ПРИТУЛЯК Н. М.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст - Н. М. ПРИТУЛЯК, до­цент, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, до­цент ка­фе­дри кор­по­ра­тив­них фі­нан­сів і кон­тро­лін­гу ДВНЗ “Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний еко­но­мі­чний уні­вер­си­тет іме­ні Ва­ди­ма Ге­тьма­на”

– Оцін­ка рів­ня роз­ви­тку на­ціо­наль­но­го люд­сько­го ка­пі­та­лу в Україні

До­слі­дже­но стан і тен­ден­ції змін люд­сько­го ка­пі­та­лу як стра­те­гі­чно­го ре­сур­су Укра­ї­ни. Ви­яв­ле­но про­бле­ми від втрат на­ціо­наль­но­го люд­сько­го ка­пі­та­лу, пов’яза­них з не­га­тив ною де­мо­гра­фі­чною си­ту­а­ці­єю, па­ді­н­ням рів­ня осві­ти, не­ефе­ктив­ною си­сте­мою ма­те­рі аль­но­го сти­му­лю­ва­н­ня, ско­ро­че­н­ням ви­со­ко­про­фе­сій­но­го ка­дро­во­го по­тен­ці­а­лу, не­до ста­тнім фі­нан­су­ва­н­ням на­у­ко­вої та со­ці­аль­ної сфер. На­го­ло­ше­но на стра­те­гі­чній не­об хі­дно­сті со­ці­аль­ної спря­мо­ва­но­сті еко­но­мі­ки, надання со­ці­аль­ним про­це­сам до­мі­ну­ю­чо го ха­ра­кте­ру. Клю­чо­ві сло­ва: на­ціо­наль­ний люд­ський ка­пі­тал, ка­пі­тал здо­ров’я, ка­пі­тал знань, ка­пі тал на­у­ки, ін­но­ва­цій­на кре­а­тив­ність, рі­вень жи­т­тя, роз­ви­ток лю­ди­ни.

гір­ше­н­ням яко­сті нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, стрім­кою збі­дні­лі­стю на­се­ле­н­ня, а від­не­дав­на і вій­сько­вою агре­сі­єю.

Однак ін­но­ва­цій­на сприйня­тли­вість еко­но­мі­ки є мо­жли­вою лише за умо­ви від­по­від­но­го роз­ви­тку про­ду­ктив­них сил лю­ди­ни – го­лов­но­го суб’єкта ін­но­ва цій­ної еко­но­мі­ки. Це зу­мов­ле­но осо­бли­ві­стю ін­но­ва­цій­ної ді­яль­но­сті, яка транс фор­мує тра­ди­цій­не ви­ро­бни­цтво у твор­чий про­цес пе­ре­тво­ре­н­ня знань на но­вий про­дукт, ко­ли їх за­сто­су­ва­н­ня в су­ку­пно­сті з фун­кціо­наль­ни­ми мо­жли­во­стя­ми лю­ди­ни, спосо­ба­ми і за­со­ба­ми її ми­сле­н­ня до­зво­ляє отри­му­ва­ти ба­жа­ні ре­зуль­та ти в про­це­сі ре­а­лі­за­ції по­став­ле­них ці­лей і ство­рю­ва­ти но­ві ін­те­ле­кту­аль­ні про ду­кти. Чим до­ско­на­лі­шим є люд­ський ка­пі­тал, ви­ра­же­ний у рів­ні осві­ти, ква­лі­фі ка­ції, знань, до­сві­ду, тим шир­ши­ми є можливості лю­ди­ни для ви­со­ко­які­сної пра­ці, ге­не­ру­ва­н­ня на­у­ко­во те­хні­чних ідей. Це під­кре­слює пря­му за­ле­жність про­це­су про­ду­ку­ва­н­ня но­во­вве­день від рів­ня роз­ви­тку та яко­сті люд­сько­го ка­пі­та­лу.

Пе­ре­тво­ре­н­ня знань на фор­му но­вих про­ду­кту і те­хно­ло­гії, до­ско­на­лі­шої ор­га­ні­за­ції спри­чи­няє під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня всіх ін­ших фак то­рів ви­ро­бни­цтва – фі­зи­чно­го, фі­нан­со­во­го та при­ро­дно­го ка­пі­та­лів – та ви­зна чає тем­пи і ха­ра­ктер еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку. Та­ким чи­ном, ін­те­лект, на­ви­чки й твор­чі зді­бно­сті лю­ди­ни ста­ють осно­вою ба­гат­ства і кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті еко но­мі­чних си­стем. З огля­ду на це, ува­га сві­то­вих спе­ці­а­лі­стів зо­се­ре­джу­є­ться на за­со­бах їх на­гро­ма­дже­н­ня, збе­ре­же­н­ня, під­трим­ки, гра­мо­тно­го ви­ко­ри­ста­н­ня, ко мер­ці­а­лі­за­ції та роз­ви­тку.

Актив­но до­лу­ча­ю­ться до ре­а­лі­за­ції ви­зна­че­них на­у­ко­вим сві­том до­слі­дниць ких прі­о­ри­те­тів і укра­їн­ські вче­ні, яким не бай­ду­жа до­ля кра­ї­ни. Во­ни вла­сни­ми на­у­ко­ви­ми роз­роб­ка­ми фор­му­ють фун­да­мен­таль­ну ба­зу для вті­ле­н­ня про­го­ло­ше но­го Стра­те­гі­єю ста­ло­го роз­ви­тку “Укра­ї­на – 2020” кур­су на роз­бу­до­ву дер­жа­ви з силь­ною економікою та про­гре­сив­ни­ми ін­но­ва­ці­я­ми, її ви­хід на пе­ре­до­ві по­зи­ції у сві­ті. Так, пи­та­н­ня фор­му­ва­н­ня і від­тво­ре­н­ня люд­сько­го ка­пі­та­лу ви­сві­тлю­ють ся у пра­цях В. Ан­то­ню­ка, Д. Бо­ги­ні, Л. Галь­ків, Н. Го­лі­ко­вої, О. Го­ло­ві­но­ва, О. Грі­шно­вої, Л. Єме­лья­нен­ко, С. Клим­ка, Е. Лі­ба­но­вої, Г. Про­шак, О. Сте­фа­ни шин, М. Хро­мо­ва, А. Чу­хна та ін­ших вче­них. Однак, не­зва­жа­ю­чи на оче­ви­дні здо бу­тки ві­тчи­зня­ної еко­но­мі­чної на­у­ки у цій сфе­рі, кон­це­пція люд­сько­го ка­пі­та­лу в Україні ще не­до­ста­тньо усві­дом­ле­на на рів­ні й дер­жав­но­го управ­лі­н­ня, й під­при­єм ства. До­сі про­ду­ктив­ні зді­бно­сті лю­ди­ни роз­гля­да­ю­ться як один з кіль­кі­сних фак то­рів ви­ро­бни­цтва, а зав­да­н­ня ме­не­джмен­ту зво­ди­ться лише до вда­ло­го по­єд­нан ня пра­ці та фі­зи­чно­го ка­пі­та­лу.

З огля­ду на це, ме­та статті – про­ана­лі­зу­ва­ти стан люд­сько­го ка­пі­та­лу в Україні, про­це­си йо­го від­тво­ре­н­ня та роз­ви­тку.

В еко­но­мі­чній те­о­рії під люд­ським ка­пі­та­лом ро­зу­мі­ють та­ку еко­но­мі­чну ка те­го­рію, яка ха­ра­кте­ри­зує су­ку­пність сфор­мо­ва­них і роз­ви­ну­тих у ре­зуль­та­ті ін­вес ти­цій знань, умінь, на­ви­чок і зді­бно­стей, осо­би­стих рис і мо­ти­ва­цій лю­ди­ни, які во­на ви­ко­ри­сто­вує у ви­ро­бни­чій ді­яль­но­сті і які спри­я­ють зро­стан­ню про­ду­ктив но­сті пра­ці, от­же, впли­ва­ють на збіль­ше­н­ня до­хо­дів ін­ди­ві­да, ком­па­нії, кра­ї­ни.

Усі пе­ре­лі­че­ні ком­по­нен­ти люд­сько­го ка­пі­та­лу є не­від­діль­ни­ми від лю­ди­ни, то­му во­на бу­ла і за­ли­ша­є­ться ядром до­слі­джу­ва­но­го фе­но­ме­ну, хо­ча три­ва­лий час ін­тен­сив­ний роз­ви­ток ма­те­рі­аль­но те­хні­чної ба­зи під­при­ємств, пов’яза­ний з про ми­сло­вим пе­ре­во­ро­том, ви­ті­сняв лю­ди­ну та її про­ду­ктив­ні зді­бно­сті на дру­гий план, ство­рю­ю­чи ілю­зію ви­що­сті фі­зи­чно­го ка­пі­та­лу в за­без­пе­чен­ні еко­но­мі­чно

го зро­ста­н­ня. Про­те це зов­сім не так, оскіль­ки са­ме ді­яль­ність лю­ди­ни ви­зна­чає роз­ви­ток на­у­ки і те­хні­ки, вдо­ско­на­ле­н­ня ви­ро­бни­цтва та су­спіль­но­го жи­т­тя в ці­ло му * . У су­ча­сно­му сві­ті змі­ни в за­со­бах ви­ро­бни­цтва, про­ду­ктив­них си­лах су­спіль ства, жи­вій та уре­чев­ле­ній пра­ці дедалі більше ста­ють вті­ле­н­ням знань, до­сві­ду, про­фе­сій­ної май­стер­но­сті ін­ди­ві­да. В ре­зуль­та­ті йо­го твор­чі та ро­зу­мо­ві зді­бно­сті пе­ре­тво­рю­ю­ться на най­цін­ні­ший ре­сурс су­спіль­ства. І якщо в за­со­бах пра­ці во­ни ви­сту­па­ють як уре­чев­ле­ний ка­пі­тал, то в лю­ди­ні – існу­ють як жи­ва сві­до­мість, яка ви­зна­чає ін­но­ва­цій­ну та еко­но­мі­чну ді­яль­ність. Та­ким чи­ном, за­ко­но­мір­но, що на пра­кти­ці по­ня­т­тя “люд­ський ка­пі­тал” ча­сті­ше ото­то­жню­ють з йо­го ін­те ле­кту­аль­ною скла­до­вою, яка пов­ні­стю ви­яв­ляє се­бе як ге­не­ра­тор на­у­ко­во те­хніч но­го про­гре­су і зав­дя­ки цьо­му пе­ре­тво­рю­є­ться на фа­ктор, що ви­зна­чає пе­ре­ва­ги еко­но­мі­ки та можливості її мо­дер­ні­за­ції. Че­рез це основ­ним при­зна­че­н­ням люд сько­го ка­пі­та­лу спра­ве­дли­во вва­жа­ють ство­ре­н­ня і по­ши­ре­н­ня но­во­вве­день (про ду­кту, те­хно­ло­гії, си­сте­ми або стру­кту­ри управ­лі­н­ня).

У свою чер­гу, НТП зу­мов­лює пе­ре­хід до пра­це­збе­рі­га­ю­чо­го ти­пу ви­ро­бниц тва, під­но­сить роль і зна­че­н­ня жи­вої ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ної пра­ці. Це ста­вить пи та­н­ня про по­лі­пше­н­ня умов жит­тє­ді­яль­но­сті лю­дей, роз­ви­ток осві­ти, охо­ро­ну здо ров’я, за­без­пе­че­н­ня їм віль­но­го ча­су і від­по­чин­ку, тоб­то акту­а­лі­зує зна­че­н­ня роз ви­тку лю­ди­ни ** .

