СУ­ТНІСТЬ ТА РОЗ­ВИ­ТОК ДО­КТРИ­НИ ІСЛАМ­СЬКИХ ФІ­НАН­СІВ *

О. М. М О З Г О ВИЙ, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри між­на­ро­дних фі­нан­сів, О. В. С У БО Ч Е В, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, до­цент ка­фе­дри між­на­ро­дних фі­нан­сів, О. М. Ю Р К Е ВИ Ч, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, до­цент ка­фе­дри ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Економіка Зарубіжних Країн -

Ви­зна­че­но основ­ні мо­де­лі ін­ду­стрії іслам­ських фі­нан­сів і на­да­но кри­ти­чну (по­рів­ня­но з тра­ди­цій­ни­ми фі­нан­са­ми) оцін­ку ме­ха­ні­зму їх фун­кціо­ну­ва­н­ня. До­слі­дже­но ево­лю­цію іслам­ських фі­нан­сів, їх ін­сти­ту­цій­ну скла­до­ву. Про­ве­де­но Swot#ана­ліз до­ктри­ни іслам# ських фі­нан­сів. Клю­чо­ві сло­ва: іслам­ські фінанси, іслам­ський бан­кінг, фі­нан­со­ва мо­дель, рі­ба, га­рар, мей­сір, ха­ляль, ста­ти­сти­ка фі­нан­со­во­го роз­ви­тку, між­на­ро­дні фінанси.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.