ТАРАСЕВИЧ В. М., ЗАВГОРОДНЯ О. О.

–Ін­но­ва­цій н о# ін­фор­ма­цій­на еко­но­мі­ка: по­стін­ду­стрі­аль­ність, ге­не­ра­цій ніс т ь, від­кри­тість

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Наукові Дискусії -

Ро­з­гля­ну­то акту­аль­ну про­бле­ма­ти­ку ін­но­ва­цій­но"ін­фор­ма­цій­ної еко­но­мі­ки по­стін­ду­стрі" аль­но­го ти­пу в кон­текс­ті єв­ро­пей­сько­го ви­бо­ру Укра­ї­ни в умо­вах гло­баль­них транс­фор" ма­цій. Оха­ра­кте­ри­зо­ва­но ен­до­ген­ні та ек­зо­ген­но орі­єн­то­ва­ні ру­шій­ні си­ли і дже­ре­ла са­мо­ро­з­ви­тку й ге­не­ра­цій­но­сті ін­но­ва­цій­но"ін­фор­ма­цій­ної еко­но­мі­ки. Акцен­то­ва­но ува" гу на про­від­них тен­ден­ці­ях ево­лю­ції та кре­а­тив­но­му по­тен­ці­а­лі її від­кри­тої мо­де­лі, а та" кож ім­пе­ра­ти­вах її ре­гу­лю­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Клю­чо­ві сло­ва: по­стін­ду­стрі­аль­ність; ін­но­ва­цій­но"ін­фор­ма­цій­на еко­но­мі­ка; знан­нє" єм­на ін­фор­ма­ція; не­ос; еко­ге­не­ти­ка; са­мо­ро­з­ви­ток; генераційність; кре­а­тив­ність; від­кри­тість. Бібл. 17; рис. 9; табл. 2.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.