БОБКО А. М. – Лі­со­ві ре­сур­си: та­кса­цій­ні по­ка­зни­ки їх облі­ку і ви­ко­ри­ста­н­ня у си­сте­мі еко­но­мі­ки лі­со­го­спо­дар­сько­го ме­не­джмен­ту

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - З Міст -

A short essay on development of forestry in Ukraine and its reforming in recent years is presented. The basic forest inventory terms “forest”, “forest fund”, “forest management” are considered. They were compared by description in the countries of the former USSR and in the ECE/FAO legislation. It is proved that the most correct in land use is the term “forest“as it is described by the ECE/FAO: “forest is a land”. More precisely – forest land. Formula of the composition of forest ecosystems by individual components is proposed. Keywords: wood; stock; land; component; forest; system; accounting; ecologist. References 4; Table 1; Figures 3; Formula 1.

© Бобко Ан­дрій Ми­ко­ла­йо­вич (Bobko Andrii), 2018; e mail: anbobko58@gmail.com.

Кри­ти­чні та хва­ле­бні пу­блі­чні ма­те­рі­а­ли з ве­де­н­ня лі­со­во­го го­спо­дар­ства в Укра­ї­ні по­стій­но чер­гу­ю­ться з то­чки зо­ру йо­го ре­фор­му­ва­н­ня ось уже по­над 25 ро­ків. Не­рід­ко во­ни ма­ють біль­ше емо­цій­ний і під­при­єм­ни­цький зміст, ніж твор­чий. У ши­ро­ко­му ди­скур­сі збір­ний імен­ник “лі­со­ві ре­сур­си” ви­сві­тлю­є­ться і спри­йма­єть ся су­спіль­ством як при­ро­дні, так би мо­ви­ти, Бо­гом да­ні ре­сур­си, хо­ча в су­ча­сно­му сві­ті во­ни дав­но ста­ли ре­зуль­та­том лі­сів­ни­цтва і роз­ви­тку біо­це­но­зів. До­сі не уза ко­не­но, що ж є за­со­бом ви­ро­бни­цтва в лі­со­во­му го­спо­дар­стві: зем­ля як го­лов­ний при­ро­дний ре­сурс кра­ї­ни і на­ро­ду чи ліс як де­рев­на ро­слин­ність – про­ду­кція лі­сів­ни­цтва.

