ГЕ­ЄЦЬ В. М. – До­свід і уро­ки Ре­фор­ма­ції – шанс для Укра­ї­ни

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст -

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

В.М.ГЕ­ЄЦЬ, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, ака­де­мік НАН Укра­ї­ни, Ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ки та про­гно­зу­ва­н­ня НАН Укра­ї­ни, Го­лов­ний ре­да­ктор жур­на­лу “Еко­но­мі­ка Укра­ї­ни” (Ки­їв)

ДО­СВІД І УРО­КИ РЕ­ФОР­МА­ЦІЇ – ШАНС ДЛЯ УКРА­Ї­НИ

V.M.HEYETS, Professor, Doctor of Econ. Sci., Academician of the NAS of Ukraine, Director of the Institute of Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine, Editor$in$chief of the “Economy of Ukraine” journal (Kyiv)

EXPERIENCE AND LESSONS OF THE REFORMATION – A CHANCE FOR UKRAINE

Ро­зви­ну­ті рин­ко­ві де­мо­кра­тії та кра­ї­ни, що ста­ли на шлях де­мо­кра­ти­чних пе­ре­тво­рень, про­тя­гом 2017 р. від­зна­ча­ють 500 річ­чя Ре­фор­ма­ції. Згі­дно з Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни “Про від­зна­че­н­ня в Укра­ї­ні 500 річ­чя Ре­фор­ма­ції”, в на­шій кра­ї­ні та­кож бу­ло про­ве­де­но ряд за­хо­дів (кон­фе­рен­цій, кру­глих сто­лів, те­ма­тич них зу­стрі­чей), на яких обго­во­рю­ва­ли­ся су­ча­сні мо­жли­во­сті Укра­ї­ни у ви­ко­рис тан­ні під­хо­дів Ре­фор­ма­ції на шля­ху до Єв­ро­пи. В Ука­зі Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни на­го ло­шу­є­ться про ва­го­мий вне­сок Ре­фор­ма­ції в роз­ви­ток ре­лі­гій­ної, куль­тур­ної та со­ці­аль­ної сфер Укра­ї­ни, а та­кож у ста­нов­ле­н­ня не­за­ле­жної дер­жа­ви. У про­ве ден­ні те­ма­ти­чних на­у­ко­вих і про­сві­тни­цьких за­хо­дів з на­го­ди 500 річ­чя Ре­фор ма­ції осо­бли­ва від­по­від­аль­ність по­кла­да­є­ться Ука­зом на на­вчаль­ні за­кла­ди та до слі­дни­цькі уста­но­ви як ін­те­ле­кту­аль­ні осе­ред­ки, що по­вин­ні ста­ти лі­де­ра­ми в роз роб­ці не­об­хі­дних ме­то­ди­чних ре­ко­мен­да­цій для ви­сві­тле­н­ня істо­рії Ре­фор­ма­ції та пра­кти­чно­го вті­ле­н­ня в Укра­ї­ні її по­зи­тив­но­го до­сві­ду в дер­жа­во­тво­рен­ні на осно­ві єв­ро­пей­ських цін­но­стей.

Впли­ву хри­сти­ян­ських цін­но­стей на про­цес дер­жа­во­тво­ре­н­ня по­стій­но при ді­ля­ють ува­гу до­слі­дни­ки ба­га­тьох га­лу­зей на­у­ки рі­зних кра­їн. Жур­нал “Еко­но­мі ка Укра­ї­ни” про­тя­гом кіль­кох ро­ків дру­кує стат­ті на цю те­му. Вар­то зга­да­ти дис ку­сію що­до ви­хо­ду із су­ча­сної кри­зи, іні­ці­йо­ва­ну ред­ко­ле­гі­єю жур­на­лу у 2013 р. [1], в рам­ках якої бу­ло опу­блі­ко­ва­но ста­т­тю, при­свя­че­ну ро­лі хри­сти­ян­ських цін­нос тей у дер­жа­во­тво­рен­ні та мо­жли­вим шля­хам роз­ви­тку ев­ро­ін­те­гра­цій­них про­це­сів в Укра­ї­ні [2]. Бу­ли й ін­ші пу­блі­ка­ції на цю те­му [3].

Ціл­ком ло­гі­чно, що по­за ува­гою ре­да­кції жур­на­лу не міг за­ли­ши­ти­ся ви­хід у світ кни­ги “Ре­фор­ма­ція: успіх Єв­ро­пи і шанс для Укра­ї­ни” [4], який став ре­зуль та­том твор­чих зу­силь 19 про­від­них до­слі­дни­ків з рі­зних га­лу­зей на­у­ки і по­лі­ти­чної © Ге­єць Ва­ле­рій Ми­хай­ло­вич (Heyets Valerii Mykhailovych), 2017; e mail: gvm@ief.org.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.