ЄФИМЕНКО Т. І. – Роз­ви­ток ін­сти­ту­цій­них засад взаємодії фіскальної та мо­не­тар­ної політик Укра­ї­ни

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст - Т. І. Є Ф И М Е Н К О, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, член ко­ре­спон­дент НАН Укра­ї­ни, Пре­зи­дент ДННУ “Ака­де­мія фі­нан­со­во­го управління” (Ки­їв)

До­слі­дже­но су­ча­сні наукові уяв­ле­н­ня про узго­дже­н­ня взаємодії мо­не­тар­ної та фіскальної скла­до­вих фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки кра­ї­ни з ме­тою під­три­ма­н­ня ста­ло­го роз­ви­тку. Ви­зна­чеb но, що осо­бли­во­сті ко­ор­ди­на­ції впли­ву гро­шо­во­bкре­ди­тних пі­дойм цен­траль­но­го бан­ку та бю­дже­тно­bпо­да­тко­вих пі­дойм уря­ду на су­ку­пний по­пит, ін­фля­цію, ста­біль­ність ваb лю­тно­го кур­су і зро­ста­н­ня ви­пу­ску ма­ють від­по­від­а­ти ти­пу та ста­ну кон­кре­тної еко­но­міb ки. Дія їх еле­мен­тів у про­сто­ро­во­bча­со­во­му ви­мі­рі не по­вин­на мі­сти­ти су­пе­ре­чно­стей між еко­но­мі­чни­ми аген­та­ми. Клю­чо­ві сло­ва: фі­скаль­на політика, мо­не­тар­на політика, ін­фля­ція, тар­ге­ту­ва­н­ня, бюb джет, ре­гу­лю­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.