У дер­жав­но­му лі­сів­ни­цтві Укра­ї­ни ба­га­то ро­ків ре­фор­му­ва­н­ня здій­сню­єть ся згі­дно з дер­жав­ни­ми про­гра­ма­ми рі­зних пе­рі­о­дів за без­ме­жним сте­ре­о­ти­пом “за­без­пе­че­н­ня ста­ло­го при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня, роз­ви­тку лі­сів, удо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми дер­жав­но­го управ­лі­н­ня у сфе­рі охо­ро­ни, за­хи­сту, ви­ко­ри­ста­н­ня та від­тво­ре­н­ня лі­со! вих на­са­джень”. Про­сті­ше ка­жу­чи, за по­пе­ре­днім до­сві­дом лі­со­во­го за­ко­но­дав ства – “дер­жав­не управ­лі­н­ня лі­са­ми”. Пи­та­н­ня іден­ти­фі­ка­ції зем­ле­ко­ри­сту­ван ня у лі­сів­ни­цтві (за­мість її ко­ли­шньої зне­осо­бле­ної си­сте­ми) із вве­де­н­ням пла­ти за ви­ко­ри­ста­н­ня зе­мель­них ре­сур­сів за­ли­ша­лись і за­ли­ша­ю­ться по­за ува­гою при фор­му­ван­ні лі­со­во­го і по­да­тко­во­го за­ко­но­давств. Не­зва­жа­ю­чи на чи­слен­ні кри ти­чні пу­блі­ка­ції про стан лі­сів і лі­со­вих еко­си­стем (ЛЕС), во­ни не­рід­ко сто­су ються спе­ци­фі­чних про­блем по­пи­ту/спо­жи­ва­н­ня що­до лі­со­вих ма­те­рі­а­лів. Дер жав­не лі­сів­ни­цтво в Укра­ї­ні за­ли­ша­є­ться до­та­цій­ним. Так, За­ко­ном Укра­ї­ни “Про Дер­жав­ний бю­джет Укра­ї­ни на 2018 рік” Дер­жлі­с­агент­ству Укра­ї­ни ви­ді­ле­но 304,9 млн. грн. При пло­щі під­вла­дних ДЛА зе­мель лі­со­го­спо­дар­сько­го при­зна че­н­ня у 7,4 млн. га (на 1 сі­чня 2011 р.), це ста­но­вить 41,2 грн./га. Що­до про­дук тив­ної ча­сти­ни зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня (тоб­то ка­те­го­рії “зем­лі лі­со­ві” (ЗЛ)), то від­по­від­ні по­ка­зни­ки до­ся­га­ють 6,84 млн. га, або 44,58 грн./газл. При­чо­му ро­змір до­хо­ду (пла­ти за зем­лю) від ви­ко­ри­ста­н­ня цих зе­мель суб’єкта­ми лі­со­го­спо­дар сько­го ви­ро­бни­цтва не іден­ти­фі­ко­ва­но, що, у свою чер­гу, ви­клю­чає мо­жли­вість для ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди і ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня здій­сню­ва­ти свої кон­троль­ні пов­но­ва­же­н­ня в пов­но­му об­ся­гу і про­зо­ро.

Змі­ни, що від­бу­лись у лі­сах дер­жав­но­го лі­сів­ни­цтва за остан­ні ро­ки, мо­жна більш менш об’єктив­но оці­ни­ти, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи для на­о­чно­сті окре­мі та­кса­цій­ні по­ка­зни­ки з їх облі­ку у 2011 р. * по­рів­ня­но з 1988 р. *. Най­ва­жли­ві­ші з них: пло­ща зе­мель, вкри­тих лі­со­вою ро­слин­ні­стю (ЗВЛР); за­галь­ний за­пас де­ре­ви­ни (МД); пи­то­мий за­пас де­ре­ви­ни на 1 га ЗВЛР (Мпд/га­звлр). По­рів­ня­н­ня за від­по­від­ни­ми ви­мі­ра­ми свід­чать, що ЗВЛР збіль­ши­ли­ся на 142,5 тис. га, МД – на 464,2 тис. м3 і Мпд/га­звлр – на 87 м3/га.

Не вда­ю­чись у де­та­лі за­зна­че­них змін, під­кре­сли­мо, що збіль­ше­н­ня ЗВЛР на 142,5 тис. га є ре­зуль­тат пе­ре­ве­де­н­ня ча­сти­ни ко­ли­шніх кол­го­спних зе­мель і зе мель під­при­ємств ін­ших ви­дів еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті до скла­ду дер­жав­но­го лі­сів­ни­цтва. Збіль­ше­н­ня пи­то­мо­го за­па­су де­ре­ви­ни на 87 м3/га має більш склад ний ха­ра­ктер. Во­но пов’яза­не з під­ви­ще­н­ням се­ре­дньо­го ві­ку лі­со­вих на­са­джень (тоб­то ЛЕС) із 45 ро­ків у 1988 р. до 62 ро­ків (+17 ро­ків). За лі­сів­ни­чи­ми нор­ма­ми До­від­ник лі­со­во­го фон­ду Укра­ї­ни за ма­те­рі­а­ла­ми дер­жав­но­го облі­ку лі­сів ста­ном на 01.01.2011 ро­ку / Дер­жав­не агент­ство лі­со­вих ре­сур­сів Укра­ї­ни. Укра­їн­ське дер­жав­не прое­кт­не лі­со­впо­ря­дне ви­ро­бни­че об’єд­на­н­ня. – Ір­пінь, 2012. – 130 с. ** Кра­ткий спра­во­чник по ле­сно­му фон­ду Украин­ской ССР на стер­ство ле­сно­го хо­зяй­ства УССР. ДСП. – К., 1989. – 119 с.

