ПРОСТОРОВІ АСИМЕТРІЇ ЕКО­НО­МІ­ЧНО­ГО РОЗ­ВИ­ТКУ В УМО­ВАХ АДМІНІСТРАТИВНО ФІ­НАН­СО­ВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Проблеми Регіонального Розвитку І Децентралізації - І. З. С ТОР О Н ЯН С Ь К А, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, за­сту­пник ди­ре­кто­ра з на­у­ко­вої ро­бо­ти, Л. Я. БЕН О В С Ь К А, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ДУ “Ін­сти­тут ре­гіо­наль­них до­слі­джень іме­ні М.І. До­лі­шньо­го НАН Укра­ї­ни”

Ви­сві­тле­но те­о­ре­ти­чні за­са­ди і сві­то­вий до­свід впли­ву адміністративно фі­нан­со­вої де цен­тра­лі­за­ції на про­це­си про­сто­ро­во­го роз­ви­тку, ви­яв­ле­но су­ча­сні тен­ден­ції та особ ли­во­сті те­ри­то­рі­аль­ної ди­фе­рен­ці­а­ції роз­ви­тку в Укра­ї­ні, які фор­му­ю­ться в умо­вах де цен­тра­лі­за­ції. Вста­нов­ле­но, що Укра­ї­ні не вда­лось уни­кну­ти ри­зи­ку по­гли­бле­н­ня те­ри то­рі­аль­ної со­ці­аль­но еко­но­мі­чної ди­фе­рен­ці­а­ції, а ме­ха­ні­зми пря­мо­го ре­гу­лю­ва­н­ня та не­пря­мо­го впли­ву ви­яви­ли­ся не­спро­мо­жни­ми вре­гу­лю­ва­ти про­бле­ми не­рів­но­мір­но­сті ен­до­ген­но­го по­тен­ці­а­лу роз­ви­тку гро­мад та рі­зної ефе­ктив­но­сті йо­го ви­ко­ри­ста­н­ня. Ви­зна­че­но на­пря­ми ні­ве­лю­ва­н­ня ри­зи­ків по­си­ле­н­ня вну­трі­шньо­ре­гіо­наль­ної ди­фе­рен ці­а­ції роз­ви­тку те­ри­то­рі­аль­них гро­мад у су­ча­сних умо­вах. Клю­чо­ві сло­ва: асиметрії еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку, просторові дис­про­пор­ції, адмі­ні­стра

тив­но фі­нан­со­ва де­цен­тра­лі­за­ція, фі­нан­со­ва спро­мо­жність, ри­зи­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.