SNIHOVA OLENA

– Smart specialization potential revealing for the overcoming of regional structural inertness in Ukraine

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

УДК 332.146:330.341.1 О. Ю. С Н І Г О В А, до­цент, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня та стру­ктур­них змін в еко­но­мі­ці ДУ “Ін­сти­тут еко­но­мі­ки та про­гно­зу­ва­н­ня НАН Укра­ї­ни”, вул. Па­на­са Мир­но­го, 26, 01011, Ки­їв, Укра­ї­на

РОЗ­КРИ­Т­ТЯ ПО­ТЕН­ЦІ­А­ЛУ СМАРТ СПЕ­ЦІ­А­ЛІ­ЗА­ЦІЇ ДЛЯ ПО­ДО­ЛА­Н­НЯ РЕ­ГІО­НАЛЬ­НОЇ СТРУ­КТУР­НОЇ ІНЕР­ТНО­СТІ В УКРА­Ї­НІ

До­слі­дже­но пе­ред­умо­ви роз­ви­тку кон­це­пції смарт"спе­ці­а­лі­за­ції в ЄС. Ви­зна­че­но основ­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки смарт"спе­ці­а­лі­за­ції та вста­нов­ле­но її від­мін­но­сті від по­пе­ре­дніх пра­ктик сти­му­лю­ва­н­ня ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку. Про­ана­лі­зо­ва­но єв­ро­пей­ський до­свід за­про­ва" дже­н­ня смарт"спе­ці­а­лі­за­ції. Ро­з­гля­ну­то цей про­цес в Укра­ї­ні, ви­яв­ле­но йо­го осо­бли" во­сті. На­да­но про­по­зи­ції що­до вдо­ско­на­ле­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня під­хо­дів смарт"спе­ці­а­лі" за­ції в дер­жав­ній по­лі­ти­ці Укра­ї­ни. Клю­чо­ві сло­ва: смарт"спе­ці­а­лі­за­ція; ре­гіо­наль­ний роз­ви­ток; ди­вер­си­фі­ка­ція; ЄС; Укра­ї­на. Бібл. 16. UDC 332.146:330.341.1 O L E N A S N I H O V A, Associate Professor, Cand. of Econ. Sci., Senior Researcher, Senior Researcher of the Department of Economic Growth and Structural Changes in the Economy Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine, 26, Panasa Myrnoho St., Kyiv, 01011, Ukraine

SMART SPECIALIZATION POTENTIAL REVEALING FOR THE OVERCOMING OF REGIONAL STRUCTURAL INERTNESS IN UKRAINE

The prerequisites of smart specialization concept establishment and development in the EU are studied. The main characteristics of smart specialization are determined and its differences from the previous practices of regional development stimulation are determined. The European experience of smart specialization implementation is analyzed. The process of smart specialization introduction in Ukraine is reviewed and its specific features are revealed. The proposals on the improvement of smart specialization approaches’ usage in the Government policy in Ukraine are presented. Keywords: smart specialization; regional development; diversification; European Union; Ukraine. References 16. © Снігова Оле­на Юрі­їв­на (Snihova Olena), 2018; e mail: osnigova@ukr.net.

Ре­а­лі­за­ція кон­це­пції смарт спе­ці­а­лі­за­ції в Укра­ї­ні є одним з ва­жли­вих на пря­мів ви­ко­на­н­ня по­ло­жень Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС, а та­кож еко­но­мі­чної ін­те­гра­ції в за­галь­ний ри­нок ЄС та за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­ної вклю че­но­сті в гло­баль­ні лан­цюж­ки до­да­ної вар­то­сті. За­сто­су­ва­н­ня цьо­го но­ві­тньо­го під­хо­ду ви­зна­ча­є­ться клю­чо­вим ком­по­нен­том спів­пра­ці Укра­ї­ни та ЄС у рам­ках Єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки до­бро­су­сід­ства що­до мо­жли­во­сті ви­ко­ри­ста­н­ня єв­ро­пей ських стру­ктур­них та ін­ве­сти­цій­них фон­дів. Акту­аль­ність за­про­ва­дже­н­ня мо­де­лі смарт спе­ці­а­лі­за­ції для Укра­ї­ни по­си­лю­є­ться її спро­мо­жні­стю “роз­бло­ку­ва­ти” ре гіо­наль­ний по­тен­ці­ал стру­ктур­них і те­хно­ло­гі­чних змін, а та­кож здій­сни­ти про ми­сло­ву мо­дер­ні­за­цію на ін­но­ва­цій­них за­са­дах.

