SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT PRACTICE MEL’NYKOVA M. V., GRADOBOEVA E. S.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents - M. V. MEL’NYKOVA, Associate Professor, Doctor of Econ. Sci., Leading Researcher, E. S. GRADOBOEVA, Cand. of Econ. Sci., Senior Researcher Department of economic and legal problems of city building Institute of Economic and Legal Research of the NAS of Uk

– Modernization of communal infrastructure of urban agglomerations

The features of modernization of communal infrastructure within urban agglomerations have been studied. Problems of the functioning of the communal infrastructure of large cities and agglomerations are identified and systematized and the expediency of their solution through modernization has been determined. When implementing the projects to modernize the communal infrastructure, it has been suggested to take into account the experience of foreign agglomerations, level of organization of cooperation between territorial communities in Ukrainian urban agglomerations and advantages of using the mechanisms of public private partnership.

Keywords: urban agglomerations, communal infrastructure, modernization, cooperation of territorial communities, public private partnership.

© Мельникова Ма­ри­на Ві­та­лі­їв­на (Mel’nykova Maryna Vitaliivna), 2017; e mail: marvit1511@gmail.com; © Градобоєва Єли­за­ве­та Сер­гі­їв­на (Gradoboeva Elу­zaveta Serhiivna), 2017; e mail: gradeliz81@gmail.com.

За­без­пе­че­н­ня жит­тє­ді­яль­но­сті пев­ної те­ри­то­рії та за­до­во­ле­н­ня по­треб її на се­ле­н­ня і бі­зне­су в ко­му­наль­них по­слу­гах ба­га­то в чо­му за­ле­жать від фун­кціо­ну ва­н­ня те­хно­ло­гі­чно та ор­га­ні­за­цій­но пов’яза­них ви­ро­бни­чих і май­но­вих об’єктів, які вхо­дять до скла­ду ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри. Ур­ба­ні­за­цій­ні про­це­си ви кли­ка­ють сер­йо­зне на­ван­та­же­н­ня на ко­му­наль­ну ін­фра­стру­кту­ру, то­му її на­дій не фун­кціо­ну­ва­н­ня та по­сту­паль­ний роз­ви­ток на те­ри­то­рії ве­ли­ких міст, ме­га по­лі­сів і мі­ських агло­ме­ра­цій ви­ма­га­ють спе­ці­аль­них під­хо­дів те­хні­ко те­хно­ло гі­чно­го та ор­га­ні­за­цій­но еко­но­мі­чно­го ха­ра­кте­ру. Осо­бли­во це сто­су­є­ться ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри ве­ли­ких мі­ських агло­ме­ра­цій, які ві­ді­гра­ють важ ли­ву роль в еко­но­мі­ці Укра­ї­ни, оскіль­ки на їх те­ри­то­рі­ях ви­ро­бля­ю­ться зна­чні об­ся­ги про­ду­кції та по­слуг, а та­кож спо­сте­рі­га­є­ться ви­со­ка кон­цен­тра­ція ма­те рі­аль­них, тру­до­вих та ін­ве­сти­цій­них ре­сур­сів * [1]. Це узго­джу­є­ться з акту­аль ним зав­да­н­ням роз­ви­тку те­ри­то­рій, яке по­ля­гає в роз­роб­ці та впро­ва­джен­ні комп ле­ксних про­грам управ­лі­н­ня на­яв­ни­ми ін­фра­стру­ктур­ни­ми об’єкта­ми, бу­дів ни­цтві но­вих об’єктів від­по­від­но до існу­ю­чих по­треб за ра­ху­нок ви­ко­ри­ста­н­ня вла­сних і за­лу­че­них дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня, що за­де­кла­ро­ва­но в Дер­жав­ній стра те­гії ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку на пе­рі­од до 2020 ро­ку ** . Мі­ські агло­ме­ра­ції Украї ни ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться еко­но­мі­чни­ми мо­жли­во­стя­ми, пов’яза­ни­ми з отри­ма­н­ням агло­ме­ра­цій­но­го ефе­кту, який осо­бли­во про­яв­ля­є­ться в про­це­сі фун­кціо­ну­ван ня та роз­ви­тку ви­ро­бни­чої, со­ці­аль­ної, ді­ло­вої та ко­му­наль­ної ін­фра­стру­ктур, а та­кож ор­га­ні­за­цій­ни­ми осо­бли­во­стя­ми, які не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти при прий нят­ті та ре­а­лі­за­ції управ­лін­ських рішень з їх роз­ви­тку, що ви­зна­чає ме­ту й зав да­н­ня да­но­го до­слі­дже­н­ня.

Та­ким чи­ном, ме­та статті – роз­ро­би­ти про­по­зи­ції що­до мо­дер­ні­за­ції ко­му наль­ної ін­фра­стру­кту­ри ві­тчи­зня­них мі­ських агло­ме­ра­цій з огля­ду на про­бле­ми її фун­кціо­ну­ва­н­ня.

