ВЕКЛИЧ О. О. – Еко­си­стем­ний під­хід оці­ню­ва­н­ня еко­но­мі­чно­го зби­тку від за­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща: укра­їн­ська ав­тен­ти­чність

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - З Міст -

Роз­кри­то по­ня­тій­ні кла­сте­ри “за­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща” та “еко­но­міч$ ний зби­ток від за­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща”, а та­кож до­слі$ дже­но низь­кий рі­вень про­су­ва­н­ня кон­це­пту­аль­них за­сад еко­си­стем­но­го під­хо­ду в прак$ ти­ку ві­тчи­зня­но­го го­спо­да­рю­ва­н­ня. З до­по­мо­гою еко­си­стем­но­го під­хо­ду впер­ше про­ве$ де­но стру­кту­ри­за­цію еко­но­мі­чно­го зби­тку від за­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща за еко­си­стем­ни­ми об’єкта­ми втрат. По­ка­за­но, що їх ура­ху­ва­н­ня спри­я­ти­ме об­грун­ту­ван­ню більш до­сто­вір­но­го за­галь­но­го еко­но­мі­чно­го зби­тку, за­по­ді­я­но­го на­ціо$ наль­ній еко­но­мі­ці че­рез за­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща. Клю­чо­ві сло­ва: за­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща; еко­но­мі­чний зби­ток від за­бру­дне­н­ня нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща; еко­си­стем­ний під­хід; еко­си­стем­не оці­ню­ва­н­ня; еко­си­стем­ні об’єкти. Бібл. 3; рис. 1. UDC 330.8:303:502/504

O K S A N A V E K L Y C H,

Professor, Doctor of Econ. Sci., Principal Researcher of the Department of Economic Problems of Environmental Policy and Sustainable Development, Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the NAS of Ukraine, 60, Taras Shevchenko Blvd., Kyiv, 01032, Ukraine

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.