ІН­НО­ВА­ЦІЇ У ПЛА­НУ­ВАН­НІ НА ОСНО­ВІ КОН­ЦЕ­ПЦІЇ МАР­ЖИ­НАЛЬ­НО­ГО ПІД­ХО­ДУ *

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Управління Економікою: Теорія І Практика -

На­ве­де­но ряд гі­по­тез, до­ве­де­н­ня яких по­ка­за­ло, що ком­плекс ва­жли­вих еко­но­мі­чних зав­дань – пла­ну­ва­н­ня со­бі­вар­то­сті, при­бу­тку, без­зби­тко­во­сті за ви­да­ми про­ду­кції, ці­но& утво­ре­н­ня на но­ву про­ду­кцію, оцін­ка ефе­ктив­но­сті ін­но­ва­цій­них про­е­ктів – не ді­стає від­по­від­но­го ви­рі­ше­н­ня че­рез від­су­тність ана­лі­ти­чних ін­стру­мен­тів. За­про­по­но­ва­но як аль­тер­на­ти­ву розв’яза­н­ня цих зав­дань на осно­ві кон­це­пції мар­жи­наль­но­го під­хо­ду. Клю­чо­ві сло­ва: мар­жи­наль­ний при­бу­ток; ко­е­фі­ці­єнт без­зби­тко­во­сті; за­пас на­дій­но­сті; ни­жня ме­жа ці­ни; ін­но­ва­цій­ний про­ект. Бібл. 14; табл. 4; фор­мул 10. UDC 338.2; 339.138

O L I V E R O R L O V, Doctor of Econ. Sci., Professor of the Department of Marketing and Trade Entrepreneurship Khmelnytskyi National University, 11, Instytuts’ka St., Khmelnytskyi, 29016, Ukraine

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.