1 ян­ва­ря 1988 г. / Ми­ни

і пра­ви­ла­ми, та­ка си­ту­а­ція є не­га­тив­ною з то­чки зо­ру ра­ціо­наль­но­сті ви­ко­ри­стан ня зе­мель­них ре­сур­сів для ви­ро­щу­ва­н­ня йо­го го­лов­ної про­ду­кції – де­ре­ви­ни. Ба га­то в чо­му це по­ясню­є­ться втра­тою те­хні­чних зді­бно­стей ме­не­дже­ра­ми ви­роб ни­чо­го рів­ня, а та­кож в іє­рар­хії ре­гіо­наль­них і дер­жав­них ор­га­нів управ­лі­н­ня в га­лу­зі лі­со­во­го го­спо­дар­ства. Сьо­го­дні вмі­ло вла­да­рює бі­знес ме­не­джмент у га лу­зі про­ми­сло­во­го лі­со­ко­ри­сту­ва­н­ня, спо­кон­ві­чно ві­до­мо­го у лі­сів­ни­цтві сво­єю го­лов­ною про­ду­кці­єю – де­ре­ви­ною. Звід­си і на­зва ЦОВВ * – Дер­жав­не агент­ство лі­со­вих ре­сур­сів Укра­ї­ни.

Лі­сів­ни­цтво в Укра­ї­ні має дав­ню істо­рію. Із за­сну­ва­н­ням Лі­со­во­го де­пар­та мен­ту (1798 р.) роз­по­ча­ло­ся впро­ва­дже­н­ня так зва­но­го “пра­виль­но­го лі­со­во­го гос! по­дар­ства” (на су­ча­сно­му ле­кси­ко­ні – лі­со­ве го­спо­дар­ство за ма­те­рі­а­ла­ми лі­сов­по ряд­ку­ва­н­ня). До 100 річ­чя йо­го утво­ре­н­ня за­зна­ча­ло­ся, що “по Ки­їв­ській гу­бер­нії до 1897 р. Лі­со­вий до­хід по­рів­ня­но з 1804 р. зріс у 327 ра­зів і ста­но­вив 1153,1 тис. руб. у пе­ре­ве­ден­ні на срі­бло” **. Мо­жли­ві за­пе­ре­че­н­ня су­ча­сних опо­нен­тів з по­си­ла­н­ня ми на змі­ни в ста­ні лі­сів в Укра­ї­ні на­вряд чи мо­жна прийня­ти як об­грун­то­ва­ні. Адже ще до 1950 р. ве­де­н­ня лі­со­во­го го­спо­дар­ства в ко­ли­шньо­му СРСР бу­ло еко но­мі­чно ефе­ктив­ним: до­хо­ди (вклю­ча­ю­чи до­хо­ди від лі­со­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті) ста­но­ви­ли 370,5 млн. руб., а ви­тра­ти – 201,2 млн. руб., у 1960 р. – 317,5 млн. і 267,3 млн. руб. Тим ча­сом до 1965 р. ро­змір до­хо­дів різ­ко зни­зив­ся, а ви­трат – збіль­шив­ся, до­ся­гнув­ши, від­по­від­но, 307,9 млн. і 490,8 млн. руб. ***.

