RYABININA L. M.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents - L. M. RYABININA, Doctor of Econ. Sci., Professor of the Chair of Banking Odesa National Economic University

FINANCES. TAXES. CREDIT – Problems of theoretical validity of a number of definitions in legislative and regulatory documents on banking

The existence of a number of theoretically unjustified economic categories, terms and methods in legislative and regulatory documents on banking are highlighted; their improvement will contribute to further activities of domestic banks and the country’s socio economic development.

Keywords: central bank, economic category, functions and operations of the bank, refinancing of banks, refinancing rate, total open currency position of the bank.

Пе­ре­хід Укра­ї­ни від пла­но­вої адмі­ні­стра­тив­но ко­ман­дної си­сте­ми до рин­ко вої еко­но­мі­ки ство­рив не­об­хі­дність фор­му­ва­н­ня рин­ко­вих від­но­син у кра­ї­ні і, на­сам­пе­ред, у бан­ків­ській си­сте­мі, яка про­ни­зує всі сфе­ри со­ці­аль­но еко­но­міч но­го жи­т­тя су­спіль­ства.

Май­же всі тер­мі­ни, які роз­гля­да­ю­ться в цій статті, не є но­ви­ми для на­у­ков­ців. Про­те не­хту­ва­н­ня в за­ко­но­дав­чих та нор­ма­тив­них до­ку­мен­тах з бан­ків­ни­цтва те­о­ре­ти­чни­ми ви­зна­че­н­ня­ми ці­ло­го ря­ду вже ві­до­мих по­нять (та­ких, на­прик лад, як фун­кції та опе­ра­ції бан­ку, йо­го ва­лю­тна по­зи­ція, су­тність та від­мін­но­сті кре­ди­ту­ва­н­ня, фі­нан­су­ва­н­ня та ре­фі­нан­су­ва­н­ня, по­зи­чко­вий про­цент і по­зич ко­ва став­ка то­що) є не­д­опу­сти­мим, оскіль­ки це ство­рює не­по­ро­зу­мі­н­ня, спри­яє

© Рябініна Лю­дми­ла Ми­ко­ла­їв­на (Ryabinina Lyudmyla Mykolaivna), 2017; e mail: rln@ukr.net.

по­гір­шен­ню бан­ків­ської ді­яль­но­сті. То­му ми зро­би­ли спро­бу при­вер­ну­ти ува­гу фа­хів­ців до те­о­ре­ти­чної не­о­б­грун­то­ва­но­сті ба­га­тьох еко­но­мі­чних ка­те­го­рій, тер­мі­нів та по­нять і ва­жли­во­сті по­гли­бле­н­ня їх те­о­ре­ти­чно­го змі­сту з ме­тою змі­цне­н­ня і по­си­ле­н­ня ді­яль­но­сті ві­тчи­зня­них бан­ків.

З огля­ду на це, ме­та статті – ви­сві­тли­ти де­які те­о­ре­ти­чно не­о­б­грун­то­ва­ні під­хо ди до еко­но­мі­чних ка­те­го­рій і тер­мі­нів, що існу­ють у за­ко­но­дав­чих та нор­ма­тив них до­ку­мен­тах з бан­ків­ни­цтва, усу­не­н­ня яких, на наш по­гляд, спри­я­ти­ме по­си лен­ню та роз­ви­тку ві­тчи­зня­ної бан­ків­ської си­сте­ми.

Акту­аль­ність те­ми по­ля­гає в не­об­хі­дно­сті ви­ко­ри­ста­н­ня в чин­них нор­ма­тив них до­ку­мен­тах На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни (НБУ), і на­віть у За­ко­ні Укра­ї­ни “Про На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни” (да­лі – За­кон), те­о­ре­ти­чно об­грун­то­ва­них ви зна­чень, тер­мі­нів і по­нять з ме­тою надання біль­шої зна­чу­що­сті цим осно­во­по ло­жним до­ку­мен­там, які без­по­се­ре­дньо впли­ва­ють на ді­яль­ність ві­тчи­зня­них бан­ків.

Оскіль­ки НБУ як го­лов­ний банк Укра­ї­ни є цен­тром не тіль­ки її бан­ків­ської, але й усі­єї еко­но­мі­чної си­сте­ми, він ви­сту­пає і ре­гу­ля­то­ром гро­шо­во кре­ди­тних від­но­син у кра­ї­ні з рин­ко­вою економікою. Це зу­мов­ле­но тим, що цен­траль­ний банк роз­ро­бляє стра­те­гі­чні ці­лі гро­шо­во кре­ди­тної по­лі­ти­ки (се­ред яких на пер­шо му мі­сці – від­су­тність ін­фля­ції та без­ро­бі­т­тя в кра­ї­ні) і ре­гу­лює гро­шо­во кре­ди­тні від­но­си­ни. От­же, він має все­бі­чно спи­ра­тись у сво­їх ре­гу­ля­тив­них ді­ях на еко­но мі­чну те­о­рію, без якої йо­го дії не тіль­ки не спри­я­ти­муть, а нав­па­ки, за­ва­жа­ти­муть со­ці­аль­но еко­но­мі­чно­му роз­ви­тку кра­ї­ни. Зро­зумі­ло, що з ме­тою не­д­опу­ще­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня те­о­ре­ти­чно не­о­б­грун­то­ва­них тер­мі­нів у нор­ма­тив­них і за­ко­но­дав чих до­ку­мен­тах з бан­ків­ни­цтва НБУ зав­жди має ви­хо­ди­ти з еко­но­мі­чної те­о­рії, оскіль­ки йо­го по­ло­же­н­ня­ми та ін­стру­кці­я­ми ке­ру­ю­ться у сво­їй пра­кти­чній ді­яль но­сті всі бан­ки.

НБУ був за­сно­ва­ний на ба­зі Укра­їн­ської ре­спу­блі­кан­ської кон­то­ри Держ бан­ку СРСР у бе­ре­зні 1991 р. * . Цен­траль­ний банк кра­ї­ни за­ймає осо­бли­ве мі­сце в її со­ці­аль­но еко­но­мі­чно­му роз­ви­тку і ві­ді­грає осо­бли­ву (емі­сій­но ре­гу­лю­ю­чу) роль зав­дя­ки тим фун­кці­ям, які ви­ко­нує. Як ви­пли­ває із За­ко­ну, “від­по­від­но до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни основ­ною фун­кці­єю На­ціо­наль­но­го бан­ку є за­без­пе­че­н­ня ста біль­но­сті гро­шо­вої оди­ни­ці Укра­ї­ни ” ** (кур­сив мій. – Л.М.Р. ). До то­го ж, при ви ко­нан­ні сво­єї основ­ної фун­кції На­ціо­наль­ний банк має ви­хо­ди­ти з прі­о­ри­тет но­сті до­ся­гне­н­ня та під­три­ма­н­ня ці­но­вої ста­біль­но­сті в дер­жа­ві. Однак, як по ка­зав ана­ліз, НБУ з мо­мен­ту вве­де­н­ня на­ціо­наль­них гро­шей у гро­шо­вий обіг кра­ї­ни (10 сі­чня 1992 р.) жо­дно­го ра­зу не зміг за­без­пе­чи­ти ста­біль­но­сті гро­шо­вої оди­ни­ці Укра­ї­ни – ані кар­бо­ван­ця, ані грив­ні, що на­о­чно ви­дно на ри­сун­ку.

