Зміст жур­на­лу за 2017 рік

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст -

Зміст жур­на­лу “Еко­но­мі­ка Укра­ї­ни за 2017 рік

№ Стор. FAUX J. – U.S. trade policy – time to start over ................................................. 5 6 4 АРТЬОМОВА Т. І. – Гло­баль­не еко­но­мі­чне лі­дер­ство у кон­текс­ті

цін­ні­сно­го ана­лі­зу ..................................................................................... 5 6 123 БІЛОРУС О. Г. – Ін­тро­вер­тний гео­еко­но­мі­чний роз­во­рот США та йо­го

по­тен­ці­аль­ні гло­баль­ні на­слід­ки .............................................................. 5 6 67 ГЕ­ЄЦЬ В. М. – Чо­му зно­ву на­став час по­чи­на­ти спо­ча­тку? ......................... 5 6 31 ГРИ­ЦЕН­КО А. А. – Ло­гі­ко істо­ри­чні за­са­ди кар­ди­наль­них

еко­но­мі­чних змін і пе­ре­хо­ду до ре­кон­стру­ктив­но­го роз­ви­тку ............... 5 6 39 ЄФИМЕНКО Т. І. – Ре­фор­му­ва­н­ня та уні­фі­ка­ція ін­фор­ма­цій­но­го

про­сто­ру ді­ло­вої актив­но­сті ..................................................................... 5 6 78 ЄЩЕНКО П. С. – Укра­ї­ні – змі­ну мо­де­лі со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня .. 1 3 КОЛОДКО ГЖЕГОЖ В. – Еко­но­мі­ка і політика кон­вер­сії зло­то­го на єв­ро .. 8 3 КО­РА­БЛІН С. О. – Нео­лі­бе­раль­ний мейн­стрім: ко­ли Аме­ри­ка про­ти ........ 5 6 90 НЕБРАТ В. В. – Істо­ри­чний ви­мір трен­дів зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної

по­лі­ти­ки .................................................................................................... 5 6 151 ОСТАШКО Т. О. – Про­те­кціо­нізм у тор­го­вель­ній по­лі­ти­ці США:

ви­снов­ки для Укра­ї­ни ............................................................................... 5 6 136 СІДЕНКО В. Р. – Важ­кі ди­ле­ми онов­ле­н­ня гло­баль­ної ін­сти­ту­цій­ної

ар­хі­те­кто­ні­ки ............................................................................................ 4 3 СІДЕНКО В. Р. – Но­ва тор­го­вель­на політика США: гло­баль­ний ан­тракт ... 5 6 58 ФОКС Дж. – Тор­го­вель­на політика США – час по­ча­ти спо­ча­тку ................ 5 6 16 ЯРЕМЕНКО О. Л. – Гло­баль­ні дис­ба­лан­си та но­вий про­те­кціо­нізм:

ін­сти­ту­цій­на гі­по­те­за ................................................................................ 5 6 106

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

ГЕ­ЄЦЬ В. М. – Осо­бли­во­сті вза­є­мозв’яз­ку еко­но­мі­чних та по­лі­ти­чних транс­фор­ма­цій на шля­ху до ре­кон­стру­ктив­но­го роз­ви­тку еко­но­мі­ки Укра­ї­ни ...................................................................................................... 10 3 ЗВЄРЯКОВ М. І. – Гло­ба­лі­за­ція і де­ін­ду­стрі­а­лі­за­ція: зміст, су­пе­ре­чно­сті

та спосо­би їх розв’яза­н­ня ......................................................................... 11 3 ЗВЄРЯКОВ М. І. – Гло­ба­лі­за­ція і де­ін­ду­стрі­а­лі­за­ція: зміст, су­пе­ре­чно­сті

та спосо­би їх розв’яза­н­ня ......................................................................... 12 3 КО­РА­БЛІН С. О. – Ва­шинг­тон­ський кон­сен­сус: то­ді та те­пер ..................... 11 17 ОНИЩЕНКО В. П. – Соціальні пе­ред­умо­ви еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку

Укра­ї­ни ...................................................................................................... 9 19 ТА­РА­СЕ­ВИЧ В. М. – Чверть сто­лі­т­тя не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни: акту­аль­ні