Оскіль­ки люд­ський ка­пі­тал є основ­ним еле­мен­том на­ціо­наль­но­го ба­гат­ства, йо­го від­тво­ре­н­ня і на­гро­ма­дже­н­ня – го­лов­на ме­та управ­лін­ської ді­яль­но­сті дер­жа ви. Не­зва­жа­ю­чи на те, що до про­це­су фор­му­ва­н­ня люд­сько­го ка­пі­та­лу до­лу­ча­ю­ться всі суб’єкти рин­ко­вих від­но­син, са­ме дер­жа­ва, яка во­ло­діє най­біль­ши­ми ре­сур­са­ми і мо­жли­во­стя­ми по­рів­ня­но з при­ва­тним се­кто­ром і бі­зне­сом, не­се го­лов­ну за це від­по­від­аль­ність. Шля­хом ре­фор­му­ва­н­ня си­стем охо­ро­ни здо­ров’я, осві­ти, со­ці­аль но­го за­хи­сту, мо­дер­ні­за­ції де­мо­гра­фі­чної по­ве­дін­ки на­се­ле­н­ня, під­ви­ще­н­ня йо­го ма­те­рі­аль­но­го до­бро­бу­ту во­на за­без­пе­чує ре­а­лі­за­цію ді­йо­вих пі­дойм люд­сько­го роз ви­тку. Згі­дно з кон­це­пці­єю ПРООН, роз­ви­ток лю­ди­ни – це про­цес роз­ши­ре­н­ня сво­бо­ди ви­бо­ру, най­більш важливим ва­рі­ан­том яко­го є мо­жли­вість про­жи­ти дов­ге і здо­ро­ве жи­т­тя, здо­бу­ти зна­н­ня і ма­ти до­ступ до ре­сур­сів, що за­без­пе­чу­ють гі­дний йо­го рі­вень *** . Якщо ці та ін­ші сво­бо­ди дер­жа­вою не га­ран­ту­ю­ться, то во­на при­ре че­на за­ли­ша­ти­ся си­ро­вин­ним при­да­тком ін­ших, еко­но­мі­чно мо­гу­тні­ших кра­їн. Адже пе­ре­йти на більш ви­со­кий ща­бель роз­ви­тку ви­ро­бни­цтва мо­жна лише зав­дя­ки під­ви щен­ню рів­ня роз­ви­тку лю­ди­ни. Ось чо­му да­ну кон­це­пцію вті­лю­ють у пра­кти­ку дер жав­но­го управ­лі­н­ня ба­га­то пе­ре­до­вих кра­їн сві­ту.

Як ві­до­мо, осно­вою дер­жав­но­го управ­лі­н­ня є ін­фор­ма­ція – су­ку­пність будь яких ві­до­мо­стей, да­них, фа­ктів сто­сов­но від­по­від­них пре­дме­тів, явищ, про­це­сів, від­но­син, по­дій то­що, зі­бра­них та си­сте­ма­ти­зо­ва­них у при­да­тну для ви­ко­ри­ста­н­ня фор­му [1, с. 299]. На жаль, у пра­кти­ці дер­жав­них ор­га­нів до управ­лін­ської ін­фор ма­ції ча­сто від­но­сять за­ба­га­то по­лі­ти­ки, іде­о­ло­гії, про­па­ган­ди, обі­ця­нок, про­гно­зів, що зни­жує її якість, а от­же, ра­ціо­наль­ність й ефе­ктив­ність дер­жав­но­го управ­лі­н­ня. Та­ким чи­ном, іде­ться про не­об­хі­дність зби­ра­н­ня ін­фор­ма­ції, яка має бу­ти ви­окрем

Те­о­рії ста­ло­го роз­ви­тку су­спіль­ства та кон­це­пція на­ціо­наль­но­го ба­гат­ства ба­зу­ю­ться на ви­знан­ні лю­ди­ни ру­шій­ною си­лою су­спіль­но­го роз­ви­тку.

** Устой­чи­вое ра­зви­тие и ра­вен­ство во­змо­жно­стей: лу­чшее бу­ду­щее для всех : До­клад о че­ло­ве­че­ском ра­зви­тии 2011 (опу­бли­ко­ван для Про­грам­мы ра­зви­тия Ор­га­ни­за­ции Объе­ди­нен ных На­ций) ; [пер. с англ.]. – М. : Изда­тель­ский дом “Весь Мир”, 2011. – 188 с. – С. 101.

*** Там же . – С. 1.

ле­на із за­галь­но­го ма­си­ву за кри­те­рі­єм при­да­тно­сті для об­слу­го­ву­ва­н­ня дер­жав­но пра­во­вих про­це­сів фор­му­ва­н­ня і ре­а­лі­за­ції управ­лін­ських дій та дер­жав­них за­хо­дів. Як одне з основ­них дже­рел та­кої ін­фор­ма­ції ви­сту­па­ють ре­сур­си, які фор­му­ю­ться в ре­зуль­та­ті ана­лі­зу об’єкта управ­лі­н­ня (в на­шо­му ви­пад­ку – це люд­ський ка­пі­тал кра­ї­ни), оскіль­ки во­ни ство­рю­ють мо­жли­вість про­я­ву об’єктив­ної об­умов­ле­но­сті, суб’єктив­ної об­грун­то­ва­но­сті та со­ці­аль­ної ефе­ктив­но­сті управ­лін­ських рішень.

Люд­ський ка­пі­тал – ба­га­то­ви­мір­ний еко­но­мі­чний фе­но­мен, який має скла­дну вну­трі­шню стру­кту­ру * , що ди­на­мі­чно роз­ви­ва­є­ться у ча­сі. Ця осо­бли­вість до­слі джу­ва­но­го об’єкта зу­мов­лює не­об­хі­дність роз­гля­ду ці­лої си­сте­ми оці­но­чних по­каз ни­ків, які ви­зна­ча­ють йо­го кіль­кість та якість. Не пре­тен­ду­ю­чи на все­о­хо­плю­ю­чий ана­ліз у ме­жах одні­єї статті, зу­пи­ни­мо­ся на ви­вчен­ні най­більш ін­фор­ма­тив­них, на наш по­гляд, кри­те­рі­їв, у скла­ді яких є та­кий, як чи­слен­ність на­се­ле­н­ня кра­ї­ни .

Ще за ча­сів А. Смі­та і Дж.ст. Мі­л­ля бу­ло вста­нов­ле­но зв’язок кіль­кі­сних ха ра­кте­ри­стик ро­бо­чої си­ли ** з де­мо­гра­фі­чни­ми тен­ден­ці­я­ми змін чи­сель­но­сті на се­ле­н­ня. І це не ви­пад­ко­во. Адже люд­ський ка­пі­тал, як і ро­бо­ча си­ла, не існує по­за йо­го кон­кре­тни­ми пер­со­ні­фі­ко­ва­ни­ми но­сі­я­ми. Він має яскра­во ви­ра­же­ний ін­ди­ві­ду­аль­ний ха­ра­ктер і вті­ле­ний в окре­мій люд­ській осо­би­сто­сті. Ра­зом з тим вар­то за­зна­чи­ти, що до люд­сько­го ка­пі­та­лу на­ле­жать не всі де­мо­гра­фі­чні да­ні, а лише ті, що сто­су­ю­ться на­се­ле­н­ня, яке во­ло­діє “за­па­сом здо­ров’я, зна­н­ня­ми, вмі­н­ня­ми і на­ви­чка­ми і тим йо­го по­тен­ці­а­лом, який мо­же по­ро­джу­ва­ти тру­до­ву ді­яль­ність для на­ко­пи­че­н­ня на­ціо­наль­но­го ба­гат­ства, ро­бля­чи цей про­цес без­пе рерв­ним” [3, с. 54]. Однак, не­зва­жа­ю­чи на це, за­галь­ні по­ка­зни­ки де­мо­гра­фі­чно го роз­ви­тку, які ха­ра­кте­ри­зу­ють при­ро­дний рух на­се­ле­н­ня, па­ра­ме­три йо­го мі­гра цій­но­го по­то­ку та ін., більшість на­у­ков­ців у кон­текс­ті обра­но­го те­ма­ти­чно­го до слі­дже­н­ня все та­ки ви­вча­ють з огля­ду на те, що во­ни є своє­рі­дни­ми ін­ди­ка­то­ра­ми, які ви­зна­ча­ють можливості кра­ї­ни що­до від­тво­ре­н­ня та на­гро­ма­дже­н­ня її люд сько­го ка­пі­та­лу. Адже основ­ним дже­ре­лом тру­до­вих ре­сур­сів (у то­му чи­слі зайня тих ін­те­ле­кту­аль­ною пра­цею) є де­мо­гра­фі­чний по­тен­ці­ал, який ви­зна­ча­є­ться чи сель­ні­стю на­се­ле­н­ня, йо­го се­ре­дньою три­ва­лі­стю жи­т­тя, на­ро­джу­ва­ні­стю та смерт ні­стю. На жаль, в Україні в ди­на­мі­ці цих по­ка­зни­ків про­тя­гом остан­ніх 24 ро­ків спо­сте­рі­га­ю­ться не­спри­я­тли­ві тен­ден­ції. Так, рік у рік стрім­ко ско­ро­чу­є­ться чи сель­ність по­стій­но­го на­се­ле­н­ня, яке за пе­рі­од 1991–2014 рр. змен­ши­ло­ся на 12,4% (з 51556,5 тис. осіб у 1991 р. до 45245,9 тис. у 2014 р.). Укра­ї­на має одні з най­ви­щих тем­пів ско­ро­че­н­ня на­се­ле­н­ня се­ред єв­ро­пей­ських кра­їн. За від­су­тно­сті во­єн і го­ло­до­мо­ру за ро­ки сво­єї не­за­ле­жно­сті ми втра­ти­ли 6 млн. 310 тис. осіб *** . За про­гно­зом ООН, у ра­зі збе­ре­же­н­ня та­кої сум­ної ди­на­мі­ки кіль­кість укра­їн­ців у 2030 р. мо­же ста­но­ви­ти лише 39 млн. осіб **** .

Со­ці­аль­но еко­но­мі­чна ка­те­го­рія “люд­ський ка­пі­тал” фор­му­ва­ла­ся по­сту­по­во. Спо­ча­тку до її скла­ду бу­ли вклю­че­ні ін­ве­сти­ції лише в осві­ту, а зго­дом – у здо­ров’я. Те­пер люд­ський ка­пі тал роз­гля­да­ють на рів­ні ін­ди­ві­ду­аль­но­го, ре­гіо­наль­но­го та на­ціо­наль­но­го; до скла­ду остан­ньо го від­но­сять: здо­ров’я, зна­н­ня, про­фе­сіо­на­лізм, на­у­ку, ін­но­ва­цій­ну кре­а­тив­ність, куль­ту­ру, за ко­но­слу­хня­ність, якість жи­т­тя і пра­ці.

** Ка­те­го­рія “ро­бо­ча си­ла” є осно­во­по­ло­жною, ви­хі­дною від­но­сно ка­те­го­рії “люд­ський ка­пі­тал”, оскіль­ки во­ни оби­дві мі­стять одна­ко­ву су­ку­пність об’єд­на­них в осо­бли­ві гру­пи ка­пі­та­лі за­ції фі­зи­чних і ду­хов­них зді­бно­стей лю­ди­ни до пра­ці – зна­н­ня, про­фе­сій­ну май­стер­ність, мо ти­ва­цію (де­таль­ні­ше див. [2]).

*** Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни : Офі­цій­ний сайт [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре жим до­сту­пу : http://www.ukrstat.gov.ua.

**** Про­гноз ООН що­до кількості на­се­ле­н­ня у сві­ті. – 2010 (по­мір­ко­ва­ний сце­на­рій) [Елек трон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm.

Одні­єю з основ­них при­чин де­мо­гра­фі­чної кри­зи, яку пе­ре­жи­ває Укра­ї­на в остан­ні де­ся­ти­річ­чя, є люд­ські втра­ти че­рез ви­со­ку смер­тність. За до­слі­джу­ва­ний пе­рі­од у кра­ї­ні по­мер­ло май­же 17 млн. осіб. Ко­е­фі­ці­єнт смер­тно­сті (роз­ра­хо­ва­ний на 1000 осіб по­стій­но­го на­се­ле­н­ня) є пра­кти­чно най­ви­щим у сві­ті * і про­дов­жує зро­ста­ти. За да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни, у 2013 р. він до­сяг 14,4 про­ти 12,9 у 1991 р. ** . Най­ви­щий рі­вень смер­тно­сті спо­сте­рі­га­є­ться у на­се ле­н­ня про­ду­ктив­но­го ві­ку (осо­бли­во се­ред чо­ло­ві­ків), що при­зво­дить до не­зво­рот них втрат люд­сько­го по­тен­ці­а­лу. (По­рів­ня­но з кра­ї­на­ми ЄС смер­тність чо­ло­ві­ків в Україні у ві­ко­вій гру­пі 30–44 ро­ки є ви­щою у 4,9 ра­за, а жі­нок – у 3,2 ра­за *** ). Основ­ни­ми при­чи­на­ми пе­ред­ча­сної смер­ті укра­їн­ців є хво­ро­би си­сте­ми кро­во обі­гу та но­во­утво­ре­н­ня – від­по­від­но, 66,5% і 13,9 у 2013 р. До­сить ви­со­ким (13%) за­ли­ша­є­ться рі­вень смер­тно­сті від ін­фе­кцій­них та па­ра­зи­ти­чних хво­роб, що є га­не­бним яви­щем для ци­ві­лі­зо­ва­ної кра­ї­ни.

