KLYMENKO O. V.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents - O. V. KLYMENKO, Chief specialist of the Analytical and Organizational Department of the National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets (Kyiv)

– Sustainability and stability of non banking financial services markets of Ukraine

A notion of “sustainability” and “stability” regarding the markets of non banking financial services is formulated, as well as a concept of “transport delay” of the response of their various sectors with respect to changes in the indicators of the financial and economic state of the country. It is shown that stability of the functioning of non banking financial services markets directly depends on the state of Ukrainian economy, GDP of the state, hryvnia exchange rate against the dollar, average wage and average pension. The main task on the way of development of the nonbanking financial services institutions is to increase the confidence in them by citizens of Ukraine and to integrate the legal framework in this area into European legislative system. Keywords: finance, economy, non banking financial services markets, peculiarities, development, sustainability, stability.

По­ня­т­тя “рин­ки фі­нан­со­вих по­слуг”, яке вжи­ва­є­ться при подаль­шо­му роз гля­ді окре­сле­ної те­ми, ви­зна­че­но у від­по­від­но­му За­ко­ні Укра­ї­ни * . До них на­ле жать про­фе­сій­ні послуги на стра­хо­вих та ін­ших рин­ках, які за­без­пе­чу­ють обіг

© Клименко Оль­га Ві­кто­рів­на (Klymenko Ol’ga Viktorivna), 2017; e mail: polys55@bigmir.net.

* Про фі­нан­со­ві послуги та дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг : За­кон Украї ни від 12.07.2001 р. № 2664 ІІІ [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/2664 14.

фі­нан­со­вих акти­вів, крім рин­ків бан­ків­ських по­слуг. Суб’єкта­ми рин­ків не­бан­ків ських фі­нан­со­вих по­слуг є стра­хо­ві ком­па­нії (СК), кре­ди­тні спіл­ки (КС), не­дер жав­ні пен­сій­ні фон­ди (НПФ), фон­ди фі­нан­су­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва, лом­бар­ди та ін­ші фі­нан­со­ві уста­но­ви. До­слі­джен­ню рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг при свя­че­но сотні фун­да­мен­таль­них публікацій. Про­ана­лі­зу­ва­ти їх усі в на­шій статті не­мо­жли­во, то­му зу­пи­ни­мо­ся лише на окре­мих на­у­ко­вих пра­цях, які без­по­се­ред ньо сто­су­ю­ться роз­гля­ду­ва­ної те­ми.

Ме­тою да­ної статті є ана­ліз стій­ко­сті та ста­біль­но­сті рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг Укра­ї­ни, ви­яв­ле­н­ня фа­кто­рів, які най­біль­ше впли­ва­ють на їх стій­кість і ста­біль­ність в умо­вах кри­зо­во­го ста­ну еко­но­мі­ки дер­жа­ви, вста­нов­лен ня вза­є­мозв’яз­ку рі­зних по­ка­зни­ків ді­яль­но­сті цих рин­ків та їх за­ле­жно­сті від фі­нан­со­вих по­ка­зни­ків роз­ви­тку еко­но­мі­ки Укра­ї­ни.

Оцін­ка стій­ко­сті та ста­біль­но­сті рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг пе ре­дба­чає ви­вче­н­ня скла­дних на­у­ко­вих пи­тань. У лі­те­ра­ту­рі цю те­му в її ши­ро­ко­му ро­зу­мін­ні ви­сві­тле­но не­до­ста­тньо. Так, у [1] по­ка­за­но, що са­ма еко­но­мі­чна стій­кість, умо­ви та кри­те­рії її за­без­пе­че­н­ня не­о­дно­зна­чно ро­зу­мі­ю­ться і по рі­зно­му тра­кту­ю­ться на­у­ков­ця­ми. Най­біль­ше по­ши­ре­н­ня ді­ста­ло тра­кту­ва­н­ня еко­но­міч ної стій­ко­сті суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня з по­зи­цій за­галь­ної те­о­рії си­стем. Са­ме то­му в те­мі стій­ко­сті та ста­біль­но­сті рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг у пер­шу чер­гу не­об­хі­дно ви­зна­чи­ти са­мі по­ня­т­тя “стій­кість” і “ста­біль­ність” що­до та­ких рин­ків з по­зи­цій те­о­ре­ти­ко ме­то­ди­чних за­сад і да­ти цим по­ня­т­тям на­у­ко­во об­грун­то­ва­не тлу­ма­че­н­ня.

У на­шій пра­ці [2] при ана­лі­зі стій­ко­сті та ста­біль­но­сті рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг ви­ко­ри­ста­но окре­мі еле­мен­ти під­хо­ду до ме­то­до­ло­гії до­слі дже­н­ня еко­но­мі­чної стій­ко­сті суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня з по­зи­цій си­стем­но струк тур­ної еко­но­мі­чної те­о­рії, за­про­по­но­ва­но­го автором статті [1]. Згі­дно з її ма­те­ріа ла­ми, су­ча­сні до­слі­дни­ки ви­зна­ча­ють “еко­но­мі­чну стій­кість як та­кий стан си­сте ми, при яко­му вда­є­ться за­без­пе­чу­ва­ти ста­біль­ність або по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку ви­хі­дних па­ра­ме­трів її роз­ви­тку при будь яко­му ста­ні мін­ли­во­го (вну­трі­шньо­го та зов­ні­шньо­го) се­ре­до­ви­ща”.

У прин­ци­пі по­го­джу­ю­чись з та­ким по­нят­тє­вим тлу­ма­че­н­ням, не­об­хі­дно звер ну­ти ува­гу на йо­го пев­ні не­узго­дже­но­сті. По пер­ше, в цьо­му ви­зна­чен­ні по­ня­т­тя “стій­кість” і “ста­біль­ність”, схо­же, ма­ють рі­зний зміст, оскіль­ки пе­ред­ба­ча­є­ться, що стій­кість си­сте­ми за­ле­жить від її ста­біль­но­сті. Але на пра­кти­ці, нав­па­ки, ста­біль­ність по­ве­дін­ки будь якої си­сте­ми не­рід­ко оці­ню­ють її стій­кі­стю, тоб­то не­ре­а­гу­ва­н­ням си­сте­ми на від­но­сно не­зна­чні від­хи­ле­н­ня фа­кто­рів, які впли­ва­ють на неї. По дру­ге, сло­во­спо­лу­че­н­ня “стій­кість си­сте­ми” і “стій­кість ста­ну си­сте ми” та­кож мо­жуть не­сти в со­бі різні по­нят­тє­ві на­ван­та­же­н­ня, оскіль­ки не­ви­зна че­ним стає тер­мін “стан”.

На наш по­гляд, що­до без­по­се­ре­дньо рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по слуг тер­мі­ни “стій­кість” і “ста­біль­ність” до­ціль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як си­но­ні­ми, адже їх ен­ци­кло­пе­ди­чні ви­зна­че­н­ня близь­кі за змі­стом і від­по­від­а­ють суті роз­гля ду­ва­них явищ [2]. У на­у­ко­во­му і по­нят­тє­во­му аспе­ктах ці тер­мі­ни ха­ра­кте­ри­зу­ють зда­тність рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг фун­кціо­ну­ва­ти, не змі­ню­ю­чи стру­кту­ру, збе­рі­га­ти і ви­яв­ля­ти свої вла­сти­во­сті та ста­лість у ча­сі, пе­ре­бу­ва­ти у від­но­сній рів­но­ва­зі, ви­три­му­ва­ти зов­ні­шній вплив по­лі­ти­чних, еко­но­мі­чних, фі­нан­со­вих та ін­ших фа­кто­рів. При цьо­му слід ма­ти на ува­зі, що в ре­зуль­та­ті ана

лі­зу рі­зних си­стем ви­сно­вок що­до їх фун­кціо­ну­ва­н­ня не­рід­ко мо­же ви­зна­ча­тись як “ста­біль­ний спад”, “ста­біль­не по­гір­ше­н­ня”, а стан си­сте­ми – як “ста­біль­но тяж­кий”. Са­ме то­му по­ня­т­тя “ста­біль­ність”, “ста­біль­ний” слід ро­зу­мі­ти у при в’яз­ці до суті осо­бли­во­стей роз­гля­ду­ва­них пи­тань і у кон­текс­ті те­ми до­слі­дже­н­ня.