От­же, пе­ре­хід на до­та­цій­не фі­нан­су­ва­н­ня лі­со­во­го го­спо­дар­ства в Укра­ї­ні від був­ся пі­сля 1960 р., тоб­то ще до про­го­ло­ше­н­ня нею не­за­ле­жно­сті. У 1965 р. по Укра­їн­ській РСР до­хо­ди в га­лу­зі ста­но­ви­ли 2,4 руб./галп, а ви­тра­ти – 7,2 руб./галп. Пе­ре­ви­ще­н­ня ви­трат над до­хо­да­ми (–4,8 руб./галп

**** ) озна­ча­ло від’єм­ну рен­та бель­ність укра­їн­сько­го лі­со­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва. Ма­ло хто зга­дує, що це ста­ло на­слід­ком не­про­ду­ма­но­го ре­фор­му­ва­н­ня, про­ве­де­но­го в Укра­ї­ні від­по­від­но до по­ста­но­ви Ра­ди Мі­ні­стрів УРСР від 30 ли­сто­па­да 1959 р. № 1834 “Про ор­га­ні­за цію управ­лі­н­ня лі­со­вим го­спо­дар­ством і лі­со­за­го­тів­ля­ми в Укра­їн­ській РСР” без на­ле­жно­го те­хні­чно­го об­грун­ту­ва­н­ня.

В ін­фор­ма­цій­но­му ви­дан­ні про лі­со­ве го­спо­дар­ство 1977 р. вза­га­лі не знай шло­ся гла­ви або роз­ді­лу з еко­но­мі­ки лі­со­во­го го­спо­дар­ства і лі­со­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва. Ма­ло про що го­во­рить на­ве­де­на у ньо­му те­за “про роз­по­діл за­галь­но! го об­ся­гу ка­пі­таль­них вкла­день ви­ро­бни­чо­го при­зна­че­н­ня” за 1961–1975 рр., який зріс по Укра­їн­ській РСР із 35,7 млн. руб. до 47,5 млн. руб., тоб­то на 33% [1]. Та­ким чи­ном, мо­жна вва­жа­ти, що на час про­го­ло­ше­н­ня Укра­ї­ною не­за­ле­жно­сті бу­ли оче­ви­дни­ми про­бле­ми, які ви­ма­га­ли но­вих по­ло­жень з ве­де­н­ня лі­сів­ни­цтва і лі­со ко­ри­сту­ва­н­ня, по­чи­на­ю­чи з удо­ско­на­ле­н­ня ра­ні­ше чин­них нор­ма­тив­но пра­во вих актів, і на­сам­пе­ред – з від­мо­ви від іде­о­ло­гії “дер­жав­не управ­лі­н­ня лі­са­ми”. Але роз­роб­ка і впро­ва­дже­н­ня рин­ко­вих ме­ха­ні­змів з ви­ко­ри­ста­н­ня зе­мель­них ре= сур­сів і за­без­пе­че­н­ня са­мо­оку­пно­сті та при­бу­тко­во­сті лі­со­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бниц= тва не ста­ли лей­тмо­ти­вом лі­со­вої по­лі­ти­ки в дер­жав­но­му лі­сів­ни­цтві.

ЦОВВ – цен­траль­ний ор­ган ви­ко­нав­чої вла­ди в Укра­ї­ні. Сто­ле­тие учре­жде­ния Ле­сно­го де­пар­та­мен­та. 1798–1898. – С. Пе­тер­бург : Ти­по ли­то гра­фия Ю.Я. Ри­ма­на, Ви­лен­ский пер. 6. 1898. Фа­кси­миль­ное из­да­ние Фе­де­раль­ной слу­жбой ле­сно­го хо­зяй­ства Рос­сии. 1998 г. – С. 217. *** Ле­сное хо­зяй­ство СССР за 50 лет / Го­су­дар­ствен­ный ко­ми­тет ле­сно­го хо­зяй­ства Со­ве­та Ми­ни­стров СССР. – М. : Ле­сная про­мышлен­ность, 1967. – С. 238. **** У фор­му­лі ни­жній ін­декс ЛП (лі­со­ва пло­ща) на­ве­де­но за на­звою від­по­від­ної ка­те­го­рії в за­зна­че­но­му дже­ре­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.