кон­текс­ти та ім­пе­ра­ти­ви со­ці­аль­но еко­но­мі­чних ре­форм ..................... 7 3 ТА­РА­СЕ­ВИЧ В. М. – Чверть сто­лі­т­тя не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни: акту­аль­ні

кон­текс­ти та ім­пе­ра­ти­ви со­ці­аль­но еко­но­мі­чних ре­форм ..................... 8 14 ХУАНГ СЯОЮН – До­слі­дже­н­ня шля­хів роз­ви­тку “стра­те­гії газ’юа­ня” ....... 11 33

ПРОБЛЕМИ ЕКО­НО­МІ­ЧНОЇ ТЕ­О­РІЇ

КРЕДІСОВ А. І. – Те­о­ре­ти­чні під­хо­ди до до­слі­дже­н­ня ета­пів роз­ви­тку рин­ко­вої еко­но­мі­ки .................................................................................. 9 3

ПРО­МИ­СЛО­ВА ПОЛІТИКА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗ­ВИ­ТОК

ВИ­ШНЕВ­СЬКИЙ В. П., КНЯЗЄВ С. І. – Смарт про­ми­сло­вість: пер­спе­кти­ви і проблеми ........................................................................... 7 22

УПРАВЛІННЯ ЕКО­НО­МІ­КОЮ: ТЕОРІЯ І ПРА­КТИ­КА

АМО­ША О. І., ЧЕРЕВАТСЬКИЙ Д. Ю., ПЕТРОВА І. П. – Що­до кла­си­фі­ка­ції дер­жав­но при­ва­тно­го пар­тнер­ства у сфе­рі ву­гле­ви­до­бу­ва­н­ня ..................................................................................... 10 18

БЕЗГІН К. С. – Ім­пле­мен­та­ція не­лі­ній­ної па­ра­ди­гми ін­но­ва­цій­но­го

ме­не­джмен­ту ............................................................................................. 9 59 БУЛАНА О. О. – Дер­жав­на до­по­мо­га ві­тчи­зня­ним суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня та її транс­фор­ма­ція в рам­ках Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС .................................................................................. 1 18 ГРИНЮК І. М. – Мо­дель управління де­бі­тор­ською за­бор­го­ва­ні­стю ........... 2 37 КАСИЧ А. О. – Мо­дер­ні­за­цій­ні про­це­си в Укра­ї­ні в кон­текс­ті сві­то­во­го

до­сві­ду ....................................................................................................... 9 38 КІНДЗЕРСЬКИЙ Ю. В. – Де­ін­ду­стрі­а­лі­за­ція та її де­тер­мі­нан­ти у сві­ті

та в Укра­ї­ні ................................................................................................ 11 48 КІ­СТЕР­СЬКИЙ Л. Л., ЛИПОВА Т. В. – Де­цен­тра­лі­за­ція управління

між­на­ро­дни­ми ре­сур­са­ми для еко­но­мі­чних ре­форм .............................. 2 24 ОБУХОВ Є. В. – Оцін­ка ком­пле­ксно­го ви­ко­ри­ста­н­ня во­дних ре­сур­сів

Ка­хов­сько­го во­до­схо­ви­ща за 60 ро­ків екс­плу­а­та­ції ................................ 1 31 ПЛЕСКАЧ В. Л., ЗАТОНАЦЬКА Т. Г., ОЛЕКСЮК Л. В. – Проблеми

роз­ви­тку еле­ктрон­ної ко­мер­ції в Укра­ї­ні ................................................. 11 73 ХАРАЗІШВІЛІ Ю. М. – Сві­тло і тінь еко­но­мі­ки Укра­ї­ни: ре­зер­ви

зро­ста­н­ня та мо­дер­ні­за­ції ......................................................................... 4 22 ХАРАЗІШВІЛІ Ю. М., ЛЯ­ШЕН­КО В. І. – Проблеми оцін­ки та ін­те­граль­ні ін­де­кси ста­ло­го роз­ви­тку про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни з по­зи­цій еко­но­мі­чної без­пе­ки ................................................................ 2 3

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

ГРИНЮК І. М. – Стра­те­гії управління обо­ро­тним ка­пі­та­лом та дже­ре­ла­ми йо­го фі­нан­су­ва­н­ня (на при­кла­ді на­фто­га­зо­вих під­при­ємств Укра­ї­ни) ............................................................................... 8 47 ЄФИМЕНКО Т. І. – Кон­це­пту­аль­ні за­са­ди подаль­шо­го роз­ви­тку

