INNOVATION0INFORMATION ECONOMY: POSTINDUSTRIALITY, GENERATIVITY, OPENNESS

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Проблеми Економічної Теорії -

Actual problems of postindustrial innovation4information economy in the context of European choice of Ukraine under conditions of global transformations are considered. The endogenous and exogenously oriented driving forces and sources of self4development and generativity of innovation4information economy are characterized. The attention is focused on the leading tendencies of evolution and creative potential of its open model, as well as the imperatives of its regulation in Ukraine.

© Тарасевич Ві­ктор Ми­ко­ла­йо­вич (Tarasevych Viktor), 2018; e mail: viktarasevich@gmail.com; © Завгородня Оле­на Оле­ксан­дрів­на (Zavhorodnia Olena), 2018; e mail: elenzavg@gmail.com.

* За­кін­че­н­ня. По­ча­ток див. у № 3, 2018 р.

Keywords: postindustrial; innovation information economy; knowledge intensive information; neos; ecogenetics; self development; generativity; creativity; openness. References 17; Figures 9; Tables 2.

Тен­ден­ції роз­ви­тку та кре­а­тив­ний по­тен­ці­ал від­кри­то­сті ін­но­ва­цій­но ін­фор­ма­цій­ної еко­но­мі­ки

Ста­нов­ле­н­ня та роз­ви­ток від­кри­тої мо­де­лі ін­но­ва­цій­но ін­фор­ма­цій­ної еко но­мі­ки є за­ко­но­мір­ною від­по­від­дю на ви­кли­ки по­стін­ду­стрі­аль­них ре­а­лій. Ру­шій но­го ім­пуль­су цій мо­де­лі та зба­га­чен­ню її кре­а­тив­но­го по­тен­ці­а­лу на­да­ють ба­зо­ві ком­пле­мен­тар­ні тен­ден­ції, що зу­мов­лю­ють та під­си­лю­ють одна одну. З огля­ду на ре­аль­ний сим­біоз та син­тез ін­но­ва­цій і ЗЄІ (рис. 5), ціл­ком ло­гі­чно пер­шою на­зва ти тен­ден­цію знан­нє­єм­ної ін­фор­ма­ти­за­ції та комп’юте­ри­за­ції. Ма­со­ве впро­ва­джен ня но­вих і но­ві­тніх ци­фро­вих, мі­кро­про­це­сор­них ІКТ, їх про­ни­кне­н­ня всю­ди, де цир­ку­лює ЗЄІ, зні­ма­ють ряд обме­жень, пов’яза­них із за­до­во­ле­н­ням ін­фор­ма­цій них по­треб лю­ди­ни і су­спіль­ства. Рис. 5. Ко­ре­ля­ція між гло­баль­ним ін­де­ксом ін­но­ва­цій та ін­де­ксом роз­ви­тку ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства у 2016 р. Скла­де­но ав­то­ра­ми за: The Global Innovation Index [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http:// www.globalinnovationindex.org. – 11.09.2017; ITU. ICT development Index 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.itu.int/net4/itu D/idi/2016/index.html. – 23.09.2017. Ком­пле­ксні змі­ни ве­дуть до та­ких ши­ро­ко­мас­шта­бних ре­зуль­та­тів, як: – зро­ста­н­ня об­ся­гів об’єкти­зо­ва­ної (“від­окрем­ле­ної”, але не від­чу­же­ної від суб’єкта) ін­фор­ма­ції;

– ін­тен­си­фі­ка­ція ін­фор­ма­цій­них по­то­ків з май­же мит­тє­вим зво­ро­тним зв’яз ком, роз­ши­ре­н­ня їх змі­сто­во­го на­пов­не­н­ня, під­ви­ще­н­ня до­сту­пно­сті й акту­аль но­сті;