Для аде­ква­тно­го за­про­ва­дже­н­ня прин­ци­пів смарт спе­ці­а­лі­за­ції та отри­ма­н­ня на осно­ві цьо­го по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів Укра­ї­ні ду­же ва­жли­во чі­тко усві­дом­лю­ва­ти су­тність ці­єї ін­но­ва­цій­ної си­сте­ми “ро­зум­них” рі­шень, що роз­ро­бле­на ЄС для ак ти­ві­за­ції стру­ктур­них змін в еко­но­мі­ці ре­гіо­нів, фор­му­ва­н­ня і роз­ви­тку ре­гіо­наль ної спро­мо­жно­сті ефе­ктив­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня на най­ва­жли­ві­ших сві­то­вих рин ках з орі­єн­та­ці­єю на пер­спе­кти­ву. Про­те в Укра­ї­ні смарт спе­ці­а­лі­за­ція са­ме як ін­но9 ва­цій­на си­сте­ма прийня­т­тя рі­шень у сфе­рі ре­гіо­наль­ної та стру­ктур­ної по­лі­ти­ки пра­кти­чно­го роз­ви­тку не ді­ста­ла. Скла­дність за­сто­су­ва­н­ня по­си­лю­є­ться її не­ви­зна че­ні­стю як основ­но­го ін­стру­мен­ту но­вої ре­гіо­наль­ної по­лі­ти­ки та від­су­тні­стю чі­тко­го ро­зу­мі­н­ня мі­сця в су­ча­сній ві­тчи­зня­ній ін­но­ва­цій­ній, про­ми­сло­вій, се­кто­раль­ній, стру­ктур­ній та ре­гіо­наль­ній по­лі­ти­ці, оскіль­ки зу­мов­лює втра­ту су­тно­сті смарт спе ці­а­лі­за­ції – спри­я­н­ня ре­гіо­наль­ним стру­ктур­ним змі­нам за ра­ху­нок ви­ко­ри­ста­н­ня на­яв­но­го ба­зи­су знань для ство­ре­н­ня но­вих га­лу­зей (но­вих ви­дів еко­но­мі­чної ді­яль но­сті) або но­вих на­пря­мів ре­гіо­наль­ної спе­ці­а­лі­за­ції, що грун­ту­ю­ться на зна­н­нях.

На­віть в єв­ро­пей­ській пра­кти­чній пло­щи­ні, не­зва­жа­ю­чи на актив­не за­про ва­дже­н­ня по­ло­жень за­зна­че­ної кон­це­пції, пу­блі­ка­ції на цю те­му свід­чать про про дов­же­н­ня на­у­ко­вої дис­ку­сії що­до мі­сця та ро­лі смарт спе­ці­а­лі­за­ції у по­лі­ти­ці роз ви­тку та зро­ста­н­ня, її су­тно­сті, а та­кож спів­від­но­ше­н­ня окре­мих еле­мен­тів кон це­пції та їх за­сто­су­ва­н­ня на пра­кти­ці. Ця дис­ку­сія є вкрай акту­аль­ною і для Укра­ї­ни.

З огля­ду на це, ме­та стат­ті – уто­чни­ти су­тність смарт спе­ці­а­лі­за­ції, вста­но­ви­ти її зв’язок з ре­гіо­наль­ною, стру­ктур­ною, про­ми­сло­вою, ін­но­ва­цій­ною по­лі­ти­кою та роз­кри­ти по­тен­ці­ал для по­до­ла­н­ня ре­гіо­наль­ної стру­ктур­ної інер­тно­сті.

Ви­ни­кне­н­ня і ста­нов­ле­н­ня кон­це­пції смар­тdспе­ці­а­лі­за­ції

Ви­ни­кне­н­ня кон­це­пції смарт спе­ці­а­лі­за­ції бу­ло зу­мов­ле­не не­об­хі­дні­стю під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті кра­їн – чле­нів ЄС в умо­вах не­до­ста­тньої ефе­ктив­но­сті Лі­са­бон­ської стра­те­гії (2000 р.), а та­кож по­яви та стрім­ко­го роз­вит ку но­вих стра­те­гі­чних ви­кли­ків для со­ці­аль­но еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку ЄС, які зго дом по­си­ли­ли­ся та акту­а­лі­зу­ва­ли­ся че­рез кри­зу 2008 р. Пер­ша згад­ка про смарт спе­ці­а­лі­за­цію в офі­цій­них до­ку­мен­тах ЄС з’яви­лась у 2010 р. у про­це­сі ро­бо­ти над но­вою стра­те­гі­єю роз­ви­тку “Єв­ро­па 2020: Стра­те­гія ро­зум­но­го, стій­ко­го та ін­клю зив­но­го зро­ста­н­ня”. При оці­ню­ван­ні ре­зуль­та­тив­но­сті по­пе­ре­дньої Лі­са­бон­ської стра­те­гії та вста­нов­лен­ні її від­по­від­но­сті су­ча­сним по­лі­ти­чним та еко­но­мі­чним ви­кли­кам се­ред ін­ших бу­ло на­зва­но по­тре­бу в під­ви­щен­ні ро­зум­ної спе­ці­а­лі­за­ції ре­гіо­нів при фор­му­ван­ні єди­но­го єв­ро­пей­сько­го до­слі­дни­цько­го про­сто­ру *.

Lisbon Strategy evaluation document, Brussels, 2.2.2010, SEC(2010) 114 final / European Commission [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ lisbon_strategy_evaluation_en.pdf.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.