Для на­у­ков­ців ви­кла­де­ний по­гляд на пра­во­мір­ність і до­ціль­ність си­но­ні­мі за­ції по­нять “ста­біль­ний” (“ста­лий”) і “стій­кий” у від­но­шен­ні до рин­ків не­бан­ків ських фі­нан­со­вих по­слуг є дис­ку­сій­ним. Так, у [2] на­ве­де­но по­зи­цію ав­то­ри­тет них вче­них, які вва­жа­ють, що за­зна­че­ні тер­мі­ни є без­пе­ре­чно си­но­ні­ма­ми з лін­гві­сти­чної то­чки зо­ру, але тер­мін “ста­лий роз­ви­ток” ви­ко­ри­сто­ву­є­ться, як пра ви­ло, на за­са­дах кон­це­пції ста­лої еко­но­мі­ки (від англ. “sustainable economics”). Та­ка дум­ка об­грун­то­ву­є­ться тим, що цей тер­мін озна­чає роз­ви­ток, який за­до­воль няє по­тре­би те­пе­рі­шньо­го ча­су, не став­ля­чи під за­гро­зу зда­тність май­бу­тніх по ко­лінь за­до­воль­ня­ти вла­сні по­тре­би. Слід по­го­ди­ти­ся з тим, що тер­мін “стій­кий” ви­ко­ри­сто­ву­є­ться, як пра­ви­ло, у більш вузь­ко­му ро­зу­мін­ні та озна­чає ста­біль­ну по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку (при­ріст) [2].

Не­об­хі­дно під­кре­сли­ти, що за­ко­но­мір­ну і ке­ро­ва­ну змі­ну па­ра­ме­трів, основ них по­ка­зни­ків ді­яль­но­сті рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг, зу­мов­ле­ну ці­ле­спря­мо­ва­ни­ми за­хо­да­ми ре­гу­ля­то­ра або кон­тро­льо­ва­ни­ми змі­на­ми у фі­нан со­во еко­но­мі­чно­му ста­но­ви­щі дер­жа­ви, не слід ви­зна­ва­ти і тра­кту­ва­ти як втра­ту ста­біль­но­сті цих рин­ків. Іна­кше ка­жу­чи, у прин­ци­пі не тіль­ки по­зи­тив­ну ди­на мі­ку роз­ви­тку рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг тре­ба вва­жа­ти по­ка­зни ком їх ста­біль­но­сті.

Та­ким чи­ном, під стій­кі­стю рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг, які пе­ре­бу­ва­ють у рів­но­ва­зі від­но­сно не­змін­но­го або ці­ле­спря­мо­ва­но змі­ню­ва­но­го ста­ну, ро­зу­мі­ти­ме­мо, за ана­ло­гі­єю із стій­кі­стю ме­ха­ні­чних си­стем, їх зда­тність по­вер­та­ти­ся до по­ло­же­н­ня рів­но­ва­ги пі­сля не­зна­чних від­хи­лень під впливом зов­ні­шніх збу­джень. При цьо­му під ста­бі­лі­за­ці­єю си­сте­ми (в на­шо­му огля­ді – рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг) слід ро­зу­мі­ти при­ве­де­н­ня її у стій­ке по­ло­же­н­ня не­за­ле­жно від спря­мо­ва­но­сті по­стій­но­го трен­ду роз­ви­тку ці­єї фі­нан со­вої си­сте­ми в по­зи­тив­но­му або не­га­тив­но­му ви­мі­рах. Іна­кше ка­жу­чи, стан рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг як се­гмен­та гло­баль­ної фі­нан­со­вої си сте­ми дер­жа­ви вва­жа­ти­ме­мо стій­ким, якщо не­ве­ли­кі від­хи­ле­н­ня у по­ча­тко­вих умо­вах їх фун­кціо­ну­ва­н­ня не ви­кли­ка­ють гли­бо­ких змін у їх ста­ні, і не тіль­ки при по­зи­тив­ній ди­на­мі­ці. От­же, що­до рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг по­ня­т­тя “стій­кість” роз­гля­да­ти­ме­мо у шир­шо­му ро­зу­мін­ні, ніж ви­клю­чно у ви пад­ках по­зи­тив­но­го роз­ви­тку роз­гля­ду­ва­ної сфе­ри. Під­кре­сли­мо, що в да­ній статті по­ня­т­тя “ста­бі­лі­за­ція си­сте­ми” ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в ен­ци­кло­пе­ди­чно­му тра­кту­ван­ні ста­біль­но­сті си­стем. А “ста­біль­ність” у на­у­ко­во­му аспе­кті – це зда­тність си­сте­ми фун­кціо­ну­ва­ти, не змі­ню­ю­чи стру­кту­ру, і пе­ре­бу­ва­ти у рів­но ва­зі, під­три­му­ю­чи ста­лість у ча­сі.

Без­умов­но, слід по­го­ди­ти­ся та­кож з по­зи­ці­єю вче­них, які вва­жа­ють, що вза га­лі більш ко­ре­ктною є по­ста­нов­ка пи­та­н­ня про стій­кість не­бан­ків­ських фі­нан со­вих уста­нов кон­кре­тної спе­ці­а­лі­за­ції, кон­кре­тних се­гмен­тів, а не рин­ків не­бан ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг у ці­ло­му. Дій­сно, по­ня­т­тя “рин­ки не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг” у тра­кту­ван­ні, ви­зна­че­но­му у зга­да­но­му За­ко­ні Укра­ї­ни як сфе­ра ді­яль­но­сті уча­сни­ків рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг з ме­тою надання і спо­жи ва­н­ня пев­них фі­нан­со­вих по­слуг, пе­ред­ба­чає різні на­пря­ми ді­яль­но­сті суб’єктів

го­спо­да­рю­ва­н­ня у цій сфе­рі. Оче­ви­дні фун­кціо­наль­ні роз­бі­жно­сті є, на­при­клад, у стра­хо­вих ком­па­ній, фон­дів фі­нан­су­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва та ін­ших не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих стру­ктур. Але в ді­яль­но­сті їх усіх про­сте­жу­є­ться ба­га­то спіль­них рис, що спри­чи­ни­ло об’єд­на­н­ня за­сад їх ре­гу­лю­ва­н­ня одним За­ко­ном Укра­ї­ни. Са­ме то­му ана­ліз стій­ко­сті та ста­біль­но­сті окре­сле­ної фі­нан­со­вої сфе­ри в ці­ло­му має на­у­ко­ве і пра­кти­чне зна­че­н­ня, на­сам­пе­ред, у ма­кро­еко­но­мі­чно­му аспе­кті. А тер­мі­но­ло­гія та ви­зна­че­н­ня по­нять “ста­біль­ність” і “стій­кість” що­до рин­ків не бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг по­тре­бу­ють подаль­шо­го ви­вче­н­ня і роз’ясне­н­ня.

Не­об­хі­дно та­кож під­кре­сли­ти, що в на­шій статті ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться по­ня­т­тя “се­ктор” і “се­гмент” у ро­зу­мін­ні “фі­нан­со­ві ін­сти­ту­ції”. Ці тер­мі­ни роз­гля­да­ють ся не як ма­те­ма­ти­чні ви­зна­че­н­ня, а як чі­тко ви­ра­же­ні скла­до­ві ринку не­бан­ків ських фі­нан­со­вих по­слуг пев­ної спе­ці­а­лі­за­ції. Та­кі тлу­ма­че­н­ня тер­мі­нів “се­ктор” і “се­гмент” по­ши­ре­ні в по­ді­бних пу­блі­ка­ці­ях. Допу­сти­мість ви­ко­ри­ста­н­ня у пе­ре но­сно­му зна­чен­ні, на­при­клад, тер­мі­на “се­ктор” об­грун­то­ва­но на­ве­де­ни­ми в ен­ци­кло­пе­ди­чних ви­да­н­нях тлу­ма­че­н­ня­ми * : се­ктор – 1) чі­тко ви­ра­же­на скла­до ва; 2) від­діл уста­но­ви, ор­га­ні­за­ції з пев­ною спе­ці­а­лі­за­ці­єю.