Не­спри­я­тли­ві змі­ни в пе­ре­бі­гу основ­них де­мо­гра­фі­чних про­це­сів, а от­же, пев не збіль­ше­н­ня мас­шта­бів де­по­пу­ля­ції у 2014 р. – на по­ча­тку 2015 р. в Україні бу­ли очі­ку­ва­ни­ми з огля­ду на по­гір­ше­н­ня со­ці­аль­но еко­но­мі­чно­го ста­но­ви­ща і су­спіль­но по­лі­ти­чну не­ста­біль­ність у ці­ло­му. Го­стрий кон­флікт на Схо­ді Укра­ї­ни і зов­ні­шня агре­сія зу­мо­ви­ли збіль­ше­н­ня кількості на­силь­ни­цьких смер­тей се­ред як без­по­се­ре­дніх уча­сни­ків бо­йо­вих дій, так і мир­но­го на­се­ле­н­ня (згі­дно з до­по від­дю Управ­лі­н­ня Вер­хов­но­го ко­мі­са­ра ООН що­до ситуації з пра­ва­ми лю­ди­ни в Україні, вна­слі­док кон­флі­кту на Дон­ба­сі за пе­рі­од з се­ре­ди­ни кві­тня 2014 р. по 15 ли­сто­па­да 2016 р. за­ги­ну­ли 9733 осіб та 22720 осіб бу­ло по­ра­не­но **** ).

На жаль, де­мо­гра­фі­чна си­ту­а­ція в Україні ха­ра­кте­ри­зу­є­ться не лише ви­со­кою смер­тні­стю. За­го­стрен­ню де­мо­гра­фі­чної кри­зи та­кож спри­яв низь­кий рі­вень ді­то ро­дної активності на­се­ле­н­ня. Якщо до 1992 р. на­ро­джу­ва­ність в Україні пе­ре­ви щу­ва­ла смер­тність, то тіль­ки у 2002 р. лю­дей по­мер­ло на 364 тис. більше, ніж на ро­ди­ло­ся. Су­ча­сний стан на­ро­джу­ва­но­сті в кра­ї­ні є та­ким, що во­на всьо­го на 76% ком­пен­сує смер­тність, тоб­то не до­ся­гає по­трі­бно­го для від­тво­ре­н­ня на­се­ле­н­ня рів­ня. Не­зва­жа­ю­чи на те, що з 2003 р. на­ро­джу­ва­ність на­бу­ла тен­ден­ції до ста­бі­лі за­ції та не­зна­чно­го зро­ста­н­ня (у 2013 р. від­по­від­ний ко­е­фі­ці­єнт під­ви­щив­ся до 11,1 ***** ), во­на все ще є над­то низь­кою, че­рез що Укра­ї­на за цим по­ка­зни­ком по­сі­дає лише 203 тє мі­сце се­ред 224 кра­їн сві­ту ****** .

Втра­та Укра­ї­ною тра­ди­цій ба­га­то­ді­тно­сті при­зве­ла до то­го, що су­мар­ний по ка­зник на­ро­джу­ва­но­сті (тоб­то се­ре­дня кіль­кість ді­тей, на­ро­дже­них жін­кою про тя­гом усьо­го ре­про­ду­ктив­но­го пе­рі­о­ду її жи­т­тя) зни­зив­ся з 1,776 у 1991 р. до 1,506

* За да­ни­ми зві­ту ЦРУ, Укра­ї­на за кіль­кі­стю смер­тей по­сі­дає дру­ге мі­сце у сві­ті, по­сту­паю чись пер­ші­стю Пів­ден­ній Афри­ці і зна­чно ви­пе­ре­джа­ю­чи дер­жа­ви, де ве­ду­ться вій­сько­ві дії (Спи­сок кра­їн за рів­нем смер­тно­сті [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https:// uk.wikipedia.org wiki/спи­со­к_кра­ї­н_за­_рів­не­м_смер­тно­сті).

** Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни : Офі­цій­ний сайт [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.ukrstat.gov.ua.

*** European mortality database (HFA MDB). – Copenhagen : Regional Office for Europe WHO, 2008 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.euro.who.int/mortdb.

**** До­по­відь що­до ситуації з пра­ва­ми лю­ди­ни в Україні 16 сер­пня – 15 ли­сто­па­да 2016 р. – С. 12 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.ohchr.org/documents/countries/ua/ Uareport16th_ukr.pdf.

***** Під­ви­ще­н­ня на­ро­джу­ва­но­сті до­слі­дни­ки по­ясню­ють тим, що у ре­про­ду­ктив­ний пе­рі­од всту­пи­ло по­ко­лі­н­ня, на­ро­дже­не у 1980 ті ро­ки. Однак щой­но в цей пе­рі­од увій­дуть “ді­ти дев’я но­стих”, да­ний по­ка­зник зно­ву по­гір­ши­ться.

****** Спи­сок кра­їн за рів­нем на­ро­джу­ва­но­сті [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://uk.wikipedia.org.

у 2013 р., то­ді як для роз­ши­ре­но­го від­тво­ре­н­ня на­се­ле­н­ня не­об­хі­дно ма­ти 2,2–2,4 ди­ти­ни на 1 жін­ку. Па­ді­н­ня на­ро­джу­ва­но­сті (тоб­то по­пу­ля­цій­на кри­за), за спра ве­дли­вою дум­кою вче­них, є одні­єю з най­не­без­пе­чні­ших де­мо­гра­фі­чних про­блем; ще то­чні­ше її ви­зна­ча­ють як кри­зу жит­тє­зда­тно­сті на­ції, яка в Україні по­си­лю­єть ся низь­кою три­ва­лі­стю жи­т­тя та “ста­рі­н­ням” на­се­ле­н­ня.

За да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни, у 2009 р. се­ре­дня очі­ку­ва­на три­ва­лість жи­т­тя при на­ро­джен­ні ста­но­ви­ла 68,25 ро­ку, че­рез що Укра­ї­на по­сі­ла 150 те мі­сце се­ред 223 кра­їн сві­ту * . І, не­зва­жа­ю­чи на те, що за пе­рі­од 2008–2013 рр. цей по­ка­зник в Україні збіль­шив­ся на 3 ро­ки, укра­їн­ці все одно жи­вуть на 5–10 ро­ків мен­ше, ніж в Єв­ро­пі. Основ­ною при­чи­ною та­ко­го від­ста­ва­н­ня є над­зви­чай­но ви­со­кий рі­вень смер­тно­сті, осо­бли­во лю­дей пра­це­зда­тно­го ві­ку. Ни­ні на них при па­дає чверть усіх смер­тних ви­пад­ків.

Істо­тним де­мо­гра­фі­чним кри­те­рі­єм, що за­ле­жить від три­ва­ло­сті жи­т­тя та при ро­дно­го при­ро­сту на­се­ле­н­ня, є йо­го се­ре­дній вік, який в на­шій кра­ї­ні по­стій­но збіль­шу­є­ться. Та­ку ди­на­мі­ку зу­мов­ле­но стрім­ким па­ді­н­ням на­ро­джу­ва­но­сті ** та ви­со­ким рів­нем пе­ред­ча­сної смер­тно­сті. Як на­слі­док, на фо­ні най­ви­що­го в Єв­ро пей­сько­му ре­гіо­ні рів­ня при­ро­дно­го ско­ро­че­н­ня укра­їн­сько­го на­се­ле­н­ня, част ка осіб ві­ком від 65 ро­ків і стар­ших не­у­хиль­но зро­стає: з 12,3% у 1991 р. до 15,2% у 2013 р. Це більш як удві­чі пе­ре­ви­щує між­на­ро­дний кри­те­рій, який ви­зна­чає про­цес “ста­рі­н­ня” на­ції *** . І хо­ча да­ний де­мо­гра­фі­чний фе­но­мен має мі­сце не лише в Україні, а й в усьо­му сві­ті **** , при­чи­ни йо­го ви­ни­кне­н­ня в на­шій кра­ї­ні прин­ци­по во від­рі­зня­ю­ться від та­ких у Єв­ро­пі – основ­но­му ре­гіо­ні з ви­со­кою час­ткою лі­тніх лю­дей. На від­мі­ну від Укра­ї­ни, ста­рі­н­ня єв­ро­пей­ців – ре­зуль­тат до­ся­гну­тих ни­ми успі­хів у по­дов­жен­ні три­ва­ло­сті жи­т­тя та зни­жен­ні смер­тно­сті. Що ж сто­су­є­ться Укра­ї­ни, то вже ни­ні во­на на­ле­жить до кра­їн з ви­со­ким рів­нем ста­рі­н­ня на­се­ле­н­ня, і в май­бу­тньо­му на­шу дер­жа­ву очі­кує лише по­гли­бле­н­ня да­но­го про­це­су. За про гно­за­ми Ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії та со­ці­аль­них до­слі­джень НАН Укра­ї­ни, до по­ча­тку 2030 р. ко­жен че­твер­тий укра­ї­нець бу­де у ві­ці 60 ро­ків і стар­шо­му [4, с. 254].

При­ско­ре­не ста­рі­н­ня кра­ї­ни, яке від­бу­ва­є­ться на тлі три­ва­лої де­по­пу­ля­ції, є одним з тих де­мо­гра­фі­чних фа­кто­рів, який не лише зу­мов­лює про­бле­му з від­тво ре­н­ням укра­їн­сько­го на­се­ле­н­ня, а й при­зво­дить до ско­ро­че­н­ня чи­сель­но­сті та част ки еко­но­мі­чно актив­но­го кон­тин­ген­ту, зда­тно­го від­тво­рю­ва­ти і роз­ви­ва­ти ма­те­рі аль­ний та ін­те­ле­кту­аль­ний по­тен­ці­а­ли кра­ї­ни. Па­ді­н­ня чи­сель­но­сті на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни, яке три­ває, над­зви­чай­но за­го­стрює пи­та­н­ня фор­му­ва­н­ня та від­нов­лен ня люд­сько­го ка­пі­та­лу, зокре­ма ста­ну здо­ров’я на­ції, від рів­ня яко­го за­ле­жать ос нов­ні де­мо­гра­фі­чні по­ка­зни­ки смер­тно­сті, три­ва­ло­сті жи­т­тя то­що.

Здо­ров’я на­се­ле­н­ня ( ка­пі­тал здо­ров’я ) – не­від’єм­на і най­ва­жли­ві­ша скла­до­ва люд­сько­го ка­пі­та­лу, оскіль­ки: а) зни­же­н­ня за­хво­рю­ва­но­сті й смер­тно­сті збіль­шує про­ду­ктив­ний пе­рі­од жи­т­тя лю­ди­ни, тоб­то час фун­кціо­ну­ва­н­ня люд­сько­го ка­пі та­лу; б) стан фі­зи­чно­го та пси­хо­ло­гі­чно­го здо­ров’я лю­ди­ни ви­зна­чає ефе­ктив­ність

* Спи­сок кра­їн за очі­ку­ва­ною три­ва­лі­стю жи­т­тя [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://uk.wikipedia.org.

** В Україні за пе­рі­од 1991–2013 рр. кіль­кість ди­тя­чо­го на­се­ле­н­ня (від 0 до 17 ро­ків) ско­ро ти­ла­ся на 5,2 млн. осіб, а час­тка ці­єї ві­ко­вої гру­пи змен­ши­ла­ся на 8% – з 25,6% у 1991 р. до 17,6% у 2013 р. (Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни : Офі­цій­ний сайт [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре жим до­сту­пу : http://www.ukrstat.gov.ua).

*** Згі­дно з між­на­ро­дни­ми кри­те­рі­я­ми, на­се­ле­н­ня вва­жа­є­ться ста­рим, якщо час­тка в ньо му лю­дей ві­ком 65 ро­ків і стар­ших пе­ре­ви­щує 7%.

