ПЛЕСКАЧ В. Л., ЗАТОНАЦЬКА Т. Г., ОЛЕКСЮК Л. В.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст - В. Л. ПЛЕСКАЧ, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, зав­ка­фе­дрою при­кла­дних ін­фор­ма­цій­них си­стем Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, Т. Г. ЗАТОНАЦЬКА, до­цент, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри еко­но­мі­чної кі­бер­не­ти­ки Ки­їв­сько

– Про­бле­ми роз­ви­тку еле­ктрон­ної ко­мер­ції в Україні

Здій­сне­но ана­ліз рі­зних ви­дів за­без­пе­че­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня сфе­ри е ко­мер­ції. Ви­світ ле­но склад основ­них ін­фра­стру­ктур­них еле­мен­тів і трен­ди еле­ктрон­ної тор­гів­лі як ви­ду е ко­мер­ції, а та­кож її пе­ре­ва­ги та недоліки. Опи­са­но мо­де­лі ін­сти­ту­цій­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня еко­мер­ції з ви­окрем­ле­н­ням ролі єв­ро­пей­ської мо­де­лі. Ви­яв­ле­но про­бле­ми, які за­ва­жа ють роз­ви­тку е ко­мер­ції. Надано від­по­від­ні ре­ко­мен­да­ції що­до роз­ви­тку е ко­мер­ції в Україні.

Клю­чо­ві сло­ва: е ко­мер­ція, е тор­гів­ля, дер­жав­на по­лі­ти­ка у сфе­рі прав спо­жи­ва­чів е тор­гів­лі.

Сьо­го­дні в умо­вах кри­зо­во­го ста­ну еко­но­мі­ки, спа­ду ви­ро­бни­цтва, мі­гра­ції зна­чної ча­сти­ни на­се­ле­н­ня спо­сте­рі­га­ю­ться по­зи­тив­ні тен­ден­ції зро­ста­н­ня та­ко го ви­ду еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті, як еле­ктрон­на ко­мер­ція ( е ко­мер­ція). Е ко­мер ція з ко­жним ро­ком за­ймає дедалі ва­жли­ві­ше мі­сце в на­ціо­наль­них еко­но­мі­ках, ви­сту­пає фла­гма­ном ін­но­ва­цій­ної ді­яль­но­сті, но­ві­тніх ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій (ІТ) та е по­слуг зав­дя­ки ви­ко­ри­стан­ню е угод. До та­ких ІТ на­ле­жать хмар­ні сер­ві си, еле­ктрон­ні пла­ті­жні си­сте­ми, веб сер­ві­си то­що. За­зна­чи­мо, що са­ме під та­кі на­пря­ми ство­рю­є­ться ве­ли­ка кіль­кість но­вих під­при­ємств (вір­ту­аль­них) і но­вих ро­бо­чих місць. Швид­ко­му зро­стан­ню по­пу­ляр­но­сті е тор­гів­лі спри­я­ло збіль­шен ня її про­ни­кне­н­ня в ме­ре­жу Ін­тер­нет. У 2000 р. кіль­кість осіб, за­ді­я­них у ній, ста но­ви­ла 3%, у 2010 р. – 30%, у 2016 р. – 62%.

З огля­ду на по­ка­зни­ки тем­пів зро­ста­н­ня е ко­мер­ції в Україні (35%) та пер­ші мі­сця за цим по­ка­зни­ком, які во­на за­ймає в єв­ро­пей­ських кра­ї­нах, ви­ни­кає по тре­ба в грун­тов­ні­шо­му ана­лі­зі суті та ролі е ко­мер­ції у ві­тчи­зня­ній еко­но­мі­ці, а та­кож по­кра­щен­ні ор­га­ні­за­цій­но еко­но­мі­чно­го, нор­ма­тив­но пра­во­во­го та ін­ших ви­дів за­без­пе­че­н­ня, си­сте­ма­ти­за­ції та вдо­ско­на­лен­ні за­ко­но­дав­ства у цій сфе­рі, за­про­ва­джен­ні під­хо­дів до дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня су­спіль­них від­но­син зав­дя ки ІТ, під­ви­щен­ні кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті суб’єктів ді­яль­но­сті на еле­ктрон них рин­ках.

До­слі­дже­н­ням пи­тань що­до ста­нов­ле­н­ня та роз­ви­тку е ко­мер­ції за­йма­ли­ся та­кі вче­ні, як А. Бе­ре­за [1], Д. Ей­мор [2], Ю. Ли­сен­ко [3], В. Мі­щен­ко [4], Л. По но­ма­рен­ко [5], А. Юра­сов [6], та ін­ші.

Згі­дно з Уго­дою про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС * , Укра­ї­на має ви­ко­на­ти взя­ті нею зо­бов’яза­н­ня та при­ве­сти вла­сне за­ко­но­дав­ство у від­по­від­ність до за­ко­но дав­ства ЄС у сфе­рі е тор­гів­лі.

Най­біль­ша цін­ність ме­ре­жі Ін­тер­нет – ано­нім­ність, то­му во­на й спри­я­ла роз ви­тку е тор­гів­лі. Ни­ні про­сте­жу­є­ться тен­ден­ція до іден­ти­фі­ка­ції уча­сни­ків від­но син у сфе­рі е тор­гів­лі з ме­тою за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів і пер­со­наль­них да­них. Та­кі змі­ни під­ви­щать рі­вень до­ві­ри до уча­сни­ків фі­нан­со­вих транс­а­кцій. Про­те роз­ви ток “big data” (на­бо­рів ін­фор­ма­ції ду­же ве­ли­ких роз­мі­рів, які тра­ди­цій­ни­ми спо со­ба­ми та під­хо­да­ми не мо­жуть бу­ти опра­цьо­ва­ні) та іден­ти­фі­ка­ція спо­жи­ва­чів не­суть пев­ні ри­зи­ки: ко­ри­сту­ва­чі мо­жуть бу­ти ще більше не за­хи­ще­ни­ми від ви ко­ри­ста­н­ня їх пер­со­наль­них та ін­ших да­них. От­же, у сфе­рі е тор­гів­лі ви­ни­ка­ють пев­ні ви­кли­ки, зокре­ма: – ви­зна­н­ня транскор­дон­них еле­ктрон­них пра­во­чи­нів (ком­пле­ксу прав і обо в’яз­ків сто­рін еле­ктрон­но­го пра­во­чи­ну); – під­твер­дже­н­ня на­яв­но­сті вза­є­мо­від­но­син у сфе­рі е тор­гів­лі; – кі­бер­зло­чи­ни; – ша­храй­ства; – по­ру­ше­н­ня за­хи­сту пер­со­наль­них та ін­ших да­них (збе­ре­же­н­ня да­них з ме тою мар­ке­тин­гу без по­пе­ре­дже­н­ня спо­жи­ва­чів, за­ви­ще­ні стро­ки збе­рі­га­н­ня да них про­вай­де­ра­ми, на­дмір­на чи не­до­ста­тня іден­ти­фі­ка­ція осіб); – муль­ти­ка­наль­ність; – на­ле­жна ім­пле­мен­та­ція еле­ктрон­них по­слуг як за­без­пе­че­н­ня про­це­сів е тор­гів­лі то­що.

* Уго­да про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною, з одні­єї сто­ро­ни, та Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, Єв­ро пей­ським спів­то­ва­ри­ством з атом­ної енер­гії і їхні­ми дер­жа­ва­ми чле­на­ми, з ін­шої сто­ро­ни [Елек трон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Вка­за­ні ви­кли­ки ство­рю­ють істо­тні бар’єри, а са­ме: ри­зи­ко­ва­не ін­ве­сту­ва­н­ня у сфе­ру е тор­гів­лі, не­до­ско­на­ле на­ціо­наль­не за­ко­но­дав­ство у сфе­рі е ко­мер­ції, у то­му чи­слі е тор­гів­лі, е опо­да­тку­ва­н­ня, то­що.