За да­ни­ми Мі­ні­стер­ства ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во ко му­наль­но­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни (да­лі – Мін­ре­гіон­ро­з­ви­тку), ни­ні ко­му­наль­на ін­фра­стру­кту­ра, яка на­лі­чує 1,56 млн. об’єктів, ста­но­вить 1/3 основ­них фон­дів кра­ї­ни і пе­ре­бу­ває у кри­ти­чно­му ста­ні *** . За­галь­ний рі­вень спра­цьо­ва­но­сті ос нов­них фон­дів пе­ре­ви­щує 60%, а обла­дна­н­ня (ко­тли і на­со­си) є енер­го­за­трат ним. Про­тя­жність во­до­про­від­них ме­реж по Україні до­рів­нює 180 тис. 951 км (лише 9% з них не є ава­рій­ни­ми, при цьо­му строк їх екс­плу­а­та­ції не пе­ре­ви­щує 25 ро­ків), ка­на­лі­за­цій­них – 51 тис. 397 км (рі­вень спра­цьо­ва­но­сті яких пе­ре­ви щує 60%, уна­слі­док чо­го в де­яких мі­стах ме­ре­же­ві втра­ти ся­га­ють 70–80%). Скла­дна си­ту­а­ція спо­сте­рі­га­є­ться та­кож і в те­пло­во­му го­спо­дар­стві: в Україні пра­цю­ють 21,2 тис. ко­те­лень, у яких ді­ю­чи­ми є 50,6 тис. ко­тлів, про­тя­жність те­пло­вої ме­ре­жі по кра­ї­ні пе­ре­ви­щує 20 тис. км, з яких 12,7 тис. км пе­ре­бу­ва­ють в ава­рій­но­му ста­ні, а 60% те­пло­вих ме­реж по­тре­бу­ють ре­мон­ту [2, с. 310]. Май

* Те­ри­то­рі­аль­ний роз­ви­ток в Україні: роз­ви­ток агло­ме­ра­цій та су­бре­гіо­нів / Агент­ство США з мі­жна­ро­дно­го роз­ви­тку (USAID) в рам­ках Про­е­кту “Ло­каль­ні ін­ве­сти­ції та на­ціо­наль­на кон ку­рен­то­спро­мо­жність” [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://2.auc.org.ua/sites/all/sites/ default/files/files/subregional_structures_development_2012.pdf.

** Про за­твер­дже­н­ня Дер­жав­ної стра­те­гії ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку на пе­рі­од до 2020 ро­ку : По­ста­но­ва Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 6.08.2014 р. № 385 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385 2014 п.

*** Стра­те­гію роз­ви­тку ЖКГ по­трі­бно роз­ро­бля­ти за чо­тир­ма основ­ни­ми на­пря­ма­ми [Елек трон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.minregion.gov.ua/press/news/strategiyu rozvitku zhkg potribno rozroblyati za chotirma osnovnimi napryamkami eduard kruglyak/.

же 90% ба­га­то­по­вер­хо­вих бу­дин­ків в Україні по­тре­бу­ють тер­мо­мо­дер­ні­за­ції * . Екс­плу­а­та­ція ма­ло­ефе­ктив­них, мо­раль­но за­ста­рі­лих і фі­зи­чно спра­цьо­ва­них обла­дна­н­ня та ме­реж при­зво­дить до зро­ста­н­ня не­про­ду­ктив­них ви­трат енер­го ре­сур­сів, во­ди і те­пла, по­гір­ше­н­ня яко­сті по­слуг при під­ви­щен­ні со­бі­вар­то­сті їх ви­ро­бни­цтва та надання.

Ви­вче­н­ня да­них офі­цій­них сай­тів Мін­ре­гіон­ро­з­ви­тку Укра­ї­ни та ве­ли­ких міст і се­лищ (те­ри­то­рі­аль­них гро­мад), які ста­нов­лять мі­ські агло­ме­ра­ції, що­до ста­ну ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри до­зво­ли­ло ви­яви­ти і згру­пу­ва­ти у 3 бло­ки основ­ні про­бле­ми її фун­кціо­ну­ва­н­ня та роз­ви­тку, зміст яких роз­кри­то на ри­сун ку. По­до­лан­ню вка­за­них про­блем спри­яє ви­ко­ри­ста­н­ня від­по­від­них ме­ха­ні­змів, спря­мо­ва­них на ство­ре­н­ня та мо­дер­ні­за­цію об’єктів ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту ри мі­ських агло­ме­ра­цій. За­зна­че­ні ме­ха­ні­зми пе­ред­ба­ча­ють за­хо­ди що­до те­хні ко те­хно­ло­гі­чно­го пе­ре­озбро­є­н­ня з ура­ху­ва­н­ням за­ру­бі­жно­го до­сві­ду, по­до­лан ня де­фі­ци­ту ко­штів на їх упро­ва­дже­н­ня та вдо­ско­на­ле­н­ня пра­во­во­го за­без­пе че­н­ня. Те­хні­ко те­хно­ло­гі­чне пе­ре­озбро­є­н­ня вклю­чає роз­роб­ку та ре­а­лі­за­цію про­е­ктів що­до за­мі­ни і від­нов­ле­н­ня ін­же­нер­них ме­реж во­до , те­пло , енер­го та га­зо­по­ста­ча­н­ня, впро­ва­дже­н­ня ре­сур­со­збе­рі­га­ю­чих те­хно­ло­гій. При цьо­му до ціль­ним є вра­ху­ва­н­ня за­ру­бі­жно­го до­сві­ду про­від­них мі­ських агло­ме­ра­цій сві­ту ** [3], який сто­су­є­ться те­хні­ко те­хно­ло­гі­чно­го пе­ре­озбро­є­н­ня об’єктів ко­му­наль ної ін­фра­стру­кту­ри.

