ПРО­МИ­СЛО­ВА ПО­ЛІ­ТИ­КА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗ­ВИ­ТОК

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Промислова Політика Та Інноваційний Розвиток -

Ю. С. З А Л О З Н О В А, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, заступник ди­ре­кто­ра Інституту еко­но­мі­ки про­ми­сло­во­сті НАН Укра­ї­ни, вул. Же­ля­бо­ва, 2, 03057, Ки­їв, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.