько сві­то­гля­дні пе­ред­умо­ви змі­ни па­ра­ди­гми су­час ної еко­но­мі­чної на­у­ки” Л.С. Гри­нів ви­кла­дає вла­сне ба­че­н­ня роз­ви­тку но­ві­тньої фі­зи­ко еко­но­мі­чної те­о­рії з то­чки зо­ру про­блем су­ча­сно­го гло­ба­лі­зо­ва­но­го сві­ту. Дру­гий роз­діл “По­шук но­вих ме­то­до­ло­гі­чних за­сад роз­ви­тку по­стне­кла­си­чної еко но­мі­чної на­у­ки: ре­тро­спе­ктив­ний ана­ліз” при­свя­че­но ана­лі­зу те­о­ре­ти­чних те­чій по­стне­кла­си­чної еко­но­мі­чної на­у­ки. Осо­бли­ву ува­гу скон­цен­тро­ва­но на до­сяг не­н­нях укра­їн­ської шко­ли фі­зи­чної еко­но­мії. У тре­тьо­му роз­ді­лі “Еко­но­мі­ка в си­сте­мі про­сто­ро­вих ко­ор­ди­нат біо­сфе­ри” ро­з­гля­ну­то пи­та­н­ня ви­зна­че­н­ня мі­сця еко­но­мі­ки в си­сте­мі про­сто­ро­вих ко­ор­ди­нат біо­сфе­ри, з’ясу­ва­н­ня об’єктив­них при­ро­дни­чих за­сад роз­ви­тку су­ча­сної го­спо­дар­ської си­сте­ми. У че­твер­то­му роз­ді­лі

“Фі­зи­ко еко­но­мі­чна теорія при­ро­дно­го ка­пі­та­лу” на­ве­де­но які­сно но­вий су­тніс ний кон­цепт ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дно­го ка­пі­та­лу на ба­зі вче­н­ня В. Вер­над­сько­го та но­ві­тніх до­ся­гнень при­ро­дни­чих на­ук. П’ятий роз­діл “Про­сто­ро­ва ма­кро­еко но­мі­ка ста­ло­го роз­ви­тку сві­ту: про­бле­ми ста­нов­ле­н­ня” при­свя­че­но пи­та­н­ням фор му­ва­н­ня но­во­го на­пря­му су­ча­сної фі­зи­ко еко­но­мі­чної на­у­ки, за­сно­ва­ної на кон це­пту­аль­но­му осми­слен­ні по­ло­жень про­сто­ро­вої ма­кро­еко­но­мі­ки. У шо­сто­му роз­ді­лі “Фі­зи­ко еко­но­мі­чна теорія ста­ло­го роз­ви­тку еко­ло­го­со­ціо­го­спо­дар­ських си­стем (ЕСГС)” про­ана­лі­зо­ва­но фун­кціо­наль­ні озна­ки мо­де­лю­ва­н­ня в рам­ках ідей Кон­це­пції еко­ло­гі­чної про­по­зи­ції Зем­лі з ви­зна­че­н­ням фі­зи­ко еко­но­мі­чних ін­ди­ка то­рів ста­ло­го роз­ви­тку ЕСГС. І на­ре­шті, пи­та­н­ня ви­зна­че­н­ня цін­но­сті плів­ки жи­т­тя з по­зи­цій те­о­рії вар­то­сті до­слі­дже­но у сьо­мо­му роз­ді­лі мо­но­гра­фії “Фі­зи­ко еко но­мі­чна теорія вар­то­сті: но­ві кон­це­пту­аль­ні під­хо­ди”. Зокре­ма, ро­з­гля­ну­то фі­зи ко еко­но­мі­чні за­са­ди оцін­ки вар­то­сті зе­мель­но­го ка­пі­та­лу, а та­кож ме­ха­ні­зми зба лан­су­ва­н­ня гро­шо­во­го ринку та ринку зем­лі з ура­ху­ва­н­ням її ро­дю­чо­сті як клю­чо во­го фа­кто­ра впли­ву.

У ці­ло­му слід за­зна­чи­ти, що мо­но­гра­фія професора Л.С. Гри­нів є ори­гі­наль ним, ва­го­мим між­ди­сци­плі­нар­ним до­слі­дже­н­ням, орі­єн­то­ва­ним на фор­му­ва­н­ня онов­ле­ної про­сто­ро­вої мо­де­лі ста­ло­го роз­ви­тку. Ав­тор­ські об­грун­ту­ва­н­ня та уза галь­не­н­ня, без­умов­но, ста­нов­лять зна­чний на­у­ко­вий ін­те­рес. Да­ну мо­но­гра­фію мо­жна вва­жа­ти ком­пле­ксним до­слі­дже­н­ням су­ча­сно­го рів­ня.

Спи­сок ви­ко­ри­ста­ної лі­те­ра­ту­ри

1. Гри­нів Л.С. Фі­зи­чна еко­но­мія: но­ві мо­де­лі ста­ло­го роз­ви­тку. – Львів : Лі­га прес, 2016. – 424 с.

References

1. Hryniv L.S. Fizychna Ekonomiya: Novi Modeli Staloho Rozvytku [Physical Economy: New Models of Sustainable Development]. Lviv, Liga pres, 2016 [in Ukrainian].

Рецензія на­ді­йшла до ре­да­кції 5 трав­ня 2017 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.