Слід за­зна­чи­ти, що най­біль­ша ува­га ни­ні при­ді­ля­є­ться про­е­ктам енер­го­збе ре­же­н­ня та під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті. В най­більш роз­ви­ну­тих мі­ських агло­ме­ра­ці­ях з по­бу­до­ва­ни­ми “ін­те­ле­кту­аль­ни­ми” си­сте­ма­ми ство­рю­ю­ться ін­те гро­ва­ні пла­тфор­ми управ­лі­н­ня *** , які ма­ють зво­ро­тний зв’язок з ін­фра­стру­ктур ни­ми під­си­сте­ма­ми і зу­мов­лю­ють без­пе­рерв­не зро­ста­н­ня ефе­ктив­но­сті ін­фраст ру­кту­ри із за­лу­че­н­ням до цьо­го про­це­су всіх за­ін­те­ре­со­ва­них осіб у ре­жи­мі ре­аль но­го ча­су на ба­зі роз­ви­ну­тої ме­ре­жі зв’яз­ку та ко­му­ні­ка­цій. Та­кі ін­те­гро­ва­ні пла­тфор­ми впро­ва­дже­но в мі­ських агло­ме­ра­ці­ях Іспа­нії та Бра­зи­лії, що за­без­пе чує ско­ро­че­н­ня ко­му­наль­ною ін­фра­стру­кту­рою на 35–40% енер­го­спо­жи­ва­н­ня та на 20–25% за­бру­дне­н­ня по­ві­тря.

Ви­ко­ри­ста­н­ня за­ру­бі­жно­го до­сві­ду з мо­дер­ні­за­ції ко­му­наль­ної ін­фра­струк ту­ри ві­тчи­зня­ни­ми мі­ськи­ми агло­ме­ра­ці­я­ми є мо­жли­вим на під­ста­ві вра­ху­ва­н­ня їх ор­га­ні­за­цій­них осо­бли­во­стей та фі­нан­су­ва­н­ня від­по­від­них про­е­ктів. То­му до ціль­но роз­рі­зня­ти про­це­си мо­дер­ні­за­ції ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри: тієї, що пе ре­бу­ває в на­се­ле­них пун­ктах, які ста­нов­лять мі­ську агло­ме­ра­цію, і тієї, яка пе­ре бу­ває по­за ни­ми або на те­ри­то­рії більш як двох на­се­ле­них пун­ктів. Це пов’яза­но з тим, що, не­зва­жа­ю­чи на фа­кти­чне існу­ва­н­ня мі­ських агло­ме­ра­цій, в Україні ви ко­ри­ста­н­ня цьо­го тер­мі­на в пра­кти­ці пра­во­за­сто­су­ва­н­ня є не­мо­жли­вим че­рез від­су­тність спе­ці­аль­но­го за­ко­ну про мі­ські агло­ме­ра­ції та не­об­хі­дних ста­тей у чин них за­ко­но­дав­чих і нор­ма­тив­но пра­во­вих актах, що ре­гла­мен­ту­ють від­по­від­ні про­це­си. От­же, ор­га­ні­за­ці­єю за­хо­дів що­до мо­дер­ні­за­ції ко­му­наль­ної ін­фра­струк

* В Україні близь­ко 90% ба­га­то­по­вер­хі­вок по­тре­бу­ють тер­мо­мо­дер­ні­за­ції [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.minregion.gov.ua/press/news/v ukrayini blizko 90 bagatopoverhivok potrebuyut termomodernizatsiyi/.

** Energy and Urban Innovation. – London : World Energy Council, 2010. – 183 p. [Еле­ктрон ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.worldenergy.org/wp content/uploads/2012/10/ Pub_energy_and_urban_innovation_2010_wec.pdf.

***

Си­сте­ма­ти­за­ція про­блем фун­кціо­ну­ва­н­ня ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри ве­ли­ких міст та агло­ме­ра­цій

ту­ри існу­ю­чих ві­тчи­зня­них мі­ських агло­ме­ра­цій за­йма­ю­ться те­ри­то­рі­аль­ні гро ма­ди, які ді­ють на їх те­ри­то­рії з ура­ху­ва­н­ням прин­ци­пів спів­ро­бі­тни­цтва та парт

нер­ства. Згі­дно з чин­ним за­ко­но­дав­ством, спів­ро­бі­тни­цтво та пар­тнер­ство ре­гла мен­ту­ю­ться За­ко­на­ми Укра­ї­ни: “Про мі­сце­ве са­мов­ря­ду­ва­н­ня в Україні” від 21.05.1997 р. № 280/97 ВР, “Про спів­ро­бі­тни­цтво те­ри­то­рі­аль­них гро­мад” від 17.06.2014 р. № 1508 VII, “Про до­бро­віль­не об’єд­на­н­ня те­ри­то­рі­аль­них гро­мад” від 5.02.2015 р. № 157 VIII.

