LYPOV VOLODYMYR – Competitive strategy for Ukraine’s development in globalization conditions

II. Competitive strategy of Ukraine’s integration into the world economic space

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - З Міст - V O L O D Y M Y R L Y P O V, Professor, Doctor of Econ. Sci., Professor of the Department of International Economics and Management of Foreign Economic Activity Simon Kuznets Kharkіv National University of Economics, 94А, Nauky Аve., Kharkiv, 61166, Ukrai

Competitive strategy of Ukraine’s entering into the global economy is considered. The following components of the strategy are named: (i) use of the effect of scale and synergy; (ii) formation of new markets; (iii) promotion of innovative products, product lines, complex

products, long4term integrated programs; (iv) use of macroeconomic factors affecting the competitiveness of products of national producers in terms of price and cost characteristics. Keywords: price competition; market competitive strategies; strategies for using the “scale” of production; production synergy strategies; strategies for promoting long4term integrated programs; blue ocean strategy; strategies for promotion of complex products and product lines promotion; price strategies. References 35; Figures 2.

Ви­зна­че­н­ня по­тен­ці­а­лу успі­шно­го ре­кон­стру­ктив­но­го роз­ви­тку Укра­ї­ни в умо­вах ін­тен­си­фі­ка­ції між­на­ро­дної еко­но­мі­чної вза­є­мо­дії, фор­му­ва­н­ня ефе­ктив ної ін­сти­ту­цій­ної си­сте­ми йо­го за­без­пе­че­н­ня є від­прав­ною то­чкою роз­роб­ки ді­йо вої стра­те­гії кон­ку­рен­тної ін­те­гра­ції Укра­ї­ни в гло­баль­ний еко­но­мі­чний про­стір. Ро­з­гля­не­мо її основ­ні скла­до­ві як еле­мен­ти єди­ної ком­пле­ксної гео­еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки дер­жа­ви, спря­мо­ва­ної на досягнення гео­по­лі­ти­чних ці­лей успі­шно­го по­зи­ці­ю­ва­н­ня Укра­ї­ни в си­сте­мі між­на­ро­дних від­но­син.

По­стій­ний роз­ви­ток гло­баль­но­го еко­но­мі­чно­го се­ре­до­ви­ща, вдо­ско­на­лен ня ін­стру­мен­тів *, ме­то­дів **, ме­ха­ні­змів *** досягнення пе­ре­ваг над по­тен­ці­аль ни­ми кон­ку­рен­та­ми ускла­дню­ють кон­ку­рен­тну стра­те­гію, ве­дуть до ди­фе­рен ці­а­ції її скла­до­вих як на рів­ні окре­мих суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, так і на на­ціо наль­но­му рів­ні. Во­дно­час ця ди­фе­рен­ці­а­ція ли­ше по­си­лює зна­чу­щість комп ле­ксно­го під­хо­ду до за­сто­су­ва­н­ня стра­те­гії, мо­жли­вість і не­об­хі­дність ви­ко­рис та­н­ня ме­то­дів та ін­стру­мен­тів, які по­єд­ну­ють ці­но­ві, які­сні орі­єн­ти­ри, мі­кро , ме­зо , ма­кро і ме­га­еко­но­мі­чні ме­ха­ні­зми досягнення кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг. Біль­ше то­го, уні­вер­са­лізм ви­ко­ри­сто­ву­ва­них ін­стру­мен­тів зу­мов­лює те, що са­мі скла­до­ві кон­ку­рен­тної стра­те­гії, які істо­тно від­рі­зня­ю­ться за ці­ля­ми, мо­жуть вклю­ча­ти одна­ко­ві ін­стру­мен­ти, ме­то­ди і на­віть ме­ха­ні­зми одер­жа­н­ня кон­ку рен­тних пе­ре­ваг. До то­го ж досягнення одні­єї стра­те­гі­чної ме­ти мо­же ста­ти пе­ред­умо­вою успі­ху ін­шої.