**** Згі­дно з де­мо­гра­фі­чни­ми про­гно­за­ми, ХХІ ст. бу­де “сто­лі­т­тям ста­рі­н­ня”.

фор­му­ва­н­ня, ви­ко­ри­ста­н­ня та роз­ви­тку всіх ін­ших йо­го скла­до­вих; в) здо­ров’я лю­дей як но­сі­їв пев­ної ге­не­ти­чної ін­фор­ма­ції зу­мов­лює якість люд­сько­го ка­пі­та лу на­сту­пних по­ко­лінь. Здо­ров’я – скла­дна, які­сно не­о­дно­рі­дна си­сте­ма від­кри то­го ти­пу, що ха­ра­кте­ри­зу­є­ться чи­слен­ни­ми озна­ка­ми, то­му во­но не мо­же бу­ти охо­пле­но лише одним ін­ди­ка­то­ром. Су­спіль­не здо­ров’я ви­зна­ча­є­ться су­ку­пні­стю по­ка­зни­ків, ви­ко­ри­сто­ву­ва­них са­ні­тар­ною ста­ти­сти­кою, а са­ме – ча­сто­тою ви ни­кне­н­ня чи про­я­ву в люд­ських по­пу­ля­ці­ях по­ру­шень здо­ров’я ін­ди­ві­дів. Іде­ться про по­ка­зни­ки за­хво­рю­ва­но­сті на­се­ле­н­ня (пер­вин­на за­хво­рю­ва­ність), по­ши­ре но­сті хво­роб (за­галь­на за­хво­рю­ва­ність), фі­зи­чний роз­ви­ток, ін­ва­лі­дність.

Ана­ліз су­ча­сно­го ста­ну здо­ров’я на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни, на жаль, свід­чить про йо­го вкрай низь­кий рі­вень, який дедалі по­гір­шу­є­ться. Так, за ста­ном здо­ров’я гро ма­дян Укра­ї­на по­сі­дає одне з най­ниж­чих рей­тин­го­вих місць у Єв­ро­пей­сько­му ре гіо­ні: за да­ни­ми агент­ства “Bloomberg” за 2013 р. – 99 те се­ред 145 оці­ню­ва­них кра­їн сві­ту (пі­сля кра­їн пост­ра­дян­сько­го про­сто­ру, та­ких як Гру­зія, Вір­ме­нія, Лат вія, Ли­тва, Та­джи­ки­стан, Узбе­ки­стан, Бє­ла­русь, Ро­сія) * . І це не­зва­жа­ю­чи на­віть на змен­ше­н­ня кількості за­ре­є­стро­ва­них ви­пад­ків упер­ше ви­яв­ле­них хво­роб. Дій­сно, за да­ни­ми офі­цій­ної ста­ти­сти­ки за 1991–2013 рр., пер­вин­на за­хво­рю ва­ність се­ред на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни зни­зи­ла­ся на 11,4%. Про­те та­кі змі­ни по­ка­зни­ка ще не свід­чать про по­кра­ще­н­ня ста­ну здо­ров’я укра­їн­сько­го на­ро­ду, оскіль­ки він ви­зна­чає лише кіль­кість звер­нень гро­ма­дян до лі­ку­валь­но про­фі­ла­кти­чних за­кла­дів, а то­му не на­дає пов­ної ін­фор­ма­ції про фа­кти­чне чи­сло ви­пад­ків пер­вин­ної за­хво рю­ва­но­сті. Тож у ситуації, ко­ли її по­зи­тив­на ди­на­мі­ка від­бу­ва­є­ться на фо­ні зро ста­ю­чої та вкрай ви­со­кої смер­тно­сті на­се­ле­н­ня, має мі­сце не­об’єктив­ність зна чень до­слі­джу­ва­но­го кри­те­рію. В Україні се­ред основ­них при­чин не­від­по­від­но­сті по­ка­зни­ка за­хво­рю­ва­но­сті на­се­ле­н­ня ре­аль­но­му ста­ну йо­го здо­ров’я на­зи­ва­ють: по­ши­ре­ність бі­дно­сті, низь­ку якість ме­ди­чної до­по­мо­ги та фі­зи­чну не­до­сту­пність ме­ди­чних по­слуг, осо­бли­во у сіль­ській мі­сце­во­сті ** .

Менш обме­же­ним за пов­но­тою да­них про за­хво­рю­ва­ність є по­ка­зник по­ши­ре но­сті хво­роб (кіль­кість ви­пад­ків за­хво­рю­вань, за­ре­є­стро­ва­них за пев­ний пе­рі­од ча­су), який від­обра­жає на­ко­пи­че­н­ня хро­ні­чної па­то­ло­гії, от­же, ха­ра­кте­ри­зує до­во­лі інер­цій­ні яви­ща, а то­му ви­сту­пає більш об’єктив­ним ін­ди­ка­то­ром втрат здо­ров’я на­се­ле­н­ня. Єв­ро­пей­ське ре­гіо­наль­не бю­ро Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ро в’я (ВООЗ) ви­зна­чає по­ши­ре­ність за­хво­рю­вань в Україні як украй ви­со­ку. Се­ред усьо­го на­се­ле­н­ня за­галь­на за­хво­рю­ва­ність у 2013 р. ста­но­ви­ла 83363,5 тис. ви­пад­ків (або 183730,5 на 100 тис. на­се­ле­н­ня), при­чо­му 80% всіх ви­пад­ків го­стрих та хро­ніч них за­хво­рю­вань при­па­дає на пра­це­зда­тне на­се­ле­н­ня. Про­тя­гом 1991–2011 рр. як аб­со­лю­тні, так і від­но­сні зна­че­н­ня по­ка­зни­ка ма­ли стій­ку тен­ден­цію до зро­ста­н­ня: за ці 20 ро­ків збіль­ше­н­ня ста­но­ви­ло, від­по­від­но, 58,4% і 79,9%. У 2012–2013 рр. за­фі­ксо­ва­но йо­го не­зна­чне (тро­хи більш як 1%) що­рі­чне зни­же­н­ня – з 185462,7 до 183730,5 ви­пад­ків на 100 тис. на­се­ле­н­ня. По­при це по­ло­ви­на до­ро­сло­го на­се­ле­н­ня ві­ком від 18 до 65 ро­ків, як і ра­ні­ше, стра­ждає на одне чи де­кіль­ка хро­ні­чних за

* Про Ре­ко­мен­да­ції пар­ла­мент­ських слу­хань на те­му: “Про ре­фор­му охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни” : По­ста­но­ва Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни від 21.04.2016 р. № 1338 VIII [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1338 19.

** За да­ни­ми ві­тчи­зня­них пра­во­за­хи­сних гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, у 2013 р. по­гір­ше­н­ня до­сту­пу до ква­лі­фі­ко­ва­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги для жи­те­лів сіль­ської мі­сце­во­сті ста­ло най­біль шим по­ру­ше­н­ням прав па­ці­єн­тів на до­сту­пну ме­ди­чну до­по­мо­гу та одним з най­ча­сті­ших по­ру шень прав лю­ди­ни в Україні в ці­ло­му [5].

хво­рю­вань. У стру­кту­рі за­галь­ної за­хво­рю­ва­но­сті тра­ди­цій­но (про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків) до­мі­ну­ють хво­ро­би си­сте­ми кро­во­обі­гу (31,5%), ор­га­нів ди­ха­н­ня (19,3%), ор­га­нів трав­ле­н­ня (9,7%) [6, с. 38].

У си­сте­мі ме­ди­ко ста­ти­сти­чної ін­фор­ма­ції, яка від­обра­жає зда­тність су­спіль ства до від­тво­ре­н­ня, по­ка­зни­ки ста­ну здо­ров’я ді­тей роз­гля­да­ю­ться як най­ва­жли­ві­ші кри­те­рії со­ці­аль­но­го бла­го­по­луч­чя на­ції. На жаль, в Україні у ситуації змен­ше­н­ня чи­сель­но­сті ди­тя­чо­го на­се­ле­н­ня (за ча­сів не­за­ле­жно­сті – на 40%) рів­ні за­хво­рю­ва но­сті й по­ши­ре­но­сті хво­роб за­ли­ша­ю­ться ста­біль­но ви­со­ки­ми: у 2013 р. – від­по­від но, 1394,4 і 1920,34 на 1000 ді­тей. Вже при на­ро­джен­ні у ко­жної сьо­мої ди­ти­ни кон ста­ту­ють від­хи­ле­н­ня у ста­ні здо­ров’я. Най­ви­щий рі­вень за­хво­рю­ва­но­сті спо­сте рі­га­є­ться у ді­тей ві­ком до 6 ро­ків (1545,44 на 1000 ді­тей да­ної гру­пи у 2013 р.), са­ме в той пе­рі­од, ко­ли, згі­дно з біо­ло­гі­чни­ми за­ко­на­ми, від­бу­ва­є­ться фор­му­ва­н­ня здо­ров’я лю­ди­ни на все її жи­т­тя. Уна­слі­док на­ко­пи­че­н­ня хро­ні­чних за­хво­рю­вань їх по­ши ре­ність з ві­ком ді­тей лише зро­стає (з 1780,24 – у ді­тей ві­ком 0–6 ро­ків до 21596 – у ді­тей під­лі­тків). Най­більш ін­тен­сив­ни­ми тем­па­ми це від­бу­ва­є­ться за кла­са­ми хво роб ен­до­крин­ної си­сте­ми (від 3,4 ра­за у 7–14 ро­ків до 5,8 ра­за у 15–17 ро­ків) та хво­роб кіс­тко­во м’язо­вої си­сте­ми (від­по­від­но, від 4,3 до 7,2 ра­за). У ці­ло­му струк ту­ру на­ве­де­них по­ка­зни­ків фор­му­ють пе­ре­ва­жно хво­ро­би ор­га­нів ди­ха­н­ня, трав ле­н­ня, ока та шкі­ри [6, с. 47–55].

Осо­бли­во по­гір­шу­є­ться здо­ров’я ді­тей в пе­рі­од їхньо­го на­вча­н­ня. Лише в по ча­тко­вій шко­лі в 10 ра­зів змен­шу­є­ться кіль­кість шко­ля­рів з І гру­пою здо­ров’я (“здо ро­ві”) при одно­ча­сно­му збіль­шен­ні з 30,2% до 49,4% чи­сла ді­тей з хро­ні­чни­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми. Схо­жі не­га­тив­ні тен­ден­ції відбуваються і в основ­ній шко­лі. За ро­ки не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни по­ка­зни­ки за­хво­рю­ва­но­сті та по­ши­ре­но­сті хво­роб у ді­тей під­лі­тко­во­го ві­ку зро­сли, від­по­від­но, у 1,6 та 1,9 ра­за. Крім то­го, шко­ля­рі ма­ють не­за­до­віль­ну фун­кціо­наль­ну при­сто­со­ва­ність до фі­зи­чних на­ван­та­жень при не­до­ста­тній тре­но­ва­но­сті та низь­ко­му рів­ні фун­кціо­наль­но­го ре­зер­ву сер­ця. Лише 30% ді­тей мо­жуть ви­ко­ну­ва­ти фі­зи­чні нор­ма­ти­ви без ри­зи­ку для сво­го здо­ров’я. Зро­стає се­ред ді­тей і кіль­кість тяж­ких за­хво­рю­вань, які ма­ють хро­ні­чний пе­ре­біг та при­зво­дять до ін­ва­лі­дно­сті й смер­ті. В Україні про­тя­гом ро­ку близь­ко 18 тис. ді­тей ста­ють ін­ва­лі­да­ми. Їх час­тка се­ред усьо­го ди­тя­чо­го на­се­ле­н­ня ся­гає 2–2,1%. Пе­ре­ва­жна більшість з них за­ли­ша­ю­ться ін­ва­лі­да­ми на все жи­т­тя (май­же 25% ін­ва­лі­дів ві­ком до 50 ро­ків – ін­ва­лі­ди з ди­тин­ства). Ста­ном на 1 ли­пня 2013 р. в Україні на­лі­чу­ва­ло­ся близь­ко 2,8 млн. ін­ва­лі­дів, з них 80% – осо­би пра­це­зда­тно­го ві­ку. При­чо­му їх чи­сель­ність що­ро­ку зро­стає: якщо у 2006 р. кіль­кість ін­ва­лі­дів ста­но­ви­ла 5,3% від усьо­го на­се­ле­н­ня кра­ї­ни, то у 2013 р. – вже 6,1%.

Ін­шою ва­жли­вою ме­ди­ко со­ці­аль­ною проблемою є он­ко­ло­гі­чна па­то­ло­гія. Що­дня в Україні за­хво­рю­ють на рак 450 осіб, з них по­над по­ло­ви­ну вми­ра­ють (за рік – близь­ко 90 тис. осіб, з яких 35% – лю­ди пра­це­зда­тно­го ві­ку). За­хво­рю­ва­ність на­се­ле­н­ня на зло­які­сні но­во­утво­ре­н­ня ста­біль­но зро­стає на 2,6–3% на рік і про дов­жує “мо­ло­ді­ти”. За тем­па­ми по­ши­ре­н­ня он­ко­ло­гії Укра­ї­на по­сі­дає дру­ге мі­сце в Єв­ро­пі.