Най­більш прийня­тною фор­мою спів­ро­бі­тни­цтва те­ри­то­рі­аль­них гро­мад у ме­жах мі­ських агло­ме­ра­цій що­до мо­дер­ні­за­ції ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри є роз роб­ка та ре­а­лі­за­ція ко­ро­тко­стро­ко­во­го про­е­кту. Для йо­го здій­сне­н­ня ви­ко­ри­сто­ву ються вла­сні ко­шти під­при­ємств мі­сько­го го­спо­дар­ства (скла­до­ві та­ри­фу на по слу­ги, зокре­ма при­бу­ток та амор­ти­за­ція), яким на­ле­жить об’єкт ко­му­наль­ної ін­фра стру­кту­ри. Ни­ні ці ко­шти не мо­жуть бу­ти ви­зна­ні основ­ним дже­ре­лом фі­нан­су­ва­н­ня за­зна­че­них про­е­ктів уна­слі­док зби­тко­вої ді­яль­но­сті пе­ре­ва­жної ча­сти­ни під­при­ємств мі­сько­го го­спо­дар­ства. З ме­тою роз­ши­ре­н­ня мо­жли­во­стей ви­ко­рис та­н­ня ін­ве­сти­цій­ної скла­до­вої та­ри­фу як вла­сно­го дже­ре­ла для фі­нан­су­ва­н­ня про ектів мо­дер­ні­за­ції ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри до­ціль­но ви­ко­ри­ста­ти ме­то­ди­чний під­хід до фор­му­ва­н­ня стру­кту­ри та­ри­фів на ко­му­наль­ні послуги під­при­ємств мі­сько го го­спо­дар­ства на осно­ві опти­мі­за­ції ви­трат за кри­те­рі­єм ма­кси­мі­за­ції по­то­чно­го до­хо­ду. Крім то­го, по­тре­бу­ють удо­ско­на­ле­н­ня нор­ми чин­но­го за­ко­но­дав­ства в час ти­ні по­си­ле­н­ня кон­тро­лю за ці­льо­вим ви­ко­ри­ста­н­ням ко­штів ін­ве­сти­цій­ної скла­до вої та­ри­фів на по­тре­би ін­но­ва­цій­но­го роз­ви­тку (вклю­ча­ю­чи впро­ва­дже­н­ня енер­го збе­рі­га­ю­чих те­хно­ло­гій, мо­дер­ні­за­цію та за­мі­ну основ­них фон­дів, ін­фра­стру­ктур них ме­реж) і під­ви­ще­н­ня від­по­від­аль­но­сті ке­рів­ни­цтва ко­му­наль­них під­при­ємств за не­до­три­ма­н­ня, не­ви­ко­на­н­ня і по­ру­ше­н­ня ни­ми за­ко­нів. Так, не­об­хі­дно вне­сти від­по­від­ні змі­ни до ст. 31 За­ко­ну Укра­ї­ни “Про жи­тло­во ко­му­наль­ні послуги” від 24.06.2004 р. № 1875 IV (із змі­на­ми та до­пов­не­н­ня­ми), ст. 6 За­ко­ну Укра­ї­ни “Про дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі ко­му­наль­них по­слуг” від 9.07.2010 р. № 2479 VI (із змі­на­ми та до­пов­не­н­ня­ми), пп. 11 та 23 п. 4 Ука­зу Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни “Про за твер­дже­н­ня По­ло­же­н­ня про На­ціо­наль­ну ко­мі­сію, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю ва­н­ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг” від 10.09.2014 р. № 715/2014, а та­кож до По­ста­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни “Про за­без­пе­че­н­ня єди­но­го під­хо­ду до фор­му­ва­н­ня та­ри­фів на жи­тло­во ко­му­наль­ні послуги” від 01.06.2011 р. № 869 (із змі­на­ми та до­пов­не­н­ня­ми). Крім то­го, до­ціль­но роз­гля­ну­ти та ухва­ли­ти за­ко­но про­ект “Про жи­тло­во ко­му­наль­ні послуги” (ре­є­стра­цій­ний но­мер 1581 д), який має енер­го­ефе­ктив­ну спря­мо­ва­ність (ство­рює умо­ви для роз­ви­тку кон­ку­рен­ції на ринку від­по­від­них по­слуг, сти­му­лю­ю­чи під­при­єм­ства до про­ве­де­н­ня за­хо­дів що­до енер­го­збе­ре­же­н­ня та під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті, еко­но­мії ви­трат ре­сур­сів і ско­ро­че­н­ня со­бі­вар­то­сті по­слуг).

Ни­ні, зва­жа­ю­чи на не­до­ста­тність вла­сних ко­штів ко­му­наль­них під­при­ємств для ре­а­лі­за­ції про­е­ктів мо­дер­ні­за­ції ін­фра­стру­кту­ри мі­ських агло­ме­ра­цій, не­об хі­дною є ди­вер­си­фі­ка­ція дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня. Во­на пе­ред­ба­чає фі­нан­су­ва­н­ня за ра­ху­нок дер­жав­но­го та мі­сце­вих бю­дже­тів роз­ви­тку, а та­кож за­лу­че­н­ня ко­штів на­се­ле­н­ня (об’єд­нань спів­вла­сни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків, жи­тло­вих коо пе­ра­ти­вів) і при­ва­тних ін­ве­сто­рів на за­са­дах дер­жав­но при­ва­тно­го пар­тнер­ства (ДПП). Ро­з­гля­не­мо можливості ви­ко­ри­ста­н­ня за­зна­че­них дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня.