При­чи­ни і фа­кто­ри, що в основ­но­му збу­джу­ють і де­ста­бі­лі­зу­ють фі­нан­со­ву си­сте­му дер­жа­ви, ро­з­гля­ну­то в ба­га­тьох кла­си­чних пра­цях укра­їн­ських і за­ру­біж них на­у­ков­ців. Але що­до рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг це пи­та­н­ня до­слі­дже­но не­до­ста­тньо. По­ки що не ре­гла­мен­то­ва­но і ме­то­до­ло­гію ви­зна­че­н­ня кри­те­рі­їв, які ха­ра­кте­ри­зу­ють ста­біль­ність і стій­кість рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан со­вих по­слуг, а та­кож змін­ні ве­ли­чи­ни та фа­кто­ри, від яких за­ле­жать ці по­ка­зни­ки (кри­те­рії). При цьо­му за­зна­чи­мо, що на по­ка­зни­ки фун­кціо­ну­ва­н­ня рин­ків не бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг впли­ва­ють не тіль­ки фа­кто­ри і по­дії, що вже від­бу ли­ся чи відбуваються, але й по­тен­ці­аль­ні ри­зи­ки рі­зно­го по­хо­дже­н­ня. Са­ме то­му в на­шій статті зро­бле­но спро­бу до­слі­ди­ти основ­ні зов­ні­шні фа­кто­ри й ри­зи­ки, зу­мов­ле­ні ни­ні­шнім по­тря­сі­н­ням еко­но­мі­ки дер­жа­ви і гло­баль­ною фі­нан­со­вою кри­зою, які най­біль­ше де­ста­бі­лі­зу­ють рин­ки не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг. Осо­бли­ву ува­гу бу­де при­ді­ле­но впли­ву по­тря­сінь 2014–2016 рр. в Україні на ста­біль­ність фун­кціо­ну­ва­н­ня цих рин­ків.

За­ко­но­мір­но­сті у роз­ви­тку рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг у пе­рі­од до 2013 р. про­ана­лі­зо­ва­но у [3]. На­ве­де­ні в цій статті по­ка­зни­ки ді­яль­но­сті суб’єктів рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг до­зво­ли­ли зро­би­ти ви­сно­вок, що про тя­гом до­ста­тньо три­ва­ло­го ча­су (2005–2013 рр.) ці рин­ки в ці­ло­му стру­ктур­но не змі­ню­ва­лись і збе­рі­га­ли ево­лю­цій­ний роз­ви­ток. З пев­ни­ми при­пу­ще­н­ня­ми мож на за­ува­жи­ти, що на­віть збу­рю­ва­н­ня, зу­мов­ле­ні сві­то­вою фі­нан­со­во еко­но­міч ною кри­зою 2008–2009 рр., не при­зве­ли до різ­ких, стриб­ко­по­ді­бних змін окре мих по­ка­зни­ків фун­кціо­ну­ва­н­ня рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг. Ско ро­че­н­ня чи­сель­но­сті суб’єктів ринку та по­гір­ше­н­ня по­ка­зни­ків їх ді­яль­но­сті в окре­мих йо­го се­гмен­тах бу­ли ви­кли­ка­ні про­хо­дже­н­ням ни­ми опти­мі­за­ції шля­хом ви­клю­че­н­ня з ре­є­стру та лі­кві­да­ції фі­нан­со­во не­спро­мо­жних і не­до­бро­со­ві­сних під­при­ємств. Слід під­кре­сли­ти, що очи­ще­н­ня рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг від не­ді­є­зда­тних і фа­кти­чно збан­кру­ті­лих суб’єктів (КС, СК та ін.) спри­яє оздо­ров­лен­ню фі­нан­со­вої си­сте­ми дер­жа­ви в ці­ло­му, а то­му та­кі по­дії не тре­ба роз­ці­ню­ва­ти як де­ста­бі­лі­за­цію цих рин­ків.

Боль­шой эн­ци­кло­пе­ди­че­ский сло­варь. – М. : На­уч. изд во “Боль­шая Рос­сий­ская эн­ци кло­пе­дия”. – CПБ. : Но­ринт, 1997. – 1456 с. – С. 1079.

На еко­но­мі­ку дер­жа­ви, на її фі­нан­со­ве ста­но­ви­ще, як на­слі­док, на ста­біль­ність роз­гля­ду­ва­них рин­ків зав­жди впли­ва­ла і сьо­го­дні впли­ває по­лі­ти­чна си­ту­а­ція в Україні: по­лі­ти­чна не­ста­біль­ність по­сла­блює їх стій­кість.

Як ві­до­мо, стан еко­но­мі­ки кра­ї­ни ха­ра­кте­ри­зу­ють та­кі по­ка­зни­ки: ВВП, пла ті­жний ба­ланс, курс грив­ні у від­но­шен­ні до до­ла­ра, рі­вень ін­фля­ції, се­ре­дня за­ро бі­тна пла­та та ін­ші фа­кто­ри. Стій­кість і ста­біль­ність рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан со­вих по­слуг за­ле­жать від цих фа­кто­рів. Ро­з­гля­не­мо стій­кість і ста­біль­ність рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг у прив’яз­ці до де­яких, на наш по­гляд, най­важ ли­ві­ших фі­нан­со­вих по­ка­зни­ків ста­ну еко­но­мі­ки Укра­ї­ни про­тя­гом остан­ніх ро­ків.

За офі­цій­ни­ми да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни * , у 2015 р. по рів­ня­но з 2014 р. рі­вень па­ді­н­ня ВВП ся­гнув ~10%, а по­рів­ня­но із 2013 р. – 16% (табл.). При цьо­му по­ка­зни­ки про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва зни­зи­ли­ся, від­по­від но, на 13,4% і на 22,2%, а реальна за­ро­бі­тна пла­та – на 20,2% і на 25,4%. Зна­чно по­си­ли­лась ін­фля­ція (у 2015 р. по­рів­ня­но з гру­днем 2013 р. спо­жив­чі ці­ни зро­сли на 79%). За ці ро­ки на­ціо­наль­на ва­лю­та зне­ці­ни­лась у 3 ра­зи (табл.). За під­сум­ка ми 2015 р., зов­ні­шній дер­жав­ний і га­ран­то­ва­ний дер­жа­вою борг до­сяг 43,4 млрд. дол., що на 11,9% пе­ре­ви­щує від­по­від­ний по­ка­зник на кі­нець 2014 р. і на 15,4% – на гру­день 2013 р. Рі­вень без­ро­бі­т­тя ся­гнув ма­кси­му­му за всі ро­ки не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. У та­бли­ці і да­лі по статті на­ве­де­но но­мі­наль­ний (аб­со­лю­тний) ВВП у по­то­чних (фа­кти­чних) ці­нах кон­кре­тно­го ро­ку (ре­аль­ний ВВП від­рі­зня­є­ться від номінального тим, що ви­зна­ча­є­ться з ура­ху­ва­н­ням ін­фля­ції та в ці­нах по­пе­ред ньо­го ро­ку).

Слід під­кре­сли­ти, що у 2016 р. по­ка­зни­ки ста­ну еко­но­мі­ки дер­жа­ви по­кра­щи ли­ся. Так, на­при­кін­ці ро­ку се­ре­дньо­мі­ся­чна за­ро­бі­тна пла­та пе­ре­ви­щи­ла 5 тис. грн. При цьо­му офі­цій­ний курс грив­ні у від­но­шен­ні до до­ла­ра зріс по­рів­ня­но з 2015 р. і ста­но­вив у се­ре­дньо­му 25,5513. Тим ча­сом про­тя­гом 2016 р. курс грив­ні де­що ста­бі лі­зу­вав­ся. За під­сум­ка­ми ро­ку спо­сте­рі­га­ло­ся зро­ста­н­ня ВВП більш як на 2%.