си­сте­ми управління дер­жав­ни­ми фі­нан­са­ми .......................................... 3 3 ЄФИМЕНКО Т. І. – Роз­ви­ток ін­сти­ту­цій­них засад взаємодії фіскальної

та мо­не­тар­ної політик Укра­ї­ни ................................................................ 12 13 ЗВЄРЯКОВ М. І., ЖЕРДЕЦЬКА Л. В. – Бан­ків­ський та ре­аль­ний се­кто­ри еко­но­мі­ки Укра­ї­ни: оцін­ка вза­є­мозв’яз­ків і де­тер­мі­нант роз­ви­тку .................................................................................................... 10 31 КЛИМЕНКО О. В. – Стій­кість і ста­біль­ність рин­ків не­бан­ків­ських

фі­нан­со­вих по­слуг Укра­ї­ни ...................................................................... 7 49 ПОГОРЄЛОВ В. С. – Ор­га­ні­за­ція між­бю­дже­тних від­но­син в умо­вах

фіскальної де­цен­тра­лі­за­ції ....................................................................... 7 64 РЯБІНІНА Л. М. – Проблеми те­о­ре­ти­чної об­грун­то­ва­но­сті ря­ду ви­зна­чень у за­ко­но­дав­чих та нор­ма­тив­них до­ку­мен­тах з бан­ків­ни­цтва .......................................................................................... 7 38 ШІРІНЯН Л. В., ШІРІНЯН А. С. – Методологія ком­пле­ксної оцін­ки

від­кри­то­сті рин­ків бан­ків­ських і стра­хо­вих по­слуг Укра­ї­ни ................... 12 34

ПРОБЛЕМИ ДЕР­ЖАВ­НО­ГО УПРАВЛІННЯ

БУТКО М. П. – Бі­фур­ка­цій­ний стан дер­жа­во­твор­чо­го ядра Укра­ї­ни в умо­вах ре­а­лі­за­ції єв­ро­ін­те­гра­цій­но­го кур­су .......................................... 10 49

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗ­ВИ­ТКУ І ДЕ­ЦЕН­ТРА­ЛІ­ЗА­ЦІЇ

АМО­ША О. І., САЛОМАТІНА Л. М. – Інноваційний роз­ви­ток

про­ми­сло­вих під­при­ємств у ре­гіо­нах: проблеми та пер­спе­кти­ви ........... 3 20 БОЙЧЕНКО Е. Б., РОГОЗЯН Ю. С. – Кон­це­пту­аль­ний під­хід

до про­ве­де­н­ня мо­ні­то­рин­гу між­ре­гіо­наль­но­го спів­ро­бі­тни­цтва ............ 3 49 ГРЕЧАНА С. І., ПОПОВА І. А. – Роз­ви­ток транс­порт­них зв’яз­ків

у між­ре­гіо­наль­но­му спів­ро­бі­тни­цтві ........................................................ 4 56

ГРЕЧАНА С. І., РОГОЗЯН Ю. С. – Кар­то­гра­фі­чний ме­тод у за­без­пе­чен­ні роз­ви­тку та спів­пра­ці об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад ....................................................................................................... 10 65 КОЛОМІЄЦЬ І. Ф., ПЕЛЕХАТИЙ А. О. – Те­о­ре­ти­ко пра­кти­чні

аспе­кти фор­му­ва­н­ня об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад в Укра­ї­ні ....... 4 46 КРАВЦІВ В. С., СТОРОНЯНСЬКА І. З., ЖУК П. В. – Ре­фор­му­ва­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної осно­ви мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в кон­текс­ті йо­го фі­нан­со­вої спро­мо­жно­сті ......................................................................... 1 41 ЯКУБОВСЬКИЙ М. М., СОЛДАК М. О. – Ре­гіо­наль­ні осо­бли­во­сті

роз­ви­тку про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни ............................................................. 3 35