– зде­шев­ле­н­ня при­йо­му пе­ре­да­чі ЗЄІ та її опра­цю­ва­н­ня, змен­ше­н­ня вар то­сті ти­ра­жу­ва­н­ня й роз­по­всю­дже­н­ня ІІІТ, по­лег­ше­н­ня ве­ри­фі­ка­ції їх но­ви­зни й ав­тор­ства;

– роз­ши­ре­н­ня мо­жли­во­стей опе­ра­тив­но­го за­до­во­ле­н­ня по­треб еко­но­мі­чних а′кто­рів, збіль­ше­н­ня швид­ко­сті їх ре­а­гу­ва­н­ня на за­пи­ти й ви­кли­ки се­ре­до­ви­ща, під­ви­ще­н­ня рів­ня яко­сті управ­лін­ських ком­пе­тен­цій;

– зня­т­тя обме­жень на об­ся­ги транс­льо­ва­ної та ар­хі­во­ва­ної ЗЄІ, змен­ше­н­ня ймо­вір­но­сті втра­ти­ти ва­жли­ві, але не­до­оці­не­ні й не­за­тре­бу­ва­ні у по­то­чний мо мент да­ні;

– під­ви­ще­н­ня швид­ко­сті й ефе­ктив­но­сті те­хно­ло­гій зби­ра­н­ня та опра­цю ва­н­ня да­них та ін­фор­ма­ції, мо­ні­то­рин­гу ін­фор­ма­цій­них по­то­ків, зокре­ма, тих, де до­те­пер бу­ла не­мо­жли­ва без­по­се­ре­дня при­су­тність лю­ди­ни, чиї фі­зіо­ло­гі­чні

Тре­тя – тен­ден­ція гло­ба­лі­за­ції кон­ку­рен­тних від­но­син і за­го­стре­н­ня кон­ку­рент ної бо­роть­би в еко­но­мі­чно­му се­ре­до­ви­щі, де май­же ні­ве­льо­ва­но те­ри­то­рі­аль­ний чин­ник. Кон­ку­рен­тний тиск зу­мов­лює зро­ста­н­ня по­треб роз­ви­тку та при­му­шує еко­но­мі­чних акто­рів ′ швид­ше ре­а­гу­ва­ти на зов­ні­шні ви­кли­ки та кон’юн­ктур­ні ко­ли­ва­н­ня, убез­пе­чу­ва­ти се­бе та вла­сні акти­ви від мо­раль­но­го ста­рі­н­ня, про­ти ді­я­ти стрім­ко­му ви­чер­пан­ню ін­но­ва­цій­но ін­фор­ма­цій­них дже­рел мо­но­поль­ної та ди­фе­рен­ці­аль­ної рен­ти. Та­ким чи­ном, де­да­лі по­ту­жні­ше про­яв­ля­ють се­бе сти­му ли до ро­та­ції фа­кто­рів кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті й чер­го­вої змі­ни лі­де­ра (рис. 8), ви­ве­де­н­ня у до­мі­нан­ти ре­сур­сів ЗЄІ, що на­сам­пе­ред ви­рі­зня­ю­ться: а) по­рів­ня­но біль­шим про­ду­ктив­ним і до­хо­до­ге­не­ра­цій­ним по­тен­ці­а­лом; б) мно­жин­ни­ми по зи­тив­ни­ми ме­ре­же­ви­ми і зов­ні­шні­ми ефе­кта­ми; в) зда­тні­стю роз­ши­рю­ва­ти еко но­мі­чний про­стір та за­без­пе­чу­ва­ти ре­а­лі­за­цію екс­пан­сіо­ніст­ських стра­те­гій, за по­бі­га­ю­чи ан­та­го­ні­за­ції еко­ло­го еко­но­мі­чних су­пе­ре­чно­стей то­що. Рис. 8. Зру­ше­н­ня у стру­кту­рі ВВП уна­слі­док змі­ни до­мі­нан­тних тен­ден­цій і фа­кто­рів еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті, умов гло­баль­ної кон­ку­рен­ції та дже­рел кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті Скла­де­но ав­то­ра­ми.