У [3] на при­кла­дах ді­яль­но­сті СК по­ка­за­но, що ди­на­мі­ка роз­ви­тку біль­шо­сті рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг від­обра­жає ха­ра­ктер змін основ­но­го еко но­мі­чно­го по­ка­зни­ка дер­жа­ви – ВВП. У 2017 р. МВФ очі­кує на під­ви­ще­н­ня ВВП до 2,5%. При­бли­зно на та­ко­му самому рів­ні про­гно­зу­ють ВВП НБУ і Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни. Іна­кше ка­жу­чи, не­зва­жа­ю­чи на на­зва­ні не­га­тив­ні по­ка­зни­ки фі­нан­со­во еко­но­мі­чно­го ста­но­ви­ща дер­жа­ви у 2014–2015 рр. і не­зна­чну ма­кро­еко­но­мі­чну ста­бі­лі­за­цію у 2016 р., є під­ста­ви для опти­мі­сти­чних спо­ді­вань на по­кра­ще­н­ня ситуації у 2017 р.

По­гір­ше­н­ня фі­нан­со­во еко­но­мі­чно­го ста­но­ви­ща Укра­ї­ни у 2014–2015 рр. кар­ди­наль­но впли­ну­ло на ді­яль­ність рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг. Зокре­ма, у цей пе­рі­од у біль­шо­сті се­гмен­тів та­ких рин­ків про­дов­жу­ва­ла­ся тен­ден ція до змен­ше­н­ня кількості суб’єктів під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті. При цьо­му кіль­кість КС, яка про­тя­гом 2011–2013 рр. бу­ла май­же на не­змін­но­му рів­ні, ско­ро ти­ла­ся з 628 на кі­нець 2013 р. до 589 у 2014 і у 2015 рр. і до 462 на 31 гру­дня 2016 р. Чи­сель­ність СК зни­зи­ла­ся, від­по­від­но, з 407 до 382, 361 і 310. По­сту­по­во змен­шу ва­лась і кіль­кість НПФ: із 108 у 2008 р. до 81, 76, 72 і 64, від­по­від­но, у 2013, 2014, 2015 і 2016 рр. Кіль­кість бан­ків у кри­зо­ві 2014–2015 рр. та­кож істо­тно ско­ро­ти лась: із 182 на кі­нець 2013 р. до 120 у ве­ре­сні 2015 р. і до 104 – на­при­кін­ці 2016 р.

Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни : Офі­цій­ний сайт [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http//ukrstat.gov.ua.

кількості фі­нан­со­вих ком­па­ній. Ста­ном на кі­нець 2011 р., у Дер­жав­но­му ре­є­стрі фі­нан­со­вих уста­нов на­лі­чу­ва­ла­ся 251 фі­нан­со­ва ком­па­нія. Про­тя­гом на­сту­пних чо­ти­рьох ро­ків їх кіль­кість більш як по­дво­ї­лась і на 31 гру­дня 2016 р. до­ся­гла 650. При цьо­му кіль­кі­сний склад лом­бар­дів ста­бі­лі­зу­вав­ся на по­зна­чці 456. Спе­ці­а­лі за­ція на на­дан­ні фі­зи­чним осо­бам від­но­сно дрі­бних кре­ди­тів на ко­ро­ткий строк під за­ста­ву май­на за­без­пе­чує цим уста­но­вам ста­біль­не фун­кціо­ну­ва­н­ня, і осо­бли во – в умо­вах скла­дної ситуації в еко­но­мі­ці дер­жа­ви. При ста­бі­лі­за­ції кількості лом­бар­дів на за­зна­че­но­му рів­ні їх подаль­ший роз­ви­ток і роз­ши­ре­н­ня від­бу­ва­ють ся шля­хом ство­ре­н­ня но­вих від­ді­лень уже існу­ю­чих уста­нов. У 2015 р. об­сяг на­да них лом­бар­да­ми кре­ди­тів пе­ре­ви­щив 12,5 млрд. грн., що є на 49% біль­шим, ніж у 2014 р. За 9 мі­ся­ців 2016 р. темп при­ро­сту су­ми на­да­них лом­бар­да­ми кре­ди­тів під за­ста­ву май­на по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2015 р. ся­гнув 25,9%. У 2015 р. кіль­кість на­да­них лом­бар­да­ми кре­ди­тів ста­но­ви­ла ~10,7 млн., а при­ріст цьо­го по ка­зни­ка у 2016 р. від­но­сно 2015 р. – 4%. У 2015–2016 рр. се­ре­дньо­зва­же­на про цен­тна став­ка по кре­ди­тах пе­ре­бу­ва­ла у ді­а­па­зо­ні ~(180–190)%, при се­ре­дньо­му роз­мі­рі кре­ди­ту ~(1,2–1,4) тис. грн.

Різ­ке зро­ста­н­ня кількості фі­нан­со­вих ком­па­ній і май­же не­змін­ність чи­сель но­го скла­ду лом­бар­дів опо­се­ред­ко­ва­но від­обра­жа­ють факт по­гір­ше­н­ня рів­ня жи­т­тя гро­ма­дян Укра­ї­ни. По­пит на послуги цих уста­нов, які спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на на­дан­ні кре­ди­тів на ко­ро­ткі стро­ки без за­ста­ви (фі­нан­со­ві ком­па­нії) або під за­ста­ву пред ме­тів по­бу­то­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня (лом­бар­ди), як пра­ви­ло, зро­стає се­ред не­за­мож них верств на­се­ле­н­ня за ча­сів фі­нан­со­вої скру­ти.

Та­ким чи­ном, за­ко­но­мір­ність у по­ве­дін­ці рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг Укра­ї­ни у пе­рі­од кри­зо­во­го ста­ну еко­но­мі­ки по­ля­гає в не­о­дно­зна­чно­му ре­а­гу­ван­ні на кри­зу їх рі­зних се­кто­рів. Згі­дно з на­ве­де­ни­ми оцін­ка­ми чи­сель­но­сті суб’єктів рин­ків, ін­ве­сто­ри за­ли­ша­ють менш лі­кві­дні та більш ри­зи­ко­ві се­кто­ри (СК, КС і НПФ) і про­яв­ля­ють по­си­ле­ну актив­ність у се­кто­рах з під­ви­ще­ною обо ро­тні­стю ін­ве­сти­цій­них вкла­дів (у лом­бар­дах і фі­нан­со­вих ком­па­ні­ях).

Фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки ді­яль­но­сті КС Укра­ї­ни у 2005–2016 рр. по­да­но на ри­сун ку 1. Як ба­чи­мо, у пе­рі­од з 2005 по 2008 р. акти­ви КС зро­сли у 3 ра­зи: з 378,2 млн. дол. до 1192 млн. дол. Да­лі спо­сте­рі­га­ло­ся ско­ро­че­н­ня акти­вів до 541,4 млн. дол. у 2009 р. і до 432,5 млн. дол. у 2010 р. У 2011–2013 рр. акти­ви КС бу­ли на від­но­сно близь­ко­му рів­ні (299,5 ÷ 324 млн. дол.), пі­сля чо­го зно­ву зни­зи­ли­ся (до 196,7 млн. дол. у 2014 р., а та­кож до 100,4 млн. дол. і 85,8 млн. дол., від­по­від­но, у ве­ре­сні 2015 р. і у 2016 р.). Ана­ло­гі­чно змі­ню­вав­ся по ро­ках і ка­пі­тал КС, але зна­че­н­ня цьо­го по­каз ни­ка бу­ли при­бли­зно у 2,5–3 ра­зи мен­ши­ми. Різ­ке па­ді­н­ня акти­вів і ка­пі­та­лу КС у до­ла­ро­во­му ви­мі­рі, яке ма­ло мі­сце у 2009 р., бу­ло зу­мов­ле­не стриб­ком офі­цій­но­го кур­су грив­ні у від­но­шен­ні до до­ла­ра у се­ре­дньо­му за пе­рі­од – з 5,2672 у 2008 р. до 7,79 у 2009 р.

Ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня за­свід­чи­ли, що фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки ді­яль­но­сті КС Укра­ї­ни за­ле­жать, го­лов­ним чи­ном, від вкла­дів членів КС на де­по­зи­тні ра­хун­ки (рис. 2). На ри­сун­ку 2 і в подаль­шо­му роз­гля­ді R ви­зна­чає ко­е­фі­ці­єнт ко­ре­ля­ції для лі­ній­них рів­нянь ре­гре­сії. У свою чер­гу, для не­лі­ній­них рів­нянь дру­го­го по ряд­ку вста­нов­ле­но ко­ре­ля­цій­не від­но­ше­н­ня. По­ка­зни­ки R від­обра­жа­ють час­тку

2 дис­пер­сії за­ле­жної змін­ної, зу­мов­ле­ну від­по­від­ним ар­гу­мен­том.

Ко­е­фі­ці­єнт ко­ре­ля­ції між об­ся­га­ми ка­пі­та­лу КС і вкла­да­ми на де­по­зи­тні ра­хун­ки є близь­ким до 1 ( R =0,9912). Та­ка са­ма ви­со­ка ко­ре­ля­ція спо­сте­рі­га­є­ться

2

між кре­ди­та­ми, на­да­ни­ми чле­нам КС, і вкла­да­ми на де­по­зи­тні ра­хун­ки ( R =0,9807). Рів­ня­н­ня лі­ній­ної ре­гре­сії на­ве­де­но на ри­сун­ку 2.

2

Як і слід бу­ло очі­ку­ва­ти, акти­ви КС і об­ся­ги їх ка­пі­та­лу ті­сно пов’яза­ні один з одним (рис. 3). Ко­е­фі­ці­єнт ко­ре­ля­ції між акти­ва­ми КС та об­ся­га­ми їх ка­пі­та­лу ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ви­со­ким зна­че­н­ням ( R =0,9098), а рів­ня­н­ня лі­ній­ної ре­гре­сії має

2 ви­гляд: y = 3,6625 x – 83,879. Тим ча­сом за­ле­жність об­ся­гів ка­пі­та­лу КС від їх акти­вів ви­зна­ча­є­ться рів­ня­н­ням: y = 0,248 x + 35,1.

За­ко­но­мір­ність по­ля­гає в то­му, що фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки КС, на від­мі­ну від по­ка­зни­ків ін­ших се­кто­рів роз­гля­ду­ва­но­го ринку, не про­яв­ля­ють за­ле­жно­сті від ВВП дер­жа­ви, а та­кож від рів­ня се­ре­дньої за­ро­бі­тної пла­ти і се­ре­дньої пен­сії,

що пря­мо за­ле­жать від ВВП (рис. 4). Ко­е­фі­ці­єнт ко­ре­ля­ції R між рів­нем се­ред ньої зар­пла­ти і ВВП є близь­ким до 1 ( R =0,9373), а між рів­нем се­ре­дньої пен­сії 2 та ВВП – тро­хи мен­шим ( R =0,8034). Ко­ре­ля­ція з ВВП акти­вів КС май­же від­сут 2 ня ( R =0,0858). Та­кож від­су­тні ко­ре­ля­ції з ВВП об­ся­гів ка­пі­та­лу КС ( R =0,1323), 2 2 кре­ди­тів, на­да­них чле­нам КС ( R =0,118), вкла­дів членів КС на де­по­зи­тні ра­хун 2 ки ( R =0,0537). 2

Си­ту­а­ція у се­кто­рі ді­яль­но­сті КС зу­мов­ле­на, у пер­шу чер­гу, тим, що кре­ди­тна ко­о­пе­ра­ція най­більш по­ши­ре­на у сіль­ській мі­сце­во­сті, де до­хо­ди зна­чно­го про шар­ку на­се­ле­н­ня скла­да­ю­ться, зде­біль­шо­го, за ра­ху­нок ве­де­н­ня вла­сно­го го­спо дар­ства. А ці до­хо­ди пра­кти­чно не від­обра­же­но в дер­жав­ній ста­ти­сти­ці що­до за ро­бі­тної пла­ти у кра­ї­ні. Пен­сіо­не­ри ж, як пра­ви­ло, у чле­ни КС не всту­па­ють.

Па­ра­лель­но з по­гір­ше­н­ням фі­нан­со­вих по­ка­зни­ків ді­яль­но­сті КС від­бу­ва ли­ся змі­ни в чи­сель­но­сті їх членів: у 2005–2008 рр. во­на по­стій­но зро­ста­ла (з 1236 тис. осіб до 2669 тис. осіб), а пі­зні­ше – ско­ро­чу­ва­ла­ся (до 1062 тис. осіб у 2011 р., до 979 тис. на­при­кін­ці 2013 р. і до 752 тис. у ве­ре­сні 2015 р.). У 2016 р. кіль­кість членів КС ско­ро­ти­ла­ся ще на ~10%. Змен­ше­н­ня їхньої чи­сель­но­сті у ці ро­ки бу­ло зу­мов­ле­не по­ши­ре­н­ням пра­кти­ки не­по­вер­не­н­ня кре­ди­тни­ми спіл­ка ми вкла­дів на де­по­зи­тні ра­хун­ки, бан­крут­ства­ми КС і вза­га­лі втра­тою до­ві­ри до них се­ред на­се­ле­н­ня. Цей фа­ктор теж є одні­єю з го­лов­них при­чин по­гір­ше­н­ня

фі­нан­со­вих по­ка­зни­ків ді­яль­но­сті КС па­ра­лель­но з ускла­дне­н­ням еко­но­мі­чної ситуації в дер­жа­ві в остан­ні ро­ки. Го­лов­ний ви­сно­вок з на­ве­де­но­го ко­ро­тко­го ана­лі­зу по­ля­гає в то­му, що кре­ди­тна ко­о­пе­ра­ція ду­же чу­тли­во ре­а­гує на еко но­мі­чні кри­зи в дер­жа­ві, на зне­ці­не­н­ня ва­лю­ти. З огля­ду на це, за­пас стій­ко­сті КС є від­но­сно не­ве­ли­ким.

Ефе­ктив­ність ді­яль­но­сті СК на ринку фі­нан­со­вих по­слуг Укра­ї­ни про­тя­гом остан­ньо­го де­ся­ти­річ­чя про­ілю­стро­ва­но гра­фі­ка­ми на ри­сун­ку 5. Під­кре­сли­мо, що, по пер­ше, су­мар­ні акти­ви стра­хо­во­го ринку в десятки ра­зів пе­ре­ви­щу­ють та­кий са­мий по­ка­зник для КС, і по дру­ге, про­тя­гом роз­гля­ду­ва­но­го пе­рі­о­ду су­мар­ні акти­ви та ін­ші фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки ді­яль­но­сті СК змі­ню­ва­ли­ся мен­шою мі­рою, ніж у КС. На­віть на тру­дно­щі в еко­но­мі­ці в пе­рі­о­ди 2008–2009 і 2014–2015 рр. СК ре­а­гу­ва­ли від­но­сно спо­кій­ні­ше. Але об­ся­ги стра­хо­вих ви­плат і стра­хо­вих пре­мій пі­сля 2008 р., ко­ли бу­ло до­ся­гну­то їх ма­кси­маль­них зна­чень, не­у­хиль­но зни­жу­ва­ли­ся (рис. 5). Осо­бли­ву три­во­гу ви­кли­кає не­га­тив­на тен­ден­ція до зни­же­н­ня в остан­ні ро­ки по рів­ня­но з 2009 р. від­но­сно­го рів­ня стра­хо­вих ви­плат у 1,5 ра­за (рис. 6). Тур­бує та­кож факт змен­ше­н­ня у 4 ра­зи об­ся­гів спла­че­них ста­ту­тних ка­пі­та­лів СК у 2015 р. по рів­ня­но з 2008 р. Най­більш різ­ко цей по­ка­зник ско­ро­чу­вав­ся у 2014–2016 рр. У грив не­во­му ви­мі­рі об­ся­ги спла­че­них ста­ту­тних ка­пі­та­лів змен­ши­ли­ся у 2016 р. по­рів­ня но з 2015 р. при­бли­зно на 12,8%.