ПИ­ТА­Н­НЯ РОЗ­ВИ­ТКУ АПК

ГУБЕНІ Ю. Е., КОВЕРКО Ю. А., ОЛІЩУК П. О. – Роз­ви­ток

осо­би­стих се­лян­ських го­спо­дарств в умо­вах ін­сти­ту­ціо­наль­них змін ... 3 59 КОЛОДІЙЧУК В. А., ЯЦІВ І. Б. – Пер­спе­кти­ви роз­ви­тку зер­но­про­ду­кто­во­го під­ком­пле­ксу АПК Укра­ї­ни в умо­вах уні­фі­ка­ції між­на­ро­дних ло­гі­сти­чних стан­дар­тів ....................................................... 7 74 ЧЕХОВА І. В., ЧЕХОВ С. А., ШКУРКО М. П. – Ві­тчи­зня­ний ри­нок

льо­ну ......................................................................................................... 1 52 ШУБРАВСЬКА О. В., ПРОКОПЕНКО К. О. – Сце­нар­ні оцін­ки роз­ви­тку сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва Укра­ї­ни в умо­вах клі­ма­ти­чних змін та еко­ло­гі­чних обме­жень ............................................ 2 49

СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ’ЯЗ­КИ: ТЕН­ДЕН­ЦІЇ РОЗ­ВИ­ТКУ

ГРИЩЕНКО А. А. – Між­на­ро­дні економічні сан­кції як фа­ктор зу­пи­не­н­ня ро­сій­ської екс­пан­сії що­до Укра­ї­ни ........................................ 2 74

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

БУРКИНСЬКИЙ Б. В., МАРТІЄНКО А. І., ХУМАРОВА Н. І. – Ін­сти­ту­ціо­наль­ні за­са­ди вдо­ско­на­ле­н­ня від­но­син вла­сно­сті на ре­кре­а­цій­но ту­ри­сти­чні ре­сур­си в Укра­ї­ні .............................................. 2 61 ВЕКЛИЧ О. О. – Су­тність і зміст кон­це­пту “еко­си­стем­ний під­хід”

в еко­но­мі­чній на­у­ці .................................................................................. 12 52 ЗАНІЗДРА М. Ю. – Еко­ло­гі­чне ре­гу­лю­ва­н­ня не­о­ін­ду­стрі­аль­но­го

роз­ви­тку на­ціо­наль­них еко­но­мік ............................................................. 1 80 МАТЮХА В. В., СУХІНА О. М. – Мі­не­раль­но си­ро­вин­ний ком­плекс

Укра­ї­ни у кон­текс­ті ста­ло­го роз­ви­тку еко­но­мі­ки .................................... 1 64

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

БОГАЧОВ С. В., МЕЛЬНИКОВА М. В. – Управління роз­ви­тком мі­ських

агло­ме­ра­цій на дер­жав­но­му та мі­сце­во­му рів­нях .................................... 9 81 ЗВОНАР В. П. – Ком­пле­ксне оці­ню­ва­н­ня ре­а­лі­за­ції со­ці­аль­ної

від­по­від­аль­но­сті як со­ціо­еко­но­мі­чно­го фе­но­ме­ну ................................. 3 68 КОВАЛЬОВ В. М., АТАЄВА О. А. – Наукові під­хо­ди до ви­зна­че­н­ня рів­ня

опла­ти пра­ці в Укра­ї­ні .............................................................................. 4 67 КОРОЛЬ С. Я. – Осо­бли­во­сті фі­нан­со­вої зві­тно­сті со­ці­аль­но

від­по­від­аль­но­го під­при­єм­ства .................................................................. 4 80 МЕЛЬНИКОВА М. В., ГРАДОБОЄВА Є. С. – Мо­дер­ні­за­ція ко­му­наль­ної

ін­фра­стру­кту­ри мі­ських агло­ме­ра­цій ...................................................... 7 83 ПІДГОРНИЙ А. З., КОРОЛЬОВА Т. С. – До пи­та­н­ня про опти­мі­за­цію

ме­ре­жі ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів в Укра­ї­ні .......................................... 8 60 ПРИТУЛЯК Н. М. – Оцін­ка рів­ня роз­ви­тку на­ціо­наль­но­го люд­сько­го

ка­пі­та­лу в Укра­ї­ні ...................................................................................... 11 85 ПРИТУЛЯК Н. М. – Оцін­ка рів­ня роз­ви­тку на­ціо­наль­но­го люд­сько­го

ка­пі­та­лу в Укра­ї­ні ...................................................................................... 12 68

ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ

ОСЕЦЬКИЙ В. Л., ТАТОМИР І. Л. – Роль ма­со­вих від­кри­тих онлайн курсів у су­ча­сно­му “осві­тньо­му ланд­ша­фті” ............................. 12 86