Сьо­го­дні ко­шти дер­жав­но­го бю­дже­ту ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться пе­ре­ва­жно на під­трим­ку 367 до­бро­віль­но об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад (ОТГ), які бу­ло ство ре­но про­тя­гом 2015–2016 рр. згі­дно з ре­фор­мою мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня та

фі­нан­со­вою де­цен­тра­лі­за­ці­єю * . Так, зав­дя­ки остан­ній вла­сні над­хо­дже­н­ня бю­дже­тів ОТГ у 2016 р. зро­сли більш як у 3 ра­зи по­рів­ня­но з 2015 р. (на 2,3 млрд. грн. – з 1 млрд. грн. до 3,3 млрд. грн.) ** . Для роз­ви­тку об’єктів ін­фра­стру­кту­ри фі­нан­со­ва під­трим­ка, отри­ма­на об’єд­на­ни­ми гро­ма­да­ми у 2016 р., згі­дно з да­ни­ми Мін­ре­гіон роз­ви­тку Укра­ї­ни *** , ста­но­ви­ла май­же 1,2 млрд. грн., що до­зво­ли­ло їм ре­а­лі­зу­ва­ти 1,5 тис. про­е­ктів роз­ви­тку. На 2017 р. пе­ред­ба­че­но під­трим­ку у ви­гля­ді су­бвен­ції з держ­бю­дже­ту для мі­сце­вих ОТГ на фор­му­ва­н­ня ін­фра­стру­кту­ри в су­мі 1,5 млрд. грн. Та­кож на 2017 р. пе­ред­ба­че­но під­трим­ку з Дер­жав­но­го фон­ду ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку у су­мі 3,5 млрд. грн. та су­бвен­цій з держ­бю­дже­ту для мі­сце­вих бю­дже­тів на здій­сне­н­ня за­хо­дів що­до со­ці­аль­но еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку окре­мих те­ри­то­рій у роз­мі­рі 4 млрд. грн. **** .

Ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів при­ва­тних ін­ве­сто­рів на за­са­дах ДПП, як го­во­рять за ру­бі­жний до­свід і ві­тчи­зня­на пра­кти­ка, є най­більш пер­спе­ктив­ним дже­ре­лом фі­нан­су­ва­н­ня про­е­ктів мо­дер­ні­за­ції ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри. Ни­ні успіш но ре­а­лі­зу­ю­ться про­е­кти ДПП у сфе­рі надання жи­тло­во ко­му­наль­них по­слуг, з яких: 2/3 спря­мо­ва­но на за­без­пе­че­н­ня мі­сько­го бла­го­устрою, ко­жний 6 й – на мо­дер­ні­за­цію си­стем во­до­по­ста­ча­н­ня, ко­жний 10 й – на роз­ви­ток транс­порт ної ін­фра­стру­кту­ри ***** . Про­ект, який ре­а­лі­зу­є­ться на за­са­дах ДПП, має на ме­ті за­до­во­ле­н­ня пев­них ін­те­ре­сів пар­тне­рів, ба­зу­є­ться на їх до­сві­ді та зна­н­нях і за без­пе­чу­є­ться за до­по­мо­гою аде­ква­тно­го роз­по­ді­лу ре­сур­сів і ри­зи­ків, від­по­ві даль­но­сті та ви­гід. За­лу­чен­ню ко­штів при­ва­тних ін­ве­сто­рів на за­са­дах ДПП спри­яє за­ін­те­ре­со­ва­ність бі­зне­су в за­без­пе­чен­ні умов жит­тє­ді­яль­но­сті вла­сно­го пер­со­на­лу на те­ри­то­рії при­су­тно­сті. Пе­ре­ва­га­ми ви­ко­ри­ста­н­ня ДПП слід ви зна­ти мо­жли­вість отри­ма­н­ня си­нер­ге­ти­чно­го ефе­кту за ра­ху­нок по­єд­на­н­ня дер жав­них еко­но­мі­чних пі­дойм (ви­ко­ри­ста­н­ня ме­ха­ні­змів сти­му­лю­ва­н­ня та під­трим­ки) і мо­жли­во­стей при­ва­тно­го бі­зне­су (но­ві­тніх те­хно­ло­гій та ін­но­ва­цій), а не­до­лі­ка­ми – роз­по­діл ви­трат, по­тен­ці­аль­них ри­зи­ків, до­ся­гне­н­ня зба­лан­со ва­но­сті еко­но­мі­чних ін­те­ре­сів і від­по­від­аль­но­сті між уча­сни­ка­ми ін­ве­сти­цій­но го спів­ро­бі­тни­цтва.

Ві­тчи­зня­ні фа­хів­ці до­сить жва­во обго­во­рю­ють не­об­хі­дність удо­ско­на­ле­н­ня укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства що­до ДПП [4; 5; 6]. Пра­кти­чно всі ав­то­ри про­по­ну ють гар­мо­ні­зу­ва­ти за­ко­но­дав­чі акти, які ре­гла­мен­ту­ють від­но­си­ни пар­тне­рів у

* 17% гро­мад об’єд­на­ли­ся, очі­ку­є­мо, що на­сту­пний рік стане ви­рі­шаль­ним у цьо­му про це­сі [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.minregion.gov.ua/press/news/17 gromad ob yednalisya ochikuyemo shho nastupniy rik stane virishalnim u tsomu protsesi v yacheslav negoda/.

