О.О. ВЕКЛИЧ,

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Економічні проблеми природокористування -

про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу еко­но­мі­чних про­блем еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки і ста­ло­го роз­ви­тку ДУ “Ін­сти­тут еко­но­мі­ки природокористування та ста­ло­го роз­ви­тку НАН Укра­ї­ни” (Ки­їв)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.