ОЦІН­КА РИ­ЗИ­КУ В УПРАВ­ЛІН­НІ РОЗ­ВИ­ТКОМ ГО­ТЕЛЬ­НО­ГО БІ­ЗНЕ­СУ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - News -

Ви­зна­че­но су­тність по­ня­т­тя “ри­зик”, про­ве­де­но ана­ліз та окре­сле­но ета­пи оцін­ки ри0 зи­ків для за­без­пе­че­н­ня вла­сни­ків бі­зне­су ін­фор­ма­ці­єю, не­об­хі­дною для прийня­т­тя від­по0 від­них рі­шень. З ме­тою фор­му­ва­н­ня об’єктив­но­го уяв­ле­н­ня про ін­стру­мен­та­рій мо­ні­то0 рин­гу ри­зи­ку бан­крут­ства го­тель­но­го бі­зне­су за­сто­со­ва­но п’яти­фа­ктор­ну мо­дель Альт0 ма­на. По­да­но си­сте­ма­ти­за­цію ме­то­дів управ­лі­н­ня ри­зи­ка­ми під­при­ємств го­тель­но­го бі­зне­су. Для зни­же­н­ня ри­зи­ку бан­крут­ства го­тель­но­го бі­зне­су за­про­по­но­ва­но шля­хи та за­хо­ди мі­ні­мі­за­ції го­спо­дар­сько­го ри­зи­ку під­при­єм­ства. Клю­чо­ві сло­ва: ри­зик; оцін­ка ри­зи­ків; під­при­єм­ства го­тель­но­го бі­зне­су; які­сний ана­ліз; кіль­кі­сний ана­ліз; ймо­вір­ність бан­крут­ства; п’яти­фа­ктор­на мо­дель Аль­тма­на; го­спо­дар0 ський ри­зик. Бібл. 14; рис. 1; табл. 5.

UDC 005.334:640.42#043.86

L I U D M Y L A Z A V I D N A, Associate Professor, Cand. of Agrar. Sci., Doctoral student of the Department of Hotel and Restaurant Business Kyiv National University of Trade and Economics, 19, Kioto St., Kyiv, 02156, Ukraine

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.