СИНТЕТИЧНА СИ­СТЕ­МА РЕ­ГІО­НАЛЬ­НОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПО­ЛІ­ТИ­КИ: ТЕ­О­РЕ­ТИ­ЧНІ ЗА­СА­ДИ СТА­НОВ­ЛЕ­Н­НЯ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Економіка Зарубіжних Країн -

До­слі­дже­но транс­фор­ма­цію си­сте­ми між­на­ро­дної міграційної по­лі­ти­ки. Ви­зна­че­но три клю­чо­ві си­сте­ми управ­лі­н­ня між­на­ро­дною тру­до­вою мі­гра­ці­єю: мі­гра­цій­на си­сте­ма по& пи­ту, мі­гра­цій­на си­сте­ма про­по­зи­ції та синтетична мі­гра­цій­на си­сте­ма, яка на­бу­ває де& да­лі біль­шої по­пу­ляр­но­сті у сві­ті та мо­же вва­жа­тись опти­маль­ним спосо­бом за­до­во­лен& ня на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів при­йма­ю­чих кра­їн і ро­бо­то­дав­ців. Клю­чо­ві сло­ва: між­на­ро­дна тру­до­ва мі­гра­ція; мі­гра­цій­на політика; ре­гіо­наль­на ін­те& гра­ція; синтетична мі­гра­цій­на си­сте­ма; мі­гра­цій­на си­сте­ма про­по­зи­ції; мі­гра­цій­на си& сте­ма по­пи­ту; мі­гра­цій­на си­сте­ма ба­лів. Бібл. 19. UDC 339.924: 331.556.4 ROMAN STAKANOV, Associate Professor, Cand. of Econ. Sci., Associate Professor of the Chair of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations, Taras Shevchenko Kyiv University, 36/1, Melnykova St., Kyiv, 04119, Ukraine

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.