БАЙ С. І., ПРИСЯЖНЮК А. Ю.

– It@кла­сте­ри в Укра­ї­ні: еко­но­мі­чний по­тен­ці­ал ............................................................................................

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents - С. І. Б А Й, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, зав­ка­фе­дрою ме­не­джмен­ту, А. Ю. П Р И С Я Ж Н Ю К, до­цент, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, до­цент ка­фе­дри ме­не­джмен­ту Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний тор­го­вель­но еко­но­мі­чний уні­вер­си­тет, вул. Кі­о­то, 19, 02156, Київ, Украї

До­слі­дже­но тен­ден­ції роз­ви­тку IT кла­сте­рів в Укра­ї­ні. Про­ана­лі­зо­ва­но їх вплив на роз ви­ток ре­гіо­нів Укра­ї­ни, зокре­ма, че­рез зро­ста­н­ня їх ва­ло­во­го ре­гіо­наль­но­го про­ду­кту, об­сяг ін­ве­сти­цій і пар­тнер­ський по­тен­ці­ал за­кла­дів осві­ти. За­про­по­но­ва­но си­сте­му ор­га­ні­за­цій­но еко­но­мі­чних за­хо­дів для сти­му­лю­ва­н­ня роз­ви­тку IT кла­сте­рів в Укра­ї­ні. Клю­чо­ві сло­ва: кла­сте­ри; IT кла­сте­ри; ва­ло­вий ре­гіо­наль­ний про­дукт; ін­ве­сти­ції; сти му­лю­ва­н­ня кла­сте­ри­за­ції; кла­стер­ні іні­ці­а­ти­ви. Бібл. 16; рис. 2; табл. 1.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.