Та­кож за­ли­ша­є­ться на­пру­же­ною епі­де­мі­чна си­ту­а­ція з Віл ін­фе­кці­єю, зро­стає ку­му­ля­тив­на кіль­кість Віл ін­фі­ко­ва­них і хво­рих на СНІД. За оцін­кою ВООЗ/ ЮНЕЙДС, Укра­ї­на за­ли­ша­є­ться ре­гіо­ном з ви­со­ким рів­нем по­ши­ре­н­ня ВІЛ. За тем­па­ми роз­ви­тку епі­де­мії Віл ін­фе­кції/сні­ду в Єв­ро­пі та сві­ті на­ша кра­ї­на є, від­по­від­но, дру­гою та п’ятою, по­сі­да­ю­чи 22 ге рей­тин­го­ве мі­сце се­ред 123 кра­їн сві­ту за оці­но­чною кіль­кі­стю лю­дей, які жи­вуть з ВІЛ. Не­зва­жа­ю­чи на те, що 2015 р.

був ви­зна­ний на між­на­ро­дно­му рів­ні ро­ком успі­шної бо­роть­би з ВІЛ, в Україні си­ту ація є скла­дною че­рез кри­ти­чно низь­кий до­ступ до лі­ку­ва­н­ня. З 218 тис. за­ре­є­стро ва­них Віл ін­фі­ко­ва­них лі­ку­ва­н­ня отри­му­ють лише 64 тис. осіб * .

Крім то­го, Укра­ї­на про­дов­жує за­йма­ти пер­ші мі­сця в Єв­ро­пі за тем­па­ми по ши­ре­н­ня ту­бер­ку­льо­зу. За офі­цій­ни­ми да­ни­ми, у 2015 р. за­галь­на кіль­кість хво­рих на ту­бер­ку­льоз в Україні ста­но­ви­ла 457 тис. осіб ** . За да­ни­ми ВООЗ, Укра­ї­на увій шла в трій­ку кра­їн Схі­дної Єв­ро­пи (Укра­ї­на, Ро­сія та Азер­бай­джан), де скла­лась осо­бли­во важ­ка си­ту­а­ція із за­хво­рю­ва­ні­стю на ту­бер­ку­льоз з мно­жин­ною лі­кар ською стій­кі­стю. Стрім­ко зро­стає і за­хво­рю­ва­ність на ві­ру­сні ге­па­ти­ти В і С, яка вже на­бу­ла ха­ра­кте­ру епі­де­мії, що мо­же ма­ти на­віть сер­йо­зні­ші на­слід­ки, ніж ВІЛ і ту­бер­ку­льоз.

Остан­нім ча­сом, уна­слі­док не­ефе­ктив­ної дер­жав­ної по­лі­ти­ки у сфе­рі за­без пе­че­н­ня са­ні­тар­но­го та епі­де­мі­чно­го бла­го­по­луч­чя на­се­ле­н­ня та кри­ти­чно низь ких рів­нів охо­пле­н­ня ди­тя­чо­го на­се­ле­н­ня про­фі­ла­кти­чни­ми ще­пле­н­ня­ми, ре­аль ною ста­ла за­гро­за ви­ни­кне­н­ня ін­фе­кцій, за­хво­рю­ва­ність на які бу­ла зве­де­на до поодиноких ви­пад­ків (ди­фте­рія, пра­вець та ін.) і до яких бу­ло вжи­то зна­чних зу силь у на­пря­мі їх елі­мі­на­ції (кір, по­ліо­мі­є­літ).

Одні­єю з основ­них при­чин, що не­га­тив­но впли­ває на якість ме­ди­чних по слуг *** і ре­зуль­та­тив­ність си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я на по­пу­ля­цій­но­му рів­ні, є не до­ста­тнє фі­нан­со­ве за­без­пе­че­н­ня. І хо­ча Укра­ї­на ви­тра­чає на охо­ро­ну здо­ров’я 7,8% сво­го ВВП (2013 р.), за об­ся­га­ми дер­жав­них ви­да­тків во­на зна­чно по­сту­па­є­ться біль­шо­сті кра­їн Єв­ро­пей­сько­го ре­гіо­ну **** . Дер­жав­ні ви­да­тки по­кри­ва­ють лише тро­хи більше по­ло­ви­ни (54,5% у 2013 р.) всіх ви­трат на охо­ро­ну здо­ров’я, то­ді як у ба­га­тьох єв­ро­пей­ських кра­ї­нах да­не дже­ре­ло є основ­ним і у стру­кту­рі фі­нан­со­во­го за­без­пе­че­н­ня га­лу­зі скла­дає по­над 74%. У роз­ра­хун­ку на ду­шу на­се­ле­н­ня рі­вень дер жав­них ви­да­тків на охо­ро­ну здо­ров’я в Україні ста­но­вить 155 дол. (для по­рів­ня­н­ня: у Швей­ца­рії – 9120 дол., Нор­ве­гії – 8987 дол., Ні­дер­лан­дах – 5995 дол., Ні­меч­чи­ні – 4875 дол., Іта­лії – 3436 дол., Сло­ве­нії – 2218 дол., Чехії – 1507 дол.) [6, с. 245–246].

Че­рез украй обме­же­не фі­нан­су­ва­н­ня га­лу­зі ко­штів ви­ста­чає лише на утри­ман ня пер­со­на­лу й опла­ту ко­му­наль­них по­слуг. Для лі­кар­ських за­со­бів, уста­тку­ва­н­ня та мо­дер­ні­за­ції ін­фра­стру­кту­ри за­ли­ша­є­ться мі­зер­на їх час­тка. Гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни зму­ше­ні за вла­сні ко­шти ку­пу­ва­ти всі не­об­хі­дні для сво­го лі­ку­ва­н­ня ме­ди­чні за­со би, що по­си­лює еко­но­мі­чну не­до­сту­пність ме­ди­чних по­слуг для пе­ре­ва­жної ча­сти ни на­се­ле­н­ня. От­же, слід кон­ста­ту­ва­ти зна­чне по­гір­ше­н­ня ста­ну фі­зи­чно­го, ду­хов но­го та со­ці­аль­но­го до­бро­бу­ту для аб­со­лю­тної біль­шо­сті на­се­ле­н­ня. На­ве­де­ні по ка­зни­ки пе­ре­ко­ну­ють, що на­ціо­наль­на си­сте­ма охо­ро­ни здо­ров’я є да­ле­кою від гу­ма­но­цен­три­чної спря­мо­ва­но­сті та ефе­ктив­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня в про­це­сі від­тво ре­н­ня та на­гро­ма­дже­н­ня ка­пі­та­лу здо­ров’я укра­їн­ської на­ції – основ­но­го ре­зуль­та тив­но­го по­ка­зни­ка про­філь­ної га­лу­зі та го­лов­ної скла­до­вої люд­сько­го ка­пі­та­лу.

* Про Ре­ко­мен­да­ції пар­ла­мент­ських слу­хань на те­му: “Про ре­фор­му охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни” : По­ста­но­ва Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни від 21.04.2016 р. № 1338 VIII [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1338 19.

** За екс­пер­тни­ми оцін­ка­ми, чи­сло укра­їн­ців, хво­рих на ту­бер­ку­льоз, мо­же ся­га­ти 1 млн. осіб. За да­ни­ми опи­ту­ва­н­ня агент­ства IFAK (2013 р.), по­над 87% на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни не за­до во­ле­ні які­стю ме­ди­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня. **** Про Ре­ко­мен­да­ції пар­ла­мент­ських слу­хань на те­му: “Про ре­фор­му охо­ро­ни здо ров’я Укра­ї­ни” : По­ста­но­ва Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни від 21.04.2016 р. № 1338 VIII [Еле­ктрон ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1338 19.

На­сту­пною, не менш ва­жли­вою ком­по­нен­тою остан­ньо­го є зна­н­ня ( ка­пі­тал знань ), які ще на по­ча­тку 1980 х ро­ків ста­ли спри­йма­тись як без­по­се­ре­дня ви­роб ни­ча си­ла. Сьо­го­дні, в умо­вах стрім­ко­го роз­ви­тку те­хні­чно­го про­гре­су та жорст кої кон­ку­рен­ції, зна­н­ня яв­ля­ють со­бою ін­фор­ма­цію, яка має пра­кти­чну цін­ність і слу­жить для отри­ма­н­ня ви­со­ких еко­но­мі­чних ре­зуль­та­тів. По пер­ше, во­ни ле­жать в осно­ві про­це­су ство­ре­н­ня до­да­ної вар­то­сті (оскіль­ки на­віть най­про­сті­ша фор­ма ви­ро­бни­цтва ви­ма­гає спе­ці­аль­них знань); по дру­ге, ком­пе­тен­тність пра­ців­ни­ків, ство­рю­ва­на і під­три­му­ва­на зна­н­ня­ми, за­без­пе­чує нор­маль­ний хід про­це­су ви­роб ни­цтва; по тре­тє, зна­н­ня є ба­зою для ге­не­ра­ції на­у­ко­во те­хно­ло­гі­чних ідей, по в’яза­них з удо­ско­на­ле­н­ням існу­ю­чих і ство­ре­н­ням но­вих про­ду­ктів та по­слуг, які дозволяють роз­ши­рю­ва­ти ві­до­мі рин­ки та фор­му­ва­ти но­ві; і на­ре­шті, по че­твер те, но­ві зна­н­ня за­без­пе­чу­ють зро­ста­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­чих і управ­лін ських про­це­сів, до­зво­ля­ю­чи під­ви­щу­ва­ти про­ду­ктив­ність пра­ці та за­без­пе­чу­ва­ти опти­мі­за­цію ви­трат. Та­ким чи­ном, “зна­н­ня ста­ють го­лов­ним, а не про­сто одним з ви­дів ре­сур­сів, що ство­рю­ють но­ві ру­шій­ні си­ли со­ці­аль­но­го й еко­но­мі­чно­го роз ви­тку” [7, с. 61].

Про­цес здо­бу­т­тя, роз­ши­ре­н­ня і онов­ле­н­ня знань лю­ди­ною, її ін­те­ле­кту­аль ний і про­фе­сій­ний роз­ви­ток, а та­кож пра­кти­чна під­го­тов­ка відбуваються в за­кла дах осві­ти. У спадок не­за­ле­жна Укра­ї­на отри­ма­ла до­сить роз­ви­ну­ту си­сте­му осві ти і про­фе­сій­ної під­го­тов­ки, яка за ба­га­тьма по­ка­зни­ка­ми від­по­від­а­ла стан­дар­там про­від­них кра­їн сві­ту. Про­те не­га­тив­ні со­ці­аль­но еко­но­мі­чні яви­ща в пер­ші ро­ки не­за­ле­жно­сті при­зве­ли до пев­них руй­нів­них тен­ден­цій у си­сте­мі фор­му­ва­н­ня ви со­ко­осві­че­но­го люд­сько­го по­тен­ці­а­лу в Україні. Пе­ре­д­усім, це бу­ло ви­кли­ка­но не­ба­че­ним ско­ро­че­н­ням (до 4,9% ВВП) дер­жав­но­го фі­нан­су­ва­н­ня осві­тньої сфе ри у се­ре­ди­ні 1990 х ро­ків і, від­по­від­но, по­гір­ше­н­ням яко­сті осві­ти, змен­ше­н­ням мо­жли­во­стей збі­дні­ло­го на­се­ле­н­ня її здо­бу­ти [8, с. 168–169].

По­чи­на­ю­чи з 2000 р. об­ся­ги фі­нан­су­ва­н­ня осві­ти де­що зро­сли, про­те все ще за­ли­ша­ю­ться не­до­ста­тні­ми з огля­ду на осо­бли­ву ва­жли­вість ці­єї сфе­ри і гли­би­ну про­блем, що на­ко­пи­чи­ли­ся в ній за остан­ні ро­ки. Бю­дже­тні ви­да­тки на осві­ту у 2013 р. збіль­ши­ли­ся до 7,3% ВВП, але за весь цей пе­рі­од так і не до­ся­гли 10% ВВП – рів­ня, за­де­кла­ро­ва­но­го у п. 2 ст. 61 За­ко­ну Укра­ї­ни “Про осві­ту” .

