Reforming and unifying the information space of business activity

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

Про­тя­гом ми­ну­лих сто­літь ци­клі­чні кри­зо­ві яви­ща стри­му­ва­ли по) рів­ня­но ста­ле зро­ста­н­ня на­ціо­наль­них го­спо­дарств. На від­мі­ну від та­ких тен­ден­цій, при­чи­ни й на­слід­ки збо­їв на ма­кро­рів­ні у пер­шо­му де­ся­ти­річ­чі XXI ст. свід­чать про ва­жли­вість на­у­ко­во­го і пра­кти­чно­го усві­дом­ле­н­ня осо­бли­во­стей про­це­сів гло­баль­ної фі­нан­сі­а­лі­за­ції, а та­кож ускла­дне­н­ня ін­сти­ту­цій­но­го се­ре­до­ви­ща. Чер­го­ві ци­кли пе­ре­о­сми­сле­н­ня еко­но­міч) ної та по­лі­ти­чної скла­до­вих на­ціо­наль­ної кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті зде) біль­шо­го збі­га­ю­ться з транс­фор­ма­ці­я­ми у вла­дних ко­лах. У та­ко­му ро) зу­мін­ні не ста­ла ви­ня­тком пе­ре­орі­єн­та­ція уря­до­вих кіл США зі стра­те­гіч) них по­зи­цій ін­сти­ту­ці­а­лі­за­ції кор­по­ра­тив­но­го гло­ба­лі­зму в бік під­по­ряд) ку­ва­н­ня ре­гіо­наль­них і на­ціо­наль­них тор­го­вель­них угод дер­жав­ній по­лі) ти­ці со­ці­аль­ної спра­ве­дли­во­сті, про­го­ло­ше­ній у До­по­віді Дж. Фо­кса.

The policy of the US President D. Trump provides for significant changes in the context of subordinating the rules of global trade liberalization to the national interests. Discussion issues are implementation of the state constitutional obligations with strict adherence to the principles of market competitiveness, transparency and self regulation on the background of risk management of information asymmetry in the space time aspect.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.