Це до­зво­ляє зро­би­ти ви­сно­вок про те, що про­го­ло­ше­на в За­ко­ні так зва­на “основна фун­кція НБУ” від­обра­жає тіль­ки го­лов­ну ме­ту чи зав­да­н­ня цен­траль но­го бан­ку кра­ї­ни і аж ні­як не йо­го фун­кцію, тим більше основ­ну. До­ре­чно за зна­чи­ти, що в за­ко­нах про цен­траль­ний банк ці­ло­го ря­ду кра­їн (Ро­сії, Бє­ла­ру­сі, Мол­до­ви, Кир­гиз­ста­ну, Ка­зах­ста­ну, Та­джи­ки­ста­ну, Тур­кме­ні­ста­ну, Узбе­ки­ста­ну і на­віть ЄС, а та­кож ЄЦБ та ЄСЦБ) не­об­хі­дність за­без­пе­че­н­ня ста­біль­но­сті на

Про по­ря­док вве­де­н­ня в дію За­ко­ну Укра­ї­ни “Про бан­ки і бан­ків­ську ді­яль­ність” : По­ста но­ва Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни від 20.03.1991 р. № 873 XII [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту пу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/873 12. ** За­кон Укра­ї­ни “Про На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни” // Ві­до­мо­сті Вер­хов­ної Ра­ди Украї ни. – 1999. – № 29. – Ст. 238, із змі­на­ми та до­пов­не­н­ня­ми ста­ном на 01.01.2017 р.

ціо­наль­ної гро­шо­вої оди­ни­ці роз­гля­да­є­ться тіль­ки як го­лов­на ме­та або зав­дан ня, а не як основна фун­кція цен­траль­но­го бан­ку, яка на­віть вза­га­лі не на­ле­жить до йо­го фун­кцій. Са­ме то­му НБУ про­тя­гом 25 ро­ків жо­дно­го ра­зу не міг ви­ко­на ти цю, ні­би­то свою, основ­ну фун­кцію. О. Дзю­блюк спра­ве­дли­во вва­жає, що “су­тність цен­траль­но­го бан­ку най­більш до­ціль­но роз­гля­да­ти са­ме че­рез при­зму йо­го основ­них фун­кцій” [1, c. 100], тим більше, що су­тність пре­дме­та ви­ра­жа­є­ться у фун­кці­ях, які він ви­ко­нує.

Ана­ліз основ­них фун­кцій цен­траль­но­го бан­ку в пра­цях ві­тчи­зня­них та за­ру бі­жних еко­но­мі­стів по­ка­зав, що більшість з них (О. Дзю­блюк [1], Е. Бре­гель [2], В. Бу­ка­то [3], О. Вов­чак [4], А. Галь­чин­ський [5], Л. Дро­бо­зи­на [6], М. Звєряков [7], Є. Жу­ков [8], Б. Іва­сів [9], Р. Міл­лер і Д. Ван хуз [10], С. Пан­чи­шин [11], М. Сав лук [12], Е. До­лан, К. Кемп­белл і Р. Кемп­белл [13] і ба­га­то ін­ших) ви­окрем­лю­ють, як пра­ви­ло, 4 і ма­кси­мум 6–7 фун­кцій. І хо­ча фор­му­лю­ва­н­ня вче­ни­ми еко­но­міс та­ми фун­кцій цен­траль­но­го бан­ку кра­ї­ни де­що від­рі­зня­ю­ться, але в ці­ло­му во­ни зво­дя­ться до одно­го те­о­ре­ти­чно­го на­пов­не­н­ня за­галь­ної су­тно­сті цен­траль­но­го бан­ку, яка ви­ра­жа­є­ться в чо­ти­рьох ба­зо­вих (основ­них) фун­кці­ях як най­про­сті­ших про­я­вах її гли­бин­них сто­рін: фун­кції єди­но­го емі­сій­но­го цен­тру кра­ї­ни, ор­га­ну гро­шо­во кре­ди­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня її еко­но­мі­ки, “бан­ку бан­ків” та “бан­кі­ра Уря ду” (fiscal agent – агент Уря­ду) [10, с. 402–405]. За та­ких умов основ­ною фун­кці­єю цен­траль­но­го (емі­сій­но­го) бан­ку все та­ки є фун­кція єди­но­го емі­сій­но­го цен­тру кра­ї­ни, без ви­ко­на­н­ня якої НБУ не змо­же на­віть під­три­му­ва­ти ста­біль­ність гро шо­вої оди­ни­ці. З цьо­го ви­пли­ває, що про­го­ло­ше­на За­ко­ном так зва­на основна фун­кція цен­траль­но­го бан­ку, яка в йо­го подаль­ших ста­т­тях на­зи­ва­є­ться вже ці­л­лю і на­віть ці­ля­ми НБУ, які “…ви­зна­че­ні стат­тею 6 цьо­го За­ко­ну”, не мо­же роз­гля­да тись і як опе­ра­ція цен­траль­но­го бан­ку, оскіль­ки для за­без­пе­че­н­ня ста­біль­но­сті

гро­шо­вої оди­ни­ці кра­ї­ни цен­траль­ний банк має здій­сню­ва­ти не одну, а де­кіль­ка опе­ра­цій, ви­ко­ну­ю­чи свою дру­гу фун­кцію – ор­га­ну гро­шо­во кре­ди­тно­го ре­гу­лю ва­н­ня еко­но­мі­ки кра­ї­ни. Не ви­пад­ко­во ба­га­то ав­то­рів вва­жа­ють, що для “за­без­пе че­н­ня ви­ко­на­н­ня по­кла­де­них на ньо­го (НБУ. – Л.М.Р. ) фун­кцій” [4, с. 147] він має здій­сню­ва­ти ці­лий ряд від­по­від­них опе­ра­цій.

Сьо­го­дні За­кон (у ре­да­кції 2017 р.) істо­тно роз­ши­рив кіль­кість так зва­них фун­кцій цен­траль­но­го бан­ку і, згі­дно із ст. 6 та 7, ви­зна­чає 32 фун­кції НБУ, хо­ча в мо­мент опри­лю­дне­н­ня За­ко­ну (1999 р.) йшло­ся лише про близь­ко двох де­ся­тків. При­чи­на та­ко­го зро­ста­н­ня кількості фун­кцій цен­траль­но­го бан­ку Укра­ї­ни мі­стить ся, на­сам­пе­ред, у не­хту­ван­ні те­о­ре­ти­чною су­тні­стю са­мо­го по­ня­т­тя “фун­кція” пре­дме­та (в то­му чи­слі й цен­траль­но­го бан­ку), що при­зво­дить до ото­то­жне­н­ня йо­го опе­ра­цій з фун­кці­я­ми НБУ. Та­ке ото­то­жне­н­ня вла­сти­ве пра­кти­чно всім пост ра­дян­ським кра­ї­нам, у за­ко­нах про цен­траль­ний банк яких мі­сти­ться від 11 (Тад жи­ки­стан) * до 60 (Бє­ла­русь) ** фун­кцій опе­ра­цій. При­чи­на та­ко­го не­ви­прав­да но­го і не­о­б­грун­то­ва­но­го ото­то­жне­н­ня опе­ра­цій цен­траль­но­го бан­ку з йо­го функ ці­я­ми (в ці­ло­му ря­ді кра­їн) кри­є­ться в пра­кти­чних під­хо­дах до ньо­го як до кре­ди­тної уста­но­ви ви­що­го рів­ня, яка, на­сам­пе­ред, має здій­сню­ва­ти ці­лий ряд ре­гу­лю­ю­чих опе­ра­цій. За та­ких умов те­о­ре­ти­чни­ми під­хо­да­ми до цен­траль­но­го бан­ку кра­ї­ни як до еко­но­мі­чної ка­те­го­рії , в якій від­обра­жа­ю­ться су­спіль­ні ви­роб ни­чі від­но­си­ни цен­траль­но­го бан­ку з уря­дом та ін­ши­ми бан­ка­ми та йо­го мі­сце в си­сте­мі су­спіль­но­го від­тво­ре­н­ня в еко­но­мі­чній си­сте­мі кра­ї­ни, не­хту­ють ра­зом з її фун­кці­я­ми.

