МЕТОДОЛОГІЯ КОМ­ПЛЕ­КСНОЇ ОЦІН­КИ ВІД­КРИ­ТО­СТІ РИН­КІВ БАН­КІВ­СЬКИХ І СТРА­ХО­ВИХ ПО­СЛУГ УКРА­Ї­НИ *

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Фінанси. Податки. Кредит -

Л. В. Ш ІРІ Н ЯН, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, зав­ка­фе­дрою фі­нан­сів Нав­чаль­но на­у­ко­во­го ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ки і управління На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту хар­чо­вих те­хно­ло­гій, А. С. Ш ІРІ Н ЯН,

до­цент, до­ктор фі­зи­ко ма­те­ма­ти­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Нав­чаль­но на­у­ко­во­го цен­тру НАН Укра­ї­ни, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Про­блем­ної на­у­ко­во до­слі­дної ла­бо­ра­то­рії На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту хар­чо­вих те­хно­ло­гій (Ки­їв)

Ро­з­гля­ну­то ді­яль­ність бан­ків і стра­хо­ви­ків з іно­зем­ним ка­пі­та­лом на рин­ках фі­нан­со­вих по­слуг Укра­ї­ни. За­про­по­но­ва­но ме­то­до­ло­гію ком­пле­ксної оцін­ки від­кри­то­сті рин­ку. Роз# ро­бле­но кла­си­фі­ка­цію ти­пів рин­ків за кри­те­рі­єм від­кри­то­сті на осно­ві ві­до­мих еко­но­міч# них нор­ма­ти­вів і мо­де­лей явищ у при­ро­дни­чих на­у­ках. Уза­галь­не­но під­хід за до­по­мо­гою ін­те­граль­но­го по­ка­зни­ка від­кри­то­сті рин­ку. По­ка­за­но, що рин­ки бан­ків­сько­го і стра­хо­во# го се­кто­рів Укра­ї­ни є від­кри­ти­ми: бан­ків­ський ри­нок є від­кри­тим і за­ле­жним, а стра­хо# вий – від­кри­тим, опти­маль­ним із збе­ре­же­н­ням на­ціо­наль­них пе­ре­ваг і во­дно­час екс# пор­то­о­рі­єн­то­ва­ним. Клю­чо­ві сло­ва: від­кри­тість рин­ку, ри­нок фі­нан­со­вих по­слуг, бан­ки і стра­хо­ви­ки з іно# зем­ним ка­пі­та­лом, кри­те­рій від­кри­то­сті, ін­те­граль­ний по­ка­зник від­кри­то­сті.

L. V. S H I R I N Y A N, Professor, Doctor of Econ. Sci., Head of the Chair of Finances, Educational and Research Institute of Economics and Management, National University of Food Technologies, A. S. S H I R I N Y A N, Associate Professor, Ph. D., Doctor of Phys. & Math. Sci., Senior Researcher, Educational and Research Center of the NAS of Ukraine, Principal Researcher, Research Laboratory of the National University of Food Technologies (Kyiv)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.