УМАНЦІВ Ю. М., МІ­НЯЙ­ЛО О. І.

– Еко­но­мі­чна по­лі­ти­ка дер­жа­ви за умов гло­баль­них транс­фор­ма­цій .......................................................

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents - Ю. М. У М А Н Ц І В, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри еко­но­мі­чної те­о­рії та кон­ку­рен­тної по­лі­ти­ки, О. І. М І Н Я Й Л О, до­цент, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, де­кан фа­куль­те­ту еко­но­мі­ки, ме­не­джмен­ту та пси­хо­ло­гії Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний торг

До­слі­дже­но те­о­ре­ти­ко#ме­то­до­ло­гі­чні за­са­ди фор­му­ва­н­ня та роз­ви­тку еко­но­мі­чної по­лі# ти­ки дер­жа­ви за умов гло­баль­них транс­фор­ма­цій. Роз­кри­то основ­ні тен­ден­ції ре­а­лі­за­ції еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки дер­жа­ви. Акцен­то­ва­но ува­гу на не­об­хі­дно­сті обме­же­н­ня не­га­тив# но­го впли­ву гло­баль­них дис­ба­лан­сів на роз­ви­ток еко­но­мі­ки. Ви­зна­че­но прі­о­ри­те­тні на# пря­ми ре­а­лі­за­ції еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки дер­жа­ви за умов гло­ба­лі­за­ції. Клю­чо­ві сло­ва: дер­жа­ва; еко­но­мі­чна по­лі­ти­ка; ін­сти­ту­ти; ре­гу­лю­ва­н­ня; гло­ба­лі­за­ція; ри­нок. Бібл. 16; рис. 1; табл. 1. UDC 338.2:339.9

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.