Ви­окре­ми­мо ряд ті­сно пов’яза­них між со­бою скла­до­вих ком­пле­ксної кон­ку# рен­тної стра­те­гії, зда­тних за­без­пе­чи­ти успі­шну ін­те­гра­цію Укра­ї­ни в гло­баль­ний про­стір го­спо­да­рю­ва­н­ня. В уза­галь­не­но­му ви­гля­ді за кри­те­рі­єм дже­ре­ла отри­ма­н­ня

Під ін­стру­мен­та­ми на­ціо­наль­ної кон­ку­рен­тної стра­те­гії ро­зу­мі­ю­ться за­со­би впли­ву дер жа­ви на про­це­си го­спо­да­рю­ва­н­ня, по­кли­ка­ні по­си­ли­ти по­зи­ції на­ціо­наль­них ви­ро­бни­ків зо кре­ма та еко­но­мі­ки в ці­ло­му на гло­баль­них рин­ках. Най­по­ши­ре­ні­ши­ми та най­ефе­ктив­ні­ши­ми вва­жа­ю­ться кво­ту­ва­н­ня, стан­дар­ти­за­ція, дер­жав­ні за­мов­ле­н­ня, опо­да­тку­ва­н­ня, бю­дже­тне фі­нан су­ва­н­ня, ре­гу­лю­ва­н­ня облі­ко­вої став­ки, піль­го­ве кре­ди­ту­ва­н­ня екс­пор­те­рів, про­гно­зу­ва­н­ня со­ці­аль­но еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку, ін­ди­ка­тив­не пла­ну­ва­н­ня, роз­роб­ка про­грам роз­ви­тку.

** Під ме­то­да­ми на­ціо­наль­ної кон­ку­рен­тної стра­те­гії ро­зу­мі­є­ться су­ку­пність те­о­ре­ти­чних кон­це­пцій та пра­кти­чних ін­стру­мен­тів, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в про­це­сі за­без­пе­че­н­ня стра­те­гіч них ці­лей досягнення на­ціо­наль­ни­ми ви­ро­бни­ка­ми та на­ціо­наль­ною еко­но­мі­кою в ці­ло­му кон ку­рен­тних пе­ре­ваг на гло­баль­них рин­ках. Ро­зрі­зня­ють та­кі ме­то­ди еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки: пря­мі (без­по­се­ре­днє адмі­ні­стра­тив­не ре­гу­лю­ва­н­ня – бю­дже­тні ви­да­тки, ре­гу­лю­ва­н­ня цін то­що) та опо­се­ред­ко­ва­ні (ство­ре­н­ня умов для еко­но­мі­чних суб’єктів, ко­ли во­ни за­ін­те­ре­со­ва­ні оби­ра­ти ті на­пря­ми та фор­ми ді­яль­но­сті, в яких за­ін­те­ре­со­ва­на й дер­жа­ва). Вар­то за­зна­чи­ти пев­ну умов­ність вка­за­но­го по­ді­лу, адже опо­се­ред­ко­ва­не ре­гу­лю­ва­н­ня пе­ред­ба­чає мо­жли­вість комп ле­ксно­го ви­ко­ри­ста­н­ня за­со­бів пря­мо­го ре­гу­лю­ва­н­ня як більш ви­тон­че­них ін­стру­мен­тів стра те­гій фор­му­ва­н­ня кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг на зов­ні­шніх рин­ках.

*** Під ме­ха­ні­зма­ми за­про­ва­дже­н­ня на­ціо­наль­ної кон­ку­рен­тної стра­те­гії ро­зу­мі­є­ться су ку­пність про­це­сів, ор­га­ні­за­цій­них стру­ктур, кон­кре­тних ін­стру­мен­тів, ме­то­дів еко­но­мі­чної по­лі ти­ки та пра­во­вих норм, спря­мо­ва­них на отри­ма­н­ня кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг на гло­баль­них рин ках як окре­ми­ми ви­ро­бни­ка­ми, так і на­ціо­наль­ною еко­но­мі­кою в ці­ло­му.

кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг їх мо­жна роз­ді­ли­ти на та­кі гру­пи: рин­ко­ві, ці­но­ві, фі­нан со­ві, ви­ро­бни­чі, те­хно­ло­гі­чні, роз­ши­ре­н­ня об’єкта екс­порт­ної ді­яль­но­сті.

