IT CLUSTERS IN UKRAINE: ECONOMIC POTENTIAL

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Удк 330.341.2 - S E R H I Y B A Y, Professor, Doctor of Econ. Sci., Head of the Department of Management, A N N A P R I S Y A J N Y U K, Associate Professor, Cand. of Econ. Sci., Associate Professor of the Department of Management Kyiv National University of Trade and E

The trends of development of IT clusters in Ukraine are researched. The authors analyze the impact of IT clusters on development of Ukraine’s regions, in particular because of the growth of their gross regional product, the volume of investments and the partner potential of educational institutions. A system of organizational and economic measures to stimulate the development of IT clusters in Ukraine is proposed. Keywords: clusters; IT clusters; gross regional product; investments; stimulation of clustering; cluster initiatives. References 16; Figures 2; Table 1.

© Бай Сер­гій Іва­но­вич (Bay Serhiy), 2018; e mail: bay@knteu.kiev.ua; © Присяжнюк Ан­на Юрі­їв­на (Prisyajnyuk Anna), 2018; e mail: anya_fairy@ukr.net.

Про­це­си кла­сте­ри­за­ції де­тер­мі­ну­ють ефе­кти зро­ста­н­ня для пе­ре­ва­жної біль­шо­сті еко­но­мі­чних си­стем, що роз­ви­ва­ю­ться. Як ор­га­ні­за­цій­на фор­ма еко­но мі­чних від­но­син кла­сте­ри ста­ють по­ту­жним ба­зи­сом роз­ви­тку ре­гіо­нів. У за­галь­ній стру­кту­рі на­ціо­наль­них кла­сте­рів тра­ди­цій­но пе­ре­ва­жа­ють про­ми­сло­ві, аграр­ні, ту­ри­сти­чні, ло­гі­сти­чні й тор­го­вель­ні. Про­те та­ка їх стру­кту­ра є, ско­рі­ше, на­слід­ком те­хно­ло­гі­чної ба­га­то­укла­дно­сті укра­їн­ської еко­но­мі­ки, ніж ін­ди­ка­то­ром ін­но­ва цій­ної мо­дер­ні­за­ції та ста­ло­го еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня.

До­свід про­від­них кра­їн сві­ту – США, Япо­нії, Ні­меч­чи­ни, кра­їн скан­ди­нав­ської гру­пи, – по­ка­зує, що усві­дом­ле­н­ня ефе­ктив­но­сті IT кла­сте­рів не­до­ста­тньо для реа лі­за­ції їх по­тен­ці­а­лу в про­е­ктах роз­ви­тку ре­гіо­нів. Для до­ся­гне­н­ня ма­кси­маль­но по­зи­тив­них впли­вів уря­ди кра­їн роз­ро­бля­ють і впро­ва­джу­ють спе­ці­аль­ні про­гра­ми роз­ви­тку на ба­зі ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних кла­сте­рів, за­про­ва­джу­ю­чи но­ві ме­ха­ні­зми вза­є­мо­дії між ор­га­на­ми мі­сце­вої вла­ди, бі­зне­сом та на­у­ко­во осві­тні­ми за­кла­да­ми.

На жаль, в Укра­ї­ні пра­кти­чно від­су­тні ді­йо­ві про­гра­ми роз­ви­тку IT кла­сте­рів. Осо­бли­во го­стро да­на про­бле­ма від­чу­ва­є­ться в рам­ках бю­дже­тної де­цен­тра­лі­за­ції, ко­ли, з огля­ду на еко­но­мі­чну та со­ці­аль­ну не­спро­мо­жність ре­гіо­нів до вла­сно­го са­мо­від­тво­ре­н­ня, втра­ча­є­ться прі­о­ри­те­тність роз­ви­тку ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних га лу­зей у ці­ло­му та IT кла­сте­рів зокре­ма.

