СО­ЦІ­АЛЬ­НО ВІД­ПО­ВІД­АЛЬ­НЕ ПІД­ПРИ­ЄМ­СТВО: ПО­НЯ­Т­ТЯ, ІДЕН­ТИ­ФІ­КА­ЦІЯ, РІВ­НІ

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Соціальні Проблеми В Практиці Управління -

Про­ана­лі­зо­ва­но основ­ні змі­сто­ві аспе­кти со­ці­аль­ної від­по­від­аль­но­сті під­при­єм­ства. До! слі­дже­но пра­кти­ку за­яв про со­ці­аль­ну від­по­від­аль­ність ві­тчи­зня­них і за­ру­бі­жних під­при­ємств. Об­грун­то­ва­но кри­те­рії ви­зна­н­ня під­при­єм­ства со­ці­аль­но від­по­від­аль­ним. Сфор­му­льо­ва­но по­ня­т­тя “со­ці­аль­но від­по­від­аль­не під­при­єм­ство”. Ви­зна­че­но під­хо­ди до ран­жу­ва­н­ня со­ці­аль­но від­по­від­аль­них під­при­ємств. Клю­чо­ві сло­ва: со­ці­аль­но від­по­від­аль­не під­при­єм­ство; принципи со­ці­аль­ної від­по­ві! даль­но­сті бі­зне­су; ви­зна­н­ня під­при­єм­ства со­ці­аль­но від­по­від­аль­ним; рів­ні со­ці­аль­ної від­по­від­аль­но­сті під­при­ємств; не­фі­нан­со­вий звіт. Бібл. 9; рис. 6; табл. 2.

UDC 005.35

SVITLANA KOROL, Associate Professor, Doctor of Econ. Sci., Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation Kyiv National University of Trade and Economics, 19, Kioto St., Kyiv, 02156, Ukraine

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.