Ро­з­гля­не­мо скла­до­ві кон­ку­рен­тної стра­те­гії Укра­ї­ни де­таль­ні­ше.

Рин­ко­ві стра­те­гії

Гру­па рин­ко­вих стра­те­гій орі­єн­ту­є­ться на за­без­пе­че­н­ня ди­вер­си­фі­ка­ції та роз ши­ре­н­ня рин­ків збу­ту, по­ста­ча­н­ня си­ро­ви­ни і то­ва­рів для на­ціо­наль­ної еко­но­мі ки. Успіх ці­єї скла­до­вої кон­ку­рен­тної стра­те­гії Укра­ї­ни є від­прав­ним мо­мен­том фор­му­ва­н­ня ін­ших на­пря­мів її кон­ку­рен­тної по­лі­ти­ки на зов­ні­шніх рин­ках. За два де­ся­ти­лі­т­тя не­за­ле­жно­сті Укра­їн­ської дер­жа­ви до­ся­гну­то зна­чних успі­хів у фор­му­ван­ні рин­ків збу­ту про­ду­кції на­ціо­наль­но­го ви­ро­бни­цтва. Однак, по­ряд з си­ро­вин­ною орі­єн­та­ці­єю на­ціо­наль­но­го екс­пор­ту, ве­ли­ку за­гро­зу для еко­но­мі­ки Укра­ї­ни в пе­рі­о­ди не­ста­біль­но­сті сві­то­во­го го­спо­дар­ства та вну­трі­шніх по­тря­сінь ста­нов­лять не­зна­чний рі­вень ди­вер­си­фі­ка­ції, стру­ктур­ні пе­ре­ко­си з на­дмір­ним акцен­ту­ва­н­ням на то­ва­рах ли­ше кіль­кох га­лу­зей. От­же, по­стає зав­да­н­ня пе­ре­хо­ду до ін­те­граль­них кон­ку­рен­тних стра­те­гій ди­фе­рен­ці­а­ції та вдо­ско­на­ле­н­ня гео­гра фі­чної й то­вар­ної стру­ктур, по­гли­бле­н­ня пе­ре­роб­ки екс­пор­то­ва­но­го про­ду­кту, зро­ста­н­ня в ньо­му аб­со­лю­тно­го об­ся­гу та час­тки до­да­ної вар­то­сті. Пе­ре­о­рі­єн­та ція з по­ста­вок си­ро­ви­ни на по­став­ки на­пів­фа­бри­ка­тів, то­ва­рів кін­це­во­го вжи­тку, ком­пле­ксних про­ду­ктів, ін­ве­сти­цій­них то­ва­рів і на дов­го­стро­ко­ві ком­пле­ксні про гра­ми зда­тна зро­би­ти еко­но­мі­чно ви­гі­дним спів­ро­бі­тни­цтво з ба­га­тьма пар­тне­ра ми з від­да­ле­них ре­гіо­нів Азії, Афри­ки, Цен­траль­ної та Пів­ден­ної Аме­ри­ки.

Ва­жли­вою і пер­спе­ктив­ною скла­до­вою рин­ко­вих стра­те­гій під­ви­ще­н­ня між­на­ро­дної кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті Укра­ї­ни мо­жуть ста­ти під­трим­ка і сти му­лю­ва­н­ня пе­ре­орі­єн­та­ції зу­силь ви­ро­бни­ків з на­ма­га­н­ня ви­йти на вже існу­ю­чі ви­со­ко­кон­ку­рен­тні рин­ки на фор­му­ва­н­ня но­вих то­вар­них і гео­гра­фі­чних рин­ків про­ду­кції вла­сно­го ви­ро­бни­цтва. У цьо­му кон­текс­ті ін­те­рес ста­но­вить пра­ця Ч. Кі­ма і Р. Мо­борн, в якій про­па­гу­є­ться фі­ло­со­фія стра­те­гії бла­ки­тно­го оке­а­ну – стра­те­гії ство­ре­н­ня ін­но­ва­цій­них мо­де­лей успі­шно­го бі­зне­су на осно­ві ста­нов ле­н­ня но­вих рин­ків уні­каль­них то­ва­рів або по­слуг вла­сно­го ви­ро­бни­цтва [26]. Най­більш пер­спе­ктив­ною для укра­їн­ських під­при­ємств у цьо­му пла­ні, на наш по­гляд, є га­лузь ви­ро­бни­цтва про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня. І якщо про­до­воль­чі рин­ки Єв­ро­пи пе­ре­пов­не­ні ви­со­ко­які­сною та ши­ро­ко ви­зна­ною про­ду­кці­єю, то в краї нах Азії, які успі­шно роз­ви­ва­ю­ться, нав­па­ки, зав­дя­ки зро­стан­ню до­хо­дів на­се ле­н­ня са­ме ни­ні швид­ко фор­му­ю­ться но­ві про­до­воль­чі рин­ки та но­ва куль­ту­ра хар­чу­ва­н­ня. Укра­їн­ські ви­ро­бни­ки ціл­ком спро­мо­жні зайня­ти на них се­гмент ви­со­ко­які­сної про­ду­кції з по­мір­ни­ми ці­на­ми і ста­ти аль­тер­на­ти­вою роз­кру­че ним за­хі­дним брен­дам.