При цьо­му слід ска­за­ти, що фун­кції як най­про­сті­ший про­яв гли­бин­них сто­рін су­тно­сті пре­дме­та (в да­но­му ра­зі цен­траль­но­го бан­ку) ха­ра­кте­ри­зу­ють її і при­та ман­ні йо­му зав­жди, то­ді як опе­ра­ції як дії у ря­ді по­ді­бних дій бан­ку мо­жуть ним і не ви­ко­ну­ва­тись, якщо в да­ний мо­мент ча­су в них не існує по­тре­би. Вар­то звер­ну ти ува­гу і на те, що крім опе­ра­цій цен­траль­но­го бан­ку, пе­ре­лі­че­них у ст. 6 та 7 За­ко­ну і по­мил­ко­во роз­гля­ду­ва­них у ньо­му як фун­кції, за­галь­на кіль­кість опе ра­цій цен­траль­но­го бан­ку як йо­го дій у ря­ді по­ді­бних дій до­пов­ню­є­ться ще май­же дво­ма де­ся­тка­ми ін­ших опе­ра­цій цен­траль­но­го бан­ку.

Не мо­жна не ска­за­ти і про те, що де­які еко­но­мі­сти (В. Мі­щен­ко, В. Кро­тюк та ін­ші) по­ді­ля­ють фун­кції цен­траль­них бан­ків на “ре­гу­лю­ю­чі, кон­троль­ні та об­слу го­ву­ю­чі” [14, с. 73–74], ро­з­гля­да­ю­чи їх не з то­чки зо­ру про­я­ву ко­жної з гли­бин­них сто­рін су­тно­сті цен­тро­бан­ку, а ви­хо­дя­чи з основ­них зав­дань йо­го ді­яль­но­сті. Зо кре­ма, А. Галь­чин­ський ото­то­жнює всі фун­кції цен­траль­но­го бан­ку з йо­го зав­дан ня­ми (фун­кції зав­да­н­ня): “…За­без­пе­че­н­ня гро­шо­вої ста­бі­лі­за­ції є … вла­сне єди ною фун­кці­єю Цен­траль­но­го бан­ку в рин­ко­вій еко­но­мі­ці. Всі ін­ші фун­кціо­наль­ні обов’яз­ки, що по­кла­да­ю­ться на банк, роз­гля­да­ю­ться як зав­да­н­ня, що є до­по­між ни­ми й під­по­ряд­ко­ва­ни­ми” [5, с. 269]. Ми не зго­дні з цим твер­дже­н­ням. У свою чер­гу, О. Дзю­блюк, аргументи яко­го сто­сов­но ото­то­жне­н­ня фун­кцій цен­траль­но го бан­ку з йо­го зав­да­н­ня­ми ми під­три­му­є­мо, за­зна­чає, що за та­ких умов “…має мі­сце не лише не­ви­зна­че­ність сто­сов­но кон­кре­тно­го пе­ре­лі­ку основ­них фун­кцій цен­траль­но­го бан­ку, а й пев­на плу­та­ни­на йо­го фун­кцій із зав­да­н­ня­ми” [1, с. 101].

О На­ци­о­наль­ном бан­ке Та­джи­ки­ста­на : За­кон Ре­спу­бли­ки Та­джи­ки­стан от 05.08.2009 г. № 722 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2339. ** Бан­ков­ский ко­декс Ре­спу­бли­ки Бе­ла­русь от 25.10.2000 г. № 441 3. – Р. 2. – Ст. 26, в ред. от 13.07.2016 г. № 397 3 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://base.spinform.ru/ show_doc.fwx?rgn=1991.

Ві­тчи­зня­ні на­у­ков­ці не­о­дно­ра­зо­во звер­та­ли ува­гу на по­мил­ко­вість ото­тож не­н­ня фун­кцій бан­ків з їх опе­ра­ці­я­ми. За не­об­хі­дність роз­ме­жу­ва­ти по­ня­т­тя “фун­кції бан­ків” і “опе­ра­ції бан­ків” упер­ше ви­сло­ви­ли­ся про­від­ні ві­тчи­зня­ні еко но­мі­сти, та­кі як А. Мо­роз, М. Сав­лук та ін­ші на­у­ков­ці, які пи­са­ли, що фун­кція бан­ку – більш скла­дне і гли­бо­ке яви­ще, ніж опе­ра­ція. Во­на ха­ра­кте­ри­зує банк як аб­стра­ктну еко­но­мі­чну стру­кту­ру з ма­кро­еко­но­мі­чних по­зи­цій і з то­чки зо­ру її мі­сця в еко­но­мі­чній си­сте­мі та впли­ву на все еко­но­мі­чне се­ре­до­ви­ще. Фун­кція – це те, що вла­сти­ве ко­жно­му бан­ку по­стій­но, не­за­ле­жно від то­го, які кон­кре­тні опе­ра­ції він ви­ко­нує в да­ний мо­мент, а опе­ра­ція ха­ра­кте­ри­зує пев­ний вид ро­бо­ти бан­ку тіль­ки в да­ний мо­мент і сто­су­є­ться окре­мо­го еко­но­мі­чно­го суб’єкта, тоб­то на мі­кро­рів­ні [12, с. 551]. Та­кий під­хід до бан­ків­ських фун­кцій і опе­ра­цій роз­кри ває су­тні­сні роз­хо­дже­н­ня між бан­ків­ськи­ми опе­ра­ці­я­ми як кон­кре­тни­ми ді­я­ми бан­ку і йо­го фун­кці­я­ми, які ви­зна­ча­ють мі­сце цен­траль­но­го бан­ку і йо­го роль не тіль­ки в бан­ків­ській, але і в еко­но­мі­чній си­сте­мі кра­ї­ни вза­га­лі.