З ін­но­ва­цій­ної то­чки зо­ру на роз­ви­ток стра­те­гі­чно­го на­пря­му Укра­ї­ни у сфе­рі ци­фро­вої еко­но­мі­ки, йо­го мо­жна втра­ти­ти, і то­ді бю­джет кра­ї­ни не отри­має знач них над­хо­джень, про­е­кти та су­ча­сні те­хно­ло­гії не бу­дуть упро­ва­дже­ні, а кон­ку рен­то­спро­мо­жно­сті кра­ї­ни бу­де зав­да­но уда­ру. Ця сфе­ра по­тре­бує во­дно­час еко но­мі­ко ор­га­ні­за­цій­но­го, те­хно­ло­гі­чно­го, нор­ма­тив­но пра­во­во­го та ін­ших ви­дів ре­гу­лю­ва­н­ня, зокре­ма: – на­ле­жної ді­яль­но­сті про­вай­де­рів те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них по­слуг; – за­без­пе­че­н­ня, надання і ре­а­лі­за­ції еле­ктрон­них по­слуг; – фор­му­ва­н­ня пра­вил укла­да­н­ня еле­ктрон­них пра­во­чи­нів, у то­му чи­слі отри ма­н­ня до­ка­зів укла­да­н­ня пра­во­чи­нів (че­ків), роз­ра­хун­ків за спо­жи­ті то­ва­ри чи послуги; – ре­а­лі­за­ції мо­жли­во­стей транскор­дон­но­сті для е сер­ві­сів; – за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів; – на­яв­но­сті си­сте­ми е опо­да­тку­ва­н­ня то­що. Тран­скор­дон­не спів­ро­бі­тни­цтво по­тре­бує гло­баль­них ме­ха­ні­змів ре­гу­лю­ван ня е тор­гів­лі та роз­ро­бле­н­ня но­вих між­на­ро­дних кон­вен­цій з від­по­від­них пи­тань. З ме­тою гар­мо­ні­за­ції на­ціо­наль­но­го і мі­жна­ро­дно­го за­ко­но­дав­ства у цій сфе­рі не­об­хі­дно ство­ри­ти ро­бо­чу гру­пу за­ін­те­ре­со­ва­них сто­рін, при­ве­сти нор­ма­тив­ні акти Укра­ї­ни з ре­гу­лю­ва­н­ня пи­тань еле­ктрон­ної тор­гів­лі у від­по­від­ність до єв­ро­пей­сько­го за­ко­но­дав­ства, зокре­ма, до Ди­ре­кти­ви 2000/31/ЄС Єв­ро­пей­сько го пар­ла­мен­ту та Ра­ди єв­ро­пей­ських спів­то­ва­риств “Про еле­ктрон­ну ко­мер­цію” * , з ура­ху­ва­н­ням узя­тих в Уго­ді з ЄС зо­бов’язань.

З огля­ду на це ме­та статті – ви­сві­тли­ти про­бле­ми роз­ви­тку е ко­мер­ції для подаль­шо­го їх ви­рі­ше­н­ня.

На жаль, основ­ні зав­да­н­ня в кон­текс­ті е ко­мер­ції і Пла­ну за­ко­но­дав­чо­го за без­пе­че­н­ня ре­форм в Україні, які схва­ле­но від­по­від­ною По­ста­но­вою Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни ** , не ви­ко­на­но. У про­це­сі до­слі­дже­н­ня бу­ло ви­ко­ри­ста­но си­стем ний під­хід до по­рів­ня­н­ня та ана­лі­зу при опра­цю­ван­ні ста­ти­сти­чних да­них що­до е ко­мер­ції. Сфе­ра е ко­мер­ції, за ви­зна­че­н­ням Ко­мі­сії ООН з пра­ва між­на­ро­дної тор­гів­лі (ЮНСІТРАЛ), охо­плює еле­ктрон­ні ви­ди ді­яль­но­сті у ви­гля­ді опра­цю­ван ня та пе­ре­да­н­ня ін­фор­ма­ції че­рез по­ві­дом­ле­н­ня да­них, які ви­ко­ри­сто­ву­ють у кон текс­ті тор­го­вель­ної ді­яль­но­сті *** .

Про­гноз об­ся­гів сві­то­во­го ринку е ко­мер­ції у 2017 р. ста­но­вив 1,9 трлн. дол., у 2019 р. – 2,3 трлн. дол. Що­рі­чні тем­пи зро­ста­н­ня кількості ін­тер­нет ко­ри­сту­ва­чів до­ся­гли 7–8%. За да­ни­ми ін­ших до­слі­джень **** , сві­то­вий ри­нок е ко­мер­ції зро­сте з

* О не­ко­то­рых пра­во­вых аспе­ктах ин­фор­ма­ци­он­ных услуг на вну­трен­нем рын­ке, в ча­стнос ти, об эле­ктрон­ной ком­мер­ции : Ди­ре­кти­ва Ев­ро­пей­ско­го пар­ла­мен­та и Со­ве­та ЕС 2000/31/ЕС от 08.06.2000 г. [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.wipo.int/wipolex/ru/ details.jsp?id=6393.

** Про План за­ко­но­дав­чо­го за­без­пе­че­н­ня ре­форм в Україні : По­ста­но­ва Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни від 04.06.2015 р. № 509 VІІІ [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http:// kodeksy.com.ua/norm_akt/source вру/type по­ста­но­ва/509 04.06.2015.htm.

*** Ко­мі­сія ООН з пра­ва між­на­ро­дної тор­гів­лі (ЮНСІТРАЛ) : Офі­цій­ний сайт [Еле­ктрон ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.uncitral.org/uncitral/ru/about_us.html.

**** Ми­ро­вой рынок эле­ктрон­ной ком­мер­ции до­сти­гнет $8 трлн к 2020 го­ду [Еле­ктрон ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://kiosksoft.ru/news/2016/04/15/mirovoj rynok elektronnoj kommercii dostignet 8 trln k 2020 godu.

4,9 трлн. дол. у 2015 р. до 8 трлн. дол. у 2020 р., осо­бли­во в се­кто­рі е бан­кін­гу та е тор­гів­лі ци­фро­ви­ми і фі­зи­чни­ми то­ва­ра­ми (по­слу­га­ми). Ці ци­фри го­во­рять про ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал е тор­гів­лі у сві­ті в ці­ло­му та в Україні зокре­ма.

До десятки лі­де­рів рин­ків е ко­мер­ції, за да­ни­ми сай­ту ecommerce europa.eu, вхо­дять Ки­тай, США, Ве­ли­ко­бри­та­нія, Япо­нія, Ні­меч­чи­на, Фран­ція, Ка­на­да, Ро­сія, Пів­ден­на Ко­рея, Ав­стра­лія. П’ятір­ку лі­де­рів сай­тів е ко­мер­ції ста­нов­лять “Amazon”, “Taobаo”, “Tmall”, “Alibaba”, “Flipkart”. До основ­них ін­фра­стру­ктур­них еле­мен­тів е тор­гів­лі мо­жна від­не­сти: – уча­сни­ків (уряд, ви­ро­бни­ки, постачальники, про­дав­ці, спо­жи­ва­чі); – бі­знес про­це­си (мар­ке­тинг, про­даж, опла­та, під­трим­ка, ви­ко­на­н­ня за­мов­лен ня, ло­гі­сти­ка); – ме­ре­жі (кор­по­ра­тив­ні, Ін­тер­нет, Ек­стра­нет, Ін­тра­нет то­що). Та­кож у кон­текс­ті е тор­гів­лі слід на­зва­ти: при­кла­дне про­грам­не за­без­пе­чен ня, спе­ці­а­лі­зо­ва­не за­сто­су­ва­н­ня, те­ле­ко­му­ні­ка­ції та зв’язок, ба­зи да­них або схо ви­ща да­них, си­сте­ми без­пе­ки ку­пів­лі про­да­жу то­ва­рів або по­слуг, нор­ма­тив­но пра­во­ве за­без­пе­че­н­ня, еле­ктрон­ні пла­ті­жні си­сте­ми, си­сте­ми до­став­ки то­ва­рів або по­слуг, еле­ктрон­ні пла­ті­жні си­сте­ми, си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня, ми­тні та­ри­фи, си сте­ми мар­ке­тин­гу, веб сер­ві­си то­що.