Ана­лі­зу­ю­чи на­ве­де­ні на ри­сун­ках 5 і 6 по­ка­зни­ки, слід зро­би­ти ви­сно­вок, що від­но­ше­н­ня ва­ло­вих ви­плат до ва­ло­вих пре­мій не до­тя­гує до зна­че­н­ня 40%, яке вва­жа­є­ться умо­вою для ста­бі­лі­за­ції ринку стра­хо­вих по­слуг в Україні. На пре­ве ли­кий жаль, у 2014–2015 рр. цей по­ка­зник зни­зив­ся до~20%, але у 2016 р. під­ви щив­ся до ~25%, що є по­зи­ти­вом.

У різні пе­рі­о­ди роз­ви­тку еко­но­мі­ки дер­жа­ви про­це­си, що відбуваються на рин­ках не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг, та їх стан ду­же скла­дно і май­же не­мож ли­во до­сто­вір­но ви­ра­зи­ти ма­те­ма­ти­чни­ми рів­ня­н­ня­ми, які б фун­кціо­наль­но по в’язу­ва­ли фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки ді­яль­но­сті цих рин­ків з фа­кто­ра­ми зов­ні­шньо­го впли­ву. Са­ме то­му в на­шо­му ана­лі­зі ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки, ви зна­че­ні роз­мір­ни­ми ве­ли­чи­на­ми у гро­шо­во­му ви­мі­рі (у грив­нях і в до­ла­рах). Із за­ді­я­них по­ка­зни­ків мо­жна скла­сти різні без­роз­мір­ні ком­бі­на­ції. Але най­більш ін­фор­ма­тив­ним є від­но­ше­н­ня роз­мір­них по­ка­зни­ків фі­нан­со­во­го ста­но­ви­ща КС, СК або будь яко­го ін­шо­го се­гмен­та рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг до

Ви­ко­на­ний ана­ліз за­свід­чив, що акти­ви за ба­лан­сом СК збіль­шу­ю­ться про пор­цій­но зро­стан­ню ВВП (рис. 7). Ко­е­фі­ці­єнт ко­ре­ля­ції є до­ста­тньо ви­со­ким: R =0,8734. Во­дно­час об­ся­ги спла­че­них ста­ту­тних фон­дів СК, ва­ло­ві стра­хо­ві пре­мії

2 та ва­ло­ві стра­хо­ві ви­пла­ти в аб­со­лю­тно­му ви­мі­рі ре­а­гу­ють на змі­ни ВВП зна­чно слаб­ше. Ква­дра­ти ко­е­фі­ці­єн­тів лі­ній­ної ко­ре­ля­ції R скла­да­ють, від­по­від­но, 0,5053,

2 0,489 і 0,3389 (рис. 7 і 8). При цьо­му від­но­ше­н­ня до ВВП акти­вів за ба­лан­сом СК, ва­ло­вих стра­хо­вих пре­мій і ва­ло­вих стра­хо­вих ви­плат не про­яв­ля­ють за­ле­жно­сті від аб­со­лю­тної ве­ли­чи­ни ВВП. Від­но­ше­н­ня до ВВП акти­вів за ба­лан­сом СК, ва ло­вих стра­хо­вих пре­мій і ва­ло­вих стра­хо­вих ви­плат від­чу­тні­ше змі­ню­ю­ться у ча­сі по ро­ках. Про­тя­гом 2005–2015 рр. ці по­ка­зни­ки по­стій­но зни­жу­ва­ли­ся (див. рис. 6). Осо­бли­во змен­шу­ва­ло­ся від­но­ше­н­ня до ВВП ва­ло­вих стра­хо­вих пре­мій: з ~28% у 2005 р. до ~13% у 2015 р.

Ди­на­мі­ка від­но­ше­н­ня об­ся­гів акти­вів СК до ВВП у 2005–2015 рр. (див. рис. 6) має зна­чно гір­ший ви­гляд, ніж ди­на­мі­ка акти­вів в аб­со­лю­тно­му ви­мі­рі. Від­но­шен ня до ВВП ва­ло­вих стра­хо­вих пре­мій і ва­ло­вих стра­хо­вих ви­плат де­мон­стру­ють рі­зну по­ве­дін­ку СК про­тя­гом де­ся­ти­річ­чя. Як уже ска­за­но, від­но­ше­н­ня стра­хо­вих пре­мій до ВВП не­у­хиль­но змен­шу­ва­ло­ся з по­ча­тку 2005 до 2015 р., при­чо­му за остан­ні 5 ро­ків – осо­бли­во від­чу­тно. Ва­ло­ві стра­хо­ві ви­пла­ти у від­но­шен­ні до ВВП зро­ста ли до 2009 р., а да­лі во­ни по­сту­по­во зни­зи­лись у 2,7 ра­за у 2015 р.

Об­ся­ги ва­ло­вих стра­хо­вих ви­плат і спла­че­них ста­ту­тних фон­дів СК фор­му ються, го­лов­ним чи­ном, за ра­ху­нок ва­ло­вих стра­хо­вих пре­мій (рис. 9). Са­ме то­му між ци­ми по­ка­зни­ка­ми існує силь­на пря­мо про­пор­цій­на за­ле­жність з ви­со­ки­ми ко­е­фі­ці­єн­та­ми ко­ре­ля­ції.

У свою чер­гу, від об­ся­гів спла­че­них ста­ту­тних фон­дів СК пря­мо за­ле­жать роз мі­ри акти­вів за ба­лан­сом і ва­ло­ві стра­хо­ві ви­пла­ти (рис. 10). Під­кре­сли­мо, що акти ви за ба­лан­сом мен­шою мі­рою за­ле­жать від об­ся­гів спла­че­них ста­ту­тних фон­дів СК.

Ро­з­гля­ну­ті при­кла­ди ді­яль­но­сті СК і КС (див. рис. 1, 5 і 6) дозволяють зро­би ти ви­сно­вок, що об­ся­ги не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг в Україні за­ле­жать, го лов­ним чи­ном, від ма­те­рі­аль­но­го ста­но­ви­ща на­се­ле­н­ня дер­жа­ви, тоб­то від до­хо­дів гро­ма­дян, за­ро­бі­тної пла­ти пра­цю­ю­чих і рів­ня пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня. Оскіль ки роз­мі­ри се­ре­дньої зар­пла­ти та се­ре­дньої пен­сії без­по­се­ре­дньо за­ле­жать від ста ну еко­но­мі­ки дер­жа­ви, від її ВВП (див. табл. і рис. 4), то і фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки біль­шо­сті рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг ті­сно пов’яза­ні са­ме з ВВП.

