KINDZERS’KYI Yu. V.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents - Yu. V. KINDZERS’KYI, Doctor of Econ. Sci., Leading Researcher, Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine (Kyiv)

– Deindustrialization and its determinants in the world and in Ukraine

Attention is focused on disclosing the determinants of deindustrialization in developed countries and in Ukraine, on its forms, sources and results for society under different economic and technological conditions for its development. Limitations of traditional resource approach to identify these determinants for the inversion type of Ukraine’s economy are shown and institutional and structural approach, according to which their emergence and interdependence of manifestation are presented in the institutional context, is proposed. The recommendations to incorporate determinants outlined when determining the directions of the national economy development are proposed. Keywords: deindustrialization, “industrial renaissance”, social regress, proprietary rights, public administration, impoverishing development, external dependence.

Упро­довж остан­ньої чвер­ті сто­лі­т­тя у про­ми­сло­во­му се­кто­рі Укра­ї­ни ско­ро ти­ли­ся ви­пуск і зайня­тість, де­гра­ду­ва­ли те­хно­ло­гі­чна, ви­ро­бни­ча та ор­га­ні­за­цій на стру­кту­ри. За кри­те­рі­я­ми ЮНІДО це ха­ра­кте­ри­зу­є­ться як де­ін­ду­стрі­а­лі­за­ція. Ра­зом з на­шою дер­жа­вою від неї по­тер­па­ють роз­ви­ну­ті кра­ї­ни За­хо­ду і кра­ї­ни з пе­ре­хі­дною економікою. Про­те для них ви­то­ки і, від­по­від­но, ре­зуль­та­ти де­ін­дуст рі­а­лі­за­ції різні. То­му ме­та статті по­ля­гає у з’ясу­ван­ні основ­них де­тер­мі­нант * , які

© Кіндзерський Юрій Ві­кто­ро­вич (Kindzers’kyi Yurii Viktorovych), 2017; e mail: vkpp@ukr.net.

* Де­тер­мі­нан­ти (від ла­ти­ни “determinaus, determinautis” – “ви­зна­чаль­ний”) – фа­кто­ри, що справ­ля­ють до­мі­ну­ю­чий, ви­зна­чаль­ний або основ­ний вплив на еко­но­мі­чні (або будь які ін­ші. – Ю.В.К. ) про­це­си, яви­ща, від­но­си­ни у су­спіль­стві то­що [1, с. 87]. Ко­жна з ві­до­мих на сьо­го­дні тео рій еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку опе­рує сво­їм на­бо­ром де­тер­мі­нант, які йо­го ви­зна­ча­ють. Більш де

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.