ЛИПОВ В. В. – Кон­ку­рен­тна стра­те­гія роз­ви­тку Укра­ї­ни в умо­вах гло­ба­лі­за­ції

ІІ. Кон­ку­рен­тна стра­те­гія ін­те­гра­ції Укра­ї­ни у мі­жна­ро­дний еко­но­мі­чний про­стір

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - З Міст - В. В. Л И П О В, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри між­на­ро­дної еко­но­мі­ки та ме­не­джмен­ту ЗЕД Хар­ків­сько­го на­ціо­наль­но­го еко­но­мі­чно­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Се­ме­на Ку­зне­ця, Просп. На­у­ки, 94А, 61166, Хар­ків, Укра­ї­на

Ро­з­гля­ну­то кон­ку­рен­тну стра­те­гію вхо­дже­н­ня Укра­ї­ни в гло­баль­ну еко­но­мі­ку, се­ред скла4 до­вих якої на­зва­но ви­ко­ри­ста­н­ня ефе­кту від мас­шта­бу та си­нер­гії, фор­му­ва­н­ня но­вих рин­ків, про­су­ва­н­ня ін­но­ва­цій­них про­ду­ктів, то­вар­них лі­ній, ком­пле­ксних про­ду­ктів, дов­го4 стро­ко­вих ком­пле­ксних про­грам, за­ді­я­н­ня ма­кро­еко­но­мі­чних фа­кто­рів впли­ву на кон­ку4 рен­то­спро­мо­жність про­ду­кції на­ціо­наль­них ви­ро­бни­ків за ці­но­ви­ми та вар­ті­сни­ми ха­рак4 те­ри­сти­ка­ми. Клю­чо­ві сло­ва: кон­ку­рен­ція за вар­ті­стю про­ду­кту; рин­ко­ві кон­ку­рен­тні стра­те­гії; стра4 те­гії ви­ко­ри­ста­н­ня ефе­кту від мас­шта­бу ви­ро­бни­цтва; стра­те­гії ви­ро­бни­чої си­нер­гії; стра4 те­гії про­су­ва­н­ня дов­го­стро­ко­вих ком­пле­ксних про­грам; стра­те­гія бла­ки­тно­го оке­а­ну; стра­те­гії про­су­ва­н­ня ком­пле­ксних про­ду­ктів і то­вар­них лі­ній; ці­но­ві стра­те­гії. Бібл. 35; рис. 2.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.