Не­зва­жа­ю­чи на те, що осві­тній се­ктор є стра­те­гі­чно ва­жли­вою сфе­рою су­спіль­ства і дер­жа­ви, яка за­без­пе­чує роз­ви­ток люд­сько­го ка­пі­та­лу, за пи­то­мою ва­гою ін­ве­сти­цій у ньо­го Укра­ї­на по­мі­тно від­стає від роз­ви­ну­тих кра­їн сві­ту, де ви­да­тки на по­тре­би ці­єї га­лу­зі ста­нов­лять 12% ВВП у Ні­меч­чи­ні та 15% у США. Це вка­зує на зна­чне не­до­фі­нан­су­ва­н­ня да­ної сфе­ри. Одні­єю з при­чин та­ко­го став ле­н­ня є хи­бне уяв­ле­н­ня про не­про­ду­ктив­ну при­ро­ду ка­пі­та­ло­вкла­день, що в ре зуль­та­ті при­зво­дить до не­зба­лан­со­ва­но­сті еко­но­мі­чно­го та со­ці­аль­но­го роз­ви­тку.

По­ча­тко­ве фор­му­ва­н­ня люд­сько­го ка­пі­та­лу від­бу­ва­є­ться зав­дя­ки шкіль­ній осві­ті, яка ви­сту­пає на­сам­пе­ред ін­те­ле­кту­аль­ною скла­до­вою люд­сько­го ка­пі­та­лу і в подаль­шо­му, на ета­пі про­фе­сій­но те­хні­чної та ви­щої осві­ти, до­по­ма­гає які­сно му сприйня­т­тю но­вих знань, умінь та на­ви­чок. У зве­де­но­му рі­чно­му осві­тньо­му бю­дже­ті най­біль­ша (42,3% у 2014 р.) час­тка ко­штів при­па­да­ла на се­ре­дню осві ту, де дедалі го­стрі­шою по­стає про­бле­ма ефе­ктив­но­сті їх ви­ко­ри­ста­н­ня. У цьо­му

** * Про осві­ту : За­кон Укра­ї­ни від 23.05.1991 р. № 1060 ХІІ [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060 12. ** Основ­ним дже­ре­лом фі­нан­су­ва­н­ня осві­ти є дер­жав­ний бю­джет (у 2012 р. йо­го час­тка ста­но­ви­ла 85%).

се­кто­рі в 1990–2013 рр. від­бу­ло­ся дра­ма­ти­чне па­ді­н­ня як кіль­кі­сних, так і які­сних по­ка­зни­ків: на 11,6% ско­ро­ти­ла­ся кіль­кість за­галь­но­осві­тніх за­кла­дів; з тих, що за­ли­ши­лись і фун­кціо­ну­ва­ли у 2013/14 на­вчаль­но­му ро­ці, в ава­рій­но­му ста­ні пе­ре бу­ва­ли 1%, або 191 на­вчаль­ний за­клад, по­тре­бу­ва­ли ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту – 8%, або 1510 шкіл, не ма­ли цен­траль­но­го опа­ле­н­ня 1600 шкіл та во­до­по­ста­ча­н­ня – 1651 шко­ла; на 42% ско­ро­ти­ла­ся чи­сель­ність учнів [9, с. 24].

Че­рез ра­ди­каль­не па­ді­н­ня со­ці­аль­но­го ста­ту­су вчи­те­ля, зу­мов­ле­не низь­ким рів­нем до­хо­дів, мі­зер­ною пен­сі­єю, про­фе­сій­ною не­сво­бо­дою, що ста­ли озна­ка­ми ці­єї про­фе­сії, ві­дбув­ся від­плив ква­лі­фі­ко­ва­них ка­дрів та пов’яза­не з ним за­галь­не по­гір­ше­н­ня про­фе­сій­но­го рів­ня ви­кла­да­чів. Так, у 2014 р. се­ре­дня за­ро­бі­тна пла­та шкіль­но­го вчи­те­ля до­рів­ню­ва­ла 2542 грн., що є ниж­чим за се­ре­дній рі­вень зар пла­ти в про­ми­сло­во­сті та кра­ї­ні, від­по­від­но, на 37% і 27%.

Па­ді­н­ня пре­сти­жу про­фе­сії та га­не­бні со­ці­аль­ні “стан­дар­ти” при­зве­ли до зу бо­жі­н­ня вчи­те­лів, обме­жи­ли при­плив мо­ло­дих мо­ти­во­ва­них ви­кла­да­чів і, вре­шті решт, при­ско­ри­ли подаль­ше ста­рі­н­ня вчи­тель­сько­го кон­тин­ген­ту. За да­ни­ми уря ду, у 2013 р. 80 тис. учи­те­лів (а це близь­ко 17%) бу­ли пен­сій­но­го ві­ку, не­зва­жа­ю­чи на те, що лише за рік пе­да­го­гі­чні ВНЗ кра­ї­ни ви­пу­сти­ли 50533 ди­пло­мо­ва­них фа­хів­ців. Че­рез украй низь­кий со­ці­аль­ний ста­тус пе­да­го­гі­чних про­фе­сій більшість ви­пу­скни­ків про­філь­них ВНЗ не йдуть пра­цю­ва­ти за фа­хом. За умо­ви збе­ре­же­н­ня та­кої тен­ден­ції че­рез п’ять ро­ків пе­да­го­гі­чний пер­со­нал шкіл мо­же “по­ста­рі­ти” що­най­мен­ше на 10% [9, с. 27].

Що­до яко­сті осві­ти, то се­ре­дня шко­ла Укра­ї­ни, на жаль, не за­без­пе­чує сво­їм ви­хо­ван­цям рів­ня знань, ви­зна­че­но­го Дер­жав­ним стан­дар­том осві­ти. Та­кі вис нов­ки отри­ма­но на під­ста­ві да­них Офі­цій­но­го зві­ту про про­ве­де­н­ня зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня (ЗНО) уч­бо­вих до­ся­гнень ви­пу­скни­ків за­галь­но­осві­тніх на­вчаль­них за­кла­дів (ін­ша си­сте­ма мо­ні­то­рин­гу яко­сті се­ре­дньої осві­ти в Україні пра­кти­чно від­су­тня [9, с. 30]).

Крім то­го, ана­ліз ре­зуль­та­тів під­сум­ко­во­го те­сту­ва­н­ня в ди­на­мі­ці за 2009– 2013 рр. про­де­мон­стру­вав не­рів­ний до­ступ до які­сної осві­ти ви­пу­скни­ків сіль­ських та мі­ських шкіл, то­ді як Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни га­ран­то­ва­не пра­во кож но­го гро­ма­дя­ни­на на її без­опла­тне здо­бу­т­тя. В умо­вах, ко­ли час­тка ко­штів до мо­го­спо­дарств у фі­нан­су­ван­ні осві­ти не­у­хиль­но зро­стає, да­на про­бле­ма ще більше за­го­стрю­є­ться че­рез со­ці­аль­не та май­но­ве роз­ша­ру­ва­н­ня су­спіль­ства. Як на­слі­док, у ма­со­во­му ви­мі­рі пов­на за­галь­на се­ре­дня осві­та втра­чає свої які­сні ха­ра­кте­ри­сти­ки і дедалі силь­ні­ше від­стає від ви­мог ви­щої шко­ли, де фор­му­є­ться си­сте­ма про­фе­сій­них знань, ком­пе­тен­цій, на­ви­чок – основ­них ін­те­ле­кту­аль­них акти­вів як ін­ди­ві­ду­аль­но­го, так і на­ціо­наль­но­го люд­сько­го ка­пі­та­лу.

Ви­ща осві­та – за­вер­шаль­на лан­ка тра­ди­цій­ної си­сте­ми на­вча­н­ня, яка ви­сту пає ви­рі­шаль­ним фа­кто­ром ін­но­ва­цій­но­го по­штов­ху і те­хно­ло­гі­чно­го про­ри­ву. Во­на від­по­від­ає за стан осві­че­но­сті су­спіль­ства, йо­го зда­тність до роз­ви­тку та са мов­до­ско­на­ле­н­ня. Су­ча­сний ри­нок по­слуг ви­щої осві­ти в Україні ре­пре­зен­ту­ють ви­щі на­вчаль­ні за­кла­ди I–IV рів­нів акре­ди­та­ції. У 2013 р. в Україні на­лі­чу­ва­лось і фун­кціо­ну­ва­ло 803 ВНЗ, з яких 478 (або 59,5%) – І–ІІ та 325 – ІІІ–ІV рів­нів акре ди­та­ції. Це є на 24,5% мен­шим, ніж у 2006 р., ко­ли бу­ло за­фі­ксо­ва­но їх ма­кси маль­ну кіль­кість – 1064 ВНЗ. По­чи­на­ю­чи з 1996 р., чи­сель­ність ВНЗ І–ІІ рів­нів

* Згі­дно з чин­ним за­ко­но­дав­ством, се­ре­дня зар­пла­та вчи­те­лів має бу­ти не ниж­чою за се ре­дню за­ро­бі­тну пла­ту в про­ми­сло­во­сті.

акре­ди­та­ції змен­шу­ва­ла­ся (за 1996–2013 рр. – май­же на 40%), а ме­ре­жа ВНЗ ІІІ–ІV рів­нів акре­ди­та­ції – збіль­шу­ва­ла­ся (за 1996–2008 рр. – на 28,8%). Лише за 2009–2013 рр. кіль­кість остан­ніх ста­бі­лі­зу­ва­ла­ся й за­ли­ша­є­ться пра­кти­чно не­змін­ною.

Та­кі тен­ден­ції в кіль­кі­сних по­ка­зни­ках ВНЗ бу­ли зу­мов­ле­ні за­галь­ною чи сель­ні­стю сту­ден­тів, яка про­тя­гом 1996–2007 рр. ста­біль­но зро­ста­ла (у ці­ло­му на 79%) і у 2007 р. до­ся­гла сво­го най­ви­що­го зна­че­н­ня – 2813,8 тис. осіб. (Вступ у сту­дент­ський вік ве­ли­ко­го за чи­сель­ні­стю по­ко­лі­н­ня на­ро­дже­них у се­ре­ди­ні 1980 х ро­ків спри­чи­нив справ­жній “бум” від­кри­т­тя но­вих уні­вер­си­те­тів, ко­ле­джів, збіль­ше­н­ня кількості фа­куль­те­тів і ка­федр та при­йо­му абі­ту­рі­єн­тів). Однак, по­чи на­ю­чи з 2008 р., да­ний по­ка­зник що­ро­ку зни­жу­вав­ся (в се­ре­дньо­му на 5%), що бу­ло на­слід­ком де­мо­гра­фі­чної кри­зи.

У стру­кту­рі сту­дент­сько­го кон­тин­ген­ту з се­ре­ди­ни 1990 х ро­ків до­мі­ну­ва­ла част ка тих, хто на­вчав­ся у ВНЗ ІІІ–ІV рів­нів акре­ди­та­ції (на них при­па­да­ло близь­ко 85% від за­галь­ної кількості сту­ден­тів). У 2013 р. їх чи­сель­ність у 5,2 ра­за пе­ре­ви­щу ва­ла ко­гор­ту мо­ло­ді, яка здо­бу­ва­ла осві­ту в за­кла­дах І–ІІ рів­нів акре­ди­та­ції * . У ре зуль­та­ті кіль­кість осіб з пов­ною ви­щою осві­тою в кра­ї­ні ста­біль­но зро­ста­ла. Лише за 2002–2011 рр. цей кон­тин­гент збіль­шив­ся на 2 млн. осіб ** . Стрім­кою по­зи­тив­ною ди­на­мі­кою ха­ра­кте­ри­зу­вав­ся чи­стий по­ка­зник охо­пле­н­ня ви­щою осві­тою осіб ві­ком від 17 до 22 ро­ків: у 2013 р. він ся­гнув 46,1% про­ти 31,5% у 2005 р. За ва­ло­вим ко­е­фі ці­єн­том охо­пле­н­ня ви­щою осві­тою (час­ткою тих, хто на­вча­є­ться в си­сте­мі ви­щої осві­ти, від­но­сно 5 рі­чної ві­ко­вої ка­те­го­рії на­се­ле­н­ня пі­сля за­вер­ше­н­ня се­ре­дньої осві­ти) на­ша кра­ї­на у 2015 р. по­сі­ла 10 те мі­сце у сві­ті (по­ка­зник ста­но­вив 76%). От­же, для Укра­ї­ни, як і для всьо­го про­гре­сив­но­го сві­ту, ха­ра­ктер­ною є тен­ден­ція роз­ши­ре­н­ня мас­шта­бів ви­щої осві­ти. Однак, якщо за кор­до­ном осві­че­ність на­се ле­н­ня зу­мов­ле­на по­тре­ба­ми со­ці­аль­но еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку, то у нас про­цес “ма­со­фі­ка­ції” ви­щої осві­ти має свої спе­ци­фі­чні про­я­ви, які не­об­хі­дно ана­лі­зу­ва­ти.