Си­сте­ми е тор­гів­лі з’яви­лись у 1993 р. як ре­зуль­тат змен­ше­н­ня вар­то­сті та під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті про­це­сів тор­гів­лі за ра­ху­нок ви­ко­ри­ста­н­ня про­грам но апа­ра­тно­го за­без­пе­че­н­ня. Від­кри­та гло­баль­на ін­фор­ма­цій­на ін­фра­стру­кту­ра є осно­вою роз­ви­тку си­стем е тор­гів­лі. За ра­ху­нок еле­ктро­ні­за­ції та ци­фро­ві­за­ції ре­сур­сів, ін­те­гра­ції ка­на­лів по­ста­вок вар­тість про­ду­кції в рі­зних га­лу­зях істо­тно змен­ше­но. Стрім­ке зро­ста­н­ня е тор­гів­лі зу­мов­ле­но її ефе­ктив­ні­стю та не­ве­ли­ким рів­нем ви­трат. За да­ни­ми екс­пер­тів з е тор­гів­лі, то­ва­ро­обіг і кіль­кість за­мов­лень то­ва­рів у гло­баль­ній ме­ре­жі Ін­тер­нет що­ро­ку збіль­шу­ю­ться. У та­бли­ці 1 на­ве­де­но ста­ти­сти­чні да­ні об­сте­же­н­ня роз­ви­тку е ко­мер­ції в Україні.

Ни­ні ва­жли­вою тен­ден­ці­єю є те, що тем­пи зро­ста­н­ня роз­ви­ну­тих рин­ків зни жу­ю­ться, во­дно­час зна­чно­го при­ско­ре­н­ня на­би­ра­ють пів­ден­но і схі­дно­єв­ро пей­ські рин­ки. Укра­ї­на з по­ка­зни­ком 30–35% по­сі­ла се­ред усіх єв­ро­пей­ських кра­їн пер­ше мі­сце за зро­ста­н­ням у 2016 р. по­рів­ня­но з по­пе­ре­дні­ми ро­ка­ми (табл. 2). Крім то­го, се­ре­дній темп при­ро­сту з 2011 по 2015 р. ста­но­вив 37%, і це най­ви­щий по­ка­зник се­ред кра­їн Схі­дної Єв­ро­пи.

В Україні що­ро­ку кіль­кість еле­ктрон­них за­мов­лень то­ва­рів збіль­шу­є­ться при бли­зно на 25–30%, а то­ва­ро­обіг у грив­нях – на 40–60%. За про­гно­за­ми, об­сяг ринку е ко­мер­ції має і на­да­лі зро­ста­ти. Так, у 2016 р. він ста­но­вив 33,4–33,7 млрд. грн., а у 2017 р. про­гно­зу­є­ться на рів­ні 44 млрд. грн. Ни­ні час­тка е ко­мер­ції у струк ту­рі роз­дрі­бної тор­гів­лі Укра­ї­ни ся­гає май­же 2%, Німеччини – 12%, США – 13%, Ве­ли­ко­бри­та­нії – 15% * . Осо­бли­во актив­но че­рез ме­ре­жу Ін­тер­нет про­да­ють одяг, еле­ктро­ні­ку, кни­ги та по­бу­то­ву те­хні­ку. На­би­рає обер­тів і тор­гів­ля про­ду­кта­ми хар чу­ва­н­ня: більшість уча­сни­ків ринку вва­жа­ють са­ме цей се­гмент най­пер­спе­ктив ні­шим на най­ближ­чі 5 ро­ків. За да­ни­ми “Ecommerce Foundation”, ін­тер­нет про ни­кне­н­ня ста­но­вить в Україні 49% (21,86 млн. ін­тер­нет ко­ри­сту­ва­чів); за да­ни­ми ЕМА, зро­ста­н­ня ринку e ко­мер­ції у 2017 р. (сі­чень – чер­вень 2017 р. що­до ана­ло гі­чно­го пе­рі­о­ду ми­ну­ло­го ро­ку) до­ся­гло 44%; за да­ни­ми “Gemius”, 26% укра­їн­ців ре­гу­ляр­но здій­сню­ють по­ку­пки он­лайн; за да­ни­ми “Но­вої по­шти”, 30% он­лайн по­ку­пців опла­чу­ють за­мов­ле­н­ня на сай­ті кар­ткою; за да­ни­ми Укра­їн­ської асо­ціа ції ди­рект мар­ке­тин­гу, 26% он­лайн по­ку­пців здій­сню­ють по­ку­пки з мо­біль­но­го при­строю. Най­більш від­ві­ду­ва­ни­ми ін­тер­нет ма­га­зи­на­ми (по­ка­зни­ки тра­фі­ку за чер­вень, да­ні ком­па­нії “Similarweb”) є: “Rozetka” (43,98 млн.), “Allo” (7,15 млн.), “Citrus” (6,74 млн.), “Makeup” (5,24 млн.), “Modnakasta” (5,21 млн.). У ли­пні 2017 р. сай­та­ми – лі­де­ра­ми у сфе­рі еле­ктрон­ної ко­мер­ції бу­ли: OLX (46,44%), “Rozetka” (38,06%), “Prom.ua” (29,8%) та ін. Ві­тчи­зня­на е тор­гів­ля екс­порт­ною про­ду­кці­єю має, зокре­ма, та­кі осо­бли­во­сті: най­більш за­тре­бу­ва­ни­ми се­ред за­ру­бі­жних кра­їн є укра­їн­ські про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня та на­пої, на дру­го­му мі­сці – про­ду­кція сіль­сько го го­спо­дар­ства, на тре­тьо­му – де­ре­во, пи­ло та бу­дма­те­рі­а­ли то­що. Най­більш швид­ко­зро­ста­ю­чим за по­пу­ляр­ні­стю то­ва­ром на екс­порт ста­ла укра­їн­ська пше ни­ця. Так, се­ред за­ру­бі­жних кра­їн най­біль­ший при­ріст кількості за­явок на екс порт з Укра­ї­ни у 2015 р. про­де­мон­стру­ва­ли Ні­меч­чи­на і США.

Основ­ни­ми фа­кто­ра­ми зро­ста­н­ня ві­тчи­зня­ної е тор­гів­лі ви­яви­ли­ся збіль­шен ня по­ка­зни­ка про­ни­кне­н­ня в Ін­тер­нет і зро­ста­н­ня час­тки он­лайн по­ку­пців. За

* Что ждет украин­ский e commerce в 2016 м. Про­гноз Prom.ua / RETAILERS : Офі­цій­ний сайт [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://retailers.ua/news/tehnologii/3449 chto jdet ukrainskiy e commerce v 2016 m prognoz promua.

да­ни­ми Сві­то­во­го бан­ку, в Україні ме­ре­жа Ін­тер­нет що­ро­ку роз­ши­рю­є­ться в се ре­дньо­му на 5%. Ста­ном на лю­тий 2016 р., в Україні до Ме­ре­жі бу­ло під­клю­че­но 63% до­мо­го­спо­дарств. Ре­гу­ляр­но, тоб­то раз на мі­сяць, ко­ри­сту­ю­ться Ін­тер­не­том 62% сі­мей, при цьо­му час­тка по­ку­пців у ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су в роз­дрі­бній тор­гів­лі рік у рік зро­стає. Ни­ні скрізь упро­ва­джу­ю­ться си­сте­ми ба­га­то­рів­не­вої ве­ри­фі­ка­ції еле­ктрон­них пла­те­жів. Збіль­ше­н­ня швид­ко­сті мо­біль­но­го Ін­тер­не­ту мо­же сприя ти зро­стан­ню е по­ку­пок з ви­ко­ри­ста­н­ням мо­біль­них те­ле­фо­нів і план­ше­тів.

Ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії е тор­гів­лі (веб про­гра­му­ва­н­ня та ство­ре­н­ня сай­тів, ав­тен­ти­фі­ка­ція, між­на­ро­дні стан­дар­ти і про­то­ко­ли, ав­то­ма­ти­зо­ва­ні си­сте­ми управ лі­н­ня ре­сур­са­ми, за­хист да­них то­що) ни­ні ду­же актив­но за­сто­со­ву­ю­ться в на­шій кра­ї­ні. Е по­ку­пки на­бу­ли по­ши­ре­н­ня на між­на­ро­дних е май­дан­чи­ках (“e bay”, “Taobao”, “Amazon” то­що). У цьо­му зв’яз­ку ви­ник ряд про­блем­них пи­тань, які по тре­бу­ють ви­рі­ше­н­ня, зокре­ма: – мі­сце укла­да­н­ня е уго­ди; – під­твер­дже­н­ня фа­кту укла­да­н­ня е уго­ди; – адре­са веб пред­став­ни­цтва по­ста­чаль­ни­ка (про­дав­ця); – по­вер­не­н­ня то­ва­рів, ро­біт і по­слуг, отри­ма­них ди­стан­цій­но; – по­ст­га­ран­тій­не об­слу­го­ву­ва­н­ня то­ва­рів, ро­біт і по­слуг, отри­ма­них че­рез ІКТ; – ін­фор­ма­цій­на без­пе­ка фі­нан­со­вих да­них спо­жи­ва­чів; – не­пов­но­цін­не ви­ко­ри­ста­н­ня між­на­ро­дних еле­ктрон­них пла­ті­жних си­стем; – га­ран­ту­ва­н­ня за­кон­но­сті угод; – опо­да­тку­ва­н­ня опе­ра­цій в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді; – за­хист прав спо­жи­ва­чів; – за­хист да­них (у то­му чи­слі пер­со­наль­них) то­що. Є три мо­де­лі ін­сти­ту­цій­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня е ко­мер­ції: ки­тай­ська, аме­ри­кан ська та єв­ро­пей­ська [8]. Ки­тай­ська мо­дель пе­ред­ба­чає прі­о­ри­те­тність ін­сти­ту­цій но­го роз­ви­тку е тор­гів­лі як ін­стру­мен­ту про­су­ва­н­ня китайських то­ва­рів на зов­ні­шні рин­ки та збіль­ше­н­ня ін­фор­ма­цій­ної ін­фра­стру­кту­ри в Ки­таї. Та­ка тор­гів­ля роз гля­да­є­ться не стіль­ки як дже­ре­ло по­да­тко­вих над­хо­джень, скіль­ки як стра­те­гі­чно ва­жли­вий ме­ха­нізм сти­му­лю­ва­н­ня про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва. Са­ме то­му в Ки­таї більшість ло­гі­сти­чних ви­дів ді­яль­но­сті ке­ру­ю­ться або жорс­тко кон­тро­лю­ю­ться ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди.

Аме­ри­кан­ська мо­дель пе­ред­ба­чає пра­кти­чно пов­ну від­мо­ву дер­жа­ви від втру ча­н­ня у сфе­ру е тор­гів­лі з ме­тою ма­кси­мі­за­ції ви­го­ди від ви­ко­ри­ста­н­ня по­тен­ціа лу ме­ре­жі для еко­но­мі­ки. В осно­ві ці­єї мо­де­лі ле­жить прийня­тий у 1998 р. білль “Про по­да­тко­ву сво­бо­ду в Ін­тер­не­ті”. Цей нор­ма­тив­ний акт, вста­но­вив­ши мо­ра то­рій, ви­зна­чив на­ціо­наль­ну по­лі­ти­ку що­до дер­жав­но­го та мі­сце­во­го втру­ча­н­ня у сфе­ру е тор­гів­лі. Су­тність аме­ри­кан­ської мо­де­лі ре­гу­лю­ва­н­ня е тор­гів­лі по­ля­гає в то­му, щоб ство­ри­ти ін­сти­ту­цій­ні умо­ви для її про­су­ва­н­ня та прі­о­ри­те­тно­го роз ви­тку від­по­від­ної ін­фра­стру­кту­ри на те­ри­то­рії США. Са­ме то­му там зна­хо­дя­ться най­біль­ші е май­дан­чи­ки (“Amazon”, “e bay”) і пла­ті­жні си­сте­ми (“Paypal”) з мі­льяр­дни­ми обо­ро­та­ми.

Єв­ро­пей­ська мо­дель пе­ред­ба­чає то­таль­ну ре­гла­мен­та­цію та ре­є­стра­цію суб’єктів е тор­гів­лі та їх угод. При­кла­дом та­кої ді­яль­но­сті мо­же слу­гу­ва­ти вве­де­н­ня про від­ни­ми єв­ро­пей­ськи­ми кра­ї­на­ми (Ні­меч­чи­ною, Фран­ці­єю і Швей­ца­рі­єю) за­галь но­до­сту­пно­го ре­є­стру до­бро­со­ві­сних про­дав­ців, за­ре­є­стро­ва­них у по­да­тко­вих ор­га нах. На сай­тах з то­вар­ни­ми про­по­зи­ці­я­ми про­дав­ці зо­бов’яза­ні вка­зу­ва­ти іден­ти

фі­ка­цій­ний но­мер сво­єї дер­жав­ної ре­є­стра­ції. За­зна­чи­мо, що єв­ро­пей­ська мо­дель не зов­сім ви­прав­до­вує се­бе у сфе­рі С2С (спо­жи­вач для споживача), оскіль­ки єв­ро пей­ська тор­го­вель­на ін­фор­ма­цій­на ін­фра­стру­кту­ра не є сві­то­вим лі­де­ром в е ко мер­ції че­рез ін­сти­ту­цій­ні обме­же­н­ня. Ви­гра­ють від неї в основ­но­му ве­ли­кі то­ва ро­ви­ро­бни­ки і роз­дрі­бні тор­го­вель­ні ме­ре­жі за ра­ху­нок обме­же­н­ня зов­ні­шньої кон­ку­рен­ції. Ро­з­гля­не­мо трен­ди роз­ви­тку е тор­гів­лі. 1. Збіль­ше­н­ня се­гмен­та мо­біль­ної ко­мер­ції. Ни­ні час­тка по­ку­пців цьо­го се­гмен та по­стій­но збіль­шу­є­ться. Сьо­го­дні час­тка мо­біль­них по­ку­пок ся­гає 15% в Україні та 25% у роз­ви­ну­тих кра­ї­нах (США, Ка­на­ді). Це озна­чає, що ма­га­зин, не опти­мі зо­ва­ний під мо­біль­ні при­строї, втра­чає до 25% по­ку­пців. Крім то­го, “Google” ого ло­си­ла но­ві пра­ви­ла, які пе­ред­ба­ча­ють мен­шу під­трим­ку сай­тів, які не опти­мі­зо ва­но під мо­біль­ні при­строї. Ці тен­ден­ції спри­чи­ни­ли роз­ви­ток мо­біль­ної ко­мер­ції.

2. Муль­ти­ка­наль­ність. Остан­нім ча­сом в Україні цей тренд на­би­рає осо­бли вої по­пу­ляр­но­сті. Ку­пів­ля то­ва­ру від­бу­ва­є­ться че­рез різні то­чки вхо­ду, які, на від­мі­ну від ом­ні­ка­наль­но­сті * , не вза­є­мо­ді­ють між со­бою, на­при­клад, ін­тер­нет май­дан­чик, со­ці­аль­ні ме­ре­жі, мо­біль­ні при­кла­дні про­гра­ми. Тра­ди­цій­ні ви­ди бі­зне су впро­ва­джу­ють ін­тер­нет пред­став­ни­цтва, а еле­ктрон­ні ма­га­зи­ни від­кри­ва­ють ре­гіо­наль­ні пун­кти ви­да­чі то­ва­рів.