Біль­ше то­го, за­про­ва­дже­н­ня та­кої си­сте­ми під­го­ту­ва­ло б фун­да­мент для пе­ре хо­ду до стра­те­гії ви­ро­бни­чої си­нер­гії, за­мкну­ло б цикл від всту­пу до на­вчаль­но­го за­кла­ду, здо­бу­т­тя про­фе­сій­них ква­лі­фі­ка­цій і до пра­це­вла­шту­ва­н­ня, вста­нов­лен ня та під­три­ма­н­ня по­стій­них зв’яз­ків між кра­ї­ною на­вча­н­ня та кра­ї­ною при­кла да­н­ня фа­хо­вих знань ко­ли­шні­ми ви­пу­скни­ка­ми укра­їн­ських ВНЗ – гро­ма­дя­на­ми цих кра­їн. А остан­ніх в Укра­ї­ні на­вча­є­ться чи­ма­ло. По­ді­бна мо­дель мо­же ста­ти осно­вою роз­ви­тку аль­тер­на­тив­но­го ве­ли­ким олі­гар­хі­чним стру­кту­рам се­кто­ру ма­ло­го бі­зне­су, кла­сте­рів ма­лих сі­мей­них під­при­ємств (МСП) на кшталт “Тре­тьої Іта­лії”. Во­на ціл­ком від­по­від­а­ти­ме як осо­бли­во­стям на­ціо­наль­но­го мен­та­лі­те­ту,

так і на­галь­ним по­тре­бам роз­ви­тку еко­но­мі­ки та під­ви­ще­н­ня її між­на­ро­дної кон­ку рен­то­спро­мо­жно­сті. У цьо­му кон­текс­ті зав­да­н­ня дер­жа­ви по­ля­гає в іні­ці­ю­ван­ні ста­нов­ле­н­ня та під­три­ма­н­ня, осо­бли­во на по­ча­тко­во­му ета­пі, від­по­від­них клас тер­них стру­ктур та своє­рі­дних лан­цюж­ків ство­ре­н­ня до­да­ної вар­то­сті, зда­тних об’єд­на­ти по­тен­ці­аль­них уча­сни­ків ви­ро­бни­чо збу­то­во­го про­це­су.

Ще один на­прям рин­ко­вих стра­те­гій роз­ви­тку Укра­ї­ни пов’яза­ний з ди­вер­си фі­ка­ці­єю дже­рел за­без­пе­че­н­ня і по­ста­ча­н­ня де­фі­ци­тних, перш за все енер­ге­тич них, ре­сур­сів. Цю скла­до­ву фор­му­ва­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­го роз­ви­тку краї ни пов’яза­но з не­об­хі­дні­стю пе­ре­орі­єн­та­ції дер­жа­вою мо­ти­ва­ції бі­знес стру­ктур з по­шу­ку рен­тно­го до­хо­ду за ра­ху­нок мо­но­поль­но­го ста­но­ви­ща на рин­ках при дба­н­ня, транс­пор­ту­ва­н­ня і по­ста­ча­н­ня до кін­це­вих спо­жи­ва­чів від­по­від­них благ на впро­ва­дже­н­ня енер­го та ре­сур­со­збе­рі­га­ю­чих те­хно­ло­гій, ди­вер­си­фі­ка­цію дже рел за­без­пе­че­н­ня си­ро­ви­ною та ком­пле­кту­ю­чи­ми, транс­фор­ма­цію те­хно­ло­гі­чних про­це­сів і про­ду­кто­вої лі­ній­ки в бік ско­ро­че­н­ня за­ле­жно­сті від де­фі­ци­тних ре сур­сів й опо­ри на ті, за яки­ми кра­ї­на має кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги.