Крім ото­то­жне­н­ня опе­ра­цій цен­траль­но­го бан­ку з йо­го фун­кці­я­ми, існує ще ці­лий ряд те­о­ре­ти­чно не­о­б­грун­то­ва­них по­нять, тер­мі­нів і по­ло­жень, які ство рю­ють у бан­ків­ській пра­кти­ці сер­йо­зні тру­дно­щі та не­по­ро­зу­мі­н­ня. Се­ред та ких по­ло­жень, які “за­ту­шо­ву­ють” дій­сний зміст су­тно­сті опе­ра­цій цен­траль­но го бан­ку або вза­га­лі змі­ню­ють спря­мо­ва­ність йо­го дій, вар­то на­зва­ти опе­ра­ції НБУ з так зва­но­го “ре­фі­нан­су­ва­н­ня бан­ків”, пов­ний зміст по­мил­ко­во­го під­хо­ду до яко­го тлу­ма­чи­ться лише в За­ко­ні Ро­сії про її цен­тро­банк і з яко­го ви­пли­ває, що “під ре­фі­нан­су­ва­н­ням ро­зу­мі­є­ться кре­ди­ту­ва­н­ня Бан­ком Ро­сії кре­ди­тних ор­га­ні­за­цій” * , що одра­зу ото­то­жнює рі­зну еко­но­мі­чну су­тність ре­фі­нан­су­ва­н­ня і кре­ди­ту­ва­н­ня. Це зу­мов­ле­но тим, що тер­мін “ре­фі­нан­су­ва­н­ня бан­ків” по­єд­нує в со­бі дві зов­сім не­о­дно­зна­чні опе­ра­ції, з яких пер­ша опе­ра­ція – са­ме “ре­фі­нан су­ва­н­ня”, тоб­то пов­тор­не фі­нан­су­ва­н­ня бан­ка­ми уря­ду кра­ї­ни, що до­зво­ляє йо­му по­стій­но отри­му­ва­ти у ко­мер­цій­них бан­ків ко­шти за ра­ху­нок без­пе­рерв­но­го про­да­жу їм сво­їх бор­го­вих зо­бов’язань (ОВДП) з ме­тою фі­нан­су­ва­н­ня де­фі­ци­ту дер­жав­но­го бю­дже­ту. При цьо­му тіль­ки за 2014–2016 рр. НБУ емі­ту­вав 542 млрд. грн. [15, с. 7], мо­не­ти­зу­ю­чи ОВДП, ви­пу­ще­ні уря­дом для по­кри­т­тя де­фі­ци­ту дер жав­но­го бю­дже­ту. Дру­га опе­ра­ція – са­ме кре­ди­ту­ва­н­ня бан­ків (а не ре­фі­нан­су ва­н­ня), тоб­то надання їм цен­траль­ним бан­ком кра­ї­ни по­зик для під­три­ма­н­ня їх лі­кві­дно­сті (під за­ста­ву при­дба­них у уря­ду ОВДП). З цьо­го ви­пли­ває, що під тер мі­ном “ре­фі­нан­су­ва­н­ня” слід ро­зу­мі­ти лише пов­тор­не фі­нан­су­ва­н­ня (ре­фі­нан су­ва­н­ня) бан­ка­ми уря­ду, а не кре­ди­ту­ва­н­ня бан­ків цен­траль­ним бан­ком кра­ї­ни.

За­хі­дні еко­но­мі­сти тра­кту­ють ре­фі­нан­су­ва­н­ня (refunding) як обмін цін­них па­пе­рів Уря­ду США, із за­кін­че­ним стро­ком по­га­ше­н­ня, на но­ві цін­ні па­пе­ри (кур сив мій. – Л.М.Р. ) [13, с. 432], а ві­тчи­зня­ні еко­но­мі­сти вва­жа­ють, що ре­фі­нан­су ва­н­ня – це по­га­ше­н­ня ста­рої за­бор­го­ва­но­сті шля­хом ви­пу­ску но­вих по­зик, го­лов ним чи­ном – за­мі­ни ко­ро­тко­стро­ко­вих зо­бов’язань на дов­го­стро­ко­ві цін­ні па­пе ри [4, с. 534]. При цьо­му во­ни не під­кре­слю­ють ані то­го, чи­єю є ста­ра за­бор­го­ва­ність, ані то­го, хто є емі­тен­том дов­го­стро­ко­вих цін­них па­пе­рів, на які за­мі­ню­ю­ться ко­ро­тко­стро­ко­ві зо­бов’яза­н­ня при по­га­шен­ні ста­рої за­бор­го­ва­но­сті.

Ви­ни­кне­н­ня тер­мі­на “ре­фі­нан­су­ва­н­ня” в пост­ра­дян­ських кра­ї­нах бу­ло по в’яза­но з існу­ва­н­ням де­фі­ци­ту їх дер­жав­них бю­дже­тів, що при­му­си­ло, зокре­ма,

О Цен­траль­ном бан­ке Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции (Бан­ке Рос­сии) : Фе­де­раль­ный за­кон РФ от 28.03.2017 г. № 86 Ф3. – Ст. 40 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://yandex.ua/ search/?text&lr=145.

Уряд Укра­ї­ни в умо­вах бра­ку ін­ших дже­рел роз­по­ча­ти без­пе­рерв­ний ви­пуск ОВДП, що на­да­лі ста­ло го­лов­ним дже­ре­лом йо­го фі­нан­су­ва­н­ня. Зро­зумі­ло, що по­втор­ні ви­пу­ски і роз­мі­ще­н­ня ОВДП ціл­ком та пов­ні­стю є фор­мою дер­жав­но­го кре­ди­ту, в яко­му по­зи­чаль­ни­ком зав­жди ви­сту­пає уряд. Однак з то­го, що Уряд Укра­ї­ни пі­сля пер­ших ви­пу­сків ОВДП у 1995 р. да­лі ба­га­то­ра­зо­во здій­сню­вав ви­пу­ски ОВДП, яки­ми (а не ко­шта­ми) і по­га­шав борг, ви­пли­ває, що бан­ки ре­фі­нан­су­ва­ли уряд . За та­ких умов, як пи­ше Е. Бре­гель, за­мість “ка­зна­чей­ських ве­ксе­лів та облі­га­цій дер жав­них по­зик цен­траль­ний банк ви­пу­скає свої бан­кно­ти і йо­го бан­кно­тна емі­сія стає за­со­бом по­кри­т­тя бю­дже­тно­го де­фі­ци­ту і ство­рює ін­фля­цій­ну дію ” (кур­сив мій. – Л.М.Р. ) [2, с. 100], яка за ро­ки існу­ва­н­ня Укра­ї­ни збіль­ши­лась у мільйони ра­зів (див. ри­су­нок).

До то­го ж, не­про­ду­ма­ний під­хід до ви­зна­че­н­ня фун­кцій і опе­ра­цій НБУ як цен­траль­но­го бан­ку кра­ї­ни до­зво­лив се­ред йо­го фун­кцій ви­окре­ми­ти і фун­кцію ор­га­ні­за­ції си­сте­ми ре­фі­нан­су­ва­н­ня. У будь яко­му за­ко­ні, а тим більше в За­ко­ні про цен­траль­ний банк кра­ї­ни, не має бу­ти по­яснень що­до те­о­ре­ти­чної об­грун­то ва­но­сті тер­мі­нів, по­нять і ме­то­дик, однак всі во­ни ма­ють бу­ду­ва­ти­ся на ній як на те­о­ре­ти­чній ба­зі.

