МАНДИБУРА В. О., ХИЖНЯК В. О.

– Основ­на су­пе­ре­чність від­но­син спо­жив­чо­го ринку та шля­хи її по­до­ла­н­ня

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Наукові Дискусії -

В.О. МАНДИБУРА, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, головний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу еко­но­мі­чної те­о­рії ДУ “Ін­сти­тут еко­но­мі­ки і про­гно­зу­ва­н­ня НАН Укра­ї­ни, вул. Па­на­са Мир­но­го, 26, 01011, Ки­їв, Укра­ї­на,

В.О. ХИЖНЯК, до­цент, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, головний на­у­ко­вий кон­суль­тант від­ді­лу ком­пле­ксних про­блем дер­жа­во­тво­ре­н­ня Ін­сти­тут за­ко­но­дав­ства Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, пров. Не­сто­рів­ський, 4, 04053, Ки­їв, Укра­ї­на

ОСНОВ­НА СУ­ПЕ­РЕ­ЧНІСТЬ ВІД­НО­СИН СПО­ЖИВ­ЧО­ГО РИНКУ ТА ШЛЯ­ХИ ЇЇ ПО­ДО­ЛА­Н­НЯ *

Ро­з­гля­ну­то мо­ти­ва­ції та інтереси суб’єктів спо­жив­чо­го ринку, що зу­мов­лю­ють ан­та­го­ніс( ти­чну су­пе­ре­чність. Роз­кри­то основ­ні фа­кто­ри зро­ста­н­ня ре­аль­них за­гроз для на­се­лен( ня, які ви­ни­ка­ють уна­слі­док ви­ро­бни­цтва і ре­а­лі­за­ції не­без­пе­чних для здо­ров’я і жи­т­тя лю­ди­ни то­ва­рів, на­сам­пе­ред про­ду­кто­вої гру­пи. На при­кла­ді кра­їн з роз­ви­ну­тою рин­ко( вою еко­но­мі­кою по­ка­за­но осо­бли­во­сті фор­му­ва­н­ня інституту до­ві­ри на за­са­дах вза­є­мо( дії ін­сти­ту­тів кон­сю­ме­ри­зму і мар­ке­тин­гу. Оха­ра­кте­ри­зо­ва­но ета­пи та основ­ні по­ка­зни­ки ста­ну ре­а­лі­за­ції по­лі­ти­ки за­хи­сту інтересів суб’єктів спо­жив­чо­го ринку. До­ве­де­но не­без( пе­ку ре­а­лі­за­ції дер­жа­вою по­лі­ти­ки лі­бе­ра­лі­за­ції під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті за умо­ви згор­та­н­ня ме­ха­ні­змів за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів та необхідність за­без­пе­че­н­ня не­зво­рот( ної еко­но­мі­ко (пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті бі­зне­су за якість і без­пе­ку то­ва­рів кін­це­во­го спо­жи­ва­н­ня. По­ка­за­но на­пря­ми по­до­ла­н­ня ан­та­го­ні­змів спо­жив­чо­го ринку шля­хом за( про­ва­дже­н­ня ефе­ктив­них ме­ха­ні­змів по­си­ле­н­ня аде­ква­тної від­по­від­аль­но­сті бі­зне­су в ра­зі зло­чин­но (ша­храй­ських по­ру­шень прав спо­жи­ва­чів та не­ви­ко­на­н­ня умов без­пе­ки то­ва­рів для здо­ров’я і жи­т­тя лю­ди­ни. Клю­чо­ві сло­ва: ан­та­го­ні­сти­чна су­пе­ре­чність спо­жив­чо­го ринку; інтереси спо­жи­ва­чів; інтереси бі­зне­су; ри­зи­ки і за­гро­зи спо­жи­ва­чів; ін­сти­тут до­ві­ри; мар­ке­тинг; кон­сю­ме( ризм; ме­ха­ні­зми по­до­ла­н­ня ан­та­го­ні­змів спо­жив­чо­го ринку; ме­ха­нізм за­без­пе­че­н­ня яко­сті то­ва­рів кін­це­во­го спо­жи­ва­н­ня. Бібл. 23; рис. 2.

UDC 338.4:911.3

VIKTOR MANDYBURA, Professor, Doctor of Econ. Sci., Principal Researcher of the Department of Economic Theory Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine, 26, Panas Myrnyi St., Kyiv, 01011, Ukraine,

VLADYSLAVA KHYZHNYAK, Associate Professor, Cand. of Econ. Sci., Chief Scientific Consultant of the Department of Complex Problems of State&building Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 4, Nestorovs’kyi Lane, Kyiv, 04053, Ukraine

© Мандибура Ві­ктор Оме­ля­но­вич (Mandybura Viktor), 2018; e mail: mandubura@ukr.net; © Хижняк Вла­ди­сла­ва Оле­ксан­дрів­на (Khyzhnyak Vladyslava), 2018; e mail: vladislavahyzhnyak@gmail.com.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.