** Де­цен­тра­лі­за­ція: ви­ко­на­н­ня до­хо­дів мі­сце­вих бю­дже­тів за 2016 рік : Офі­цій­ний сайт Мі­ні­стер­ства ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Украї ни. – С. 4–5 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.minregion.gov.ua/wp content/ uploads/2017/02/minreg_feb 2017 mini 1.pdf.

*** Плюс 48,4 млрд. грн. до мі­сце­вих бю­дже­тів та плюс 2,3 млрд. грн. до бю­дже­тів ОТГ – ре­зуль­та­ти фі­нан­со­вої децентралізації за 2016 рік [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http:// www.minregion.gov.ua/press/news/48 4 mlrd grn do mistsevih byudzhetiv i 2 3 mlrd grn do byudzhetiv otg rezultati finansovoyi detsentralizatsiyi za 2016 rik/.

**** Де­цен­тра­лі­за­ція: ви­ко­на­н­ня до­хо­дів мі­сце­вих бю­дже­тів за 2016 рік : Офі­цій­ний сайт Мі­ні­стер­ства ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Украї ни. – С. 3, 32 [Еле­ктрон­ний ре­сурс] – Ре­жим до­сту­пу : http://www.minregion.gov.ua/wp content/ uploads/2017/02/minreg_feb 2017 mini 1.pdf.

***** До­від­ка що­до ре­зуль­та­тів здій­сне­н­ня ДПП (2016 рік) [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.me.gov.ua/documents/detail?lang=uk Ua&id=ed00a2ba 480a 4979 84eb d610a0827a8c&title=zagalniiogliad.

про­це­сі ре­а­лі­за­ції про­е­ктів ДПП, мі­ні­мі­зу­ва­ти адмі­ні­стра­тив­ні бар’єри та ри­зи ки, усу­ну­ти не­від­по­від­но­сті та су­пе­ре­чно­сті в існу­ю­чій пра­во­вій пло­щи­ні. У За ко­ні Укра­ї­ни “Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до усу­не­н­ня ре гу­ля­тор­них бар’єрів для роз­ви­тку дер­жав­но при­ва­тно­го пар­тнер­ства та сти­му лю­ва­н­ня ін­ве­сти­цій в Україні” від 24.11.2015 р. № 817 VIII ви­рі­ше­но пи­та­н­ня що­до роз­ме­жу­вань між про­е­кта­ми ДПП та ін­ши­ми фор­ма­ми про­е­ктів, ко­ри­сту ва­н­ня зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми для здій­сне­н­ня ДПП, дер­жав­ної під­трим­ки про екту, ана­лі­зу ефе­ктив­но­сті здій­сне­н­ня про­е­кту, до­да­тко­вих га­ран­тій для при­ват но­го ін­ве­сто­ра, укла­да­н­ня до­го­во­рів у рі­зних сфе­рах еко­но­мі­ки * . За­ко­но­дав ство про ДПП до­ціль­но до­пов­ни­ти ін­фор­ма­ці­єю що­до кон­кре­ти­за­ції форм здій­сне­н­ня пар­тнер­ства та про­це­дур прийня­т­тя рішень, а та­кож що­до ви­зна че­н­ня пра­вил об’єд­на­н­ня і ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­сів уча­сни­ка­ми про­е­кту. Та­ким чи­ном, для ре­а­лі­за­ції про­е­ктів мо­дер­ні­за­ції ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри мі­ських агло­ме­ра­цій слід удо­ско­на­ли­ти від­по­від­не нор­ма­тив­но пра­во­ве за­без­пе­че­н­ня, що уза­галь­не­но в та­бли­ці.

* Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до усу­не­н­ня ре­гу­ля­тор­них бар’єрів для роз­ви­тку дер­жав­но при­ва­тно­го пар­тнер­ства та сти­му­лю­ва­н­ня ін­ве­сти­цій в Україні : За­кон Украї ни від 24.11.2015 р. № 817 VIII [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/817 19/print1452604230502603.

Ви­снов­ки

Ана­ліз сві­то­во­го до­сві­ду фун­кціо­ну­ва­н­ня ве­ли­ких міст і агло­ме­ра­цій * [7] до зво­ляє кон­ста­ту­ва­ти до­сить швид­ку оку­пність про­е­ктів роз­ви­тку ко­му­наль­ної ін­фра стру­кту­ри са­ме на ур­ба­ні­зо­ва­них те­ри­то­рі­ях зав­дя­ки зна­чній еко­но­мії на мас шта­бі – агло­ме­ра­цій­но­му ефе­кту. Ви­со­ка гу­сто­та на­се­ле­н­ня зу­мов­лює змен­шен ня пи­то­мої вар­то­сті надання ко­му­наль­них по­слуг на оди­ни­цю пло­щі об­слу­го­ву ва­н­ня, а та­кож спри­яє по­лі­пшен­ню фі­нан­со­вих по­ка­зни­ків під­при­ємств, що на да­ють ко­му­наль­ні послуги, за ра­ху­нок істо­тно­го зро­ста­н­ня на­ра­ху­вань за спо­жи­ті послуги. Однак до­слі­дни­ка­ми про­бле­ма­ти­ки так зва­но­го “опти­маль­но­го мі­ста” (optimal city) ** [7] ви­яв­ле­но тен­ден­цію до зни­же­н­ня ефе­ктив­но­сті фун­кціо­ну­ва­н­ня ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри за умо­ви пе­ре­ви­ще­н­ня по­ка­зни­ком “лю­дно­сті” (чи сель­но­сті мі­сько­го на­се­ле­н­ня) пев­но­го по­ро­го­во­го зна­че­н­ня.