Та­ким чи­ном, про­бле­ми роз­ви­тку і ста­нов­ле­н­ня кла­сте­рів є пре­дме­том кон стру­ктив­но­го обго­во­ре­н­ня в ши­ро­ких на­у­ко­вих і гро­мад­ських ко­лах. Се­ред до­слід ни­ків пи­тань кла­сте­ри­за­ції та шля­хів їх по­до­ла­н­ня вар­то ви­окре­ми­ти В. Гей­ця [1], М. Вой­на­рен­ка [2], А. Мазаракі [3], А. Пи­ли­пен­ка [4], Г. П’ятни­цьку [5; 6; 7], С. Со­ко­лен­ка [8], Є. Чер­ни­шо­ву [9], Л. Фе­ду­ло­ву [10; 11]. До ви­зна­них ко­ри­фе­їв у за­хі­дній на­у­ко­вій дум­ці що­до пи­тань кла­сте­ри­за­ції еко­но­мі­ки на­ле­жать Е. Дах мен [12], Д. Со­льє [13], Дж. То­ле­на­до [14], К. Ке­телс [15] та ін­ші.

Не­зва­жа­ю­чи на ва­го­мий вне­сок до­слі­дни­ків, пло­щи­на про­блем­но­го по­ля клас те­ри­за­ції, осо­бли­во роз­ви­тку IT кла­сте­рів, їх впли­ву на ва­ло­вий ре­гіо­наль­ний про­дукт по­тре­бує по­си­ле­ної кон­цен­тра­ції на­у­ко­вих до­слі­джень і пра­кти­чних ре ко­мен­да­цій що­до подаль­шо­го кла­стер­но­го роз­ви­тку ре­гіо­нів.

От­же, ме­та стат­ті – до­слі­ди­ти вплив IT кла­сте­рів на еко­но­мі­чний і со­ці­аль ний роз­ви­ток ре­гіо­нів Укра­ї­ни для роз­роб­ки пра­кти­чних ре­ко­мен­да­цій що­до їх подаль­шо­го роз­ви­тку та ефе­ктив­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня.

Від­по­від­но до ви­зна­че­ної ме­ти, ав­то­ри скон­цен­тру­ва­ли ува­гу на ви­рі­шен­ні та­ких зав­дань:

– до­слі­ди­ти еко­но­мі­чну при­ро­ду та ре­гіо­наль­ну стру­кту­ру IT кла­сте­рів в Укра­ї­ні;

– ви­зна­чи­ти вплив IT кла­сте­рів на основ­ні ма­кро­еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки ре­гі онів, зокре­ма ди­на­мі­ку ва­ло­во­го ре­гіо­наль­но­го про­ду­кту та про­ду­ктив­но­сті пра­ці; – ви­яви­ти го­лов­ні стри­му­ю­чі фа­кто­ри в за­без­пе­чен­ні ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку IT кла­сте­рів; – за­про­по­ну­ва­ти си­сте­му сти­му­лів для роз­ви­тку ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних клас те­рів у стру­кту­рі еко­но­мі­чної си­сте­ми Укра­ї­ни.

До­слі­дже­н­ня со­ці­аль­но еко­но­мі­чної при­ро­ди IT кла­сте­рів у ре­гіо­нах Украї ни до­зво­ли­ло скла­сти кар­ту їх про­сто­ро­вої ло­ка­лі­за­ції. Упер­ше укра­їн­ські ІТ ком па­нії об’єд­на­лись у кла­стер у 2010 р. у Льво­ві. А на сьо­го­дні та­кі ор­га­ні­за­ції ді­ють у 12 мі­стах Укра­ї­ни: крім Льво­ва, це Хар­ків, Луцьк, Чер­ка­си, Оде­са, Київ, Іва­но Фран­ківськ, Дні­про, Він­ни­ця, Ми­ко­ла­їв, Тер­но­піль і Ко­но­топ [16].

Оче­ви­дно, що до фор­му­ва­н­ня та роз­ви­тку ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних IT кла­сте­рів в Укра­ї­ні тя­жі­ють ті ре­гіо­ни, які ма­ють більш обме­же­ний про­ми­сло­вий по­тен­ці ал. Ви­ня­ток ста­нов­лять Він­ни­цька, Дні­про­пе­тров­ська та Хар­ків­ська обла­сті.