Осо­бли­ва роль ка­та­лі­за­то­ра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку на­ле­жить ін­но­ва­цій­но ін­фор­ма­цій­ній лі­бе­ра­лі­за­ції – ма­со­вій від­мо­ві від то­таль­но­го за­хи­сту но­ва­цій­них та­єм­ниць від кон­ку­рен­тів та змен­шен­ню бар’єрів у ру­сі ЗЄІ, ІІІП та ін­но­ва­цій­но ін­фор­ма­цій­но­го ка­пі­та­лу те­ре­на­ми гло­баль­ної еко­но­мі­ки. При­чи­ни осла­бле­н­ня

ін­фор­ма­цій­ни­ми, ло­гі­сти­чни­ми і дистриб’ютор­ськи­ми ка­на­ла­ми транс­на­ціо наль­них кор­по­ра­цій. Спіль­не ви­ко­ри­ста­н­ня ре­зуль­та­тів НДДКР ма­те­рин­ськи ми та до­чір­ні­ми ком­па­ні­я­ми, а та­кож фі­лі­я­ми не су­про­во­джу­є­ться змі­ною влас ни­ка і не мі­стить яв­ної не­без­пе­ки, пов’яза­ної з не­сан­кціо­но­ва­ним до­сту­пом сто рон­ніх осіб до від­по­від­ної ін­но­ва­цій­ної ЗЄІ. Оскіль­ки її ди­фу­зія – не­від’єм­на скла­до­ва стра­те­гії са­мо­ро­з­ви­тку транскор­дон­ної ін­те­гро­ва­ної си­сте­ми, мо­жна кон­ста­ту­ва­ти без­по­се­ре­дній зв’язок між мас­шта­ба­ми та тем­па­ми транс­на­ціо­на лі­за­ції бі­зне­су й мас­шта­ба­ми ін­но­ва­цій­но ін­фор­ма­цій­них вза­є­мо­дій ре­зи­ден­тів і не­ре­зи­ден­тів, пов’яза­них транс­на­ціо­наль­ним ка­пі­та­лом, а та­кож між тен­ден ці­єю транс­на­ціо­на­лі­за­ції мі­кро­еко­но­мі­чних про­це­сів та де­да­лі шир­шим роз кри­т­тям у між­дер­жав­но­му про­сто­рі “во­ріт гло­ба­лі­за­ції” [16], то­ру­ва­н­ням крізь них шля­хів для ди­фу­зії ЗЄІ та ін­но­ва­цій, по­ши­ре­н­ням пря­мих форм ін­но­ва­цій но­го ін­ве­сту­ва­н­ня.

Рис. 9. Ко­ре­ля­ція гло­баль­но­го ін­де­ксу ін­но­ва­цій та мі­жна­ро­дно­го ін­де­ксу за­хи­сту прав вла­сно­сті (The International Property Right Index) у 2015 р.

Скла­де­но ав­то­ра­ми за: The Global Innovation Index [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http:// www.globalinnovationindex.org. – 11.09.2017; International Property Rights Index 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://www.internationalpropertyrightsindex.org/countries. – 14.09.2017.

