ЯНКОВИЙ О. Г., ЯНКОВИЙ В. О.

– Фон­до­озбро­є­ність у ма­ши­но­бу­ду9 ван­ні Укра­ї­ни: ре­аль­ність і опти­маль­ність

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

Ро­з­гля­ну­то ди­на­мі­ку по­ка­зни­ків про­ду­ктив­но­сті пра­ці, фон­до­від­да­чі і фон­до­озбро­є­но­сті в га­лу­зі ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня Укра­ї­ни за остан­ні ро­ки. До­ве­де­но не­опти­маль­ність фон­до9 озбро­є­но­сті у 2007–2015 рр. з ура­ху­ва­н­ням об­ся­гів ре­а­лі­за­ції про­ду­кції ма­ши­но­бу­ду9 ва­н­ня. Те­о­ре­ти­чно об­грун­то­ва­но про­це­ду­ру ви­зна­че­н­ня опти­маль­ної фон­до­озбро9 єно­сті на ба­зі ви­ро­бни­чих фун­кцій з її апро­ба­ці­єю за да­ни­ми ма­ши­но­бу­дів­ної га­лу­зі Укра­ї­ни. Клю­чо­ві сло­ва: ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня; фон­до­озбро­є­ність; ви­ро­бни­ча фун­кція; екві­мар9 жи­наль­ний прин­цип; за­мі­ще­н­ня фа­кто­рів. Бібл. 14; рис. 3; табл. 2; фор­мул 22.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.