СЛА­ВА С. С.

– Роз­ви­ток ін­но­ва­цій­них кон­це­пцій в Укра­ї­ні

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

Ви­яв­ле­но ета­пність й осо­бли­во­сті роз­ви­тку кон­це­пту­аль­них ін­но­ва­цій­них мо­де­лей у ві­тчиз# ня­ній пра­кти­ці. По­ка­за­но, що отри­ма­ні ре­зуль­та­ти ана­лі­зу змі­сту кон­це­пцій та стра­те­гій свід­чать про ево­лю­цію роз­ви­тку мо­де­лей в Укра­ї­ні від лі­ній­них (1999 р.) до си­стем­но ін­те­гро­ва­них (2015 р.). Зро­бле­но ви­сно­вок про оче­ви­дну не­об­хі­дність роз­роб­ки ор­га­ні# за­цій­них фор­ма­тів для шир­ших вза­є­мо­дій – пла­тформ, кла­сте­рів, знан­нє­во#ін­но­ва­цій# них гро­мад, дер­жав­но#при­ва­тно­го пар­тнер­ства, ін­ших но­вих ор­га­ні­за­цій­них утво­рень з са­мо­ге­не­ру­ю­чою ін­но­ва­цій­ною куль­ту­рою та мо­ти­ва­ці­єю бі­знес#ін­те­ре­сів у уча­сни­ків ін­но­ва­цій­но­го про­це­су. Клю­чо­ві сло­ва: ін­но­ва­цій­ні мо­де­лі; ін­но­ва­цій­ний про­цес; на­ціо­наль­на ін­но­ва­цій­на си# сте­ма; три­ку­тник знань; по­трій­на спі­раль; знан­нє­во#ін­но­ва­цій­ні гро­ма­ди; лі­ній­ні та не­лі­ній­ні ін­но­ва­цій­ні мо­де­лі; ін­но­ва­цій­на куль­ту­ра; ін­те­гро­ва­ність в ін­но­ва­цій­них мо­де­лях. Бібл. 15; рис. 1; табл. 1. UDC 330.341.13 S V I T L A N A S L A V A, Associate Professor, Cand. of Econ. Sci., Professor of the Department of Enterprise Economics Uzhhorod National University, Deputy Director Transcarpathian Regional Centre for Socio"economic and Humanities Research of the NAS of Ukraine, 3, Narodna Sq., Uzhgorod, 88000, Ukraine

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.