Не мо­жна не ска­за­ти і про те, що одні­єю з фун­кцій цен­траль­но­го бан­ку є функ ція “бан­ку бан­ків”, за якою цен­траль­ний банк “зо­се­ре­джує у сво­їх де­по­зи­тах віль­ну го­тів­ку ко­мер­цій­них бан­ків і на­дає їм не­об­хі­дну кре­ди­тну під­трим­ку” [2, с. 96], пе­ре­тво­рю­ю­чись при цьо­му на кре­ди­то­ра остан­ньої ін­стан­ції в ра­зі ви­ни­кне­н­ня у бан­ків по­тре­би в до­да­тко­вих ко­штах, які во­ни не ма­ють можливості швид­ко при дба­ти на гро­шо­во­му ринку за ро­зум­ною ці­ною. То­му НБУ як кре­ди­тор остан­ньої ін­стан­ції, за не­об­хі­дно­сті, зав­жди готовий “на­да­ти кре­дит будь яко­му по­зи­чаль ни­ку, в то­му чи­слі і не­лі­кві­дно­му” [10, с. 825], і не тіль­ки під за­ста­ву цін­них па пе­рів уря­ду. На­при­клад, в Узбе­ки­ста­ні цен­траль­ний банк, за за­ко­ном, має мож ли­вість надавати бан­кам по­зи­ки (ре­фі­нан­су­ва­ти, як пи­ше­ться у за­ко­ні) під за­ста ву не тіль­ки дер­жав­них бор­го­вих зо­бов’язань, але й зо­ло­та, іно­зем­ної ва­лю­ти, ва­лю­тних цін­но­стей, які на­ле­жать до ка­те­го­рії між­на­ро­дних ре­зер­вів, а та­кож ко мер­цій­них ве­ксе­лів, пла­тіж за яки­ми га­ран­то­ва­ний бан­ка­ми * .

З то­го, що НБУ як цен­траль­ний банк є кре­ди­то­ром остан­ньої ін­стан­ції, ви пли­ває, що він на­дає, за не­об­хі­дно­сті, кре­ди­тну до­по­мо­гу всім бан­кам. Однак це не озна­чає, що ре­фі­нан­су­ва­н­ня є рів­но­зна­чним ді­ям цен­траль­но­го бан­ку як кре­ди­то­ра остан­ньої ін­стан­ції, оскіль­ки во­ни на­ба­га­то шир­ші за ре­фі­нан­су­ван ня. Вве­де­н­ня За­ко­ном у пра­кти­ку бан­ків­ської ді­яль­но­сті тер­мі­на “ор­га­ні­за­ція си­сте­ми ре­фі­нан­су­ва­н­ня” без ме­то­ди­чно­го за­без­пе­че­н­ня та­кої си­сте­ми сприя ло то­му, що і фа­хів­ці ко­мер­цій­них бан­ків, і ві­до­мі ві­тчи­зня­ні вче­ні ви­ко­ри­сто­ву ють тер­мін “ре­фі­нан­су­ва­н­ня бан­ків”, не за­ми­слю­ю­чись над йо­го гли­бин­ною сут ні­стю. Від­по­від­но, цей тер­мін, який має дво­їстий зміст, був вве­де­ний са­ме як си­но­нім кре­ди­ту­ва­н­ня бан­ків не тіль­ки у пра­кти­чній пов­сяк­ден­ній ро­бо­ті бан­ків ських слу­жбов­ців, але й у під­ру­чни­ках і на­у­ко­во ме­то­ди­чних по­сі­бни­ках з бан ків­ни­цтва.

Слід та­кож ска­за­ти про те­о­ре­ти­чну не­о­б­грун­то­ва­ність ото­то­жне­н­ня в За­ко­ні став­ки ре­фі­нан­су­ва­н­ня і по­зи­чко­во­го про­цен­та. Згі­дно із ст. 1 За­ко­ну, став­ка ре

О цен­траль­ном бан­ке Ре­спу­бли­ки Узбе­ки­стан : За­кон Ре­спу­бли­ки Узбе­ки­стан от 29.12.2015 г. № 52 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.lex.uz/pages/ Getact.aspx?lact_id=72252.

фі­нан­су­ва­н­ня ви­зна­ча­є­ться як ви­ра­же­на у про­цен­тах пла­та за кре­ди­ти, що на­да ються бан­кам. При цьо­му во­на, як пра­ви­ло, є зна­чно ви­щою за основ­ну облі­ко­ву став­ку НБУ. До то­го ж, пла­та за будь що, в то­му чи­слі й за ко­ри­сту­ва­н­ня по­зи­кою, зав­жди здій­сню­є­ться гро­ши­ма, а не про­цен­та­ми. Пла­та по­зи­чаль­ни­ка кре­ди­то­ру за ко­ри­сту­ва­н­ня по­зи­кою в те­о­рії кре­ди­тних від­но­син на­зи­ва­є­ться по­зи­чко­вим про­цен­том, а не про­цен­тною став­кою, яка ха­ра­кте­ри­зує рі­чний до­хід кре­ди­то­ра за на­да­ну по­зи­ку і вста­нов­лю­є­ться бан­ком у про­цен­тах на рік, у зв’яз­ку з чим ото то­жне­н­ня цих по­нять свід­чить про ду­же віль­не ви­ко­ри­ста­н­ня в За­ко­ні цих (як і ря­ду ін­ших) тер­мі­нів.

Ду­же сер­йо­зною проблемою є не­узго­дже­ність під­хо­дів НБУ до су­тно­сті й ме­то­ди­ки оцін­ки ви­ду та ве­ли­чи­ни від­кри­тої ва­лю­тної по­зи­ції бан­ку з чітким, на­у­ко­во об­грун­то­ва­ним та одно­зна­чним її ви­зна­че­н­ням у За­ко­ні. На­при­клад, у ст. 1 За­ко­ну ска­за­но: “ва­лю­тна по­зи­ція – спів­від­но­ше­н­ня ви­мог та зо­бов’язань бан­ку в ко­жній іно­зем­ній ва­лю­ті та в ко­жно­му бан­ків­сько­му ме­та­лі. При їх рів­но­сті по­зи­ція вва­жа­є­ться за­кри­тою, при не­рів­но­сті – від­кри­тою. Від­кри­та по­зи­ція є ко­ро­ткою, якщо об­сяг зо­бов’язань за іно­зем­ни­ми ва­лю­та­ми та бан­ків ськи­ми ме­та­ла­ми пе­ре­ви­щує об­сяг ви­мог, і дов­гою, якщо об­сяг ви­мог за іно­зем ни­ми ва­лю­та­ми та бан­ків­ськи­ми ме­та­ла­ми пе­ре­ви­щує об­сяг зо­бов’язань”. Із цьо­го ви­зна­че­н­ня, на­сам­пе­ред, ви­пли­ває, що від­кри­та ва­лю­тна по­зи­ція зав­жди роз­ра­хо­ву­є­ться як спів­від­но­ше­н­ня ви­мог та зо­бов’язань бан­ку, тоб­то як рі­зни­ця між йо­го ви­мо­га­ми і зо­бов’яза­н­ня­ми за іно­зем­ни­ми ва­лю­та­ми та бан­ків­ськи­ми ме­та­ла­ми (а не їх су­ма), і то­му має вра­хо­ву­ва­ти ви­зна­чаль­ний знак “+” – при дов­гій ва­лю­тній по­зи­ції (ко­ли ви­мо­ги пе­ре­ви­щу­ють зо­бов’яза­н­ня) або “–” – при ко­ро­ткій ва­лю­тній по­зи­ції, ко­ли зо­бов’яза­н­ня пе­ре­ви­щу­ють ви­мо­ги. Та­кож з да­но­го ви­зна­че­н­ня ви­пли­ває, що по­ря­док роз­ра­хун­ку ва­лю­тної по­зи­ції охоп лює всі мо­жли­ві її ви­ди, і те­о­ре­ти­чно не має зна­че­н­ня, роз­ра­хо­ву­є­ться ін­ди від­у­аль­на ва­лю­тна по­зи­ція за одні­єю ва­лю­тою або за одним бан­ків­ським ме­та лом чи за­галь­на ва­лю­тна по­зи­ція як спів­від­но­ше­н­ня між об­ся­га­ми всіх ви­мог та всіх зо­бов’язань бан­ку в іно­зем­них ва­лю­тах та бан­ків­ських ме­та­лах (у грив­не­во му екві­ва­лен­ті). Цим ви­зна­ча­є­ться мі­сце бан­ку на ва­лю­тно­му ринку, тоб­то те, ким він є на кі­нець ро­бо­чо­го дня – кре­ди­то­ром чи бор­жни­ком. За­галь­на від­кри та ва­лю­тна по­зи­ція бан­ку, як пра­ви­ло, зав­жди від­кри­та і в умо­вах рин­ко­вої кон ку­рен­ції мо­же бу­ти за­кри­тою лише як ви­ня­ток, то­му бан­ку ва­жли­во зна­ти про стан сво­єї за­галь­ної ва­лю­тної по­зи­ції, в то­му чи­слі і про її знак (“+” чи “–”), а не тіль­ки про її роз­мір.

