ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - 12 (673) Проблеми Освіти -

УДК 141.2: 37.013.73 В. Л. О С Е Ц Ь К И Й, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри еко­но­мі­чної те­о­рії, ма­кро і мі­кро­еко­но­мі­ки Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, І. Л. Т А Т О М И Р, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, до­цент ка­фе­дри те­о­ре­ти­чної та при­кла­дної еко­но­мі­ки Дро­го­би­цько­го дер­жав­но­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.