Най­більш го­строю і ва­жли­вою проблемою си­сте­ми на­ціо­наль­ної ви­щої осві ти є її фі­нан­со­ве за­без­пе­че­н­ня. Хо­ча остан­нім ча­сом (2012–2013 рр.) в Україні на ви­щу осві­ту ви­ді­ля­ло­ся при­бли­зно 2% ВВП, че­рез низь­кий роз­мір остан­ньо­го аб со­лю­тний об­сяг фі­нан­су­ва­н­ня га­лу­зі за­ли­шав­ся не­зрів­нян­но мен­шим за ана­ло­гіч ний по­ка­зник у роз­ви­ну­тих кра­ї­нах. Крім то­го, си­ту­а­цію від­чу­тно по­гір­шу­ють за галь­ні тен­ден­ції, що відбуваються в на­ціо­наль­ній еко­но­мі­ці, зокре­ма істо­тне зде шев­ле­н­ня грив­ні. От­же, для вра­ху­ва­н­ня мас­шта­бів фі­нан­со­во­го за­без­пе­че­н­ня га­лу­зі об­чи­слю­ють су­му ви­трат, яка при­па­дає на одно­го сту­ден­та в кра­ї­ні. За цим по­каз ни­ком (при йо­го пе­ре­ра­хун­ку на до­ла­ри) оче­ви­дним є зна­чне від­ста­ва­н­ня Украї ни від кра­їн ОЕСР та ЄС. У нас дер­жав­ні ви­да­тки на одно­го сту­ден­та ста­нов­лять тро­хи більше 600 дол., то­ді як у за­хі­дних кра­ї­нах – 3800–6200 дол. [10, с. 64].

По­при по­ши­ре­не уяв­ле­н­ня про те, що ви­ща осві­та за кор­до­ном є пла­тною, в Україні час­тка її фі­нан­су­ва­н­ня з при­ва­тних дже­рел є на­ба­га­то ви­щою, ніж у роз

* Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни : Офі­цій­ний сайт [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.ukrstat.gov.ua.

** Однак за час­ткою осіб, що ма­ють ви­щу осві­ту, Укра­ї­на не вхо­дить до пе­ре­лі­ку без­за­сте ре­жних лі­де­рів. За да­ни­ми до­слі­дже­н­ня 2013 р. кра­їн ОЕСР (об’єд­нує 34 кра­ї­ни сві­ту, більшість з яких є кра­ї­на­ми з ви­со­ки­ми до­хо­да­ми гро­ма­дян та ін­де­ксом роз­ви­тку люд­сько­го по­тен­ці­а­лу), до пер­шої десятки кра­їн з най­біль­шою час­ткою осіб з ви­щою осві­тою вві­йшли: Ка­на­да (51%), Ізра­їль (46%), Япо­нія (45%), США (42%), Но­ва Зе­лан­дія (41%), Пів­ден­на Ко­рея (40%), Ве­ли­ко бри­та­нія (38%), Фін­лян­дія (38%), Ав­стра­лія (38%), Ір­лан­дія (37%) (The Most Educated Countries in the Word / Edu active.com. – 2013. – 21.09 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https:// oecdcentre.hse.ru/nletter1.8).

ви­ну­тих кра­ї­нах. Так, за ра­ху­нок бю­дже­тних ко­штів в Україні на­вча­ю­ться менш як 40% сту­ден­тів, во­дно­час для кра­їн Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу за­галь­ною тен­ден­ці­єю є зна­чний рі­вень фі­нан­су­ва­н­ня осві­ти са­ме з дер­жав­но­го бю­дже­ту. На­при­клад, у Ні­меч­чи­ні та Фран­ції він ста­но­вить 80–90%. (На­яв­ність від­чу­тних по­зи­тив­них зов­ні­шніх ефе­ктів осві­ти по­яснює, чо­му в про­гре­сив­них кра­ї­нах пре­ва­лює ідея ви­щої осві­ти як су­спіль­но­го бла­га та не­об­хі­дно­сті її дер­жав­но­го фі­нан­су­ва­н­ня * ).

Що­до Укра­ї­ни, то основ­ні ін­ди­ка­то­ри, які ха­ра­кте­ри­зу­ють рі­вень дер­жав­но­го фі­нан­су­ва­н­ня ви­щої осві­ти (час­тка ви­да­тків на цю сфе­ру в про­цен­тах до зве­де­но­го бю­дже­ту і до бю­дже­тних за­галь­них ви­да­тків на осві­ту), ма­ли най­ви­щий рі­вень ще у 2009 р. Про­тя­гом на­сту­пних п’яти ро­ків від­бу­ва­ло­ся від­чу­тне зни­же­н­ня цих по­каз ни­ків, які у 2014 р. до­ся­гли сво­їх мі­ні­маль­них зна­чень: бю­дже­тні ви­да­тки на ви­щу осві­ту ста­но­ви­ли 1,8% ВВП; час­тка ви­да­тків на ви­щу осві­ту у зве­де­но­му бю­дже­ті ско­ро­ти­ла­ся з 6,8% у 2009 р. до 5,4% у 2014 р.; пи­то­ма ва­га ви­да­тків на ви­щу осві­ту в осві­тньо­му бю­дже­ті змен­ши­ла­ся з 31,4% до 28,5% за 2009–2014 рр. [12, с. 788].

От­же, то­ді як у всьо­му про­гре­сив­но­му сві­ті зна­че­н­ня осві­ти зро­стає, оскіль­ки во­на не тіль­ки за­без­пе­чує роз­ви­ток ін­те­ле­кту­аль­но­го по­тен­ці­а­лу на­ції, а й ви­сту­пає най­ва­жли­ві­шим (пра­кти­чно єди­ним) фа­кто­ром, що пе­ре­шко­джає тен­ден­ці­ям де гра­да­ції, в Україні основ­ний ін­сти­ту­цій­ний ін­ве­стор га­лу­зі – дер­жа­ва – з ко­жним ро­ком дедалі більше ско­ро­чує і без то­го мі­зер­ні об­ся­ги фі­нан­су­ва­н­ня. Так, з 2010 р. при­пи­не­но дер­жав­не фі­нан­су­ва­н­ня ко­му­наль­них ви­трат ВНЗ; обме­же­ним є ста­жу ва­н­ня за кор­до­ном на­у­ко­во пе­да­го­гі­чно­го пер­со­на­лу у про­від­них осві­тніх цен­трах за дер­жав­ний кошт; май­же же­бра­цькою є за­ро­бі­тна пла­та ви­кла­да­чів; бра­кує ко­штів на збе­ре­же­н­ня та роз­ви­ток ма­те­рі­аль­но те­хні­чної та на­вчаль­но ла­бо­ра­тор­ної ба­зи, сту­пінь спра­цьо­ва­но­сті якої пе­ре­ви­щує 60%; не вті­ле­ною за­ли­ша­є­ться на­да­на до слі­дни­цьким ВНЗ мо­жли­вість фі­нан­су­ва­н­ня вла­сних до­слі­джень і роз­ро­бок за ко­шти дер­жав­но­го бю­дже­ту; то­що [13]. Та­ким чи­ном, ціл­ком пра­во­мір­но кон­ста­ту­ва­ти, що укра­їн­ський уні­вер­си­тет­ський се­ктор не одер­жує на­ле­жної під­трим­ки з бо­ку дер­жа­ви, че­рез що бю­джет ви­щої осві­ти, який фор­му­є­ться за за­ли­шко­вим прин­ци пом, яв­ляє со­бою бю­джет ви­жи­ва­н­ня, а не роз­ви­тку.

Не­до­ста­тні об­ся­ги бю­дже­тно­го фі­нан­су­ва­н­ня зу­мов­лю­ють не­об­хі­дність по шу­ку до­да­тко­вих дже­рел за­лу­че­н­ня фі­нан­со­вих ре­сур­сів. В умо­вах де­мо­гра­фі­чної кри­зи, мі­гра­ції мо­ло­ді, її орі­єн­та­ції на на­вча­н­ня за кор­до­ном ** , що відбуваються на фо­ні до­сить роз­га­лу­же­ної за­галь­но­на­ціо­наль­ної ме­ре­жі ВНЗ, за­го­стрю­є­ться бо­роть­ба за абі­ту­рі­єн­та. У скла­дній фі­нан­со­вій ситуації ВНЗ пра­гнуть збе­рег­ти і при­мно­жи­ти кіль­кість сту­ден­тів, на­сам­пе­ред – пла­тної фор­ми на­вча­н­ня. В ре зуль­та­ті сту­ден­ти кон­тра­ктни­ки пе­ре­тво­рю­ю­ться на основ­не дже­ре­ло фі­нан­су ва­н­ня, а за­кла­ди, на­ма­га­ю­чись збе­рег­ти про­фе­сор­сько ви­кла­да­цький склад, ма те­рі­аль­ну та на­вчаль­но ме­то­ди­чну ба­зу, ру­ха­ю­ться в на­пря­мі дедалі біль­шої ко мер­ці­а­лі­за­ції сво­єї ді­яль­но­сті. Як на­слі­док, че­рез тру­дно­щі з на­бо­ром сту­ден­тів зни­жу­ю­ться ви­мо­ги до їхньо­го рів­ня під­го­тов­ки, а ра­зом з ни­ми і якість осві­ти та вну­трі­шні ака­де­мі­чні стан­дар­ти. Орі­єн­ту­ю­чись на ма­кси­мі­за­цію на­бо­ру сту­ден­тів,

Роз­ра­хун­ки, про­ве­де­ні за­ру­бі­жни­ми вче­ни­ми, до­ве­ли, що вне­сок осві­ти у при­ріст ВНП ся­гає май­же 30% [11, с. 26]. То­му в усіх роз­ви­ну­тих кра­ї­нах, по­чи­на­ю­чи з 1970 х ро­ків, по­си­лю ва­ли­ся роль та зна­че­н­ня осві­ти і про­фе­сій­ної під­го­тов­ки в си­сте­мі на­ціо­наль­них прі­о­ри­те­тів. Зав­дя­ки збіль­шен­ню час­тки ви­трат на осві­ту у скла­ді на­ціо­наль­но­го до­хо­ду цих кра­їн да­на сфе ра пе­ре­йшла на які­сно но­вий рі­вень ма­те­рі­аль­но­го і ка­дро­во­го за­без­пе­че­н­ня.

** Тіль­ки в Поль­щі за де­кіль­ка остан­ніх ро­ків чи­сель­ність укра­їн­ських сту­ден­тів зро­сла більш як у 5 ра­зів і вже пе­ре­ви­щує 10 тис. осіб, а це по­над тре­ти­ну всьо­го іно­зем­но­го сту­дент сько­го по­тен­ці­а­лу да­ної кра­ї­ни [14, с. 73].

ВНЗ про­по­ну­ють абі­ту­рі­єн­там здо­бу­ти осві­ту за “по­пу­ляр­ни­ми” спе­ці­аль­но­стя ми, не вра­хо­ву­ю­чи ре­аль­них по­треб укра­їн­сько­го ринку пра­ці. Вна­слі­док цьо­го га­лу­зе­ва стру­кту­ра під­го­тов­ки фа­хів­ців в Україні за­знає дедалі силь­ні­шої де­фор ма­ції, че­рез що збіль­шу­є­ться час­тка ви­пу­скни­ків, які пра­цю­ють не за спе­ці­аль ні­стю (в то­му чи­слі там, де ви­ща осві­та не по­трі­бна), зро­стає рі­вень без­ро­бі­т­тя се­ред ди­пло­мо­ва­ної мо­ло­ді.