ЕКО­НО­МІ­КА ЗА­РУ­БІ­ЖНИХ КРА­ЇН

КУДРЯШОВ В. П. – Політика дер­жав­них ви­да­тків в ЄС у пі­сля­кри­зо­вий

пе­рі­од ........................................................................................................ 10 74 КУЗНЯК Б. Я. – Пе­ре­тво­ре­н­ня пу­стель­них зе­мель Ізра­ї­лю на

ви­со­ко­про­ду­ктив­ні го­спо­дар­ства ............................................................. 9 72

З ІСТО­РІЇ ЕКО­НО­МІ­ЧНОЇ ДУМ­КИ

НЕБРАТ В. В. – Фор­му­ва­н­ня на­ціо­наль­но­го під­при­єм­ни­цтва та зов­ні­шньо­тор­го­вель­них зв’яз­ків Укра­ї­ни (XVI–XVII ст.) ....................... 8 73

РО­ЗДУ­МИ ПУБЛІЦИСТА

ЄЩЕНКО П. С. – Ста­гна­ція укра­їн­ської еко­но­мі­ки: не­за­вер­ше­ність ре­форм чи про­ду­ма­на політика? .............................................................. 8 29

РО­ЗДУ­МИ НАД ПРО­ЧИ­ТА­НИМ

ГРАНАТУРОВ В. М., КОРАБЛІНОВА І. А. – Кон­це­пція “Чор­но­го ле­бе­дя”: су­пе­ре­чно­сті та за­сто­сов­ність у су­ча­сно­му бі­зне­сі ................... 2 86

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

АНДРУЩЕНКО В. Л. – Фі­нан­со­ва ін­фра­стру­кту­ра – осно­ва

ци­ві­лі­за­цій­но­го роз­ви­тку Укра­ї­ни ........................................................... 8 86 ГЕ­ЄЦЬ В. М. – До­свід і уро­ки Ре­фор­ма­ції – шанс для Укра­ї­ни ................... 12 99 ЛУ­НІ­НА І. О. – Від­тво­ре­н­ня су­спіль­них благ – ва­жли­ва скла­до­ва

еко­но­мі­чної си­сте­ми Укра­ї­ни .................................................................. 3 84 ХВЕСИК М. А. – Фі­зи­чна еко­но­мія: онов­ле­н­ня по­гля­дів

на кон­цепт ста­ло­го роз­ви­тку .................................................................... 7 92

ДО 756річ­чя ПРО­ФЕ­СО­РА, ДО­КТО­РА ЕКО­НО­МІ­ЧНИХ НА­УК Л. В. МОЛДАВАН

Ві­до­мий вче­ний, но­ва­тор, пе­да­гог .................................................................. 3 87

ДО 806річ­чя ПРО­ФЕ­СО­РА, ДО­КТО­РА ЕКО­НО­МІ­ЧНИХ НА­УК М. М. ЯКУБОВСЬКОГО

Ві­до­мий вче­ний, пе­да­гог, до­слі­дник ............................................................... 3 88

ДО 806річ­чя АКАДЕМІКА НАН УКРА­Ї­НИ О. І. АМО­ШІ

Ви­да­тний вче­ний, ке­рів­ник, но­ва­тор ............................................................. 8 90

ДО 806річ­чя ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕ­Н­НЯ АКАДЕМІКА УААН В. М. ТРЕГОБЧУКА

До­стой­ний пред­став­ник на­у­ко­вої елі­ти на зла­мі ти­ся­чо­літь ......................... 8 92

ДО 756річ­чя АКАДЕМІКА НАН УКРА­Ї­НИ Б. В. БУРКИНСЬКОГО

Та­лант, на­тхне­н­ня і стра­те­гі­чне ба­че­н­ня ......................................................... 11 101

ДО 706річ­чя ПРО­ФЕ­СО­РА, ДО­КТО­РА ЕКО­НО­МІ­ЧНИХ НА­УК М. П. БУТКА

Ві­до­мий уче­ний еко­но­міст, ефе­ктив­ний управ­лі­нець, ме­не­джер са­мо­го се­бе ............................................................................... 11 103 Зміст жур­на­лу “Еко­но­мі­ка Укра­ї­ни” за 2017 рік ............................................ 12 107

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.