Ша­нов­ні чи­та­чі!

DEAR READERS

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - News -

На зла­мі ти­ся­чо­літь пе­ре­хід у кра­ї­нах з до­мі­ну­ю­чим пла­но­вим де­тер мі­ні­змом до рин­ко­вої си­сте­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня – де­що біль­ше, ніж прос то еко­но­мі­чний екс­пе­ри­мент, оскіль­ки це одно­ча­сно є і транс­фор­ма­ці­єю су­спіль­но­го життя в усіх йо­го со­ці­аль­но по­лі­ти­чних стру­кту­рах. На­слід­ки рин­ко­вої ре­во­лю­ції ви­яви­ли­ся ка­та­стро­фі­чни­ми, осо­бли­во це сто­су­є­ться Укра­ї­ни, еко­но­мі­ка якої за чверть сто­лі­т­тя так і не змо­гла від­но­ви­ти рі­вень 1990 р. Во­дно­час за­хі­дний світ, на рин­ко­ві за­са­ди фун­кціо­ну­ва­н­ня яко­го ми орі­єн­ту­ва­ли­ся в хо­ді ре­форм, охо­пи­ла кри­за си­стем­но­го ха­ра­кте­ру, перш за все, вна­слі­док пре­ва­лю­ва­н­ня па­ра­ди­гми гло­баль­но­го кор­по­ра­ти­ві­зму, для яко­го до­мі­ну­ю­чою іде­о­ло­гі­єю є рин­ко­вий фун­да­мен­та­лізм, що ве­де до де­да­лі зро­ста­ю­чої со­ці­аль­ної не­рів­но­сті.

На сьо­го­дні при­хід до вла­ди но­во­го пре­зи­ден­та США і ого­ло­ше­на ним стра­те­гія роз­ви­тку кра­ї­ни ба­га­то в чо­му озна­ча­ють по­ча­ток но­во­го по­во ро­ту у сві­то­вій, перш за все еко­но­мі­чній, по­лі­ти­ці з на­слід­ка­ми, які мо жуть, у ра­зі її успі­шної ре­а­лі­за­ції, істо­тно змі­ни­ти стан справ, на­сам­пе­ред, на сві­то­вих рин­ках, у то­му чи­слі й ЄС. Укра­ї­на, без­умов­но, та­кож має до лу­чи­ти­ся до розв’яза­н­ня існу­ю­чих су­пе­ре­чно­стей, оскіль­ки ба­га­то кра­їн вже ве­дуть по­шук аде­ква­тної ре­а­кції на очі­ку­ва­ні змі­ни.

У цьо­му но­ме­рі жур­на­лу на­дру­ко­ва­но ви­клад до­по­віді Джеф­фа Фо­кса (Ін­сти­тут еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки, Ва­шинг­тон, США) “Тор­го­вель­на політика США – час по­ча­ти спо­ча­тку” (да­лі в жур­на­лі – До­по­відь) ан­глій­ською мо вою та її пе­ре­клад укра­їн­ською, а та­кож ма­те­рі­а­ли “кру­гло­го сто­лу”, який від­був­ся на дво­ден­но­му за­сі­дан­ні Вче­ної ра­ди Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ки та про гно­зу­ва­н­ня НАН Укра­ї­ни і був при­свя­че­ний обго­во­рен­ню ці­єї До­по­віді в на­пря­мах об­грун­ту­ва­н­ня по­зи­ції укра­їн­ських вче­них еко­но­мі­стів що­до дій Укра­ї­ни у сві­ті, що по­стій­но змі­ню­є­ться.

З огля­ду на ва­жли­вість і акту­аль­ність окре­сле­них про­блем для на­шої кра­ї­ни за­про­шу­є­мо до дис­ку­сії з ме­тою обмі­ну дум­ка­ми що­до ці­єї те­ми з рі­зних то­чок зо­ру, згі­дно з яки­ми ав­то­ри мо­жуть по­го­ди­ти­ся або не по­го­ди ти­ся з на­у­ко­вою по­зи­ці­єю як Дж. Фо­кса, так і уча­сни­ків “кру­гло­го сто­лу”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.