MOZGOVYI OLEG – A fundamental view of global financial instability and monetary authorities

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - З Міст -

Reference 1.

Гло­баль­ні еко­но­мі­чні ви­кли­ки, з яки­ми сти­ка­ю­ться транс­фор­ма­цій­ні еко­но мі­ки у су­ча­сно­му сві­ті, де­да­лі біль­шою мі­рою на­бу­ва­ють мо­не­тар­но­го ха­ра­кте­ру і про­яв­ля­ю­ться, зокре­ма, у по­си­лен­ні во­ла­тиль­но­сті вну­трі­шньо­го фі­нан­со­во­го рин­ку, до­мі­ну­ю­чо­му впли­ві гло­баль­них грав­ців на по­ве­дін­ку на­ціо­наль­но­го бі­зне­су.

Спе­ци­фі­чна і су­пе­ре­чли­ва роль мо­не­тар­них фа­кто­рів у по­ши­рен­ні кри­зо­вих явищ як у роз­ви­ну­тих еко­но­мі­ках, так і у транс­фор­ма­цій­них та тих, що роз­ви­ва ються, не тіль­ки зу­мо­ви­ла пе­ре­о­сми­сле­н­ня ба­зо­вих кон­це­пцій фі­нан­со­вої не­ста біль­но­сті та оцін­ки її де­ста­бі­лі­зу­ю­чо­го впли­ву на еко­но­мі­чний роз­ви­ток, але й спри­чи­ни­ла різ­кі змі­ни в мо­не­тар­них ме­ха­ні­змах ре­гу­лю­ва­н­ня еко­но­мі­чно­го роз ви­тку. З огля­ду на це, акту­аль­ною і своє­ча­сною є ко­ле­ктив­на мо­но­гра­фія ві­до­мих на­у­ков­ців у га­лу­зі фі­нан­сів “Мо­не­тар­на вла­да в су­ча­сно­му сві­ті. Хто ки­не ви­клик до­ла­ру?”.

Хро­ні­чний ха­ра­ктер гло­баль­ної фі­нан­со­вої не­ста­біль­но­сті фор­мує для ма­лих від­кри­тих на­пів­си­ро­вин­них еко­но­мік спе­ци­фі­чні пе­ред­умо­ви їх не­стій­ко­сті. І еко но­мі­чна си­сте­ма Укра­ї­ни впро­довж пе­рі­о­ду не­за­ле­жно­сті це на­о­чно де­мон­струє. Вну­трі­шні стру­ктур­ні пе­ре­ко­си ма­лих сла­бо­ро­з­ви­ну­тих у те­хно­ло­гі­чно­му та ін­сти ту­ціо­наль­но­му аспе­ктах еко­но­мік (до яких на­ле­жить і еко­но­мі­ка Укра­ї­ни) по­си

© Мозговий Олег Ми­ко­ла­йо­вич (Mozgovyi Oleg), 2018; e mail: o.mozgovyy@gmail.com.

лю­ють руй­нів­ний вплив гло­баль­ної фі­нан­со­вої не­ста­біль­но­сті та ура­зли­вість їх еко­но­мі­чних си­стем.

За та­ких об­ста­вин акту­а­лі­зу­є­ться на­у­ко­вий по­шук шля­хів ада­пта­ції мо­не­тар но­го ме­ха­ні­зму від­тво­ре­н­ня на­ціо­наль­них еко­но­мік до но­вих ре­а­лій і ви­кли­ків. Не­об­хі­дність змі­ни­ти якість еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку Укра­ї­ни, у свою чер­гу, зу­мов лює не­об­хі­дність пе­ре­гля­ну­ти прі­о­ри­те­ти і ме­ха­ні­зми мо­не­тар­но­го сти­му­лю­ван ня від­тво­ре­н­ня на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки, щоб не тіль­ки за­без­пе­чи­ти ра­ціо­наль ний пе­ре­роз­по­діл фі­нан­со­вих ре­сур­сів, але й ней­тра­лі­зу­ва­ти за­гро­зи її фі­нан­со­вій ста­біль­но­сті, під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність її вклю­че­н­ня у про­це­си транскор­дон­но­го ру­ху ка­пі­та­лу. Оскіль­ки стру­ктур­но фун­кціо­наль­ні ва­ди мо­не­тар­но­го ме­ха­ні­зму від­тво­ре­н­ня еко­но­мі­ки Укра­ї­ни в умо­вах по­си­ле­н­ня гло­ба­лі­за­цій­них ви­кли­ків є обме­жу­ю­чим і де­стру­ктив­ним фа­кто­ром її по­сту­пу, то акту­аль­ність про­ве­де­н­ня фун­да­мен­таль­них на­у­ко­вих до­слі­джень у цьо­му на­пря­мі зро­стає.