3. Big data. Ни­ні май­же всі най­біль­ші ма­га­зи­ни зби­ра­ють і ана­лі­зу­ють ба­га­то рі­зних да­них про по­ку­пців. Тренд, ско­рі­ше, по­ля­гає не у фа­кті ви­ко­ри­ста­н­ня ве ли­кої кількості да­них, а в по­си­лен­ні їх ролі, адже їх стає дедалі більше, а зв’яз­ки між ни­ми ускла­дню­ю­ться. Це най­цін­ні­ша ін­фор­ма­ція для мар­ке­тин­гу. Якщо її зби­ра­ти і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на­да­лі, то мо­жна збіль­ши­ти об­ся­ги ку­пле­них то­ва­рів у ра­зи зав­дя­ки ре­кла­мі, пер­со­на­лі­за­ції об­слу­го­ву­ва­н­ня, по­ст­га­ран­тій­но­му об­слу­го ву­ван­ню.

Про­те ком­па­нії роз­ро­бля­ють вла­сні ме­ха­ні­зми пер­со­на­лі­за­ції, ви­зна­че­ні під кон­кре­тні ви­мо­ги стра­те­гії ін­тер­нет мар­ке­тин­гу. Зви­чай­но, цей про­цес є уні­каль ним для ко­жної ком­па­нії та ви­ма­гає ба­га­то ча­су.

Ін­те­гра­ція сто­рон­ніх е сер­ві­сів і при­кла­дно­го про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня (ПЗ) від­бу­ва­є­ться, ко­ли ін­тер­нет ма­га­зи­ни дедалі ча­сті­ше ін­те­гру­ють у свої сай­ти сто рон­нє ПЗ. Це мо­жуть бу­ти ло­гі­сти­чні, склад­ські та бух­гал­тер­ські про­гра­ми. Во­ни дозволяють ав­то­ма­ти­зу­ва­ти ба­га­то бі­знес про­це­сів, по­чи­на­ю­чи з до­став­ки і за­кін чу­ю­чи впро­ва­дже­н­ням бух­гал­те­рії та опти­мі­за­ці­єю сай­ту з ура­ху­ва­н­ням пер­со наль­них да­них клі­єн­тів.

4. Ло­гі­сти­ка. Для ін­тер­нет ма­га­зи­нів пи­та­н­ня до­став­ки є най­ва­жли­ві­шим. Швид­ка до­став­ка за 1 2 дні – пра­ви­ло для роз­ви­ну­тих кра­їн. У най­ближ­чі ро­ки зав­дя­ки е ко­мер­ції в Україні ма­ють бу­ти на­ла­го­дже­ні ло­гі­сти­чні ме­ре­жі, що до зво­лить до­став­ля­ти то­вар по­ку­пцю в най­ко­ро­тші стро­ки.

Ін­те­ле­кту­аль­ні си­сте­ми пер­со­на­лі­за­ції, які ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся для роз­пі­зна­ван ня на­мі­рів по­ку­пця, до­по­мо­жуть ци­фро­во­му бі­зне­су збіль­ши­ти до 2020 р. об­ся­ги до­хо­дів. По­ки що пов­ні­стю ав­то­ма­ти­зо­ва­ні си­сте­ми, де мо­жна за­мо­ви­ти то­вар, опла ти­ти і до­ста­ви­ти йо­го, в на­яв­но­сті тіль­ки в де­кіль­кох ком­па­ні­ях. Ав­то­ма­ти­зо­ва­на до­став­ка ро­бо­та­ми пра­цює у сві­то­во­го гі­ган­та “Amazon” та одні­єї но­во­зе­ланд­ської ком­па­нії, яка до­став­ляє пі­цу за до­по­мо­гою дро­нів. Ав­то­ма­ти­за­ція ін­фор­ма­цій­них то­ва­рів і по­слуг є скрізь, тру­дно­щі ви­ни­ка­ють лише з ре­аль­ни­ми то­ва­ра­ми.

* Ін­те­гра­ція всіх ка­на­лів, щоб ко­ри­сту­вач міг ку­пи­ти то­вар у зру­чний для се­бе спо­сіб.

От­же, клю­чо­ви­ми тен­ден­ці­я­ми е тор­гів­лі є: зро­ста­н­ня ку­пів­лі че­рез он­лайн ка­на­ли; екс­пан­сія аме­ри­кан­ських і китайських грав­ців на єв­ро­пей­ський ри­нок; пе­ре­хід від ом­ні­ка­наль­но­сті до ін­те­гро­ва­них ба­га­то­фун­кціо­наль­них пла­тформ; збіль­ше­н­ня об­ся­гу знань і впев­не­но­сті по­ку­пців; роз­ви­ток еко­но­мі­ки “sharing” (спіль­но­го спо­жи­ва­н­ня); зро­ста­н­ня кількості ін­но­ва­цій; про­дов­же­н­ня сти­ра­н­ня меж між он­лайн та оф­флайн тор­гів­лею; під­ви­ще­н­ня рів­ня те­хно­ло­гі­чно­сті то ва­рів; на­ро­щу­ва­н­ня по­слуг 3D дру­ку.

На­яв­на нор­ма­тив­но пра­во­ва ба­за для е ку­пів­лі є не­до­ста­тньою, а в де­яких випадках по­тре­бує змі­ни. Це зу­мов­ле­но спе­ци­фі­кою та­ко­го ви­ду тор­гів­лі: від­сут ні­стю па­пе­ро­вої фор­ми до­го­во­ру, під­твер­дже­н­ням фа­кту ку­пів­лі про­да­жу, від­сут ні­стю в біль­шо­сті ви­пад­ків ін­фор­ма­ції про юри­ди­чну осо­бу, яка на­дає послуги (чи про її ста­тус). Про­да­вець і по­ку­пець спіл­ку­ю­ться в еле­ктрон­ній фор­мі з ви­ко­рис та­н­ням про­грам­них за­со­бів і ме­ре­жі Ін­тер­нет без від­по­від­ної ав­тен­ти­фі­ка­ції та іден­ти­фі­ка­ції.

Еле­ктрон­ний до­ку­мент і під­пис по­вин­ні до­зво­ля­ти під­пи­сан­ту е до­го­во­ру пе­ре ві­ри­ти дже­ре­ло да­них. Одер­жу­ва­чу не­об­хі­дно самому пе­ре­ві­ри­ти до­сто­вір­ність дже ре­ла да­них і вста­но­ви­ти то­го, хто їх під­пи­сав; він має та­кож пе­ре­ві­ри­ти до­сто­вір­ність (ці­лі­сність) да­них: що во­ни не бу­ли змі­не­ні або мо­ди­фі­ко­ва­ні під час їх пе­ре­да­н­ня чи збе­рі­га­н­ня (тоб­то, що це са­ме ті да­ні, які бу­ли під­пи­са­ні). Та­ка ін­фор­ма­ція що­до за­кон­но­сті да­них має на­да­ва­тись одер­жу­ва­чу сто­ро­ною, яка під­пи­са­ла до­ку­мент, без­по­се­ре­дньо шля­хом за­без­пе­че­н­ня до­ста­тньої кількості до­ка­зів.

За­ко­ни Укра­ї­ни “Про еле­ктрон­ний ци­фро­вий під­пис” і “Про еле­ктрон­ні до ку­мен­ти й еле­ктрон­ний до­ку­мен­то­обіг” вста­нов­лю­ють основ­ні ор­га­ні­за­цій­но пра­во­ві за­са­ди еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу та ви­ко­ри­ста­н­ня еле­ктрон­них до­ку мен­тів із за­сто­су­ва­н­ням еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су (ЕЦП). Про­те ці за­ко ни ма­ють бу­ти та­кож онов­ле­ні від­по­від­но до Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС що­до пе­ре­хо­ду від ЕЦП та еле­ктрон­но­го до­ку­мен­та до пов­но­цін­но­го ре­гу лю­ва­н­ня до­вір­чих е по­слуг.

По­трі­бно ска­за­ти і про не­до­ско­на­лість, фра­гмен­тар­ність і ко­лі­зій­ність за­зна че­них норм, які пе­ре­шко­джа­ють успі­шно­му фун­кціо­ну­ван­ню е тор­гів­лі. Більшість пра­во­вих пи­тань, пов’яза­них з уго­да­ми в Ін­тер­не­ті, на пра­кти­ці ре­гу­лю­ю­ться в кон­текс­ті кон­кре­тних ко­мер­цій­них до­го­во­рів, оскіль­ки нор­ма­тив­на ба­за є не­до ста­тньою.