Однак НБУ, не вра­хо­ву­ю­чи чі­тко­го та одно­зна­чно­го ви­зна­че­н­ня су­тно­сті ва­лю­тної по­зи­ції та по­ряд­ку її роз­ра­хун­ку, вка­за­но­му в За­ко­ні, всу­пе­реч За ко­ну, вста­нов­лює по­ря­док роз­ра­хун­ку за­галь­ної від­кри­тої ва­лю­тної по­зи­ції бан­ку без ура­ху­ва­н­ня зна­ка * , тоб­то як су­му всіх ви­мог та зо­бов’язань . Ми не­о­дно ра­зо­во звер­та­ли ува­гу НБУ на цей не­до­лік роз­ра­хун­ку за­галь­ної від­кри­тої ва лю­тної по­зи­ції бан­ку. Вре­шті решт, НБУ вза­га­лі ска­су­вав роз­діл VІІІ ін­стру­кції № 368, ви­клав­ши йо­го зміст у По­ста­но­ві № 458 ** , а по­тім у По­ста­но­ві № 107, в

Про по­ря­док ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті бан­ків в Україні : Ін­стру­кція НБУ від 28.08.2001 р. № 368. – Р. VІІІ [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841 01.

** Про вне­се­н­ня змін до Ін­стру­кції про по­ря­док ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті бан­ків в Україні : По­ста­но­ва Прав­лі­н­ня НБУ від 17.12.2007 р. № 458 (ста­ном на 01.01.2008 р.) та лист до неї від 08.01.2008 р. № 40 117/39 144. – Р. VІІІ [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1424 07.

якій чі­тко та одно­зна­чно на­пи­са­но, що роз­діл VIII ви­клю­чи­ти з текс­ту ін­стру­кції про по­ря­док ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті бан­ків в Україні. У ре­зуль­та­ті та­ких змін ро­зра­ху­нок за­галь­ної від­кри­тої ва­лю­тної по­зи­ції бан­ку в усіх ва­лю­тах і бан­ків ських ме­та­лах став ви­ко­ну­ва­ти­ся не як рі­зни­ця між усі­ма ви­мо­га­ми та зо­бов’я за­н­ня­ми бан­ку на кі­нець ро­бо­чо­го дня, що від­по­від­ає За­ко­ну, а як їх су­ма. За та­ких умов ро­зра­ху­нок за­галь­ної від­кри­тої ва­лю­тної по­зи­ції бан­ку в усіх ва­лю тах та бан­ків­ських ме­та­лах на кі­нець ро­бо­чо­го дня НБУ за­мі­нив на ро­зра­ху­нок су­ку­пної су­ми від­кри­тої ва­лю­тної по­зи­ції бан­ку . Ме­тою за­мі­ни роз­ра­хун­ку за галь­ної ва­лю­тної по­зи­ції бан­ку на ро­зра­ху­нок йо­го су­ку­пної ва­лю­тної по­зи­ції По­ста­но­вою № 458 де­кла­ру­ва­ла­ся не­об­хі­дність під­три­ма­н­ня бан­ка­ми до­стат ньо­го рів­ня ре­гу­ля­тив­но­го ка­пі­та­лу для по­кри­т­тя ва­лю­тно­го ри­зи­ку та ри­зи­ку лі­кві­дно­сті, які бан­ки бе­руть на се­бе у про­це­сі сво­єї ді­яль­но­сті, а не мо­жли­вість ви­зна­че­н­ня бан­ком сво­го мі­сця на ва­лю­тно­му ринку і то­го ри­зи­ку, який ство рив­ся зав­дя­ки ви­ни­кнен­ню у бан­ку від­кри­тої ва­лю­тної по­зи­ції для прийня­т­тя від­по­від­них дій що­до ска­су­ва­н­ня ри­зи­ку. За та­ких “змін” по­ря­док роз­ра­хун­ку су­ку­пної су­ми “від­кри­тої” ва­лю­тної по­зи­ції бан­ку в іно­зем­них ва­лю­тах та бан­ків ських ме­та­лах по­чи­на­є­ться з роз­ра­хун­ку ні­би­то “за­галь­них” (як пи­ше НБУ) дов гої та ко­ро­ткої від­кри­тих ва­лю­тних по­зи­цій бан­ку в іно­зем­них ва­лю­тах. Однак їх ро­зра­ху­нок ви­ко­ну­є­ться не як спів­від­но­ше­н­ня (тоб­то рі­зни­ця) ви­мог та зо­бов’язань бан­ку в усіх іно­зем­них ва­лю­тах та бан­ків­ських ме­та­лах, а як су­ма окре­мо всіх ви­мог в іно­зем­ній ва­лю­ті і окре­мо всіх зо­бов’язань в іно­зем­ній ва лю­ті, що вва­жа­є­ться НБУ роз­ра­хун­ком за­галь­них дов­гої та ко­ро­ткої від­кри­тих ва­лю­тних по­зи­цій. Ра­зом з тим вар­то під­кре­сли­ти: якщо су­му всіх ви­мог або всіх зо­бов’язань мо­жна ще на­зва­ти “за­галь­ною су­мою”, то в жо­дно­му ра­зі та­кі су­ми не мо­жна на­зва­ти за­галь­ни­ми су­ма­ми від­кри­тої (дов­гої або ко­ро­ткої) ва лю­тної по­зи­ції, яка зав­жди роз­ра­хо­ву­є­ться як спів­від­но­ше­н­ня між ви­мо­га­ми та зо­бов’яза­н­ня­ми. На­да­лі, за но­вою ме­то­ди­кою НБУ, до біль­шої за зна­че­н­ням су­ми від­кри­тої (дов­гої або ко­ро­ткої) ва­лю­тної по­зи­ції бан­ку в усіх іно­зем­них ва­лю­тах до­да­є­ться су­ма від­кри­тої ва­лю­тної по­зи­ції бан­ку в усіх бан­ків­ських ме­та­лах ( без ура­ху­ва­н­ня зна­ка ). Зро­зумі­ло, що у на­яв­но­сті не­узго­дже­ність тео ре­ти­чної су­тно­сті від­кри­тої ва­лю­тної по­зи­ції бан­ку і ме­то­ди­ки її оцін­ки, на­ве де­них у по­ста­но­вах НБУ, з те­о­ре­ти­чною су­тні­стю ва­лю­тної по­зи­ції бан­ку і ме­то ди­ки її роз­ра­хун­ку, на­ве­де­них у За­ко­ні, що шко­дить не тіль­ки окре­мим бан­кам, але й усій бан­ків­ській си­сте­мі кра­ї­ни, і то­му має бу­ти ска­со­ва­но і при­ве­де­но у від­по­від­ність із За­ко­ном.