Со­ці­аль­но еко­но­мі­чну актив­ність IT кла­сте­рів важ­ко за­пе­ре­чу­ва­ти. Так, Львів­ський ІТ кла­стер ре­а­лі­зу­вав про­ект IT Expert – мо­дер­ні­за­ція на­вчаль­них про­грам у ВНЗ. Кла­стер за­лу­чає ІТ пра­кти­ків до ви­кла­да­н­ня ди­сци­плін, кон­суль тує ви­кла­да­чів, а та­кож ство­рює но­ві на­пря­ми під­го­тов­ки. За остан­ні два ро­ки в На­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті “Львів­ська по­лі­те­хні­ка” і Львів­сько­му на­ціо­наль­но му уні­вер­си­те­ті іме­ні Іва­на Фран­ка бу­ло впро­ва­дже­но п’ять но­вих про­грам освіт ньо­го рів­ня “ба­ка­лавр”: Internet of Things, Artificial Intelligence, Data Science & Intelligent Systems, Си­стем­ний ана­ліз/data Science і Computer Science.

За іні­ці­а­ти­ви та фі­нан­со­во­го до­нор­ства кла­сте­ра роз­по­ча­то бу­дів­ни­цтво Innovation District IT Park. На те­ри­то­рії пар­ку бу­дуть роз­мі­ще­ні бі­знес цен­три та офі­си для більш як 10 тис. ІТ спе­ці­а­лі­стів, го­те­лі, кор­пус уні­вер­си­те­ту та ін­ші об’єкти ін­фра­стру­кту­ри. Ни­ні вже біль­ше ніж 50% офі­сних при­мі­щень ко­мер ці­а­лі­зо­ва­но ІТ ком­па­ні­я­ми.

Хар­ків­ський IT кла­стер по­чав ін­те­гра­цій­ні про­це­си в ре­гіо­ні у 2014 р., а офі­цій­но був за­сно­ва­ний у 2015 р. ші­стьма ком­па­ні­я­ми. Ни­ні Kharkiv IT Cluster об’єд­нує 34 IT ком­па­нії. За більш як два ро­ки ро­бо­ти за іні­ці­а­ти­ви кла­сте­ра реа лі­зо­ва­но си­сте­му за­хо­дів, спря­мо­ва­них на під­ви­ще­н­ня про­фе­сій­них на­ви­чок і ком­пе­тен­цій спе­ці­а­лі­стів IT ком­па­ній.

У рам­ках осві­тніх про­е­ктів Kharkiv IT Cluster ре­а­лі­зу­вав ряд за­хо­дів для сту ден­тів: Students2it – кіль­ка ци­клів про­фо­рі­єн­та­цій­них ле­кцій; Kharkiv IT Unicorns – акти­ві­за­ція стар­тап ру­ху в сту­дент­сько­му се­ре­до­ви­щі мі­ста; сти­пен­дії сту­ден­там з ви­со­ки­ми оцін­ка­ми у рам­ках про­е­кту IT Talents і під­три­ма­ли про­ект MASTIS, спря­мо­ва­ний на по­кра­ще­н­ня ма­гі­стер­ської про­гра­ми в га­лу­зі ін­фор ма­цій­них си­стем [16].

Лу­цький ІТ кла­стер і Cherkasy IT Cluster за­сну­ва­ли у 2015 р. У рам­ках про­гра ми Edu up ор­га­ні­за­ція до­по­ма­гає лу­цьким уні­вер­си­те­там ма­кси­маль­но на­бли­зи ти на­вчаль­ні про­гра­ми до ви­мог су­ча­сно­го ІТ рин­ку. Яр­ма­рок ва­кан­сій IT Career Day до­по­ма­гає ІТ ком­па­ні­ям Чер­кас і пер­спе­ктив­ним спе­ці­а­лі­стам у пра­цев­лаш ту­ван­ні.

