АНУФРІЄВА К. В.

– Ін­сти­ту­цій­ні та фі­нан­со­ві скла­до­ві на­ро­щу­ва­н­ня екс­пор­ту Укра­ї­ни

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

Ви­зна­че­но ва­жли­вість на­ро­щу­ва­н­ня екс­пор­ту Укра­ї­ни і роз­ви­тку стра­те­гі­чних ін­стру$ мен­тів йо­го під­трим­ки на дер­жав­но­му рів­ні. До­слі­дже­но основ­ні по­ка­зни­ки, пов’яза­ні з ди­на­мі­кою, стру­кту­рою та фі­нан­су­ва­н­ням ві­тчи­зня­но­го екс­пор­ту, а та­кож гло­баль­ні та вну­трі­шні фа­кто­ри впли­ву на роз­ви­ток екс­пор­ту. Окре­сле­но про­бле­ми, що пе­ре$ шко­джа­ють по­зи­тив­ній ди­на­мі­ці екс­пор­ту. Вста­нов­ле­но шля­хи та ін­стру­мен­ти роз­вит$ ку ві­тчи­зня­но­го екс­пор­ту і спри­я­н­ня йо­му. Ви­сві­тле­но пи­та­н­ня до­ціль­но­сті ство­ре­н­ня, ор­га­ні­за­цій­ної фор­ми і зав­дань екс­порт­но$кре­ди­тно­го агент­ства в Укра­ї­ні. Клю­чо­ві сло­ва: екс­порт; зов­ні­шньо­тор­го­вель­ний обо­рот; пла­ті­жний ба­ланс; від$ кри­тість еко­но­мі­ки; умо­ви зов­ні­шньої тор­гів­лі; то­вар­на стру­кту­ра екс­пор­ту; екс­порт$ но$кре­ди­тне агент­ство; тор­го­вель­не фі­нан­су­ва­н­ня; стра­ху­ва­н­ня екс­пор­ту; про­гра­ма спри­я­н­ня екс­пор­ту; екс­порт­на стра­те­гія. Бібл. 14; рис. 2; табл. 3.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.