В Україні з 29 ве­ре­сня 2015 р. діє За­кон “Про еле­ктрон­ну ко­мер­цію” , який вар­то бу­ло б на­зва­ти “Про еле­ктрон­ну тор­гів­лю”, то­му що в ньо­му не від­обра­же­но всіх ви­дів еле­ктрон­ної ко­мер­ції. Да­ним за­ко­ном пе­ред­ба­че­но, що до­го­во­ри, укла де­ні в еле­ктрон­ній фор­мі, при­рів­ню­ю­ться до до­го­во­рів, укла­де­них у пи­сьмо­вій фор­мі. Еле­ктрон­ний до­го­вір під­пи­су­ють за до­по­мо­гою еле­ктрон­но­го під­пи­су, ЕЦП, еле­ктрон­но­го під­пи­су одно­ра­зо­вим іден­ти­фі­ка­то­ром або ана­ло­га вла­сно­ру­чно­го під­пи­су. Про­те про­це­ду­ру цьо­го під­пи­са­н­ня в за­ко­ні не про­пи­са­но, а це до­по­мо­гло б уни­кну­ти ри­зи­ків ви­зна­н­ня е до­го­во­ру не­дій­сним. Від­су­тність на­ле­жно­го нор­ма тив­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня по­ряд­ку ви­ко­ри­ста­н­ня еле­ктрон­но­го під­пи­су чи ЕЦП не­се ри­зи­ки для сто­рін угод, укла­де­них у ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су. За­кон та­кож не охоп лює всі мо­де­лі е тор­гів­лі (на­при­клад, C2C чи G2B (уряд для бі­зне­су)), що істо­тно галь­мує її роз­ви­ток в Україні. Йо­го по­ло­же­н­ня ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться пев­ною не­у­зго

* * Про еле­ктрон­ну ко­мер­цію : За­кон Укра­ї­ни від 03.09.2015 р. № 675 VIII [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675 19.

дже­ні­стю між со­бою, крім то­го, не вра­хо­ву­ють ви­мо­ги За­ко­ну Укра­ї­ни “Про за­хист пер­со­наль­них да­них” * і Кон­вен­ції про за­хист осіб у зв’яз­ку з ав­то­ма­ти­зо­ва­ним опра цю­ва­н­ням пер­со­наль­них да­них ** .

Укра­ї­на, під­пи­сав­ши Уго­ду про асо­ці­а­цію з ЄС, ви­зна­чи­ла­ся з мо­де­л­лю ін­сти ту­цій­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі е тор­гів­лі, обрав­ши єв­ро­пей­ський ва­рі­ант. Те­пер дер­жа­ва має вжи­ти за­хо­дів що­до ле­га­лі­за­ції е тор­гів­лі та її пе­ре­тво­ре­н­ня на один з “ло­ко­мо­ти­вів” еко­но­мі­ки, а та­кож ви­зна­чи­ти від­по­від­аль­ний ор­ган у сфе­рі фор му­ва­н­ня та ре­а­лі­за­ції дер­жав­ної по­лі­ти­ки у сфе­рі е тор­гів­лі. Най­ближ­чим ор­га ном дер­жав­ної вла­ди за пов­но­ва­же­н­ня­ми та стру­кту­рою, на­яв­ні­стю ква­лі­фі­ко­ва них фа­хів­ців і до­сві­ду фор­му­ва­н­ня по­лі­ти­ки роз­ви­тку е тор­гів­лі є Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни.

В еру ци­фро­вих те­хно­ло­гій уча­сни­ки е тор­гів­лі по­тре­бу­ють роз­ро­бле­н­ня більш ді­йо­вих ме­ха­ні­змів за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів. У ме­жах роз­ви­тку вну­трі­шньо­го за­ко­но дав­ства Укра­ї­ни до­ро­го­вка­зом слу­гу­ють нор­ма­тив­но пра­во­ві акти Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Так, роз­діл 20 “За­хист прав спо­жи­ва­чів” Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС мі­стить у ст. 417 по­си­ла­н­ня на Ди­ре­кти­ву 97/7/ЄС *** . За­про­ва­дже­н­ня по­ло жень ці­єї Ди­ре­кти­ви у ві­тчи­зня­не за­ко­но­дав­ство пе­ред­ба­че­но Пла­ном ім­пле­мен та­ції Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС на 2014–2017 рр. **** , де вка­за­но кін­це вий строк їх ви­ко­на­н­ня – 2017 р., про­те про­це­ду­ру ім­пле­мен­та­ції у до­ку­мен­тах не ви­зна­че­но. Най­більш по­ши­ре­ни­ми по­ру­ше­н­ня­ми прав спо­жи­ва­чів у сфе­рі е тор­гів­лі є: – від­су­тність іден­ти­фі­ка­ції про­дав­ців; – не­на­да­н­ня спо­жи­ва­че­ві до­сту­пної, пов­ної, до­сто­вір­ної та своє­ча­сної ін­фор ма­ції про то­ва­ри, ро­бо­ти і послуги (да­лі – по­ку­пки); – не­мо­жли­вість для споживача пе­ре­ві­ри­ти якість по­ку­пки; – тру­дно­щі вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів; – від­су­тність не­від­во­ро­тно­сті покарання не­до­бро­со­ві­сно­го про­дав­ця; – від­су­тність або не­до­ста­тність га­ран­тій для спо­жи­ва­чів то­що. Про­да­вець зо­бов’яза­ний до укла­да­н­ня е до­го­во­ру на­да­ти спо­жи­ва­чу ін­фор ма­цію про: – спо­жив­чі вла­сти­во­сті по­ку­пки; – ре­кві­зи­ти ви­ро­бни­ка; – мі­сце­зна­хо­дже­н­ня про­дав­ця та йо­го фір­мо­ве най­ме­ну­ва­н­ня; – умо­ви при­дба­н­ня та до­став­ки то­ва­ру; – ці­ну і та­ри­фи та їх не­змін­ність про­тя­гом ви­зна­че­но­го ча­су; – стро­ки слу­жби і при­да­тно­сті; – га­ран­тій­ний строк; – мі­ні­маль­ний строк дії до­го­во­ру у ви­пад­ку, якщо до­го­во­ри на по­ста­ча­н­ня про­ду­кції чи по­слуг ви­ко­ну­ю­ться по­стій­но чи пе­рі­о­ди­чно (за не­об­хі­дно­сті).

* Про за­хист пер­со­наль­них да­них : За­кон Укра­ї­ни від 01.06.2010 р. № 2297 VI [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297 17/print1478698276159390.

** Ра­ти­фі­ко­ва­на За­ко­ном Укра­ї­ни від 06.07.2010 р. № 2438 VI [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/t102438.html.

*** Про за­хист прав спо­жи­ва­чів в ди­стан­цій­них кон­тра­ктах : Ди­ре­кти­ва 97/7/ЄС Єв­ро­пей сько­го пар­ла­мен­ту та Ра­ди Єв­ро­пи від 20.05.1997 р. [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_245.

**** Про ім­пле­мен­та­цію Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною, з одні­єї сто­ро­ни, та Єв­ро­пей ським Со­ю­зом, Єв­ро­пей­ським Спів­то­ва­ри­ством з атом­ної енер­гії і їхні­ми дер­жа­ва­ми чле­на­ми, з ін­шої сто­ро­ни : Роз­по­ря­дже­н­ня Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 17.09.2014 р. № 847 р [Елек трон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/kr140847.html.