До­сить актив­ним у сво­їй ді­яль­но­сті є Kyiv IT Cluster, який за­сно­ва­но в ли­сто па­ді 2015 р. На­ра­зі до спіл­ки вхо­дять 24 ІТ ком­па­нії. Кла­стер за­йма­є­ться про­ек том icity Kyiv – по­бу­до­вою кре­а­тив­но­го про­сто­ру і цен­траль­ної ІТ івент зо­ни Ки­є­ва. Ді­я­ти­ме про­гра­ма ін­ку­ба­ції та роз­ви­тку під­при­єм­ни­цтва. Крім то­го, пе ре­дба­че­но со­ці­аль­ний ко­вор­кінг, де до 10% місць бу­дуть до­сту­пни­ми для обда­ро ва­ної мо­ло­ді. За іні­ці­а­ти­ви спіл­ки про­ве­де­но сім за­хо­дів Cluster Talks – це се­рія івен­тів і вор­кшо­пів на те­ми фі­нан­сів, бух­гал­те­рії, про­да­жу, мар­ке­тин­гу.

Якщо го­во­ри­ти про IT Dnipro Community, то дні­пров­ський кла­стер під­три мує що­рі­чну кон­фе­рен­цію ITEM, яка зби­рає по­над 600 IT фа­хів­ців з усі­єї Украї ни. Уча­сни­ки кон­фе­рен­ції обго­во­рю­ють про­ду­кто­ву роз­роб­ку, ме­не­джмент про ектів, но­ві трен­ди в роз­ви­тку IT про­ду­ктів і мар­ке­тин­гу.

Та­ким чи­ном, про­ана­лі­зо­ва­ні ре­гіо­ни, не­зва­жа­ю­чи на не­ви­со­кий про­ми­сло вий по­тен­ці­ал, де­мон­стру­ють тен­ден­цію до со­ці­аль­но еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня, що по­зна­ча­є­ться че­рез при­ріст ва­ло­во­го ре­гіо­наль­но­го про­ду­кту. На жаль, за від­сут но­сті да­них Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки що­до ді­яль­но­сті кла­сте­рів, пра­кти­чно

не­мо­жли­во ви­зна­чи­ти їх пи­то­му ва­гу в при­ро­сті ВРП, але по­рів­няль­ний ана­ліз за ме­то­до­ло­гі­єю “до пі­сля” на­во­дить на ви­снов­ки про від­чу­тний вплив кла­стер­ної ін­те­гра­ції.

Як по­ка­зує та­бли­ця, ва­ло­вий ре­гіо­наль­ний про­дукт те­ри­то­рій з на­яв­ни­ми ІТ кла­сте­ра­ми змі­ню­є­ться з по­зи­тив­ним ефе­ктом по­рів­ня­но з ін­ши­ми ре­гіо­на ми Укра­ї­ни, на­віть з ти­ми, які ма­ють зна­чний про­ми­сло­вий по­тен­ці­ал. Осо­бли ве зро­ста­н­ня спо­сте­рі­га­є­ться в Дні­про­пе­тров­ській, Во­лин­ській і Ки­їв­ській об ла­стях. Се­ре­дній темп зро­ста­н­ня ста­но­вить 1,3%. Ва­ло­вий ре­гіо­наль­ний про­дукт (у фа­кти­чних ці­нах)

Ціл­ком ло­гі­чно, що пи­то­ма ва­га за­зна­че­них обла­стей у за­галь­ній стру­кту­рі ва­ло­во­го ре­гіо­наль­но­го про­ду­кту пе­ре­ви­щує по­ка­зни­ки ін­ших ре­гіо­нів.

Але ми ро­зу­мі­є­мо, що да­на те­за по­тре­бує до­да­тко­вих об­грун­ту­вань, оскіль­ки для більш гли­бо­ких і до­сто­вір­них ви­снов­ків не­об­хі­дно про­ана­лі­зу­ва­ти при­бу­ток ІТ кла­сте­рів від го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті та пи­то­му ва­гу по­да­тко­вих над­хо­джень до мі­сце­вих бю­дже­тів. Про­те та­ка ста­ти­сти­чна ін­фор­ма­ція не облі­ко­ву­є­ться Дер

(млн. грн.) * Скла­де­но ав­то­ра­ми за: Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни : Офі­цій­ний сайт [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.