Ви­снов­ки

Оскіль­ки НБУ як цен­траль­ний банк кра­ї­ни є ду­же зна­чу­щою фі­гу­рою в її еко­но­мі­чній си­сте­мі, він зав­жди спри­йма­є­ться еко­но­мі­чни­ми суб’єкта­ми як без умов­ний взі­рець на­у­ко­вої об­грун­то­ва­но­сті йо­го тер­мі­нів і дій. То­му ви­зна­че­н­ня су­тно­сті еко­но­мі­чних ка­те­го­рій, тер­мі­нів і ме­то­дик у за­ко­но­дав­чих та нор­ма тив­них до­ку­мен­тах з бан­ків­ни­цтва фа­хів­ці не тіль­ки бан­ків, але й на­вчаль­них за­кла­дів вва­жа­ють пра­виль­ним і те­о­ре­ти­чно об­грун­то­ва­ним, та­ким, яке не під­ля гає пе­ре­о­сми­слен­ню. Ра­зом з тим ці­лий ряд по­нять, тер­мі­нів, по­ло­жень і ме­то дик у за­ко­но­дав­чих та нор­ма­тив­них до­ку­мен­тах з бан­ків­ни­цтва є те­о­ре­ти­чно не об­грун­то­ва­ним і то­му су­пе­ре­чить сво­їй те­о­ре­ти­чній су­тно­сті, а ін­ко­ли і здо­ро во­му глу­зду.

У ре­зуль­та­ті про­ве­де­но­го ана­лі­зу вва­жа­є­мо за не­об­хі­дне вне­сти та­кі ко­ре­кти ви до За­ко­ну Укра­ї­ни “Про На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни”:

– ст. 6 на­зва­ти “Фун­кції НБУ”, пе­ре­лі­чив­ши в ній основ­ні фун­кції цен­траль но­го бан­ку кра­ї­ни, ви­зна­ні всі­ма про­від­ни­ми вче­ни­ми сві­ту, а са­ме – фун­кцію єди­но­го емі­сій­но­го цен­тру кра­ї­ни, ор­га­ну гро­шо­во кре­ди­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня її еко­но­мі­ки, “бан­ку бан­ків” та “бан­кі­ра уря­ду”; – ст. 7 на­зва­ти “Опе­ра­ції цен­траль­но­го бан­ку”; – ви­лу­чи­ти дво­їстий тер­мін “ре­фі­нан­су­ва­н­ня бан­ків” як та­кий, що ство­рює не­по­ро­зу­мі­н­ня і “за­ту­шо­вує” су­тність пи­та­н­ня;

– тер­мін “ре­фі­нан­су­ва­н­ня” ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти лише при по­втор­но­му по­стій­но му фі­нан­су­ван­ні уря­ду бан­ка­ми кра­ї­ни, на­при­клад, при без­пе­рерв­ній ку­пів­лі ни­ми йо­го бор­го­вих зо­бов’язань, зокре­ма ОВДП;

– по­зи­ки НБУ, які він на­дає бан­кам як кре­ди­тор остан­ньої ін­стан­ції для під­три­ма­н­ня їх лі­кві­дно­сті, на­зи­ва­ти від­по­від­но до їх ці­льо­во­го при­зна­че­н­ня, тоб­то по­зи­ка­ми для під­трим­ки лі­кві­дно­сті бан­ків, не­за­ле­жно від ви­ду їх за­ста­ви (цін­них па­пе­рів уря­ду або ін­шо­го за­без­пе­че­н­ня (як, на­при­клад, в Узбе­ки­ста­ні)) * ;

– під­хо­ди НБУ до су­тно­сті від­кри­тої ва­лю­тної по­зи­ції бан­ку при­ве­сти у від­по­від­ність з її на­у­ко­во об­грун­то­ва­ною та ви­зна­че­ною у ст. 1 За­ко­ну су­тні­стю;

– ме­то­ди­ку роз­ра­хун­ку ін­ди­ві­ду­аль­них та за­галь­ної від­кри­тої ва­лю­тної по­зи­ції бан­ку за всі­ма ва­лю­та­ми та бан­ків­ськи­ми ме­та­ла­ми на кі­нець ро­бо­чо­го дня, пред став­ле­ну в нор­ма­тив­них до­ку­мен­тах НБУ, при­ве­сти у від­по­від­ність з ме­то­ди­кою, ви­зна­че­ною в За­ко­ні;

– по­но­ви­ти ро­зра­ху­нок за­галь­ної від­кри­тої ва­лю­тної по­зи­ції за всі­ма ва­лю­та ми та бан­ків­ськи­ми ме­та­ла­ми з ура­ху­ва­н­ням зна­ка на кі­нець ро­бо­чо­го дня, згі­дно з на­у­ко­во об­грун­то­ва­ною ме­то­ди­кою її ви­зна­че­н­ня в За­ко­ні;

– по­но­ви­ти лі­мі­ти (нор­ма­ти­ви) всіх ви­дів від­кри­тих ва­лю­тних по­зи­цій, ке­ру ючись ме­то­ди­кою ви­зна­че­н­ня її ви­дів у За­ко­ні.

До­ціль­но та­кож най­більш ва­го­мі си­сте­мо­утво­рю­ю­чі про­е­кти за­ко­нів Укра­ї­ни з бан­ків­ни­цтва та де­яких нор­ма­тив­них актів НБУ, які є дис­ку­сій­ни­ми і по­тре­бу ють все­бі­чно­го те­о­ре­ти­чно­го об­грун­ту­ва­н­ня, надавати для обго­во­ре­н­ня ка­фед рам бан­ків­ської спра­ви про­від­них ви­щих на­вчаль­них еко­но­мі­чних за­кла­дів краї ни, як це, на­при­клад, бу­ло зро­бле­но у 2001 р. з про­е­ктом за­ко­ну “Про бан­ків ський кре­дит”, який, вре­шті решт, так і за­ли­шив­ся про­е­ктом, оскіль­ки еко­но­мі­чні за­ко­ни не ство­рю­ю­ться люд­ством, а тіль­ки пі­зна­ю­ться та ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ним. То­му, на наш по­гляд, до­ціль­но са­ме так чи­ни­ти на­да­лі і тіль­ки все­бі­чно обго­во ре­ні та об­грун­то­ва­ні на­у­ков­ця­ми з бан­ків­ни­цтва ре­зуль­та­ти отри­ма­них ви­снов­ків вно­си­ти до за­ко­нів кра­ї­ни та нор­ма­тив­них актів са­мо­го НБУ, що спри­я­ти­ме роз ви­тку як бан­ків­ської си­сте­мі, так і дер­жа­ви в ці­ло­му.