Ці­но­ві стра­те­гії

Ці­но­ві стра­те­гії грун­ту­ю­ться на по­си­лен­ні кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті на­ціо наль­ної еко­но­мі­ки за ра­ху­нок фор­му­ва­н­ня ці­но­вих, вар­ті­сних, ва­лю­тних пе­ре­ваг, а та­кож пе­ре­ваг зав­дя­ки пе­ре­хо­ду від уча­сті у гло­баль­них си­сте­мах ство­ре­н­ня та пе­ре­роз­по­ді­лу вар­то­сті як сто­ро­ни, що при­ймає за­да­ва­ні ззов­ні ці­но­ві умо­ви, до уча­сті в ро­лі сто­ро­ни, яка са­ма їх іні­ці­ює, ви­зна­чає вар­ті­сні ха­ра­кте­ри­сти­ки окре мих скла­до­вих гло­баль­них лан­цюж­ків ство­ре­н­ня до­да­ної вар­то­сті (ГЛСДВ) та кін­це­во­го про­ду­кту в ці­ло­му. Слід звер­ну­ти ува­гу на два аспе­кти, що від­рі­зня­ють ці­но­ву та вар­ті­сну кон­ку­рен­цію. У пер­шо­му ви­пад­ку йде­ться про кон­ку­рен­тну ці­ну про­ду­кту, яку фір­ма ви­ро­бник мо­же за­про­по­ну­ва­ти спо­жи­ва­че­ві на пев­но­му рин­ку. От­же, клю­чо­ву роль у її ви­зна­чен­ні ві­ді­грає сам ви­ро­бник. У ви­пад­ку з вар­ті­сною кон­ку­рен­ці­єю йде­ться про со­бі­вар­тість ство­ре­н­ня то­ва­ру, у фор­му­ван­ні пе­ред­умов змі­ни якої є участь дер­жа­ви.

Ви­хід на мі­жна­ро­дний рі­вень роз­кри­ває но­ві мо­жли­во­сті для ці­но­вої кон­ку рен­ції. Се­ред них – мі­ні­мі­за­ція ви­трат за ра­ху­нок гео­гра­фі­чної ди­вер­си­фі­ка­ції ви­ро­бни­цтва, трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня, ва­лю­тно­го, про­сто­ро­во­го, ча­со­во го, по­да­тко­во­го ар­бі­тра­жу, вдо­ско­на­ле­н­ня ло­гі­сти­чних опе­ра­цій. Вар­то за­зна­чи ти, що пер­ше, дру­ге і тре­тє ли­ше час­тко­во за­ле­жать від кон­кре­тно­го ви­ро­бни­ка, то­му стра­те­гії ці­но­вої кон­ку­рен­ції, від­по­від­но, до­пов­ню­ю­ться вар­ті­сним ком­по нен­том.

