ХУАНГ СЯОЮН

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст - ХУАНГ СЯОЮН, пре­зи­дент Ви­щої шко­ли Ки­тай­ської ака­де­мії су­спіль­них на­ук, про­фе­сор і ку­ра­тор до­кто­ран­ту­ри, ди­ре­ктор До­слі­дно­го цен­тру гло­баль­ної енер­ге­ти­чної без­пе­ки (Пе­кін)

– До­слі­дже­н­ня шля­хів роз­ви­тку “стра­те­гії газ’юа­ня”

Про­ана­лі­зо­ва­но фор­му­ва­н­ня газ’юа­ня з по­лі­ти­чної та еко­но­мі­чної то­чок зо­ру. За­зна­че но, що рин­ко­ви­ми драй­ве­ра­ми роз­ви­тку газ’юа­ня є дис­ба­лан­си між по­пи­том і про­по­зи ці­єю на ринку при­ро­дно­го га­зу, а та­кож кон­цен­тра­ція йо­го по­рів­няль­них пе­ре­ваг. Вка­за но, що основна по­лі­ти­чна ло­гі­ка по­ля­гає в то­му, що при­ро­дний газ як еле­мент епо­хи енер­ге­ти­ки не­се і фі­нан­со­ві, і си­ло­ві атри­бу­ти. Про­ана­лі­зо­ва­но до­ціль­ність “стра­те­гії газ’юа­ня”, за­про­по­но­ва­но кон­кре­тні за­хо­ди, яких не­об­хі­дно вжи­ти при її ре­а­лі­за­ції, з ура­ху­ва­н­ням ви­кли­ків і мо­жли­во­стей, які ви­ни­ка­ють на цьо­му шля­ху. Клю­чо­ві сло­ва: газ’юань, на­фто­до­ла­ри, ін­тер­на­ціо­на­лі­за­ція юа­ня, транс­фор­ма­ція енер­гії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.