Спо­жи­ва­чам е тор­гів­лі в Україні по­трі­бні про­сті, чі­ткі та зро­зумі­лі про­це­ду­ри вза­є­мо­дії в єди­но­му ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі е тор­гів­лі, які ді­ють на ринку ЄС, зокре­ма: – га­ран­тії; – по­зи­тив­ний імідж суб’єкта під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті; – еле­ктрон­на вза­є­мо­дія скла­до­вих е тор­гів­лі; – ком­пле­ксний під­хід; – вза­є­мо­дія е сер­ві­сів; – упро­ва­дже­н­ня про­це­сів е ло­гі­сти­ки на рів­ні роз­ви­ну­тих кра­їн; – ре­гу­ляр­не ан­ке­ту­ва­н­ня спо­жи­ва­чів то­що. По­да­н­ня скарг та звер­нень для їх роз­гля­ду – пра­во споживача при від­нов лен­ні йо­го за­кон­них прав. Він та­кож має пра­во на від­по­від­ні ком­пен­са­ції не­за ле­жно від фор­ми тор­гів­лі. У всіх випадках при з’ясу­ван­ні спір­них си­ту­а­цій спо жи­ва­че­ві не­об­хі­дно ма­ти від­по­від­ні до­ку­мен­ти та збе­рі­га­ти їх як до­ка­зо­ву ба­зу. За­ко­ном Укра­ї­ни “Про за­хист прав спо­жи­ва­чів” * ви­зна­че­но, що до­ка­зи, по­да­ні в еле­ктрон­ній фор­мі та (або) у ви­гля­ді па­пе­ро­вих ко­пій еле­ктрон­них по­ві­дом­лень, вва­жа­ю­ться пи­сьмо­ви­ми до­ка­за­ми, які мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в су­ді. Спо­жи­вач має пра­во на су­до­вий за­хист сво­їх прав для ви­рі­ше­н­ня спо­рів на вну­трі­шньо­му ринку е тор­гів­лі та по­за­су­до­вий за­хист. Спо­жи­ва­чі від­да­ють пев­ну пе­ре­ва­гу аль тер­на­тив­ним (до­су­до­вим або по­за­су­до­вим) за­со­бам за­хи­сту сво­їх по­ру­ше­них прав, ке­ру­ю­чись мо­жли­ві­стю більш швид­ко­го вре­гу­лю­ва­н­ня спо­ру та еко­но­мі­чни­ми ін­те­ре­са­ми.

Ди­ре­кти­ва 97/7/ЄС ре­ко­мен­дує роз­ви­ва­ти пев­ні іні­ці­а­ти­ви з про­су­ва­н­ня по­за судових ме­ха­ні­змів, вне­се­н­ня об’єктив­них кри­те­рі­їв для за­без­пе­че­н­ня на­дій­но­сті про­це­дур, а та­кож по­ло­жень, не­об­хі­дних для ви­ко­ри­ста­н­ня стан­дар­тних форм по да­н­ня скарг. Спо­жи­ва­чам ва­жли­во зна­ти, що у ви­пад­ку спір­них си­ту­а­цій тя­гар що­до надання до­ка­зів по­кла­да­є­ться на про­дав­ця. В ін­те­ре­сах ефе­ктив­но­го дер­жав­но­го за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів у е тор­гів­лі ва­жли­во по­ши­рю­ва­ти та по­ясню­ва­ти ін­фор ма­цію про ме­ха­ні­зми за­хи­сту ** . Та­ка обі­зна­ність до­по­ма­гає спо­жи­ва­чу ро­зу­мі­ти вла­сну від­по­від­аль­ність за свої рі­ше­н­ня та ви­бір на ринку. Сві­то­вий до­свід го­во рить, що зна­н­ня на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства про за­хист прав спо­жи­ва­чів стає осно вою та ефе­ктив­ним ін­стру­мен­том у ви­рі­шен­ні спір­них пи­тань з про­дав­цем. Для спо жи­ва­чів е тор­гів­ля ста­ва­ти­ме дедалі ва­жли­ві­шою, то­му не­об­хі­дно вжи­ти від­по­від них за­хо­дів для кон­со­лі­да­ції вну­трі­шньо­го за­ко­но­дав­ства і ви­мог ЄС.

Не всі суб’єкти еле­ктрон­но­го ринку ро­зу­мі­ють йо­го клю­чо­ві пе­ре­ва­ги та не до­лі­ки. Са­ме це мо­же при­зве­сти до зна­чних фі­нан­со­вих втрат че­рез не­до­ско­на­лість за­лу­че­н­ня се­гмен­та еле­ктрон­но­го ринку. От­же, ви­окре­ми­мо най­більш ва­го­мі пе­ре ва­ги та недоліки е ко­мер­ції. Се­ред пе­ре­ваг еле­ктрон­ної ко­мер­ції мо­жна на­зва­ти та­кі: а) для споживача: зни­же­н­ня ці­ни на то­ва­ри чи послуги під час вза­є­мо­дії з про дав­цем; віль­ний і гло­баль­ний до­ступ до рин­ків збу­ту; опти­мі­за­ція то­вар­них по то­ків, змен­ше­н­ня кількості по­се­ре­дни­ків або їх від­су­тність; мо­жли­вість ство­рен ня пер­со­ні­фі­ко­ва­но­го то­ва­ру чи послуги;

* Про за­хист прав спо­жи­ва­чів : За­кон Укра­ї­ни від 12.05.1991 р. № 1023 XII [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023 12/print1490781194155248.

** Про за­хист прав спо­жи­ва­чів в ди­стан­цій­них кон­та­ктах : Ди­ре­кти­ва 97/7/ЄС Єв­ро­пей сько­го пар­ла­мен­ту та Ра­ди від 20.05.1997 р. [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_245.

б) для ви­ро­бни­ка (про­дав­ця): роз­ви­ток кон­ку­рен­тно­го се­ре­до­ви­ща і но­вих ка­на­лів збу­ту; еко­но­мія на ви­тра­тах, пов’яза­них з утри­ма­н­ням пра­ців­ни­ків, офі су, склад­ських при­мі­щень; гло­баль­на при­су­тність; пря­ма вза­є­мо­дія з кін­це­вим спо­жи­ва­чем та опе­ра­тив­ність;

в) для бі­знес кон­ку­рен­тів: здій­сне­н­ня мар­ке­тин­го­вих до­слі­джень, віль­ний до­ступ до ці­но­утво­ре­н­ня; зни­же­н­ня со­бі­вар­то­сті то­ва­рів і по­слуг шля­хом еко­но­мії ви­трат під час об­слу­го­ву­ва­н­ня спо­жи­ва­чів; по­ін­фор­мо­ва­ність про по­тре­би спо жи­ва­чів; мо­жли­вість здій­сню­ва­ти ана­ліз да­них;

г) для дер­жа­ви: роз­ви­ток ін­но­ва­цій­них бі­знес мо­де­лей; еко­но­мі­ка кра­ї­ни змо же пе­ре­йти на ви­щий те­хно­ло­гі­чний уклад зав­дя­ки роз­ви­тку еле­ктрон­ної ко­мер­ції. Недоліки еле­ктрон­ної ко­мер­ції по­ля­га­ють у та­ко­му: а) для споживача: ви­со­ка не­до­ві­ра до ви­ро­бни­ків що­до яко­сті, адже всі кон та­кти відбуваються опо­се­ред­ко­ва­но; сла­бо­ро­з­ви­ну­та на­ціо­наль­на си­сте­ма елек трон­них пла­те­жів; не­до­ско­на­ла за­ко­но­дав­ча ба­за ре­гу­лю­ва­н­ня за­хи­сту прав спо жи­ва­чів, які отри­му­ють ди­стан­цій­ні послуги;

б) для ви­ро­бни­ка: ви­ни­ка­ють тру­дно­щі із за­хи­стом ав­тор­ських прав та ін­те ле­кту­аль­ної вла­сно­сті; не­до­ста­тня по­ін­фор­мо­ва­ність по­ку­пців що­до то­ва­рів чи по­слуг; віль­ний до­ступ до осо­бли­вих ха­ра­кте­ри­стик то­ва­рів; жорс­тка кон­ку­рен ція, в то­му чи­слі між­на­ро­дна; зна­чні ри­зи­ки при ви­бо­рі ці­но­вої стра­те­гії;

в) для дер­жа­ви: зро­ста­н­ня ті­ньо­во­го бі­зне­су; роз­бі­жно­сті в дер­жав­но­му та між­на­ро­дно­му за­ко­но­дав­ствах; не­до­ско­на­ле за­ко­но­дав­че ре­гу­лю­ва­н­ня бі­знес про це­сів че­рез швид­кі тем­пи роз­ви­тку еле­ктрон­ної ко­мер­ції.

