ЛАГУТІН В. Д.

– Ін­сти­ту­ти і еко­но­мі­чні ме­ха­ні­зми ста­біль­но­сті та роз­ви­тку су­спіль­ства .........................................................................................

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

Роз­гля­ну­то ін­сти­ту­ти ста­біль­но­сті й роз­ви­тку су­спіль­ства. Про­ана­лі­зо­ва­но від­по­від­не ін­сти­ту­цій­не се­ре­до­ви­ще за­без­пе­че­н­ня су­спіль­ної ста­біль­но­сті. Си­сте­ма­ти­зо­ва­но еко@ но­мі­чні ме­ха­ні­зми та ін­стру­мен­ти, що за­без­пе­чу­ва­ти­муть ста­біль­ність і роз­ви­ток еко­но@ мі­ки Укра­ї­ни. Клю­чо­ві сло­ва: ста­біль­ність; роз­ви­ток; ін­сти­ту­ти; ор­га­ні­за­ції; су­спіль­ство; дер­жа­ва; еко­но­мі­чний ме­ха­нізм. Бібл. 12; табл. 2. UDC 330.341.2

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.