От­же, зв’язок фун­кціо­ну­ва­н­ня ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри з про­це­сом ур ба­ні­за­ції має по­двій­ну спря­мо­ва­ність. Так, на по­ча­тко­во­му ета­пі роз­ви­тку мі­ських агло­ме­ра­цій ефе­ктив­ність фун­кціо­ну­ва­н­ня ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри зро­стає зав­дя­ки про­я­вам агло­ме­ра­цій­но­го ефе­кту, а при подаль­шо­му роз­ви­тку, ко­ли по ка­зник “лю­дно­сті” пе­ре­ви­щує по­ро­го­ве зна­че­н­ня, по­зи­тив­на дія агло­ме­ра­цій­но го ефе­кту ні­ве­лю­є­ться не­га­тив­ни­ми наслідками агло­ме­ру­ва­н­ня (вклю­ча­ю­чи тех но­ло­гі­чне пе­ре­ван­та­же­н­ня, пе­ре­на­си­че­н­ня та на­дмір­ну скла­дність ін­же­нер­них ме­реж, що при­зво­дить до пе­ред­ча­сної спра­цьо­ва­но­сті обла­дна­н­ня, під­ви­ще­н­ня ймо­вір­но­сті ви­ни­кне­н­ня ава­рій, збо­їв у на­дан­ні ко­му­наль­них по­слуг і зни­же­н­ня їх яко­сті).

При ви­ко­ри­стан­ні за­про­по­но­ва­них під­хо­дів до ви­рі­ше­н­ня про­блем ко­му­наль ної ін­фра­стру­кту­ри шля­хом ре­а­лі­за­ції від­по­від­них про­е­ктів мо­дер­ні­за­ції на осно ві ди­вер­си­фі­ка­ції дже­рел їх фі­нан­су­ва­н­ня та вдо­ско­на­ле­н­ня пра­во­во­го за­без­пе че­н­ня не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти як ор­га­ні­за­цій­ні осо­бли­во­сті мі­ських агло­ме­ра­цій, так і спів­від­но­ше­н­ня по­зи­тив­них і не­га­тив­них на­слід­ків агло­ме­ру­ва­н­ня.

Спи­сок ви­ко­ри­ста­ної лі­те­ра­ту­ри

1. Ти­щен­ко О.П., Про­ся­ник Н.В. Ре­сур­сний по­тен­ці­ал та го­спо­дар­ство мі­ських агло­ме­ра­цій: про­бле­ми ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня // Еко­но­мі­чний ча­со­пис ХХІ. – 2013. – № 9/10 (2). – С. 3–6.

2. Фі­гур­ка М.В. Ана­ліз зно­ше­но­сті те­пло­вих ме­реж в Україні: про­бле­ми й шля­хи ви­рі­ше­н­ня // Еко­но­мі­чний ана­ліз. – 2015. – Т. 20. – С. 306–311.

3. Dimensions of the Sustainable City ; [eds. Jenks M., Jones C.]. – London : Springer, 2010. – 288 p.

4. Ки­лим­ник І.І., Ко­ля­да Т.А., Дом­бров­ська А.В. та ін. Пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня дер­жав­но при­ва­тно­го пар­тнер­ства в га­лу­зі жи­тло­во ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни : мо­ногр. – Хар­ків : ХНУМГ ім. О.М. Бе­ке­то­ва, 2015. – 131 с.

5. Кредісов А.І., Бі­ло­ус А.О. Дер­жав­но при­ва­тне пар­тнер­ство: сві­то­вий до­свід та йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня в Україні // Еко­но­мі­ка Укра­ї­ни. – 2016. – № 2. – С. 4–15.

* Те­ри­то­рі­аль­ний роз­ви­ток в Україні: роз­ви­ток агло­ме­ра­цій та су­бре­гіо­нів / Агент­ство США з мі­жна­ро­дно­го роз­ви­тку (USAID) в рам­ках Про­е­кту “Ло­каль­ні ін­ве­сти­ції та на­ціо­наль­на кон­ку­рен­то­спро­мо­жність” [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://2.auc.org.ua/sites/ all/sites/default/files/files/subregional_structures_development_2012.pdf; A Guidebook on Public Private Partnership in Infrastructure. – Bangkok : Economic and Social Commission Asia and the Pacific, 2011. – 76 p.

** A Guidebook on Public Private Partnership in Infrastructure. – Bangkok : Economic and Social Commission Asia and the Pacific, 2011. – 76 p.

6. Мо­скві­чо­ва О.С. Дер­жав­но при­ва­тне пар­тнер­ство в Україні: про­бле­ми роз ви­тку // На­у­ко­вий ві­сник Хер­сон­сько­го дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту. – Се­рія : “Еко но­мі­чні на­у­ки”. – 2015. – Вип. 13. – Ч. 3. – С. 50–52.

7. Mykhnenko V., Turok I. East European Cities – Patterns of Growth and Decline, 1960 – 2005 // International Planning Studies. – 2008. – № 13 (4). – Р. 31–42.