От­же, ва­жли­вим кри­те­рі­єм ви­зна­че­н­ня на­ціо­наль­ної кон­ку­рен­тної стра­те­гії є ха­ра­кте­ри­сти­ка рин­ків, на яких на­ціо­наль­ні ви­ро­бни­ки ви­му­ше­ні всту­па­ти в ці­но­ву кон­ку­рен­цію. З одно­го бо­ку, ек­спан­сія на рин­ки до­ско­на­лої кон­ку­рен­ції ли­ше ви­сна­жує як окре­мих ви­ро­бни­ків, так і на­ціо­наль­ну еко­но­мі­ку в ці­ло­му, при­зво­дить до ви­ми­ва­н­ня за мі­ні­маль­ною ці­ною за­тре­бу­ва­них на сві­то­вих рин ках фа­кто­рів ви­ро­бни­цтва. З ін­шо­го, ви­хід на­ціо­наль­них ви­ро­бни­ків на рин­ки не­до­ско­на­лої кон­ку­рен­ції до­зво­ляє отри­ма­ти до­да­тко­вий до­хід, від­по­від­но, дер жав­на політика під­трим­ки екс­пор­те­рів ви­ма­гає тон­кої ка­лі­бров­ки під­трим­ки під­при­ємств, які за ра­ху­нок ви­ко­ри­ста­н­ня но­вих те­хно­ло­гій, кра­щої ор­га­ні­за­ції ви­ро­бни­чо­го про­це­су, ди­фе­рен­ці­а­ції рин­ків збу­ту дій­сно зда­тні обме­жи­ти вплив ці­но­вих фа­кто­рів на кон­ку­рен­тну по­зи­цію на зов­ні­шніх рин­ках і пев­ним чи­ном де­сти­му­лю­ва­ти ви­ро­бни­ків, які за­до­воль­ня­ю­ться ли­ше ці­но­ви­ми пе­ре­ва­га­ми.

Кон­ку­рен­ція за ці­ною то­ва­ру або по­слу­ги з ці­ло­го ря­ду при­чин, на на­шу дум ку, є най­менш пер­спе­ктив­ним і при­ва­бли­вим ви­дом кон­ку­рен­тної бо­роть­би на між­на­ро­дних рин­ках. Ви­ро­бни­ки з ви­со­ко­ро­з­ви­ну­тих кра­їн ядра світ си­сте­ми на­ма­га­ю­ться у пер­шу чер­гу вклю­ча­ти­ся в кон­ку­рен­тну бо­роть­бу на рин­ках з ін­ши ми кри­те­рі­я­ми ви­зна­че­н­ня кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг і одно­ча­сно, зав­дя­ки ці­ле­спря мо­ва­ній по­лі­ти­ці уря­дів, ма­ють мо­жли­вість ні­ве­лю­ва­ти ці­но­ві пе­ре­ва­ги по­тен­ці аль­них кон­ку­рен­тів. При цьо­му вар­то на­га­да­ти про не­о­дно­зна­чний вплив пра­вил СОТ на мо­жли­во­сті на­ціо­наль­них уря­дів при­галь­му­ва­ти екс­пан­сію по­тен­ці­аль них іно­зем­них кон­ку­рен­тів [27]. До­сить ефе­ктив­но обме­жу­ю­ться мо­жли­во­сті за сто­су­ва­н­ня та­ри­фних ме­то­дів ре­гу­лю­ва­н­ня між­на­ро­дної тор­гів­лі та па­ра­лель­но актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться не­та­ри­фні ме­то­ди, і чим ви­щим є рі­вень роз­ви­тку еко но­мі­ки, тим ви­тон­че­ні­ши­ми є від­по­від­ні ін­стру­мен­ти за­хи­сту на­ціо­наль­них ви ро­бни­ків [28].

У свою чер­гу, кон­ку­рен­ція за вар­ті­стю про­ду­кту спи­ра­є­ться на отри­ма­н­ня пе­ре ваг за ра­ху­нок від­мін­но­стей у вар­то­сті фа­кто­рів ви­ро­бни­цтва, ком­по­нен­тів кін­це во­го про­ду­кту, окре­мих ета­пів ви­ро­бни­чо­го про­це­су, які ви­ни­ка­ють у ре­зуль­та­ті ви­хо­ду на мі­жна­ро­дні рин­ки фа­кто­рів ви­ро­бни­цтва, між­на­ро­дної ко­о­пе­ра­ції ви ро­бни­чо­го про­це­су, про­су­ва­н­ня то­ва­ру на між­на­ро­дних рин­ках. Як і у ви­пад­ку з ці­но­вою, без­по­се­ре­днім суб’єктом вар­ті­сної кон­ку­рен­ції ви­сту­па­ють мі­кро­еко но­мі­чні суб’єкти, але при цьо­му рі­зни­ми є дже­ре­ла їх пе­ре­ваг. У пер­шо­му ви­пад­ку йде­ться про мо­жли­вість управ­лі­н­ня ці­ною, а у дру­го­му – про ви­ко­ри­ста­н­ня ефе­ктів ко­ли­ва­н­ня вар­то­сті ком­по­нен­тів ви­ро­бни­чо­го про­це­су та кін­це­во­го то­ва­ру, що ви­ни­ка­ють у ре­зуль­та­ті про­су­ва­н­ня ви­ро­бни­чо­го про­це­су та збу­ту на між­на­род ний рі­вень.

