ЕКО­НО­МІ­ЧНИЙ КОН­ТРОЛЬ СИ­ЛА­МИ ГРО­МА­ДЯН­СЬКО­ГО СУ­СПІЛЬ­СТВА: ІН­СТИ­ТУ­ЦІО­НАЛЬ­НИЙ ПІД­ХІД

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Управління Економікою: Теорія І Практика - MARYNA AFANASIEVA, Postgraduate National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” 2, Kyrpychova St., Kharkiv, 61002, Ukraine

За­про­по­но­ва­но ме­ха­нізм еко­но­мі­чно­го кон­тро­лю си­ла­ми гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, що ви­пли­ває з кон­це­пції ста­ло­го роз­ви­тку та те­о­рії си­стем і акту­а­лі­зує ін­те­ре­си лю­ди­ни і су­спіль­ства, за­пу­скає про­це­си са­мо­ре­а­лі­за­ції під­при­ємств, вклю­ча­ю­чи са­мо­кон­троль; опу­блі­ку­ва­н­ня ана­лі­ти­чної ін­фор­ма­ції роз­гля­да­є­ться як ко­ри­гу­ю­чий за­сіб. Зро­бле­но ви' сно­вок про те, що гро­ма­дян­ський кон­троль мо­же ста­ти фа­кто­ром, який змі­цнює су­спіль­ні ін­сти­ту­ти та ри­нок. Клю­чо­ві сло­ва: еко­но­мі­чний кон­троль; кон­троль­ні за­хо­ди; ста­лий роз­ви­ток; гро­ма' дян­ське су­спіль­ство; су­спіль­на стру­кту­ра; ізо­мор­фізм; су­спіль­ний ін­сти­тут; со­ці­аль­ний ка­пі­тал. Бібл. 16; рис. 2; табл. 1.

аспі­рант На­ціо­наль­но­го те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту “Хар­ків­ський по­лі­те­хні­чний ін­сти­тут” вул. Кир­пи­чо­ва, 2, 61002, Хар­ків, Укра­ї­на

UDC 658.5:316.43:304:5

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.