Ви­снов­ки

Е ко­мер­ція як вид е бі­зне­су пе­ре­бу­ває в Україні на ета­пі фор­му­ва­н­ня та на­би рає дедалі біль­шо­го зна­че­н­ня в умо­вах гло­ба­лі­за­цій­них пе­ре­тво­рень, про­те існу­ють пев­ні пе­ре­шко­ди, на­сам­пе­ред – не­до­ста­тній до­ступ до Ін­тер­не­ту в усіх ре­гіо­нах краї ни. Стрім­кий роз­ви­ток ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій за­без­пе­чує ви­со­кі тем­пи зро ста­н­ня об­ся­гів е ко­мер­ції. Ни­ні еле­ктрон­ний бі­знес за­ймає ва­го­мий се­ктор в еко но­мі­ках роз­ви­ну­тих кра­їн. У нас він роз­ви­ва­є­ться тро­хи по­віль­ні­ше, ніж у су­сі­дніх кра­ї­нах, що зу­мов­ле­но еко­но­мі­чною, со­ці­аль­ною та по­лі­ти­чною не­ста­біль­ні­стю, низь­кою ку­пі­вель­ною спро­мо­жні­стю на­се­ле­н­ня, зни­же­н­ням по­пи­ту на то­ва­ри і послуги, де­валь­ва­ці­єю грив­ні, ва­лю­тни­ми ко­ли­ва­н­ня­ми то­що. Про­те ві­тчи­зня­ні еко­но­мі­сти пе­ред­ба­ча­ють, що зна­че­н­ня е ко­мер­ції для еко­но­мі­ки Укра­ї­ни що­ро­ку збіль­шу­ва­ти­ме­ться.

З огля­ду на це під егі­дою дер­жав­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, який бу­де від­по­від­аль­ним за фор­му­ва­н­ня та ре­а­лі­за­цію по­лі­ти­ки у сфе­рі е тор­гів­лі (МЕРТ Укра­ї­ни), та спіль­но з На­ціо­наль­ним бан­ком Укра­ї­ни не­об­хі­дно ство­ри­ти між­ві­дом­чу ро­бо­чу гру­пу із за­лу­че­н­ням за­ін­те­ре­со­ва­них осіб (як дер­жав­них – Дер­жав­но­го агент­ства з пи­тань еле­ктрон­но­го управ­лі­н­ня, так і гро­мад­ських – бі­зне­су, ор­га­ні­за­цій за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів), які роз­ро­блять план ім­пле­мен та­ції дер­жав­ної по­лі­ти­ки у сфе­рі е тор­гів­лі з чі­тки­ми стро­ка­ми та сфор­му­ють До­ро­жню кар­ту роз­ви­тку е тор­гів­лі як одно­го з фа­кто­рів про­су­ва­н­ня ін­фор­ма цій­но­го су­спіль­ства в Україні.

Спи­сок ви­ко­ри­ста­ної лі­те­ра­ту­ри

1. Бе­ре­за А.М., Ко­зак І.А, Лев­чен­ко Ф.А. та ін. Еле­ктрон­на ко­мер­ція : навч. по­сіб. – К. : КНЕУ, 2002. – 326 с.

2. Эй­мор Д. Эле­ктрон­ный би­знес. Эво­лю­ция и/или ре­во­лю­ция. – М. : Виль ямс, 2001. – 752 с.

3. Лысен­ко Ю.Г., Ан­дри­ен­ко В.Н., Ива­нов Н.Н. Ин­фор­ма­ти­ка и ком­пью­тер­ная те­хни­ка. Эле­ктрон­ная ком­мер­ция : учеб. посо­бие. – Кн. 5. – До­не­цк : Юго вос ток, 2004. – 187 с.

4. Мі­щен­ко В.І., Ша­по­ва­лов А.В., Юр­чук Г.В. Еле­ктрон­ний бі­знес на ринку фі­нан­со­вих по­слуг : практ. по­сіб. – К. : Зна­н­ня. – 2003. – 278 с.

5. По­но­ма­рен­ко Л.А., Фі­ла­тов В.О. Еле­ктрон­на ко­мер­ція : під­руч. – К. : КНТЕУ, 2002. – 443 с.

6. Юра­сов А.В. Осно­вы эле­ктрон­ной ком­мер­ции : учеб. – М. : Го­ря­чая ли­ния – Те­ле­ком, 2008. – 443 с.

7. Кар­пен­ко С. Объе­мы рын­ка эле­ктрон­ной ком­мер­ции в Украи­не. Ин­тер­нет рынок [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://www.reclamare.ua/blog/ obemy rynka elektronnoj kommercii v ukraine/.

8. Ка­луж­ский М.Л. При­о­ри­те­ты ин­сти­ту­ци­о­наль­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния элек трон­ной ком­мер­ции: Рос­сия и ми­ро­вые тен­ден­ции // На­ци­о­наль­ные ин­те­ре­сы: при­о­ри­те­ты и без­о­па­сность. – 2013. – № 42. – С. 11–22 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.aup.ru/articles/marketing/61.files/kaluzhsky_n0058.pdf.

References

1. Bereza A.M., Kozak I.A., Levchenko F.A. et al. Elektronna Komertsiya [E commerce]. Kyiv, KNEU, 2002 [in Ukrainian].

2. Amor D. Elektronnyi Biznes. Evolyutsiya i/ili Revolyutsiya [The E business (R)evolution]. Moscow, Vil’yams, 2001 [in Russian].

3. Lysenko YU.G., Andrienko V.N., Ivanov N.N. Informatika i Komp’yuternaya Tekhnika. Elektronnaya Kommertsiya. Kn. 5. [Informatics and Computer Technology. E commerce. Book 5]. Donetsk, Yugo vostok, 2004 [in Russian].

4. Mishchenko V.I., Shapovalov A.V., Yurchuk G.V. Elektronnyi Biznes na Rynku Finansovykh Posluh [E business in the Financial Services Market]. Kyiv, Znannya, 2003 [in Ukrainian].

5. Ponomarenko L.A., Filatov V.O. Elektronna Komertsiya [E commerce]. Kyiv, KNTEU, 2002 [in Ukrainian].

6. Yurasov A.V. Osnovy Elektronnoi Kommertsii [The Basics of E commerce]. Moscow, Hotline – Telekom, 2008 [in Russian].

7. Karpenko S. Ob”emy rynka elektronnoi kommertsii v Ukraine. Internet rynok [Volumes of the e commerce market in Ukraine. Internet market], available at: https:// www.reclamare.ua/blog/obemy rynka elektronnoj kommercii v ukraine/ [in Russian].

8. Kaluzhsky M.L. Prioritety institutsional’nogo regulirovaniya elektronnoi kommertsii: Rossiya i mirovye tendentsii [Priorities of institutional regulation of e commerce: Russia and world tendencies]. Natsional’nye interesy: prioritety i bezopasnost’ – National Interests: Priorities and Security , 2013, No. 42, pp. 11–22, available at: http://www.aup.ru/articles/ marketing/61.files/kaluzhsky_n0058.pdf [in Russian].

Ста­т­тя на­ді­йшла до ре­да­кції 17 ли­пня 2017 р.

Та­бли­ця 1 Да­ні роз­ви­тку ко­мер­ції в Україні у 2008–2016 рр. * е * Скла­де­но ав­то­ра­ми за да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни та [7].

* Скла­де­но ав­то­ра­ми за: European B2C E commerce Report 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://www.ecommercewiki.org/wikis/www.ecommercewiki.org/images/2/25/european_b2c_ecommerce_ Report_2016.pdf. ** Да­ні “Ecommerce Foundation”, “AKIT”, “EWDN”, “UADM” та “Statista” за 2016 р. B2C – пря­мі про­да­жі для споживача. При­мі­тка: Та­бли­ця 2 B2c про­да­жі у кра­ї­нах Схі­дної Єв­ро­пи у 2011–2016 рр. * (млн. єв­ро)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.