Їх фор­му­ва­н­ня зна­чною мі­рою за­ле­жить від еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки дер­жа­ви. Про­від­ну роль у цьо­му ві­ді­гра­ють ма­кро­еко­но­мі­чні фа­кто­ри. Перш за все, це зда­тність дер­жа­ви впли­ва­ти на вар­тість фа­кто­рів ви­ро­бни­цтва, до­сту­пність, спро мо­жність і за­ін­те­ре­со­ва­ність еко­но­мі­чних суб’єктів у за­сто­су­ван­ні но­вих те­хно ло­гій, по­тен­ці­ал ви­ко­ри­ста­н­ня ефе­кту еко­но­мії на зро­стан­ні мас­шта­бів ви­роб ни­цтва. Ство­ре­н­ня вар­ті­сних пе­ре­ваг для на­ціо­наль­них ви­ро­бни­ків – зав­да­н­ня ма­кро­еко­но­мі­чно­го рів­ня, про­дукт еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки дер­жа­ви. Са­ме дер­жа­ва мо­же актив­но впли­ва­ти на фор­му­ва­н­ня про­пор­цій у ці­ні на фа­кто­ри ви­ро­бниц тва, ство­рю­ю­чи сти­му­ли для актив­ні­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня одних і, нав­па­ки, галь му­ю­чи ви­ко­ри­ста­н­ня ін­ших. Як при­клад мо­жна на­ве­сти пла­ту за ви­до­бу­ва­н­ня і ви­ко­ри­ста­н­ня мі­не­раль­них, зе­мель­них, во­дних ре­сур­сів. Біль­ше то­го, та­кі пла те­жі мо­жуть ста­ти ефе­ктив­ним ін­стру­мен­том управ­лі­н­ня ви­ро­бни­чою актив­ні стю під­при­єм­ця, спря­му­ва­н­ня йо­го на ство­ре­н­ня ви­клю­чно кон­ку­рен­то­спро­мож ної про­ду­кції, за­со­бом пе­ре­шко­джа­н­ня отри­ман­ню не­про­ду­ктив­них рен­тних до хо­дів. Че­рез управ­лі­н­ня пе­ре­роз­по­ді­лом су­спіль­но­го про­ду­кту дер­жа­ва зда­тна впли­ва­ти як на се­ре­дню вар­тість ро­бо­чої си­ли, так і на її ди­фе­рен­ці­а­цію за се­кто раль­ни­ми, га­лу­зе­ви­ми, про­фе­сій­ни­ми, по­са­до­ви­ми кри­те­рі­я­ми, ре­зуль­та­тив­ні­стю, со­ці­аль­ною ко­ри­сні­стю й за­тре­бу­ва­ні­стю ді­яль­но­сті. Се­ред ін­стру­мен­тів за­без­пе че­н­ня вар­ті­сних кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг вар­то на­зва­ти по­да­тко­ву по­лі­ти­ку, по­лі­ти ку фор­му­ва­н­ня став­ки ре­фі­нан­су­ва­н­ня, амор­ти­за­ції основ­них за­со­бів, які в кін­це во­му під­сум­ку ви­зна­ча­ють ці­но­ві па­ра­ме­три про­ду­кції на­ціо­наль­них ви­ро­бни­ків.

Ви­окре­ми­мо актив­ну і па­сив­ну ком­по­нен­ти дер­жав­ної по­лі­ти­ки, по­кли­ка­ної під­три­ма­ти вклю­че­н­ня на­ціо­наль­них ви­ро­бни­ків до між­на­ро­дної вар­ті­сної кон­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.