МЕЛЬНИК Т. М.

– Зов­ні­шня тор­гів­ля по­слу­га­ми у кон­текс­ті по­стін­ду­стрі­аль­но­го роз­ви­тку Укра­ї­ни ....................................................

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

ЗОВ­НІ­ШНЯ ТОР­ГІВ­ЛЯ ПО­СЛУ­ГА­МИ У КОН­ТЕКС­ТІ ПО­СТІН­ДУ­СТРІ­АЛЬ­НО­ГО РОЗ­ВИ­ТКУ УКРА­Ї­НИ Ви­сві­тле­но роль сфе­ри по­слуг у ви­пу­ску, про­мі­жно­му спо­жи­ван­ні, до­да­ній вар­то­сті та зов­ні­шній тор­гів­лі Укра­ї­ни. Про­ана­лі­зо­ва­но ви­до­ву стру­кту­ру екс­порт­но#ім­порт­них опе# ра­цій Укра­ї­ни з по­слу­га­ми. Ви­зна­че­но мі­сце Укра­ї­ни на сві­то­во­му рин­ку ви­со­ко­те­хно­ло# гі­чних по­слуг. Об­грун­то­ва­но не­об­хі­дність ре­фор­му­ва­н­ня стру­кту­ри еко­но­мі­ки Укра­ї­ни у кон­текс­ті по­стін­ду­стрі­аль­но­го роз­ви­тку. Клю­чо­ві сло­ва: зов­ні­шня тор­гів­ля по­слу­га­ми; по­стін­ду­стрі­аль­на до­ба; де­ін­ду­стрі­а­лі# за­ція; ба­ланс зов­ні­шньої тор­гів­лі по­слу­га­ми; ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні по­слу­ги; на­у­ко­міс­ткість; осві­тні по­слу­ги; ме­ди­чні по­слу­ги. Бібл. 5; рис. 1; табл. 3. UDC: 339.5 :658.6](477):330.342.23 021.68

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.