Та­ким чи­ном, очі­ку­ва­н­ня від­да­чі від ви­щої осві­ти (як то: зро­ста­н­ня май­бу­тніх до­хо­дів; гі­дні умо­ви жи­т­тя і ро­бо­ти, со­ці­аль­ний пре­стиж, кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги на ринку пра­ці) не справ­джу­ю­ться. При­чо­му вкрай низь­кий ефект від ін­ве­сти­цій в осві­ту має не лише окре­мий ви­пу­скник ВНЗ. В Україні та­кий йо­го рі­вень при­та ман­ний пра­кти­чно всьо­му су­спіль­но­му про­шар­ку лю­дей ро­зу­мо­вої пра­ці. (Свід­че­н­ням то­го є під­три­му­ва­ний дер­жа­вою при­ни­зли­вий ста­тус у ма­те­рі­аль­но му від­но­шен­ні ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків, у то­му чи­слі со­ці­аль­но зна­чу щих про­фе­сій – ви­хо­ва­те­ля, вчи­те­ля, ви­кла­да­ча, на­у­ков­ця, осо­би­стий при­клад яких для їхніх учнів слу­гує мо­гу­тнім фа­кто­ром фор­му­ва­н­ня на­вчаль­ної мо­ти­ва­ції).

У свою чер­гу, від­су­тність еко­но­мі­чної ви­го­ди (і, на­сам­пе­ред, у ви­гля­ді зро ста­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­них до­хо­дів) при­гні­чує прагнення ін­ди­ві­да на­ко­пи­чу­ва­ти знан ня * . Са­ме то­му зна­чна ча­сти­на мо­ло­ді втра­чає сти­му­ли до які­сно­го на­вча­н­ня і пра­гне лише отри­ма­ти ди­плом як фор­маль­ний атри­бут сво­го ста­ту­су. Але, як відо мо, ні­який, на­віть най­ви­щий, рі­вень зді­бно­стей не мо­же за­без­пе­чи­ти ве­ли­ких успі­хів у на­вчан­ні за від­су­тно­сті по­зи­тив­ної до ньо­го мо­ти­ва­ції. То­му за на­яв­но­сті великої кількості на­вчаль­них за­кла­дів та мас­шта­бно­го охо­пле­н­ня мо­ло­ді ви­щою осві­тою кіль­кість по справ­жньо­му осві­че­них лю­дей та ком­пе­тен­тних спе­ці­а­лі­стів у на­шій кра­ї­ні не­у­хиль­но па­дає. При цьо­му на су­ча­сно­му ета­пі роз­ви­тку, ко­ли основ­ний зміст го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті по­ля­гає у ство­рен­ні, по­ши­рен­ні та ви ко­ри­стан­ні знань, втра­ти в осві­тній сфе­рі мо­жуть ма­ти більш гло­баль­ні на­слід­ки. Йде­ться про де­фор­ма­цію куль­тур­них та цін­ні­сних ха­ра­кте­ри­стик су­спіль­ства, стрім­кі про­це­си де­ін­ду­стрі­а­лі­за­ції, спро­ще­н­ня стру­кту­ри на­ціо­наль­ної еко­но­мі ки, оста­то­чне її пе­ре­тво­ре­н­ня на аграр­но си­ро­вин­ний при­да­ток, зро­ста­н­ня за ле­жно­сті від те­хно­ло­гі­чно роз­ви­ну­тих кра­їн, про­гра­шні по­зи­ції в між­на­ро­дній кон­ку­рен­ції то­що.

Спи­сок ви­ко­ри­ста­ної лі­те­ра­ту­ри

1. Ата­ман­чук Г.В. Те­о­рия го­су­дар­ствен­но­го управ­ле­ния : уче­бник. – М. : Оме га л, 2010. – 525 с.

2. Притуляк Н.М. Іден­ти­фі­ка­ція люд­сько­го ка­пі­та­лу в су­ча­сній еко­но­мі­чній на­у­ці // Еко­но­мі­ка Укра­ї­ни. – 2014. – № 7. – С. 27–38.

3. Мызин А.Л., Та­тар­кин А.И. Мо­де­ли­ро­ва­ние со­сто­я­ния на­ци­о­наль­но­го бо гат­ства ре­ги­о­нов Рос­сии // Эко­но­ми­ка ре­ги­о­на. – 2013. – № 4. – С. 53–63.

4. Че­пе­лев­ська Л.А., Ящен­ко Ю.Б., Кон­дра­тюк Н.Ю., Се­ме­нюк О.А. Стан де мо­гра­фі­чної ситуації в Україні: про­бле­ми та шля­хи їх ви­рі­ше­н­ня // Укра­ї­на. Здо ров’я на­ції. – 2012. – № 3 (23). – С. 251–255.

5. Пра­ва лю­ди­ни в Україні – 2013 : До­по­відь пра­во­за­хи­сних ор­га­ні­за­цій ; [за ред. Є.Ю. За­ха­ро­ва] / Укра­їн­ська Гель­сін­ська спіл­ка з прав лю­ди­ни. – Хар­ків : Пра­ва лю­ди­ни, 2014. – 456 с.

На дію фа­кто­ра еко­но­мі­чної до­ціль­но­сті вкла­день у роз­ви­ток зді­бно­стей лю­ди­ни вка­зу ють су­ча­сні до­слі­дни­ки люд­сько­го ка­пі­та­лу, які спо­від­у­ють еко­но­мі­чний під­хід в об­грун­ту­ван­ні по­ве­дін­ки ін­ди­ві­да.

6. Що­рі­чна до­по­відь про стан здо­ров’я на­се­ле­н­ня, са­ні­тар­но епі­де­мі­чну си ту­а­цію та ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни. 2013 рік. ; [за ред. О.С. Му­сія] / МОЗ Укра­ї­ни, ДУ “Ін­сти­тут стра­те­гі­чних до­слі­джень МОЗ Укра­ї­ни”. – К., 2014. – 438 с. 7. Дру­кер П. Эф­фе­ктив­ное управ­ле­ние. – М. : ГРАНД, 2001. – 451с. 8. Люд­ський роз­ви­ток в Україні: можливості та на­пря­ми со­ці­аль­них ін­ве­сти­цій : кол. на­ук. ана­літ. мо­ногр. ; [за ред. Е.М. Лі­ба­но­вої]. – К. : Ін т де­мо­гра­фії та со­ці аль­них до­слі­джень НАН Укра­ї­ни; Держ­ком­стат Укра­ї­ни, 2006. – 356 с.

9. Ка­сья­нов Г. Осві­тня си­сте­ма Укра­ї­ни 1990–2014 : ана­літ. огляд / Бла­го­дій­ний фонд “Ін­сти­тут роз­ви­тку осві­ти”. – К. : ТАКСОН, 2015. – 52 с.

10. Ва­хо­вич І.М., Іщук Л.І., Пи­ріг С.О. Стан і про­бле­ми ви­щої осві­ти в Україні // Акту­аль­ні про­бле­ми еко­но­мі­ки. – 2014. – № 1 (151). – С. 63–69.

11. На­за­ро­ва Г.В., Гав­ка­ло­ва Н.Л., Мар­ко­ва Н.С. Фор­му­ва­н­ня та роз­ви­ток люд­сько­го ка­пі­та­лу кор­по­ра­тив­них під­при­ємств : на­ук. вид. – Хар­ків : ХНЕУ, 2006. – 240 с.

12. Бі­лі­нець М.Ю. Фі­нан­су­ва­н­ня ви­щої осві­ти в Україні: су­ча­сні тен­ден­ції, про бле­ми та пер­спе­кти­ви // Гло­баль­ні та на­ціо­наль­ні про­бле­ми еко­но­мі­ки. – 2015. – Вип. 4. – С. 787–790.

13. Шев­чен­ко Л.С. Фі­нан­су­ва­н­ня ви­щої осві­ти: ди­вер­си­фі­ка­ція дже­рел // Тео рія і пра­кти­ка пра­во­знав­ства. – 2013. – Вип. 2 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://nbuv.gov.ua/ujrn/tipp_2013_2_44.

14. Ка­ле­нюк І.С., Ку­клін О.В., Ям­ко­вий В.А. Су­ча­сні ри­зи­ки роз­ви­тку ви­щої осві­ти в Україні // Еко­но­мі­ка Укра­ї­ни. – 2015. – № 2. – С. 70–83.

References

1. Atamanchuk G.V. Teoriya Gosudarstvennogo Upravleniya [Theory of Public Administration]. Moscow, Omega L, 2010 [in Russian].

2. Prytulyak N.M. Identyfikatsiya lyuds’koho kapitalu v suchasnii ekonomichnii nautsi [Identification of the human capital in the modern economic science]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine , 2014, No. 7, pp. 27–38 [in Ukrainian].

3. Myzin A.L., Tatarkin A.I. Modelirovanie sostoyaniya natsional’nogo bogatstva regionov Rossii [The modelling of national wealth of the Russia’s regions]. Ekonomika regiona – Economy of a region , 2013, No. 4, pp. 53–63 [in Russian].

4. Chepelevs’ka L.A., Yashchenko YU.B., Kondratyuk N.YU., Semenyuk O.A. Stan demografichnoi sytuatsii v Ukraini: problemy ta shlyakhy ikh vyrishennya [Demographic status in Ukraine: problems and ways of their decision]. Ukraina. Zdorov’ya natsii – Ukraine – Health of the Nation , 2012, No. 3 (23), pp. 251–255 [in Ukrainian].

5. Prava Lyudyny v Ukraini – 2013. Dopovid’ Pravozakhysnykh Orhanizatsii. Ukrains’ka Hel’sins’ka Spilka z Prav Lyudyny [Human Rights in Ukraine – 2013. Report of Human Rights Organizations. Ukrainian Helsinki Human Rights Union]. E.YU. Zakharov (Ed.). Kharkiv, Human Rights, 2014 [in Ukrainian].

6. Shchorichna Dopovid’ pro Stan Zdorov’ya Naselennya, Sanitarno epidemichnu Sytuatsiyu ta Rezul’taty Diyal’nosti Systemy Okhorony Zdorov’ya Ukrainy. 2013. MOZ Ukrainy, DU “Instytut stratehichnykh doslidzhen’ MOZ Ukrainy” [Annual Report on the State of Health of the Population, Sanitary and Epidemiological Situation and Results of Health Care System of Ukraine. 2013. Ministry of Health of Ukraine, SI “Institute for Strategic Studies of the Ministry of Health of Ukraine”]. O.S. Musii (Ed.). Kyiv, 2014 [in Ukrainian].

7. Druker P. Effektivnoe Upravlenie [Effective Management]. Moscow, GRAND, 2001 [in Russian].

8. Lyuds’kyi Rozvytok v Ukraini: Mozhlyvosti ta Napryamy Sotsial’nykh Investytsii. [Human Development in Ukraine: Opportunities and Directions of Social Investments]. E.M. Libanova (Ed.). Kyiv, Institute of Demography and Social Studies of the NAS of Ukraine; State Statistics Committee of Ukraine, 2006 [in Ukrainian].

9. Kas’yanov G. Osvitnya Systema Ukrainy 1990–2014. Blahodiinyi fond “Instytut rozvytku osvity” [Educational System of Ukraine 1990–2014. Charitable Foundation “Institute for Educational Development”]. Kyiv, TAKSON, 2015 [in Ukrainian].

10. Vahovych I.M., Ishchuk L.I., Pyrih S.A. Stan i problemy vyshchoi osvity v Ukraini [State and problems of higher education in Ukraine]. Aktual’ni problemy ekonomiky – Actual problems of economics , 2014, No. 1 (151), pp. 63–69 [in Ukrainian].

11. Nazarova G.V., Gavkalova N.L., Markova N.S. Formuvannya ta Rozvytok Lyuds’koho Kapitalu Korporatyvnykh Pidpryemstv [Formation and Development of Human Capital of Corporate Enterprises]. Kharkiv, PH of KHNUE, 2006 [in Ukrainian].

12. Bilinets’ M.YU. Finansuvannya vyshchoi osvity v Ukraini: suchasni tendentsii, problemy ta perspektyvy [Financing higher education in Ukraine: current trends, challenges and prospects]. Global’ni ta natsional’ni problemy ekonomiky – Global and National Problems of Economics , 2015, Iss. 4, pp. 787–790 [in Ukrainian].

13. Shevchenko L.S. Finansuvannya vyshchoi osvity: dyversyfikatsiya dzherel [The financing of the higher education: the diversification of sources]. Teoriya i praktyka pravoznavstva – Theory and practice of jurisprudence , 2013, Iss. 2, available at: http:// nbuv.gov.ua/ujrn/tipp_2013_2_44 [in Ukrainian].

14. Kalenу­uk I.S., Kuklin O.V., Yamkovyi V.A. Suchasni ryzyky rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini [Modern risks of the development of higher education in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine , 2015, No. 2, pp. 70–83 [in Ukrainian].

За­кін­че­н­ня статті – в на­сту­пно­му но­ме­рі жур­на­лу. Ста­т­тя на­ді­йшла до ре­да­кції 14 бе­ре­зня 2017 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.