References

1. Tyshchenko O.P., Prosianyk N.V. Resursnyi potentsial ta hospodarstvo mis’kykh aglomeratsii: problemy efektyvnoho upravlinnya [Resource potential and economy of urban agglomerations: problems of effective management]. Ekonomichnyi chasopys xxi – The Economic Annals ххi , 2013, No. 9/10 (2), pp. 3–6 [in Ukrainian].

2. Fihurka M.V. Analiz znoshenosti teplovykh merezh v Ukraini: problemy i shlyakhy vyrishennya [Analysis of depreciation of heat networks in Ukraine: problems and solutions]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis , 2015, Vol. 20, pp. 306–311 [in Ukrainian].

3. Dimensions of the Sustainable City. Jenks M., Jones C. (Eds.). London, Springer, 2010.

4. Kylymnyk I.I., Kolyada T.A., Dombrovs’ka A.V. et al. Pravove Rehulyuvannya Derzhavno pryvatnoho Partnerstva v Haluzi Zhytlovo komunal’noho Hospodarstva Ukrainy [Legal regulation of public private partnership in the sphere of housing and communal services of Ukraine]. Kharkiv, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, 2015 [in Ukrainian].

5. Kredisov A.I., Bilous A.O. Derzhavno pryvatne partnerstvo: svitovyi dosvid ta ioho vykorystannya v Ukraini [State private partnership: the world experience and its use in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine , 2016, No. 2, pp. 4–15 [in Ukrainian].

6. Moskvichova O.S. Derzhavno pryvatne partnerstvo v Ukraini: problemy rozvytku [Public private partnership in Ukraine: problems of development]. Naukovyi visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu. Seriya: “Ekonomichni nauky” – Scientific Bulletin of Kherson State University. Ser.: “Economic Sciences” , 2015, Issue 13, Part 3, pp. 50–52 [in Ukrainian].

7. Mykhnenko V., Turok I . East European Cities – Patterns of Growth and Decline, 1960 – 2005. International Planning Studies , 2008, No. 13 (4), pp. 31–42.

Ста­т­тя на­ді­йшла до ре­да­кції 22 бе­ре­зня 2017 р.

Ін­сти­ту­ціо­наль­но пра­во­ві Про­бле­ми фун­кціо­ну­ва­н­ня ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри ве­ли­ких міст і агло­ме­ра­цій Со­ці­аль­но еко­но­мі­чні Те­хні­ко те­хно­ло­гі­чні – мо­раль­не ста­рі­н­ня і те­хні­чна спра­цьо­ва­ність основ­них фон­дів; – ви­со­кий рі­вень ава­рій­но­сті ін­же­нер­них ме­реж як на­слі­док на­дмір­но­го на­ван­та­же­н­ня та ін­тен­сив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня; – пе­ре­ви­ще­н­ня допу­сти­мих

норм ви­то­ків во­ди і втрат те­пла; – не­за­до­віль­ний рі­вень

те­пло­ізо­ля­ції бу­дин­ків; – ви­чер­па­ні стро­ки екс­плу­а­та­ції

енер­го­ге­не­ру­ю­чо­го обла­дна­н­ня; – се­зон­ність по­ста­ча­н­ня

те­пло­вої енер­гії спо­жи­ва­чам

– де­фі­цит фі­нан­со­вих ре­сур­сів уна­слі­док: не­від­шко­ду­ва­н­ня ді­ю­чи­ми та­ри­фа­ми на послуги фа­кти­чних ви­трат на їх ви­ро­бни­цтво та надання, на­яв­но­сті пе­ре­хре­сно­го суб­си­ді­ю­ва­н­ня, низь­ко­го рів­ня пла­ті­жної ди­сци­плі­ни на­се­ле­н­ня і бі­зне­су за отри­ма­ні послуги; – від­су­тність сти­му­лю­ва­н­ня впро­ва­дже­н­ня ре­сур­со­збе­рі­га­ю­чо го обла­дна­н­ня та під­ви­ще­н­ня йо­го енер­го­ефе­ктив­но­сті; – під­ви­ще­н­ня со­ці­аль­ної на­пру­же­но­сті вна­слі­док скла­дно­сті усу­не­н­ня ава­рій і мо­жли­во­го при­пи­не­н­ня надання по­слуг – не­до­ско­на­лість пра­во­вої пло­щи­ни та­ри­фо­ре­гу­лю­ва­н­ня і та­ри­фо­утво­ре­н­ня на ко­му­наль­ні послуги; – сти­му­лю­ва­н­ня за­хо­дів що­до енер­го­збе­ре­же­н­ня та під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті; – дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня при­ро­дних мо­но­по­лій; – не­до­три­ма­н­ня за­ко­но­дав­ства що­до від­шко­ду­ва­н­ня еко­но­мі­чно об­грун­то­ва­них ви­трат на ви­ро­бни­цтво ко­му­наль­них по­слуг; – упо­віль­не­на ди­на­мі­ка ре­а­лі­за­ції за­хо­дів що­до тер­мо­мо­дер­ні­за­ції та під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті бу­ді­вель; – не­ви­со­кі ре­зуль­та­ти пре­тен­зій­но по­зов­ної ро­бо­ти із стя­гне­н­ня бор­гів за ко­му­наль­ні послуги

На­пря­ми вдо­ско­на­ле­н­ня за­ко­но­дав­ства, які спри­я­ти­муть ре­а­лі­за­ції про­е­ктів мо­дер­ні­за­ції ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри мі­ських агло­ме­ра­цій

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.