СУХІНА О. М.

– Ме­то­до­ло­гі­чний під­хід до ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру ди­фе­рен­ці­аль­ної гір­ни­чої рен­ти

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Наукові Дискусії -

УДК 330.15 : 658.155 : 553 : 336.225 О. М. С У Х І Н А, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу еко­но­мі­чних про­блем еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки і ста­ло­го роз­ви­тку ДУ “Ін­сти­тут еко­но­мі­ки при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня і ста­ло­го роз­ви­тку НАН Укра­ї­ни”, бульв. Та­ра­са Шев­чен­ка, 60, 01032, Ки­їв, Укра­ї­на

МЕ­ТО­ДО­ЛО­ГІ­ЧНИЙ ПІД­ХІД ДО ВИ­ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ РОЗ­МІ­РУ ДИ­ФЕ­РЕН­ЦІ­АЛЬ­НОЇ ГІР­НИ­ЧОЇ РЕН­ТИ

Роз­ро­бле­но гну­чкий еко­но­мі­чний ме­ха­нізм ви­лу­че­н­ня гір­ни­чої рен­ти у на­дро­ко­ри­сту$ ва­чів, ме­то­до­ло­гію ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру ди­фе­рен­ці­йо­ва­них рен­тних пла­те­жів за ко­ри­сту$ ва­н­ня на­дра­ми для ви­до­бу­ва­н­ня ко­ри­сних ко­па­лин, яка вра­хо­вує гір­ни­чо$гео­ло­гі­чні та ін­ші умо­ви ви­до­бу­ва­н­ня ко­ри­сних ко­па­лин, ме­ха­нізм роз­по­ді­лу гір­ни­чої рен­ти між її влас$ ни­ком і на­дро­ко­ри­сту­ва­ча­ми. Клю­чо­ві сло­ва: ди­фе­рен­ці­аль­на гір­ни­ча рен­та; рен­тні пла­те­жі; ал­го­ритм; ме­то­до­ло­гія оцін­ки; еко­но­мі­чний ме­ха­нізм; пи­то­ма рен­та; за­лі­зо­до­був­ні під­при­єм­ства; укра­їн­ські гро­ма­дя­ни$ран­тьє. Бібл. 8; рис. 1; табл. 1; фор­мул 4.

UDС 330.15 : 658.155 : 553 : 336.225 О L E N A S U H I N A, Cand. of Econ. Sci., Senior Researcher of the Department of Economic Problems of Environmental Policy and Sustainable Development, Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the NAS of Ukraine, 60, Taras Shevchenko Blvd., Kyiv, 01032, Ukraine

METHODOLOGICAL APPROACH TO DETERMINE AMOUNT OF DIFFERENTIAL MINING RENT

A flexible economic mechanism for mining rent withdrawal from subsoil users has been developed, as well as methodology of determining the amount of differentiated rent payments for the use of subsoil for extraction of minerals, taking into account mining, geological and other conditions for extraction of minerals and mechanism of distribution of mining rent between its owner and subsoil users. Keywords: differential mining rent; rent payments; algorithm; methodology of evaluation; economic mechanism; specific rent; iron$extraction enterprises; Ukrainian citizens$rentiers. References 8; Figure 1; Table 1; Formules 4.

Ні­що не ви­ма­гає стіль­ки му­дро­сті й ро­зу­му, як ви­зна­че­н­ня ті­єї ча­сти­ни, яку у під­да­них за­би­ра­ють, і ті­єї, яку за­ли­ша­ють їм. Ш.Л. Мон­теск’є

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.