РОЛЬ МА­СО­ВИХ ВІД­КРИ­ТИХ ОНЛАЙН КУРСІВ У СУ­ЧА­СНО­МУ “ОСВІ­ТНЬО­МУ ЛАНД­ША­ФТІ”

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - 12 (673) Проблеми Освіти -

По­ка­за­но, яку роль ві­ді­гра­ють ма­со­ві від­кри­ті онлайн кур­си в ор­га­ні­за­ції си­сте­ми дис тан­цій­но­го на­вча­н­ня. Да­но оцін­ку то­по­вим сві­то­вим ре­сур­сам у сфе­рі онлайн освіти. Об­грун­то­ва­но ін­ди­ка­то­ри оці­ню­ва­н­ня яко­сті та ефе­ктив­но­сті ма­со­вих від­кри­тих онлайн курсів, що сто­су­ю­ться за­вер­ше­но­сті кур­су, ка­те­го­рії осіб, які від­ві­ду­ють онлайн плат фор­ми, та рів­ня від­кри­то­сті й до­сту­пно­сті кур­су. Ви­зна­че­но шля­хи фі­нан­со­во­го утри ма­н­ня біль­шо­сті впли­во­вих осві­тніх пла­тформ і за­про­по­но­ва­но за­хо­ди, які спри­я­ти­муть швид­шо­му до­лу­чен­ню на­ціо­наль­них осві­тніх уста­нов до мі­жна­ро­дної пра­кти­ки по­пу­ля ри­за­ції еле­ктрон­но­го фор­ма­ту на­вча­н­ня.

Клю­чо­ві сло­ва: ма­со­вий від­кри­тий онлайн курс, осві­тній стар­тап, на­вчаль­ний хаб, мо­не­ти­за­ція освіти.

V. L. O S E T S ’ K Y I, Doctor of Econ. Sci., Professor of the Department of Economic Theory, Macro and Microeconomics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, I. L. T A T O M Y R, Cand. of Econ. Sci., Associate Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.