УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Управління Економікою: Теорія І Практика -

УДК 338.2; 339.138 О. О. О Р Л О В, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри мар­ке­тин­гу і тор­го­вель­но­го під­при­єм­ни­цтва ДВНЗ “Хмель­ни­цький на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет”, вул. Ін­сти­тут­ська, 11, 29016, Хмель­ни­цький, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.