А. М. Б О Б К О,

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Економічні Проблеми Природокористування -

кан­ди­дат сіль­сько­го­спо­дар­ських на­ук, за­слу­же­ний пра­ців­ник сіль­сько­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу охо­ро­ни ланд­ша­фтів, збе­ре­же­н­ня рі­зно­ма­ні­т­тя і при­ро­до­за­по­віда­н­ня Ін­сти­ту­ту агро­еко­ло­гії і при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня НААН Укра­ї­ни, вул. Ме­тро­ло­гі­чна, 12, 03143, Ки­їв, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.