По­ка­зни­ки роз­ви­тку НПФ істо­тно від­ста­ють від ана­ло­гі­чних по­ка­зни­ків КС і СК. Але слід за­зна­чи­ти, що, не­зва­жа­ю­чи на скла­дну си­ту­а­цію в еко­но­мі­ці дер­жа­ви, у 2008–2009 і 2014–2015 рр. кіль­кість уча­сни­ків НПФ за кон­тра­кта­ми по­стій­но зро ста­ла і на­при­кін­ці 2015 р. до­ся­гла 836,7 тис. На то­му самому рів­ні цей по­ка­зник за­ли­шив­ся і у 2016 р. Зро­ста­ли та­кож усі по­ка­зни­ки фі­нан­со­вої ді­яль­но­сті НПФ. Так, пен­сій­ні акти­ви під­ви­щи­ли­ся з 46 млн. грн. у 2005 р. до ~2 млрд. грн. у 2015– 2016 рр. Що­ро­ку збіль­шу­ва­ли­ся су­ми ви­плат: з 1,7 млн. грн. у 2005 р. до 300,2 млн. у 2013 р., 421,4 млн. у 2014 р., 557,1 млн. у 2015 р. і 608,2 млн. грн. ста­ном на кі­нець ве­ре­сня 2016 р. Крім то­го, про­тя­гом за­зна­че­но­го пе­рі­о­ду зро­сли від­но­ше­н­ня до акти­вів НПФ пен­сій­них ви­плат і пен­сій­них вне­сків, ви­трат, які від­шко­до­ву­ю­ться, та до­хо­ду від ін­ве­сту­ва­н­ня пен­сій­них акти­вів. У 2016 р. пен­сій­ні вне­ски за­ли­ши­ли ся при­бли­зно на рів­ні 2015 р., а пен­сій­ні ви­пла­ти збіль­ши­ли­ся на 15%. З ве­ли­кою ймо­вір­ні­стю мо­жна про­гно­зу­ва­ти, що пен­сій­ні ви­пла­ти зро­ста­ти­муть і на­да­лі, оскіль­ки збіль­шу­ва­ти­ме­ться кіль­кість до­го­во­рів, строк дії яких за­кін­чив­ся. Ва­жли во під­кре­сли­ти, що спа­ди в еко­но­мі­ці у 2008–2009 і 2014–2015 рр. не змо­гли зу­пи ни­ти по­сту­по­ве зро­ста­н­ня по­ка­зни­ків ді­яль­но­сті НПФ Укра­ї­ни про­тя­гом роз­гля ду­ва­но­го де­ся­ти­річ­чя.

Ана­ліз ево­лю­ції рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг на ба­зі на­ве­де­них при­кла­дів свід­чить, що змі­ни фі­нан­со­вих по­ка­зни­ків КС, СК і НПФ (див. рис. 1, 5, 6 і табл.) ма­ють за­ко­но­мір­ний ха­ра­ктер, а не ви­пад­ко­вий. І то­му ці по­ка­зни­ки не дозволяють зро­би­ти одно­зна­чні ви­снов­ки про зда­тність на­зва­них фі­нан­со­вих си­стем (се­гмен­тів ринку) до стій­кої рів­но­ва­ги або до від­су­тно­сті та­кої вла­сти­во­сті під впливом не­про­гно­зо­ва­них ви­пад­ко­вих по­дій. Умо­ви стій­ко­сті ви­зна­ча­ю­ться як ре­а­кція си­сте­ми на не­істо­тні від­хи­ле­н­ня фа­кто­рів впли­ву (ВВП, кур­су грив­ні та ін.). У на­шо­му ви­пад­ку ВВП до 2008 р. зро­став май­же удві­чі, а по­тім – на стіль­ки ж зни­жу­вав­ся. При цьо­му офі­цій­ний курс грив­ні у від­но­шен­ні до до­ла­ра по­гір­шив ся більш як утри­чі (див. табл.). Іна­кше ка­жу­чи, ви­рі­шаль­ні фа­кто­ри змі­ню­ва­ли­ся кар­ди­наль­но.

Для ха­ра­кте­ри­сти­ки ди­на­мі­чних вла­сти­во­стей роз­гля­ну­тих фі­нан­со­вих по­каз ни­ків рі­зних рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг (КС, СК і НПФ) не­об­хі­дно до вже на­ве­де­них ма­те­рі­а­лів до­да­ти ана­ліз яви­ща “транс­порт­но­го за­пі­зню­ва­н­ня”. За­зна­чи­мо, що в лі­те­ра­ту­рі з фі­нан­со­вих рин­ків тема транс­порт­но­го за­пі­зню­ва­н­ня ці­ле­спря­мо­ва­но не до­слі­джу­ва­лась. Але в ді­яль­но­сті рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан со­вих по­слуг та­ке яви­ще існує, оскіль­ки ці та ін­ші фі­нан­со­ві рин­ки ре­а­гу­ють на

змі­ни ста­ну еко­но­мі­ки дер­жа­ви із за­пі­зню­ва­н­ням. У те­о­рії си­стем, у те­о­рії ре­гу­лю ва­н­ня та управ­лі­н­ня (на­при­клад, еле­ктро­ме­ха­ні­чних си­стем) яви­ще за­пі­зню­ва­н­ня ре­а­гу­ва­н­ня ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну на змі­ну вхі­дних па­ра­ме­трів ви­зна­ча­ють як “транс порт­не за­пі­зню­ва­н­ня”. На наш по­гляд, та­ка тер­мі­но­ло­гія є при­пу­сти­мою і при ви вчен­ні по­ве­дін­ки фі­нан­со­вих рин­ків.

Як уже бу­ло по­ка­за­но, та­кі основ­ні фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки ді­яль­но­сті КС і СК, як акти­ви, ка­пі­тал, вкла­ди членів КС на де­по­зи­тні ра­хун­ки, об­ся­ги спла­че­них ста­тут них фон­дів СК та ін., яв­ля­ють со­бою пев­ну фун­кцію ча­су і по­ка­зни­ка ВВП або кур су грив­ні у від­но­шен­ні до до­ла­ра. У свою чер­гу, ВВП і курс грив­ні та­кож є фун­кці­єю ча­су (див. табл.). Зро­зумі­ло, що по­ка­зни­ки фі­нан­со­во­го ста­но­ви­ща рин­ків не­бан ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг, які за­ле­жать від ВВП і кур­су грив­ні у дер­жа­ві, ре­а­гу­ють на змі­ни ВВП і кур­су грив­ні із за­пі­зню­ва­н­ням на пев­ний ча­со­вий від­рі­зок. Іна­кше ка­жу­чи, са­ма фун­кція, що від­обра­жає за­ле­жність на­зва­них фі­нан­со­вих по­ка­зни­ків ді­яль­но­сті КС або СК від, на­при­клад, ВВП дер­жа­ви, не змі­ню­є­ться, але змі­щу­є­ться (пе­ре­мі­щу­є­ться) на час транс­порт­но­го за­пі­зню­ва­н­ня – на час про­хо­дже­н­ня від­об ра­же­но­го у гро­шо­во­му ви­мі­рі си­гна­лу про по­гір­ше­н­ня або по­кра­ще­н­ня па­ра­ме­трів фі­нан­со­вої ситуації на вхо­ді до си­сте­ми рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг.

За­ле­жність будь яко­го з на­зва­них (див. рис. 1, 5 і 6) по­ка­зни­ків фі­нан­со­вої ді­яль но­сті КС або СК яв­ляє со­бою пев­ну фун­кцію ча­су y ( t ) від ар­гу­мен­ту x ( t ), яким є, на­при­клад, один з фі­нан­со­вих по­ка­зни­ків роз­ви­тку еко­но­мі­ки Укра­ї­ни (див. табл.), тоб­то y ( t ) =f [ x ( t )]. Від­по­від­но, на вхо­ді фі­нан­со­вої си­сте­ми КС або СК ма­є­мо ту са­му, але змі­ще­ну на час транс­порт­но­го за­пі­зню­ва­н­ня τ фун­кцію y ^ ( t )= f [ x ( t– τ )] ре­а­гу­ван ня по­ка­зни­ка у фі­нан­со­вої ді­яль­но­сті КС або СК на змі­ну фі­нан­со­во­го по­ка­зни­ка х еко­но­мі­ки дер­жа­ви. Від­по­від­но, y ^ ( t )= у ( t– τ ).