Зві­сно, за ре­зуль­та­та­ми еко­но­мі­чної гло­ба­лі­за­ції в ці­ло­му та транс­на­ціо­на­лі за­ції зокре­ма мо­жли­вим є про­цес при­гні­че­н­ня ен­до­ген­но­го ек­зо­ген­ним. У ра­зі кон­флі­кту ін­те­ре­сів мі­гра­ція і ди­фу­зія чу­жо­рі­дних еко­ге­не­ти­чних еле­мен­тів, їх про­ни­кне­н­ня у вну­трі­шнє се­ре­до­ви­ще як сим­біо­н­тів, агре­со­рів чи “аген­тів впли ву” за­гро­жу­ють еко­но­мі­чним та еко­ло­гі­чним ко­ло­ні­а­лі­змом, не­спри­я­тли­ви­ми змі­на­ми в зов­ні­шніх обме­же­н­нях са­мо­від­тво­ре­н­ня, зокре­ма, че­рез шту­чне змен ше­н­ня кіль­ко­сті сту­пе­нів по­лі­ти­чної та еко­но­мі­чної сво­бо­ди, зву­же­н­ня аль­тер­на тив роз­ви­тку вна­слі­док мо­но­спе­ці­а­лі­за­ції у між­на­ро­дно­му і ре­гіо­наль­но­му по­ді­лі пра­ці. Щоб за­по­біг­ти цьо­му, цін­ні­сний се­ле­ктор “на­ціо­наль­ний еко­но­мі­чний пат$ рі­о­тизм” і ме­ха­ні­зми пре­вен­тив­но­го за­хи­сту стра­те­гі­чно зна­чу­щих се­кто­рів еко но­мі­ки та ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних га­лу­зей про­ми­сло­во­сті від чи­слен­них вну­трі­шніх і зов­ні­шніх за­гроз, зокре­ма, про­я­вів по­лі­ти­чно­го аван­тю­ри­зму, ма­ють бу­ти ле­гі ти­мі­зо­ва­ні та вбу­до­ва­ні в ор­га­ні­за­цій­но ре­гу­ля­тор­ну під­си­сте­му на­ціо­наль­ної еко но­мі­ки.

Про ім­пе­ра­ти­ви ре­гу­лю­ва­н­ня ін­но­ва­цій­но ін­фор­ма­цій­них про­це­сів у на­ціо­наль­ній еко­но­мі­ці Укра­ї­ни

Ін­но­ва­цій­но ін­фор­ма­цій­на еко­но­мі­ка по­стін­ду­стрі­аль­но­го ти­пу та іма­нен­тні їй про­це­си не мо­жуть аде­ква­тно ре­гу­лю­ва­тись “ін­ду­стрі­аль­ним” ін­стру­мен­та­рі­єм. По­трі­бні ме­ха­ні­зми і пі­до­йми по­стін­ду­стрі­аль­но­го га­тун­ку, спря­мо­ва­ні на ви­пе$ ре­джаль­ний роз­ви­ток на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки та її ін­но­ва­цій­но$ін­фор­ма­цій­ної скла$ до­вої.

Чи мо­же зро­ста­н­ня від­бу­ва­ти­ся по­за впли­вом ін­но­ва­цій­но ін­фор­ма­цій­них чин­ни­ків? Так, у ра­зі ре­а­лі­за­ції пе­ре­ва­жно екс­тен­сив­но­го ва­рі­ан­та на­ціо­наль но­го від­тво­ре­н­ня. До­свід Укра­ї­ни під­твер­джує, що ме­та­бо­лі­чний вза­є­мозв’язок “біль­ші об­ся­ги спо­жи­ва­н­ня ре­сур­сів → до­да­тні кіль­кі­сні змі­ни ре­зуль­та­тів функ ціо­ну­ва­н­ня” за ін­ших рів­них умов зда­тний за­без­пе­чу­ва­ти і під­три­му­ва­ти ви­схід ну тра­є­кто­рію ма­кро­еко­но­мі­чної ди­на­мі­ки. Зві­сно, та­ке еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня за­ле­жить від при­ро­сту ви­ко­ри­ста­них ре­сур­сів і лі­мі­то­ва­не у ча­сі. Які­сні ме­та мор­фо­зи, пов’яза­ні з “ре­сур­сним про­кля­т­тям”, на­бу­ва­ють пе­ре­ва­жно ре­гре сив­но­го ха­ра­кте­ру і ста­нов­лять за­гро­зу для май­бу­тньо­го кра­ї­ни. Три­ва­ле не­хту ва­н­ня які­стю на ко­ристь кіль­ко­сті, рен­то­о­рі­єн­то­ва­на по­ве­дін­ка й го­ни­тва за ко ро­тко­стро­ко­вою кон’юн­ктур­ною ви­го­дою обер­та­ю­ться на со­ці­аль­ну і те­хно­ло гі­чну де­гра­да­цію, під­ви­ще­н­ня за­ле­жно­сті від зов­ні­шньо­го сві­ту в про­це­сі ви сна­же­н­ня вла­сної ре­сур­сної ба­зи чи не­спри­я­тли­вої кон’юн­кту­ри сві­то­вих ре­сур­сних рин­ків.