Спи­сок ви­ко­ри­ста­ної лі­те­ра­ту­ри:

1. Дзю­блюк О.В. Ор­га­ні­за­ція гро­шо­во кре­ди­тних від­но­син су­спіль­ства в умо вах рин­ко­во­го ре­фор­му­ва­н­ня еко­но­мі­ки : мо­ногр. – К. : По­лі­гра­фкни­га, 2000. – 471 с.

2. Бре­гель Э.Я. Де­не­жное обра­ще­ние и кре­дит ка­пи­та­ли­сти­че­ских стран : учеб ник. – М. : Фи­нан­сы, 1973. – 376 с.

О цен­траль­ном бан­ке Ре­спу­бли­ки Узбе­ки­стан : За­кон Ре­спу­бли­ки Узбе­ки­стан от 29.12.2015 г. № 52. – Ст. 30 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.lex.uz/pages/ Getact.aspx?lact_id=72252.

3. Бу­ка­то В.И., Го­ло­вин Ю.В., Львов Ю.И. Бан­ки и бан­ков­ские опе­ра­ции в Рос­сии : мо­ногр. – М. : Фи­нан­сы и ста­ти­сти­ка, 2001. – 367 с.

4. Вов­чак О.Д., Ру­щи­шин Н.М., Ан­дрей­ків Т.Я. Кре­дит і бан­ків­ська спра­ва : під­руч. – К. : Зна­н­ня, 2008. – 564 с.

5. Галь­чин­ський А.С. Теорія гро­шей : навч. ме­тод. по­сіб. – К. : Осно­ви, 1998. – 415 с.

6. Фи­нан­сы, де­не­жное обра­ще­ние, кре­дит : уче­бник ; [под ред. Л.А. Дро­бо­зи ной]. – М. : Фи­нан­сы, Изда­тель­ское объе­ди­не­ние “ЮНИТИ”, 1997. – 479 с.

7. Ма­кро­еко­но­мі­ка : навч. по­сіб. ; [за ред. М.І. Звє­ря­ко­ва]. – Оде­са : ОHEУ, 2016. – 267 с.

8. Бан­ки и бан­ков­ские опе­ра­ции ; [под ред. Е.Ф. Жу­ко­ва]. – М. : Бан­ки и бир жи, Изда­тель­ское объе­ди­не­ние “ЮНИТИ”, 1997. – 471 с.

9. Гро­ші та кре­дит : під­руч. ; [за ред. Б.С. Іва­сі­ва]. – Тер­но­піль : Карт бланш, 2000. – 510 с.

10. Мил­лер Р.Л., Ван Хуз Д.Д. Сов­ре­мен­ные день­ги и бан­ков­ское де­ло – М. : ИНФРА И, 2000. – 856 с. 11. Пан­чи­шин С. Ма­кро­еко­но­мі­ка : навч. по­сіб. – К. : Ли­бідь, 2001. – 614 с. 12. Гро­ші та кре­дит ; [за ред. М.І. Сав­лу­ка]. – К. : КНЕУ, 2006. – 740 с. 13. До­лан Э.Д., Кэмп­белл К.Д., Кэмп­белл Р.Д. День­ги, бан­ков­ское де­ло и де не­жно кре­ди­тная по­ли­ти­ка ; [пер. с англ.]. – М. – Л. : Про­фи­ко, 1991. – 448 с.

14. Мі­щен­ко В.І., Кро­тюк В.Л. Цен­траль­ні бан­ки: ор­га­ні­за­цій­но пра­во­ві за­са ди : мо­ногр. – К. : Зна­н­ня, 2004. – 372 с.

15. Си­ро­та В., Ско­ло­тя­ный Ю. Эпо­ха Гон­та­ре­вой: горь­кое по­слев­ку­сие // Зер ка­ло не­де­ли. – 2017. – № 14 (310).

References

1. Dzyublyuk O.V. Orhanizatsiya Groshovo Kredytnykh Vidnosyn Suspil’stva v Umovakh Rynkovoho Reformuvannya Ekonomiky [Organization of Monetary Relations of Society in the Conditions of Market Reform of the Economy]. Kyiv, Poligrafknyha, 2000 [in Ukrainian].

2. Bregel’ E.YA. Denezhnoe Obrashchenie i Kredit Kapitalisticheskikh Stran [Money Circulation and Credit in Capitalist Countries]. Moscow, Finansy, 1973 [in Russian].

3. Bukato V.I., Golovin YU.V., L’vov YU.I. Banki i Bankovskie Operatsii v Rossii [Banks and Banking Operations in Russia]. Moscow, Finansy i statistika, 2001 [in Russian].

4. Vovchak O.D., Rushchyshyn N.M., Andreikiv T.YA. Kredyt i Bankivs’ka Sprava [Credit and Banking]. Kyiv, Znannya, 2008 [in Ukrainian].

5. Gal’chyns’kyi A.S. Teoriya Groshei [Theory of Money]. Kyiv, Osnovy, 1998 [in Ukrainian].

6. Finansy, Denezhnoe Obrashchenie, Kredit [Finance, Money Circulation, Credit]. L.A. Drobozina (Ed.). Moscow, PH “YUNITI”, 1997 [in Russian].

7. Makroekonomika [Macroeconomics]. M.I. Zveryakov (Ed.). Odesa, ONEU, 2016 [in Ukrainian].

8. Banki i Bankovskie Operatsii [Banks and Banking Operations]. E.F. Zhukov (Ed.). Moscow, Banks and Stock Exchanges, PH “YUNITI”, 1997 [in Russian].

9. Groshi ta Kredyt [Money and Credit]. B.S. Ivasiv (Ed.). Ternopil’, Kart blansh, 2000 [in Ukrainian].

10. Miller R.L., Vanhoose D.D. Sovremennye Den’gi i Bankovskoe Delo [Modern Money and Banking]. Moscow, INFRA I, 2000 [in Russian].

11. Panchyshyn S. Makroekonomika [Macroeconomics]. Kyiv, Lybid’, 2001 [in Ukrainian].

12. Groshi ta Kredyt [Money and Credit]. M.I. Savluk (Ed.). Kyiv, KNEU, 2006 [in Ukrainian].

13. Dolan E.G., Campbell K.D., Campbell R.D . Den’gi, Bankovskoe Delo i Denezhno Kreditnaya Politika [Money, Banking, and Monetary Policy]. Moscow – Leningrad, Profiko, 1991 [in Russian].

14. Mishchenko V.I., Krotyuk V.L. Tsentral’ni Banky: Orhanizatsiino Pravovi Zasady [Central Banks: Organizational and Legal Framework]. Kyiv, Znannya, 2004 [in Ukrainian]. 15. Sirota V., Skolotyanyi Yu. Еpokha Gontarevoi: gor’koe poslevkusie [Gontareva’s era: bitter aftertaste]. Zerkalo nedeli – Week’s Mirror , 2017 , No. 14 (310) [in Russian].

Ста­т­тя на­ді­йшла до ре­да­кції 27 сі­чня 2017 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.