Ре­цен­зо­ва­на мо­но­гра­фія, під­го­тов­ле­на у рам­ках фун­да­мен­таль­ної те­ма­ти­ки НАН Укра­ї­ни *, мі­стить уза­галь­не­н­ня при­чин і осо­бли­во­стей про­я­вів гло­баль­ної фі­нан­со­вої не­ста­біль­но­сті у кон­текс­ті су­ча­сних ви­кли­ків. Ви­окрем­ле­н­ня клю­чо вих фа­кто­рів гло­баль­ної не­ста­біль­но­сті (по­пу­ля­цій­но­го, ци­ві­лі­за­цій­но­го, те­хно ло­гі­чно­го, ви­ро­бни­чо­го, мо­не­тар­но­го) до­зво­ли­ло акцен­ту­ва­ти ува­гу са­ме на фун да­мен­таль­них ци­ві­лі­за­цій­них і гео­по­лі­ти­чних фа­кто­рах, які істо­тною мі­рою ви зна­ча­ють спе­ци­фі­ку фун­кціо­ну­ва­н­ня і стра­те­гі­чні ве­кто­ри ево­лю­ції мо­не­тар­них ме­ха­ні­змів еко­но­мік окре­мих кра­їн. Та­кий під­хід, на від­мі­ну від по­ши­ре­них аб стра­кцій що­до фі­нан­сі­а­лі­за­ції еко­но­мі­ки, дає аде­ква­тне по­я­сне­н­ня при­ро­ді ви ни­кне­н­ня де­стру­кцій і де­фор­ма­цій у су­ча­сних еко­но­мі­чних си­сте­мах.

Ав­то­ра­ми грун­тов­но до­слі­дже­но те­о­ре­ти­чні та при­кла­дні про­бле­ми транс­фор ма­ції мо­не­тар­них ме­ха­ні­змів у клю­чо­вих еко­но­мі­ках сві­ту (і в то­му чи­слі у США, кра­ї­нах зо­ни єв­ро, Ро­сії та Ки­таї) в умо­вах роз­гор­та­н­ня гло­баль­ної еко­но­мі­чної кри­зи. Зна­чну ува­гу у мо­но­гра­фії при­ді­ле­но ефе­ктив­но­сті за­сто­су­ва­н­ня мо­не­тар них ва­же­лів в умо­вах гло­баль­ної еко­но­мі­чної кри­зи (2008–2009 рр.) і за­го­стре­н­ня єв­ро­пей­ської бор­го­вої кри­зи.

Одні­єю з основ­них пе­ре­ваг мо­но­гра­фії є її чі­тка стру­кту­ро­ва­ність: мо­не­тар­ні ва­же­лі роз­гля­да­ю­ться ав­то­ра­ми у кон­текс­ті ін­сти­ту­ціо­наль­них осо­бли­во­стей і спря мо­ва­но­сті мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки. Оцін­ку ді­є­во­сті мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки про­сте­же но під ку­том зо­ру ди­на­мі­ки про­цен­тних ста­вок, ста­ну кре­ди­ту­ва­н­ня, фон­до­во­го рин­ку, рин­ку пра­ці та сти­му­лю­ва­н­ня еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня.

Як спра­ве­дли­во під­кре­слю­ють ав­то­ри, мо­не­тар­ний ме­ха­нізм, на­віть при най про­фе­сій­ні­шо­му під­хо­ді, не мо­же роз­гля­да­тись як са­мо­до­ста­тній за­сіб для по пе­ре­дже­н­ня криз в еко­но­мі­ці. Ін­стру­мен­та­рій мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки мо­же і по­ви нен ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для роз­ви­тку еко­но­мі­ки, але на­віть та­кий по­ту­жний мо не­тар­ний ме­ха­нізм, як у США, не мо­же са­мо­туж­ки за­без­пе­чи­ти мо­дер­ні­за­цію і ре­шо­ринг, ге­не­ра­цію ін­но­ва­цій у су­ча­сній ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чній та ви­со­ко­кон­ку рен­тній еко­но­мі­ці. Цей ви­сно­вок, сфор­му­льо­ва­ний за ре­зуль­та­та­ми ана­лі­зу ді­є­во­сті ви­ко­ри­ста­н­ня мо­не­тар­них ва­же­лів в еко­но­мі­ці США, є над­зви­чай­но ва­жли­вим для ба­га­тьох кра­їн, і в то­му чи­слі Укра­ї­ни, яка оста­то­чно не по­до­ла­ла чер­го­ву кри зу і про­дов­жує свою пе­ре­орі­єн­та­цію на аграр­но си­ро­вин­ний при­да­ток сві­то­во­го рин­ку.

НДР “Мо­не­тар­ний ме­ха­нізм роз­ви­тку еко­но­мі­ки Укра­ї­ни в умо­вах гло­баль­ної фі­нан­со­вої не­ста­біль­но­сті”, яка ви­ко­ну­ва­лась у ДУ “Ін­сти­тут еко­но­мі­ки та про­гно­зу­ва­н­ня НАН Укра­ї­ни”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.