ТАРАСЕВИЧ В. М., ЗАВГОРОДНЯ О. О. – Ін­но­ва­цій­но­4­ін­фор­ма­цій­на еко­но­мі­ка: по­стін­ду­стрі­аль­ність, ге­не­ра­цій­ність, від­кри­тість

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - З Міст -

Ро­з­гля­ну­то акту­аль­ну про­бле­ма­ти­ку ін­но­ва­цій­но­4­ін­фор­ма­цій­ної еко­но­мі­ки по­стін­ду­стрі4 аль­но­го ти­пу в кон­текс­ті єв­ро­пей­сько­го ви­бо­ру Укра­ї­ни в умо­вах гло­баль­них транс­фор4 ма­цій. Оха­ра­кте­ри­зо­ва­но ен­до­ген­ні та ек­зо­ген­но орі­єн­то­ва­ні ру­шій­ні си­ли і дже­ре­ла са­мо­ро­з­ви­тку й ге­не­ра­цій­но­сті ін­но­ва­цій­но­4­ін­фор­ма­цій­ної еко­но­мі­ки. Акцен­то­ва­но ува4 гу на про­від­них тен­ден­ці­ях ево­лю­ції та кре­а­тив­но­му по­тен­ці­а­лі її від­кри­тої мо­де­лі, а та4 кож ім­пе­ра­ти­вах її ре­гу­лю­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Клю­чо­ві сло­ва: по­стін­ду­стрі­аль­ність; ін­но­ва­цій­но­4­ін­фор­ма­цій­на еко­но­мі­ка; знан­нє­єм­на ін­фор­ма­ція; не­ос; еко­ге­не­ти­ка; са­мо­ро­з­ви­ток; ге­не­ра­цій­ність; кре­а­тив­ність; від­кри­тість. Бібл. 17; рис. 9; табл. 2.

UDC 330.34:339.94 V I K T O R T A R A S E V Y C H, Professor, Doctor of Econ. Sci., Head of the Department of Political Economy, O L E N A Z A V H O R O D N І A, Associate Professor, Doctor of Econ. Sci., Professor of the Department of Political Economy

National Metallurgical Academy of Ukraine, 4, Gagarin Ave., Dnipro, 49600, Ukraine

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.