– Ре­фор­му­ва­н­ня та уні­фі­ка­ція ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру ді­ло­вої актив­но­сті

Політика пре­зи­ден­та США Д. Трам­па пе­ред­ба­чає істо­тні змі­ни у під­по­ряд­ку­ван­ні пра­вил гло­баль­ної лі­бе­ра­лі­за­ції тор­гів­лі на­ціо­наль­ним ін­те­ре­сам. Ди­ску­сій­ни­ми є пи­та­н­ня ви­ко­на­н­ня дер­жа­вою кон­сти­ту­цій­них зо­бов’язань з не­у­хиль­ним до три­ма­н­ням рин­ко­вих прин­ци­пів

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - News -

T. I. І E F Y M E N K O, Professor, Doctor of Econ. Sci., Corresponding Member of the NAS of Ukraine, President of the SESI “Academy of Financial Management” (Kyiv)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.