Та­ка осо­бли­вість у фун­кціо­ну­ван­ні рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг ви­ма­гає опи­су від­зна­че­них за­ко­но­мір­но­стей рів­ня­н­ня­ми з ар­гу­мен­та­ми, які за­піз ню­ю­ться. Під­кре­сли­мо, що ве­ли­чи­на (від­рі­зок ча­су) за­пі­зню­ва­н­ня не має по­стій­но­го зна­че­н­ня, а за­ле­жить як від самої шу­ка­ної фун­кції, так і від її ар­гу­мен­тів та ін­ших змін­них. Ці об­ста­ви­ни (а го­лов­не – тру­дно­щі з ви­ра­же­н­ням ма­те­ма­ти­чни­ми рів­нян ня­ми за­ле­жно­сті фі­нан­со­вих по­ка­зни­ків ді­яль­но­сті рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со вих по­слуг від по­ка­зни­ків ста­ну еко­но­мі­ки дер­жа­ви) сер­йо­зно ускла­дню­ють ана­ліз. Але на­ве­де­ні на ри­сун­ках і у та­бли­ці да­ні дозволяють упев­не­но ствер­джу­ва­ти, що різні фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки ді­яль­но­сті КС, СК і НПФ ре­а­гу­ють на фі­нан­со­во еко но­мі­чні кри­зи у дер­жа­ві з не­о­дна­ко­ви­ми в ча­сі ве­ли­чи­на­ми транс­порт­но­го за­піз ню­ва­н­ня. У де­яких випадках при ана­лі­зі про­це­су фун­кціо­ну­ва­н­ня рин­ків не­бан­ків ських фі­нан­со­вих по­слуг, ко­ли по­ка­зни­ки ста­ну еко­но­мі­ки дер­жа­ви пе­ре­бу­ва­ли на при­бли­зно по­стій­но­му рів­ні, мо­жна при­пу­сти­ти, що транс­порт­не за­пі­зню­ва­н­ня τ =0, і цей фа­ктор не вра­хо­ву­ва­ти. Але та­ке спро­ще­н­ня є при­пу­сти­мим тіль­ки при роз гля­ді окре­сле­но­го про­це­су на від­но­сно ко­ро­тко­му від­різ­ку ча­су.

На­ве­де­ні на ри­сун­ках 1, 5 і 6 да­ні свід­чать, що для біль­шо­сті по­ка­зни­ків фі­нан со­вої ді­яль­но­сті рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг ве­ли­чи­ни транс­порт но­го за­пі­зню­ва­н­ня у від­но­шен­ні до по­ка­зни­ків ста­ну еко­но­мі­ки кра­ї­ни (див. табл.) бу­ли мен­ши­ми від ро­ку. Іна­кше ка­жу­чи, КС і СК не­від­кла­дно ре­а­гу­ва­ли на по гір­ше­н­ня рів­ня жи­т­тя спо­жи­ва­чів їх по­слуг. Ва­жли­во під­кре­сли­ти, що екс­тре­му ми біль­шо­сті з на­ве­де­них на ри­сун­ках 1, 5 і 6 фун­кцій збі­га­ю­ться по ро­ках з мак си­маль­ни­ми і мі­ні­маль­ни­ми зна­че­н­ня­ми по­ка­зни­ків у та­бли­ці. Мен­шою мі­рою на фі­нан­со­ві кри­зи 2008–2009 і 2014–2016 рр. ре­а­гу­ва­ли від­но­сні по­ка­зни­ки ді­яль

но­сті СК Укра­ї­ни (див. рис. 6). Ве­ли­чи­на транс­порт­но­го за­пі­зню­ва­н­ня від­но­шен ня стра­хо­вих ви­плат до стра­хо­вих пре­мій (див. рис. 6) і від­но­ше­н­ня стра­хо­вих ви плат до ВВП у роз­гля­ду­ва­но­му мас­шта­бі ча­су ста­но­ви­ла близь­ко ро­ку. Ха­ра­ктер но, що ці по­ка­зни­ки зро­ста­ли на­віть у 2009 р., ко­ли по­ка­зни­ки ста­ну еко­но­мі­ки дер­жа­ви вже істо­тно впа­ли.

Ви­снов­ки

На за­вер­ше­н­ня ана­лі­зу за­зна­чи­мо, що рин­ки не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг в Україні роз­ви­ва­ю­ться, не­зва­жа­ю­чи на­віть на пе­рі­о­ди­чні кри­зи в еко­но­мі­ці дер­жа ви. Для за­без­пе­че­н­ня ста­біль­но­сті цих рин­ків і при­ско­ре­н­ня тем­пів їх роз­ви­тку не об­хі­дно, в пер­шу чер­гу, під­ви­щи­ти рі­вень жи­т­тя на­ших гро­ма­дян. Крім то­го, тре­ба по­си­ли­ти за­хист спо­жи­ва­чів не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг (у то­му чи­слі за ра­ху нок удо­ско­на­ле­н­ня існу­ю­чої нор­ма­тив­но пра­во­вої ба­зи, си­сте­ми ре­гу­лю­ва­н­ня цих рин­ків та їх ін­те­гра­ції в ана­ло­гі­чні єв­ро­пей­ські фі­нан­со­ві ін­сти­ту­ції). Та­кож до­ціль но вжи­ти за­хо­дів що­до під­ви­ще­н­ня фі­нан­со­вої гра­мо­тно­сті гро­ма­дян Укра­ї­ни та по­си­ле­н­ня їхньої до­ві­ри до уста­нов роз­гля­ду­ва­ної фі­нан­со­вої сфе­ри. У на­у­ко­во­му аспе­кті слід очі­ку­ва­ти на подаль­ші по­гли­бле­ні роз­роб­ки те­ми стій­ко­сті та ста­біль но­сті фі­нан­со­вих уста­нов кон­кре­тної спе­ці­а­лі­за­ції, оскіль­ки, як бу­ло по­ка­за­но, різні се­гмен­ти рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг не­о­дна­ко­во ре­а­гу­ють на змі­ни ста­ну еко­но­мі­ки дер­жа­ви. На подаль­ший по­гли­бле­ний ана­ліз за­слу­го­ву­ють і пи та­н­ня ви­зна­че­н­ня стро­ків транс­порт­но­го за­пі­зню­ва­н­ня ре­а­гу­ва­н­ня ко­жно­го сег мен­та рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг на змі­ни фі­нан­со­во еко­но­мі­чно­го ста­но­ви­ща дер­жа­ви, оскіль­ки ці пи­та­н­ня не тіль­ки ста­нов­лять на­у­ко­вий ін­те­рес, але й ма­ють пра­кти­чне зна­че­н­ня для про­гно­зу­ва­н­ня роз­ви­тку цих рин­ків.

Спи­сок ви­ко­ри­ста­ної лі­те­ра­ту­ри

1. Крав­чен­ко М.О. Фор­ма­лі­за­ція кон­це­пції еко­но­мі­чної стій­ко­сті під­при­єм ства з по­зи­цій си­стем­но стру­ктур­ної еко­но­мі­чної те­о­рії // Еко­но­мі­ка та дер­жа ва. – 2015. – № 12. – С. 31–34.

2. Клименко О.В. Рин­ки не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг Укра­ї­ни в умо­вах кри­зо­во­го ста­ну еко­но­мі­ки // Еко­но­мі­ка Укра­ї­ни. – 2016. – № 7. – С. 33–45.

3. Клименко О.В. За­ко­но­мір­но­сті роз­ви­тку рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг в Україні // Фі­нан­си Укра­ї­ни. – 2014. – № 6. – С. 80–94.

References

1. Kravchenko M.O. Formalizatsiya kontseptsii ekonomichnoi stiikosti pidpryemstva z pozytsii systemno strukturnoi ekonomichnoi teorii [Formalization of the concept of the enterprise economic sustainability from the system structural theory positions]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the State , 2015, No. 12, pp. 31–34 [in Ukrainian].

2. Klymenko O.V. Rynky nebankivs’kykh finansovykh poslug Ukrainy v umovakh kryzovoho stanu ekonomiky [Markets of nonbank financial services of Ukraine under conditions of economy’s crisis state]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine , 2016, No. 7, pp. 33–45 [in Ukrainian].

3. Klymenko O.V. Zakonomirnosti rozvytku rynkiv nebankivs’kykh finansovykh poslug v Ukraini [Patterns of development of non bank financial services market in Ukraine]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine , 2014, No. 6, pp. 80–94 [in Ukrainian].

Ста­т­тя на­ді­йшла до ре­да­кції 6 лю­то­го 2017 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.