По­ту­жні про­лон­го­ва­ні за­гро­зи са­мо­від­тво­рен­ню та ста­біль­но­сті на­ціо­наль ної еко­но­мі­ки та­кож ви­пли­ва­ють з при­мі­ти­ві­за­ції про­фі­лю її спе­ці­а­лі­за­ції в між­на­ро­дно­му по­ді­лі пра­ці, у то­му чи­слі на­у­ко­во те­хні­чної [17, p. 10–12]. Ін­ди ка­то­ра­ми цьо­го є по­гір­ше­н­ня те­хно­ло­гі­чної стру­кту­ри екс­пор­ту *, по­си­ле­н­ня йо­го си­ро­вин­ної спря­мо­ва­но­сті. Во­дно­час спо­сте­рі­га­є­ться по­сла­бле­н­ня ста­тус них по­зи­цій Укра­ї­ни у сві­то­вій те­хно­ло­гі­чній пі­ра­мі­ді, від­бу­ва­ю­ться істо­тне зву же­н­ня дже­рел ди­фу­зії ін­но­ва­цій і те­хно­ло­гі­чних знань, втра­та най­більш ди­на­міч них при­бу­тко­вих ви­со­ко та се­ре­дньо­те­хно­ло­гі­чних рин­ко­вих ніш, а та­кож прав на без­по­се­ре­дню участь у при­вла­снен­ні гло­баль­ної те­хно­ло­гі­чної рен­ти. Крім то­го, Укра­ї­на, з пев­них при­чин хро­ні­чно змен­шу­ю­чи на­у­ко­міс­ткість ВВП і нех ту­ю­чи здо­бу­тка­ми вла­сно­го все ще до­во­лі по­ту­жно­го на­у­ко­во те­хні­чно­го по­тен ці­а­лу, по­тра­пляє в за­мкне­не ко­ло за­ле­жно­сті від за­ру­бі­жних про­ду­цен­тів на­у­ко во те­хні­чних знань та ІІІП. Саль­до пла­те­жів за ви­ко­ри­ста­н­ня об’єктів прав ін­те ле­кту­аль­ної вла­сно­сті нев­пин­но по­гір­шу­є­ться і не­га­тив­но ти­сне на на­ціо­наль­ний тор­го­вель­ний ба­ланс.

Най­більш не­без­пе­чно, що в ме­жах дії не­га­тив­них тен­ден­цій опи­ня­ю­ться ме­ха ні­зми ін­но­ва­цій­но ін­фор­ма­цій­но­го са­мо­о­нов­ле­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го ге­но­му, які зда­тні кар­ди­наль­но змі­ни­ти ре­гре­сив­ні трен­ди, до­ки во­ни не ста­ли не­зво­ро­тни ми. Про це, на жаль, пря­мо свід­чать екс­пер­тні оцін­ки по­рів­няль­них ін­но­ва­цій­них пе­ре­ваг на­ціо­наль­ної кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті Укра­ї­ни, пред­став­ле­ні у та­ких відо мих між­на­ро­дних ана­лі­ти­чних до­слі­дже­н­нях, як Global Competitiveness Report, Global Innovation Index та Innovation Union Scoreboard.

Не ви­кли­кає сум­ні­вів, що по­до­ла­н­ня не­га­тив­них явищ і про­це­сів в ін­но­ва цій­но ін­ве­сти­цій­ній сфе­рі, за­без­пе­че­н­ня ви­пе­ре­джаль­но­го роз­ви­тку ІІЕ по­тре

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.